О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 801

 

гр. Пловдив, 23 април 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на двадесет и трети април, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

като разгледа административно дело №1234 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с §4к, ал.8 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

            Т.Ц.К., с адрес: ***, е сезирала съда с жалба против акт на кмета на община Куклен, обективиран в писмо с изх.№1527 от 11.04.2018г., с който е прекратено производството по изменение на плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на *****, община Куклен, за поземлен имот (ПИ) №1087, до решаване на спора или постигане на съгласие между двете страни.

Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност.

По допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

Според разпоредбата на §19, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИДАПК), обнародван в ДВ, бр.39 от 20.05.2011г., изменен, ДВ, бр.58 от 18.07.2017г., в сила от 18.07.2017г.), индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.  

На следващо място, според чл.134, ал.2 от АПК съдът следи служебно относно подсъдността на постъпилото сезиране, а според чл.135, ал.1 от АПК, съдът сам преценя дали делото му е подсъдно. Предметът на делото и неговата същност се определят от фактическите твърдения и правни доводи, изложени в акта, с който съда е сезиран, както и от характера на обекта на съдебен контрол. Елемент от правната същност на подсъдността е функцията и на процесуална предпоставка за надлежно провеждане на съдебно производство, тъй като обуславя разрешаване на съответния спор от компетентния за това съд. Следователно, подсъдността е от кръга на абсолютните условия за допустимост на заявеното оспорване.

Жалбата, по повод на която е образувано настоящето производство, е подадена в съда на 20.04.2018г. или след влизане в сила на ЗИДАПК, поради което същата е функционално неподсъдна на Административен съд- Пловдив и производството по нея ще следва да бъде прекратено, а делото да се изпрати на изпратено на надлежния съд, който в случая е Районен съд- Пловдив.

Ето защо и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1234 по описа на Административен съд- Пловдив за 2018г., образувано по жалба на Т.Ц.К., с адрес: ***, против акт на кмета на община Куклен, обективиран в писмо с изх.№1527 от 11.04.2018г., с който е прекратено производството по изменение на ПНИ на *****, община Куклен, за ПИ №1087, до решаване на спора или постигане на съгласие между двете страни.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Пловдив.

Определението е окончателно.

Адм. съдия:../п/.......................

/Н.Бекиров/