ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 840

гр. Пловдив, 27.04.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в закрито заседание на двадесет и седми април, две хиляди и осемнадесета година  в състав:  

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

като разгледа административно дело № 1252 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по Заповед № АК-04-8 от 19.04.2018 г. на Областния управител на област Пловдив, с която на основание чл. 45, ал.4 и 8 от ЗМСМА е оспорено Решение № 66, взето с протокол № 4 от 22.03.2018 г. на Общински съвет „Родопи“.

Административен съд – Пловдив намира оспорването недопустимо, пледвид следното:

 С цитираното решение се дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с.Я., както е посочено в решението, а като основание за издаване на решението са посочени разпоредбите на чл. 21, ал.1, т.11 и чл.134, ал.1, т.2 и т.6 от ЗУТ.

От една страна ЗУТ е специален закон, който предвижда различен кръг от заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, сред които областният управител не попада в конкретната хипотеза.  От друга страна обжалваното решение е акт, предхождащ производството по изменение на действащ  устройствен план, поради което по смисъла на чл.21, ал.5 от АПК същото и не представлява самостоятелен административен акт, който да подлежи на оспорване. Поради това следва да бъде оставена без разглеждане Заповед № АК-04-8 от 19.04.2018 г. на Областния управител на област Пловдив, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-04-8 от 19.04.2018 г. на Областния управител на област Пловдив, с която на основание чл. 45, ал.4 и 8 от ЗМСМА е оспорено Решение № 66, взето с протокол № 4 от 22.03.2018 г. на Общински съвет „Родопи“ и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1252/ 2018 г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: