ОП Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 902

 

гр. Пловдив, 09 май 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на девети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа частно административно дело №1258 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.216, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

М.Г.К. и П.Г.К., и двамата със съдебен адрес:***, офис 106, представлявани и двамата от адвокат А.Р.- пълномощник, обжалват Заповед №ДК-10-ЮЦР-06 от 01.03.2018г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), “Южен централен район” (ЮЦР), с която, на основание чл.216, ал.5 от ЗУТ, е прекратено производството по жалба на М. и П.К. против Разрешение за строеж №117 от 29.08.2017г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен”, за строеж “Основен ремонт на съществуващо дървено стълбище в жилищна сграда с идентификатор №56784.522.494.1”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-493,494, кв.154-нов, 278-стар по плана на “Централна градска част”- Пловдив, поземлен имот (ПИ) с идентификатор №56784.522.494, с административен адрес: *******

Претендира се отмяна на оспорения акт поради незаконосъобразност; изпращане преписката на началника на РДНСК-ЮЦР за разглеждане жалбата на М. и П.К. против Разрешение за строеж №117 от 29.08.2017г. на главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен” по същество; както и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- началник на РДНСК-ЮЦР, не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на частната жалба съдът констатира следното:

Оспорената заповед (листи 13-15) е изпратена до жалбоподателите и заинтересуваните лица П.Г.Г., главен архитект на Община Пловдив - Район “Централен” и началник на Регионален отдел “Национален строителен контрол” (РО”НСК”), гр. Пловдив при РДНСК-ЮЦР, по пощата като приложение към писмо с Изх.№ДК-04-17-00-178 от 09.03.2018г. (листи 11-12), получено на 19.03.2018г., според приетото по делото заверено копие на известие за доставяне (лист 9), от адвокат А.Р.- пълномощник. От своя страна, частната жалба (листи 5-8) е подадена чрез началника на РДНСК-ЮЦР на 30.03.2018г. или в рамките на законоустановения срок за оспорване на актове от вида на оспорения в настоящето производство. Освен това, частната жалба е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

На 29.08.2017г. е издадено процесното Разрешение за строеж №117 (лист 19) от главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен”.

За издаденото разрешение за строеж е изготвено нарочно съобщение с Изх.№94006-32741/16/ от 31.08.2017г. (лист 25, 26, 27). Според нарочни отбелязвания върху двата екземпляра на посоченото съобщение (лист 25, 26), екземпляр от същото е залепен на входната врата на 20.09.2017г.

Според заверено копие на известие за доставяне и нарочна квитанция (обр. 250) към същото (лист 22), с бар код ИД PS 4000 01OUPF 8, пощенска пратка, съдържаща “№94006-32741/16/ от 31.08.2017г. на Община Пловдив - Район “Централен” (Съобщение на Р.с. №117/29.08.2017г. за: ****), не е потърсена от П.Г.К.. Пощенската пратка е адресирана до П.Г.К. и е изпратена на адрес: ***. Според отразеното върху нарочната квитанция (обр. 250), пощенската пратка е върната на 27.09.2017г. По отношение на жалбоподателя М.К. по делото не са ангажирани доказателства да му е изпратено съобщението с Изх.№94006-32741/16/ от 31.08.2017г. по пощата.

Според заверено копие на нарочна служебна бележка (лист 24), съставена от служители на Община Пловдив - Район “Централен”, на 20.09.2017г. е залепено съобщение с Изх.№94006-32741(16) от 31.08.2017г. на входната врата на жилищна сграда, находяща се в ********; както и на таблото за обяви в Община Пловдив - Район “Централен”, на адрес: ********, съгласно нормата на §4 от ДР на ЗУТ.

Според заверено копие на нарочен протокол от 20.09.2017г. (лист 20), съставен от служители на Община Пловдив - Район “Централен”, на датата на съставяне на протокола е залепено съобщение с Изх.№94006-32741(16) от 31.08.2017г. на входа на жилищна сграда, находяща се в *******

Според заверено копие на нарочен протокол от 05.10.2017г. (лист 21), съставен от служители на Община Пловдив - Район “Централен”, на датата на съставяне на протокола е свалено от информационното табло на Община Пловдив - Район “Централен” съобщение с Изх.№94006-32741(16) от 31.08.2017г.

На 29.11.2017г. в Административен съд- Пловдив постъпва жалба от М. и П.К., чрез адвокат А.Р.- пълномощник, против Разрешение за строеж №117 от 29.08.2017г. и одобрените проекти на 28.08.2017г., послужили за издаването на разрешението за строеж. Претендирана е отмяна на процесното разрешение за строеж и одобрените на 28.08.2017г. проекти поради незаконосъобразност.

По жалбата на М. и П.К. е образувано административно дело №3413 по описа на Административен съд- Пловдив за 2017г., ІХ-ти състав. На 12.12.2017г. по административно дело №3413 постъпва молба с Вх.№21749 (лист 18, дело №3413/2017г.) от адвокат А.Р.- пълномощник на М. и П.К., с която завява, че Разрешение за строеж №117 от 29.07.2017г. и одобрените на 28.08.2017г. проекти са нищожни актове.

С Определение №2579 от 20.12.2017г. по административно дело №3413 жалбата на М. и П.К. е оставена без разглеждане; производството по делото е прекратено; жалбата на М. и П.К. е изпратена по подведомственост на началника на РДНСК-ЮЦР.

Определение №2579 от 20.12.2017г. е влязло в сила на 16.01.2018г.

Като приложение към писмо с Изх.№288 от 23.01.2018г. (лист 180) заверен препис от Определение №2579 от 20.12.2017г. (лист 181) е изпратено на началника на РДНСК-ЮЦР, получено на 25.01.2018г.

С писмо Изх.№ДК-04-17-00-093 от 05.02.2018г. (лист 159) на началника на РДНСК-ЮЦР е изискано от жалбоподателите да представят доказателства, легитимиращи ги като заинтересувани лица по смисъла на 149, ал.2 от ЗУТ, а от главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен” е изискана цялата преписка, послужила за издаването на Разрешение за строеж №117 от 29.08.2017г.

С писмо Изх.№ДК-04-17-00-092 от 05.02.2018г. (лист 160) на началника на РДНСК-ЮЦР е изискано от Административен съд- Пловдив да бъде представена жалбата на М. и П.К., по повод на която е образувано административно дело №3413/2017г.

Като приложение към писмо с Изх.№627 от 14.02.2018г. (лист 155) заверено копие от жалбата (лист 156) на К. е изпратено на началника на РДНСК-ЮЦР, получено на 15.02.2018г.

Като приложение към молба с Вх.№ДК-04-17-00-132 от 13.02.2018г. (лист 153) на М. и П.К. по преписката е представено заверено копие на нотариален акт за собственост на недвижим имот по чл.20 от ЗСГ (Закон за собствеността на гражданите) и чл.21 от ЗСГ, от 19.02.1976г., с №105, том 2, Н.дело №909/1976г. (лист 154, 80).

Като приложение към писмо с Изх.№94012-6889 от 21.02.2018г. (лист 16) на директора на Дирекция “УТПЕКР” (устройство на територията, проектна експертиза, кадастър и регулация) при Община Пловдив - Район “Централен” цялата преписка (листи 17-152) е изпратена на началника на РДНСК-ЮЦР, получено на 22.02.2018г.

При така установената фактическа обстановка съдът намира производството по издаване на оспорената заповед за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, а именно началникът на РДНСК-ЮЦР, съгласно установеното от нормите на чл.216 от ЗУТ, и по отношение на което обстоятелство между страните липсва формиран спор.

Според разпоредбата на чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт. Според разпоредбите на чл.216, ал.1 и ал.2, пр.1 от ЗУТ, не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите): 1) отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ); 2) разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива; Административните актове по ал.1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол.

А според разпоредбата на чл.149, ал.1 от ЗУТ, за издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на АПК; Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.

В случая, ответникът приема за установено, че процесното разрешение за строеж е надлежно съобщено на жалбоподателите К. и същото е влязло в сила на 05.10.2017г. Съответно, подаването на жалбата в Административен съд- Пловдив на 29.11.2017г. против разрешението за строеж и одобрените проекти, по повод на която жалба е образувано административно дело №3413/2017г., е направено след изтичане на законоустановения 14-дневен срок за целта. Следователно, жалбата е просрочена и като такава е недопустима, поради което производството по същата, на основание чл.216, ал.5, във връзка с чл.216, ал.2 от ЗУТ, е прекратено.

Посочи се по-горе, че по делото не са ангажирани доказателства за направено изпращане по пощата на съобщение с Изх.№94006-32741/16/ от 31.08.2017г. на жалбоподателя М.К..

Що се отнася до изпратеното до П.К. съобщение по пощата, за което по делото са приети заверени копия на известие за доставяне и нарочна квитанция към същото, с бар код ИД PS 4000 01OUPF 8, то по отношение на същото не са ангажирани доказателства, че пощенският оператор е спазил изискванията на чл.5, ал.3 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети (Общите правила), приети с Решени №581 от 27.05.2010г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), обнародвани в ДВ, бр.45 от 10.06.2010г., според която разпоредба, когато при посещението на адреса поради отсъствие на получателя по ал.1 или лицето по ал.2 пощенската пратка не може да бъде доставена, в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на пратката в пощенската служба в срок, определен от пощенския оператор, не по-кратък от 20 дни, но ненадхвърлящ 30 дни от датата на получаване в пощенската служба за доставяне; броят на служебните известия и времевият интервал на уведомяване на получателите се определят от пощенските оператори в общите условия на договора с потребителите, като броят на служебните известия е не по-малък от две.

Предвид посоченото, настоящият състав на съда приема за установено, че от страна на главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен” не е спазена законоустановената процедура за съобщаване на Разрешение за строеж №117 от 29.09.2017г., за да се премине към съобщаване на разрешението за строеж по реда, предвиден в нормите на §4 от ДР на ЗУТ. Съответно, процесното разрешение за строеж и одобрените проекти на 28.08.2017г., въз основа на които е издадено същото, не са надлежно съобщени на жалбоподателите, за да се приеме за установено, че е започнал да тече срокът за оспорването им пред началника на РДНСК-ЮЦР.

Нещо повече, с посочената по-горе молба с Вх.№21749 (лист 18, дело №3413/2017г.) от адвокат А.Р. е заявено изрично, че Разрешение за строеж №117 от 29.07.2017г. и одобрените на 28.08.2017г. проекти са нищожни актове. Респективно, заявено е искане за обявяване нищожността на индивидуални административни актове, което не обвързано със срок (чл.149, ал.5 от АПК). Разбира се, цитираната молба не е приложена по преписката, което обстоятелство следва да бъде преодоляно в настоящето производство, като заверено копие от същата се изпрати на ответника в производството.

Предвид гореизложеното, настоящият състав на съда намира, че жалбата на М. и П.К. против Разрешение за строеж №117 от 29.08.2017г. и одобрените проекти на 28.08.2017г., послужили за издаването му, не е просрочена и е допустима. Следователно, оспорената в настоящето производство заповед е незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен, а преписката да се върне на ответника за продължаване на производството по жалбата на М. и П.К., включително и по допълнението към жалбата, обективирано в молба с Вх.№21749 от 12.12.2017г. по административно дело №3413 по описа на Административен съд- Пловдив за 2017г., ІХ-ти състав.

С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателите е основателно и такива следва да им се присъдят до размера, в който са доказано направени. За разноските следва да се осъди юридическото лице на бюджетна издръжка, към което организационно и функционално принадлежи органът издал оспорения акт, каквото в случая се явява Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).  

Така мотивиран и на основание чл.216, ал.5 от ЗУТ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-ЮЦР-06 от 01.03.2018г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която, на основание чл.216, ал.5 от ЗУТ, е прекратено производството по жалба на М.К. и П.К. против Разрешение за строеж №117 от 29.08.2017г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен” за строеж “Основен ремонт на съществуващо дървено стълбище в жилищна сграда с идентификатор №56784.522.494.1”, в УПИ ІІІ-493,494, кв.154-нов, 278-стар по плана на “Централна градска част”- Пловдив, ПИ с идентификатор №56784.522.494, с административен адрес: *******

ИЗПРАЩА преписката по жалба на М.Г.К. и П.Г.К. против Разрешение за строеж №117 от 29.08.2017г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен”, за строеж “Основен ремонт на съществуващо дървено стълбище в жилищна сграда с идентификатор №56784.522.494.1”, в УПИ ІІІ-493,494, кв.154-нов, 278-стар по плана на “Централна градска част”- Пловдив, ПИ с идентификатор №56784.522.494, с административен адрес: ********, за продължаване на производството по жалбата.

ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на М.Г.К., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от общо 20,00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Определението не подлежи на обжалване.

Адм. съдия:...../П/....................

/Н.Бекиров/