ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1066

гр. Пловдив, 01.06.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в закрито заседание на първи юни, две хиляди и осемнадесета година  в състав:  

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

като разгледа административно дело № 1380 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на Д.М.В., понастоящем в ЗООТ „Хеброс“ към затвора *. Претендират се вреди в размер на 30 000 лв., причинени от ГДИН, тъй като на ищеца не било предоставено специализирано лечение в здравно заведение.

С определение № 903/ 09.05.2018 г.  е  оставено без уважение искането на Д.М.В., понастоящем в ЗООТ „Хеброс“ към затвора *, за предоставяне на правна помощ по реда на чл.23 от ЗПП, по адм.д. № 1380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, оставено е без уважение искането на Д.М.В., понастоящем в ЗООТ „Хеброс“ към затвора *, за освобождаване от заплащане на ДТ и разноски по адм.д. № 1380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, както и е оставена без движение исковата молба, като е даден 7-дневен срок за отстраняване на множество нередовности.

Препис от определението е връчен на 11.05.2018 г., същото не е обжалвано и е влезнало в законна сила, като с това въпросът за правната помощ е разрешен окончателно, по аргумент от чл.95, ал.6 от ГПК /вж. в този смисъл Определение № 6549 от 3.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 5830/2015 г., III о., докладчик съдията Ж.П., Определение № 1254 от 24.01.2012 г. на ВАС по адм. д. № 14994/2011 г., 5-членен с-в, докладчик съдията М.К.и др./.

До датата на настоящото определение не са отстранени всички посочени нередовности, включително не е заплатена дължимата ДТ и не са представени  преписи за другите две страни – ответник и ОП – Пловдив.

Поради това следва да бъде постановено определение, с което да се остави без разглеждане исковата молба на Д.М.В., понастоящем в ЗООТ „Хеброс“ към затвора *, с която се претендират вреди в размер на 30 000 лв., причинени от ГДИН, тъй като на ищеца не било предоставено специализирано лечение в здравно заведение, както и следва да бъде прекратено производството по адм. д. № 1380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив. Тъй като произнасянето по повторно направеното искане за правна помощ е недопустимо /така в цитираните по-горе съдебни актове/, същото следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.М.В., понастоящем в ЗООТ „Хеброс“ към затвора *, за предоставяне на правна помощ за процесуално представителство, направено с молба вх. № 9672/ 16.05.2018 г. на Административен съд – Пловдив.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.М.В., понастоящем в ЗООТ „Хеброс“ към затвора *, с която се претендират вреди в размер на 30 000 лв., причинени от ГДИН, тъй като на ищеца не било предоставено специализирано лечение в здравно заведение, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: