ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1061

гр. Пловдив, 01.06.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІІ-ри състав, в закрито заседание на първи юни, 2018 г., в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

като разгледа административно дело № 1394 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от Председателя на медицинската комисия по чл.98, ал.4 от КСО към ТП на НОИ – * срещу ЕР № 0196/027/07032018 на НЕЛК – първи специализиран състав по сърдечно-съдови заболявания. Съдът след като констатира, че оспореният акт е оттеглен  на основание чл.156, ал.1 от АПК, намира че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане поради липса на предмет, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата,  подадена от Председателя на медицинската комисия по чл.98, ал.4 от КСО към ТП на НОИ – * срещу ЕР № 0196/027/07032018 на НЕЛК – първи специализиран състав по сърдечно-съдови заболявания; и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1394/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

                                      

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: