О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Град Пловдив, 12 юни 2018 година

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в закрито заседание на 12,06,2018г., в състав:

 Председател: Анелия Харитева

                                                            Членове: Стоил Ботев

                                                                               Г. Пасков

като разгледа докладваното от съдия Ботев к.а.н. д. № 1405 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ОД МВР Пловдив против решение № 583/2.04.18 г. по АНД 1061/18 г. по описа на ПРС, ХХIII наказателен състав.

В жалбата се  твърди, че обжалваното решение  е неправилно и незаконосъобразно,  моли за отмяната му и потвърждаване на оспорения електронен фиш.

Ответникът  - Г.Х.Т.  в становище на л.8 , счита жалбата за недопустима, като просрочена  и алтернативно неоснователна.

Административен съд Пловдив в първото по делото съдебно заседание на 29,05,2018г. като е взел предвид  отговорът  по КЖ на л. 8 и молба на л. 11 от делото от ОД на МВР Пловдив, с която представят писмо от 17.ІV.18 г., болничен лист от 23.ІV.18 г. и разпечатка на видеокамери от  които се установява, че в   периода на болничния лист е изтекъл срокът на обжалване, не е дал ход на делото, оставил е  без движение касационната жалба и е задължил касатора в седмодневен срок от съобщаването да представи доказателства за спазване на срока на обжалване.

Съобщение с горното съдържание е получено от касатора , чрез юк. Д.Д. на 30,05,2018г. , като на 05,06,2018г.  от юк. П. е получено писмо в което се преповтаря изложеното в молба на л. 11 от делото, т.е.  че в   периода на болничния лист  на юк. Б. е изтекъл срокът на обжалване и от касац.съд се иска „да приеме за уважителна горната причина и даде ход на делото“.

От обсъдените по-горе доказателства настоящият касационен състав приема за установено , че решение № 583/2.04.18 г. по АНД 1061/18 г. по описа на ПРС, ХХIII наказателен състав е обявено на юк. Б. на 10,04,2018г. / л. 16/ , като срокът на касационно обжалване е изтекъл на 24,04,2018г.  Касац.жалба е подадена на 25,04,2018г., т.е.  извън посочения 14 дневен срок за обжалване в решението на ПРС.

Посочения 14 дневен срок  е задължителен за страните и абсолютна процесуална предпоставка по допустимостта на жалбата.

Изложените съображения в   КЖ на л. 4  и в писмото на л. 11 по делото са незаконосъобразни , доколкото на настоящият съдебен състав е известно, че  ОД на МВР Пловдив има на щат повече от един юрисконсулт. В тая връзка съдът счита че въпрос на организация от страна на касатора е  било подаването на КЖ в срок от друг юрисконсулт.    

Горното налага оставянето на касац.жалба без разглеждане и прекратяването на съдебното производство.

Водим от горното Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ без разглеждане касационна жалба на ОД МВР Пловдив против решение № 583/2.04.18 г. по АНД 1061/18 г. по описа на ПРС, ХХIII наказателен състав.

ПРЕКРАТЯВА  съдебното производство по настоящото канд № 1405/2018г.

Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок пред ВАС.

                                                                         Председател:

                                                                                 Членове: