РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1238

 

гр. Пловдив, 19.06.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XV с., в закрито заседание на деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета  година,  в състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА                                                            

                  

като разгледа   адм. дело № 1450  по описа за 2018 г. , взе предвид следното:       

Производството е образувано по жалба на „Т. - 73“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление***, представлявано от Т.Н.П., против Акт за установяване на публично държавно вземане №21 от 05.04.2018г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

 Съдът установи, че в случая седалището на жалбоподателя е в гр.Николаево, обл. Стара Загора.

В чл.152 ал.1 от Закона за водите /ЗВ/ са определени следните райони за басейново управление на водите: 1. Дунавски район с център Плевен; 2. Черноморски район с център Варна - обхващащ водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море; 3. Източнобеломорски район с център Пловдив; 4. Западнобеломорски район с център Благоевград.

За басейновото управление на водите в тези райони са създадени басейнови дирекции към Министерството на околната среда и водите със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен вестник" – чл.153 т.1 и чл.154 ал.1 от ЗВ. Според заповед № РД-27/17.01.2002г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.9/25.01.2002г.), за басейновото управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, е създадена Басейнова дирекция за управление на източнобеломорски район със седалище гр.Пловдив.

Съгласно чл.154 ал.2 от ЗВ, дейността, организацията на работата и съставът на басейновите дирекции се определят с правилник, издаден от министъра на околната среда и водите. Съобразно чл.2 ал.1 и ал.4 от Правилника за дейността, организацията на работа и състава на басейновите дирекции (изм. и доп., ДВ, бр.58 от 31.07.2012 г., в сила от 01.08.2012г.) /Правилника/, басейновите дирекции са юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и се ръководят и представляват от техния директор или оправомощено от него длъжностно лице и директорът е органът за управление на водите на басейново ниво.

Според чл.2, ал.2 от Правилника, басейновата дирекция е администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

От друга страна изричната разпоредба на чл.7 ал.1 Правилника определя администрацията на басейновите дирекции като обща и специализирана, а с ал.5 от същият този текст на Правилника (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012г.) е предвидено, че при  необходимост могат да се определят длъжности с място на работа, различно от седалището на съответната басейнова дирекция.

Такива изнесени работни места в рамките на Басейнова Дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив са създадени, установено от информацията, изнесена в интернет сайта на същата басейнова дирекция, и са ситуирани в гр.Кърджали, гр.Хасково, гр.Пазарджик, гр.Смолян, гр.Сливен и гр.Стара Загора.

 По смисъла на § 1 т.1а от ДР на АПК териториална структура на администрацията е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

В случая Правилникът предвижда именно такова териториално организационно звено на администрацията на органа, извън седалището му, което звено подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Като част от административно звено на административния орган, обособено на териториален принцип, ИРС в гр.Стара Загора, попада в обхвата на § 1 т.1а от ЗР на АПК.

Поради това, след като е на лице териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, при определяне на местно компетентния съд, следва да намери приложение нормата на чл.133 ал.1 от АПК и делото трябва да се разгледа от съда, в района на който е седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. В случая  това е Административен съд – Стара Загора.

С оглед на гореизложените съображения Административен съд – Пловдив не е местнокомпетентен да разгледа настоящия правен спор, и доколкото на основание чл.134 ал.2 АПК съдът следи и служебно за спазване на местната подсъдност, на основание чл.135 ал.2 от АПК, делото следва да се прекрати, като се изпрати същото на компетентния да го разгледа по правилата на местната подсъдност съд – Административен съд – Стара Загора.

Воден от гореизложените мотиви и на основание чл. 135, ал. 2 АПК  Административен съд - Пловдив, I отделение, XV състав :

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

ОТМЕНЯ Разпореждането на съда от 16.05.2018г., с което делото е насрочено за 27.06.2018г. от 14.00 часа.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1450/2018г. по описа на Административен съд – Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Стара Загора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/