РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

  989

 

гр. Пловдив, 22.05. 2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІI отделение, XII състав в закрито заседание на двадесет и втори май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                                                  

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1511 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 135 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***против Решение № 603 от 20.04.2018г. на Началник на Митница Пловдив.

            Обжалваният административен акт е издаден на основание Регламент на Съюза /ЕИО/ № 952/2013 и по реда на Закона за митниците /ЗМ/. Според чл. 220 от ЗМ всяко лице може да обжалва засягащи го решения на митническите органи по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Съгласно чл. 133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. По смисъла на §1, т.1а от ДР на АПК "териториална структура на администрацията" е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като ЮЛ, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му. Съгласно чл.7, ал.2 от ЗМ, респ. чл.7, ал.1 от Устройствения правилник на Агенция "Митници" /УПАМ/, /ред. ДВ бр.2/08.01.2016 г., в сила от 11.01.2016 г./, Агенцията е структурирана в ЦМУ и в митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна. А съгласно чл.7, ал.4 от ЗМ, респ. чл.30 от УПАМ, Митницата е структурирана в териториално митническо управление, митнически бюра и /или митнически пунктове. Следователно митническите бюра и митническите пунктове, които са създадени на територията на РБ, представляват такова структурно териториално звено към съответната митница, по смисъла на цитирания §1, т.1а от ДР на АПК /така Определение № 5975 от 18.05.2016 г. по адм. д. № 5386 / 2016 на Върховния административен съд1 Определение № 5574 от 11.05.2016 г. по адм. д. № 4790 / 2016 на Върховния административен съд /.

Съгласно законовата делегация по чл.8 от ЗМ, правото да създава, преобразува и закрива митници, митнически бюра и митнически пунктове е на министъра на финансите. Със Заповед №ЗМФ-1257/14.12.2015 г. на министъра на финансите, на основание посочената законова делегация, считано от 11.01.2016 г., се закрива Териториално митническо управление - Митница Свиленград и се създава Митническо бюро - Свиленград, като считано от същата дата в структурата на Митница-Пловдив, преминават Митническо бюро-Кърджали и Митническо бюро-Хасково и Митническо бюро - Свиленград.

Въз онова на изложеното и по аргумент от чл. 133, ал. 1 от АПК, се установява,  че  седалището на Митническо бюро-Хасково към Митница-Пловдив (чиито началник е  издал оспорения акт) е в град Хасково, а административния съд по седалището на Митническо бюро-Хасково е Административен съд – Хасково, в чийто район се намира и седалището на жалбоподателя, поради който същият е местно компетентният съд да разгледа спора по подадената жалба.

При това положение, на основание чл. 135, ал.2 от АПК, производството по делото следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд - Хасково.

Ето защо, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1511 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Хасково.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: