ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1193

Град Пловдив 13.06.2018 Година   

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен Съд – град Пловдив,  ХХVІІІ състав, в  закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

като разгледа докладваното от съдия Вълчев административно дело № 1542 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе в предвид следното:

С Определение №990/22.05.2018г., постановено по адм. дело №1348/2018г по опис на Административен съд-Пловдив-ХII състав са отделени материалите по обжалване на Решение №53, взето с Протокол №8/18.04.2018г. на Общински съвет при Община Стамболийски от жалбоподателят И.Г.И.. Така подадената жалба е била нередовно, като не е отговаряла на изискванията на чл.151 т.3 от АПК, като към нея не е приложен документ за внесена държавна такса, както и на изискванията на чл.150 ал.1 т. 6 и 7 от АПК, като е следвало да се посочи конкретно какво искане се прави- за прогласяване на нищожност или за отмяна поради съществено нарушение на административно производствените правила. В тази връзка с Разпореждане №3311/23.05.2018г на сонование чл.158 ал.1 от АПК е деден на жалбоподателя седмодневен срок да отстрани допуснатите нередовности. Съобщението за това разпореждане е било получено лично от жалбоподателят И.И. на 31.05.2018г съгласно върнатата разписка по изпращането му. В даденият седмодневен срок и до настоящият момент нередовностите не са били отстранени от него, като не е внесен документ за дължимата държавна такса от 10.00 лева съгласно изискванията на чл.2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Ето защо съдът, като се запозна с материалите по делото, като ги прецени поотделно и в съвкупност, намира следното от правна страна:

От представените по делото доказателства се установява, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да бъде прекратено. Жалбоподателят И.Г.И. не е внесъл дължимата държавна такса в даденият му седмодневен срок.Съобщението за това е получено на 31.05.2018година и до настоящият момент съобразно приложената справка от специалист ТРЗ при Административен съд-Пловдив той не е отстранил посочената нередовност, нито е отстранил другите нередовности по смисъла на чл.150 ал.1 т. 6 и 7 от АПК. В случая и съгласно новелата на чл.158 ал.3 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено като недопустимо.

Ето защо по изложените мотиви и на основание чл. 158 ал.3 от АПК  Съдът :

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от И.Г.И. *** срещу Решение №53, взето с Протокол №8/18.04.2018г. на Общински съвет при Община Стамболийски

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Адм.дело № 1542/2018г. по описа на Ад­министративен Съд – Пловдив –ХХVІІІ състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.

СЪДИЯ : /П/