О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1035

 

гр. Пловдив, 29 май 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и девети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА

 като разгледа докладваното от съдия Н. Бекиров частно, административно, касационно дело №1579 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.2 от ЗАНН, глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.50, ал.1 от Наредба №2 за управление и организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Стамболийски (Наредба №2[1]), приета с Решение №110, взето с Протокол №16 от 29.12.2004г. на Общински съвет (ОбС), гр. Стамболийски.

Х.А.Ц.,***, обжалва Протоколно определение от 19.04.2018г. по Н.А.Х дело №1303 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., ХІ-ти наказателен състав, с което е прекратено производството по жалба на Ц. против наказателно постановление (НП) с №8 от 22.01.2018г., издадено от заместник-кмет на община Стамболийски, с което на Ц. е наложена глоба в размер от 40,00 лева.

Претендира се отмяна на оспореното определение поради неправилност и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът- община Стамболийски, не изразява становище по частната жалба.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалвания акт, във връзка със соченото касационно основание, констатира следното:

Жалбата е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която актът на съда е неблагоприятен, поради което същата е допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

            Според разпоредбата на чл.63, ал.2 от ЗАНН, в предвидените от закона случаи съдът може да прекрати производството с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба. Според чл.59, ал.2 от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват НП в седемдневен срок от връчването му. А според чл.58, ал.1 от ЗАНН, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение.

На следващо място, съгласно чл.84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

В случая, процесното НП е връчено на жалбоподателя на 05.02.2018г., според нарочна разписка, обективирана върху гърба на НП. От своя страна, жалбата е подадена чрез община Стамболийски, като върху същата е поставен Вх.№975 от 13.02.2018г. Според изявление на процесуалния представител на община Стамболийски в проведеното по делото открито съдебно заседание на 19.04.2018г., жалбата е входирана (постъпила) в общината на 13.02.2018г. или след изтичане на 7-дневния срок за целта.

Съответно, районният съд приема, че подаването на жалбата против процесното НП е направено на 13.02.2018г. или след изтичането на преклузивния срок за целта (изтекъл на 12.02.2018г.), поради което жалбата е просрочена и се явява недопустима.

Като приложение към жалбата, по повод на която е образувано настоящето дело, е представено заверено копие на товарителница DDD9025691, удостоверяваща приемането на пощенска пратка от пощенски оператор “Д и Д Комерс” ЕООД на 12.02.2018г. Подател на пощенската пратка (изпращач) е “ПИМК” ООД, а получател е Община Стамболийски. Върху товарителницата няма попълнена графа “описание на пратката”.

Предвид посоченото, настоящият състав на съда намира, че не може да се приеме за несъмнено установено, че подаването на жалбата против процесното НП е направено в законоустановения срок за целта.

Следователно, частната жалба е неоснователна и не следва да бъде уважена.

            Така мотивиран и на основание чл.222, ал.1, във връзка с чл.236 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 19.04.2018г. по Н.А.Х дело №1303 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., ХІ-ти наказателен състав, с което е прекратено производството по жалба на Х.А.Ц. против наказателно постановление с №8 от 22.01.2018г. на заместник-кмет на община Стамболийски, с което на Ц. е наложена глоба в размер от 40,00 лева.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…/п/………….

 

ЧЛЕНОВЕ: 1…/п/……………

 

2…/п/……………[1] Достъпна на сайта на община Стамболийски в интернет.