ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1050

гр. Пловдив, 30.05.2018 г. 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХIV състав, в закрито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :ДАРИНА МАТЕЕВА  

                                ВЕЛИЗАР РУСИНОВ  

като разгледа докладваното от съдия Вълчев  ЧКНАД № 1582 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от В.Н.Д. *** ***чрез адвокат П.И.срещу   Разпореждане от 02.05.2018г., постановено по АНД № 2674/2018г по опис на Районен съд- Пловдив- 23 н.с., с което е прекратено производството по делото. В жалбата се сочи, че определението е незаконосъобразно и счита, че съда следва да отмени разпореждането и да върне делото за продължаване на съдебното производство.

Ответната страна не е изразила становище по частната жалба.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.  

Производството по делото правилно е било прекратено, тъй като нормата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН предвижда, че подаването на жалбата следва да стане в седмодневен срок след връчване на наказателното постановление. В случаят се касае за издадено НП №6832/26.05.2010г. на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Пловдив, с което е бил санкциониран частният жалбоподател на осн. чл.180 ал.1 т.1 от ЗДвП, чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП, като са му отнети и 5 контролни точки. Жалбата срещу него е била депозирана пред Районен съд- гр. Пловдив с вх.№25018/25.04.2018г., т.е. много по-късно след изтичане на предвидения в разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН седмодневен срок. При направената проверка се е установило, че с протокол за брак УРИ №1030р-6072/13.03.2017г са били унищожени административните преписки, свързани с обжалвания административен акт, т.е. не е налице и годен административен акт, който да бъде обжалван. Ето защо законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че не са налице законовите основания по обжалване на посоченият административен акт. Нормата на чл.59, ал.1 от ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, и този обхват не може да бъде разширяван. В настоящият случай не се касае за годен административен акт, който да подлежи на пряк съдебен контрол и жалбата е била недопустима. По тази причина районният съд правилно е прекратил съдебното производство.

Поради изложеното атакуваното разпореждане се явява законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

По изложените съображения, настоящият касационен състав

ОПРЕДЕЛИ :

ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 02.05.2018 г. за прекратяване на съдебното производство, постановено  по АНД № 2674 по описа за 2018 г. на Районен съд  - Пловдив- ХХVIII н.с..

Определението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ:      1.

                            2.