РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 1129

 

гр. Пловдив, 07.06.2018г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, петнадесети състав, в закрито заседание на седми юни, две хиляди и осемнадесета година  в състав

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

          като разгледа докладваното АД № 1622 по описа за 2018г. на Административен съд – Пловдив, намира за установено следното:

        Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл. 27 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.

         Образувано е по жалба на Община Крумовград против  Решение № РД-02-36-429/08.05.2018 г. на Заместник – министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г“, с което е наложена финансова корекция по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001—162-C01-S-005 от дата 18.08.2017г.

          Съгласно чл. 9 ал. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ръководител на управляващия орган е ръководителят на администрацията, в чиято структура се намира управляващият орган или оправомощено от него лице.

         Според чл. 28 ал. 1 от Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /обн. ДВ. бр. 68/22.08.2017г., в сила от 22.08.2017г./, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД „СППРР“) изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове.

          Според чл. 133, ал. 1 АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Когато администрацията на органа, издал оспореният акт, няма териториална структура, делата по ал. 1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспореният индивидуален административен акт /чл. 133, ал. 2/. Предпоставките на чл. 133, ал. 1 от АПК са кумулативно дадени /Определение № 10760 от 14.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 10418/2016 г., VII о./. В тази вр., съгл. § 1а ДР АПК „териториална структура на администрацията" е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

         Във връзка с изложеното следва да се съобрази, че съгласно чл. 28 ал. 3 от Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие, Главна дирекция „СППРР“ има териториални звена в районите от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функциите й. Според чл. 4 от действащия Закон за регионалното развитие /Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008г., в сила от 30.08.2008г./, за целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на нива, в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. Районите са разделени на три нива: 1) Първо ниво включва район "Северна и Югоизточна България" и район "Югозападна и Южна централна България"; 2) Второ ниво включва шест отделни района, сред които Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково; 3) Районите, които образуват трето ниво, представляват административно-териториални единици и обхващат територията на отделните области.

         Според данни от уеб страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.: http://www.bgregio.eu/kontakti.aspx, Управляващият орган на оперативната програма има регионални отдели, определени според центровете за регионално планиране, в този смисъл регионалният отдел - Южен централен район, обслужва административно област Кърджали, респективно община Крумовград.

         В случая седалището на жалбоподателя не се намира в района на Административен съд – Пловдив, а в този на Административен съд – Кърджали, поради което по смисъла на чл. 133 ал. 1 АПК и доколкото целта на закона е делата по оспорване на индивидуалните административни актове да се разглеждат преимуществено от административния съд, в чийто район е седалището на жалбоподателя, настоящото дело се явява подсъдно на Административен съд – Кърджали, поради което производството следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено по подсъдност на надлежния съд.

         Определението не прегражда по-нататъшното развитие на делото и право да повдигне спор за подсъдност има приемащият съд, ако счете, че не е компетентен.

          Мотивиран с изложеното и на основание чл.135 ал.2 АПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТМЕНЯ Разпореждането на Съда от 30.05.2018г., с което делото е насрочено на 27.06.2018г. от 14.00 часа.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1622 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пловдив.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Кърджали.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

         Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и на Заместник – министър и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

 

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: