О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1092

 

гр. Пловдив, 05 юни 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на пети юни, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                            НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №1691 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.73, ал.4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционно фондове (ЗУСЕСИФ).

            Община Крумовград, с адрес: *******, ЕИК ****, представлявана от С.К.М.- кмет на общината, обжалва Решение №РД-02-36-448 от 10.05.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020г. (ОП”РР” 2014-2020г.), с което е определена финансова корекция в размер от 37 836,00 лв., с включен ДДС, по повод установено нарушение при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект- жилищен блок, *********, за което е сключен Договор за инженеринг №BG16RFOP001-2.001-0162-C01-S-006 от 18.08.2017г., с възложител община Крумовград, изпълнител Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) *********, със седалище и адрес на управление: ***********, ЕИК *******, на обща стойност от 378 360,00 лв., с включен ДДС.

Претендира се изцяло отмяна на оспорения акт поради незаконосъобразност. Алтернативно се поддържа искане за изменение на определената финансова корекция до минимално предвидения размер от разпоредбите на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ (Наредба за посочване на нередности), като размерът на същата бъде намален от 10% (37 836,00 лв.) на 5% (18 918,00 лв.), с включен ДДС; както и присъждане на направените по делото разноски.

Според разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗУСЕСИФ, органи за управление и контрол на средствата от ЕСИФ (Европейски структурни и инвестиционни фондове) са управляващите органи, сертифициращите органи и одитните органи.

Според разпоредбата на чл.9, ал.5, изр.2 от ЗУСЕСИФ, ръководител на УО е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято структура се намира управляващият орган, или определено от него лице.

Според разпоредбата на чл.28, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (УПМРРБ), Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (ГД”СППРР”) изпълнява функциите на УО на ОП”РР” 2014-2020г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове.

            Според разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

            Според разпоредбата на §1, т.1а от ДР на АПК, АПК “териториална структура на администрацията" е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Според разпоредбата на чл.28, ал.3 от УПМРРБ, ГД”СППРР” има териториални звена в районите от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функциите по ал.1, т.т.1 – 5.

Според разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), за целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз (ЕС).

Според разпоредбата на чл.4, ал.3 от ЗРР, районите, които образуват ниво 2 (общо 6 на брой), не представляват административно-териториални единици и са с териториален обхват изчерпателно изброен в 6 точки, между които и Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково (чл.4, ал.3, т.6 от ЗРР).

А според информация, публикувана на уеб страницата на ОП”РР” 2014-2020г., на адрес: http://www.bgregio.eu/kontakti.aspx, Управляващият орган на оперативната програма има регионални отдели, определени според центровете за регионално планиране. В този смисъл регионалният отдел Южен централен район, обслужва административно област Кърджали, респективно община Крумовград.

В случая, седалището на жалбоподателя не се намира в района на Административен съд- Пловдив, а в района на Административен съд- Кърджали, поради което по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК и доколкото целта на закона е делата по оспорване на индивидуалните административни актове да се разглеждат преимуществено от административния съд, в чийто район е седалището на жалбоподателя, то настоящото дело се явява местно неподсъдно на Административен съд- Пловдив., поради което производството по него следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено на надлежния съд, който в случая е Административен съд- Кърджали.

Ето защо и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1691 по описа на Административен съд- Пловдив за 2018г., образувано по жалба на община Крумовград, с адрес: *******, ЕИК ****, против Решение №РД-02-36-448 от 10.05.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОП”РР” 2014-2020г., с което е определена финансова корекция в размер от 37 836,00 лв., с включен ДДС, по повод установено нарушение при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект- жилищен блок, *********, за което е сключен Договор за инженеринг №BG16RFOP001-2.001-0162-C01-S-006 от 18.08.2017г., с възложител община Крумовград, изпълнител ДЗЗД *********, със седалище и адрес на управление: ***********, ЕИК *******, на обща стойност от 378 360,00 лв., с включен ДДС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- Кърджали.

Определението е окончателно.

Адм. съдия:.../П/......................

/Н.Бекиров/