ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 1117

гр. Пловдив,  07,06,2018 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, пети  състав в закрито заседание на седми юни, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ                                                                                                   

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1692 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 27 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.

Образувано по жалба на община Крумовград, против Решение № РД-02-36-437/08.05.2018 г. на Зам. – министър и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, с което е наложена финансова корекция по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0162-C01-S-004 от дата 10.08.2017г.

Съгласно чл. 9, ал. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ръководител на управляващия орган е ръководителят на администрацията, в чиято структура се намира управляващият орган или оправомощено от него лице.

Според чл. 28, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството / обн. ДВ. бр. 68/22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г./ Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД „СППРР“) изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове.

Според чл. 133, ал. 1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Когато администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура, делата по ал. 1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт /чл. 133, ал. 2/. Предпоставките на чл. 133, ал. 1 от АПК са кумулативно дадени /Определение № 10760 от 14.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 10418/2016 г., VII о./

Според § 1а от ДР на АПК „Териториална структура на администрацията" е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Съгласно чл. 28, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие, Главна дирекция „СППРР“ има териториални звена в районите от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функциите й.

Според чл. 4 от действащия Закона за регионалното развитие /Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.08.2008 г./, за целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. Районите са разделени на три нива: 1) Първо ниво включва район "Северна и Югоизточна България" и район "Югозападна и Южна централна България"; 2) Второ ниво включва шест отделни района, сред които Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково; 3) Районите, които образуват трето ниво, представляват административно-териториални единици и обхващат територията на отделните области.

Според данни от уеб страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.: http://www.bgregio.eu/kontakti.aspx, Управляващият орган на оперативната програма има регионални отдели, определени според центровете за регионално планиране, в този смисъл регионалният отдел Южен централен район, обслужва административно област Кърджали, респ. община Крумовград.

В случая седалището на жалбоподателя не се намира в района на Административен съд – Пловдив, а в този на Административен съд – Кърджали, поради което по смисъла на чл. 133, ал. 1 от АПК и до колкото целта на закона е делата по оспорване на индивидуалните административни актове да се разглеждат преимуществено от административния съд, в чийто район е седалището на жалбоподателя, настоящото дело се явява подсъдно на Административен съд – Кърджали, поради което производството следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено по подсъдност на надлежния съд.

Ето защо, на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1692 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Кърджали.

Определението не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: