О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 12 юни 2018 година

 

        

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на дванадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 1755 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на С.Т.С. от с. Юнаците против заповед № 1-2135 от 10.05.2018 г. на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Съдът намира, че е сезиран с жалба, която не му е подсъдна по правилата на местната подсъдност, защото съгласно чл.133, ал.1АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

В случая Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ има териториална структура – затворите и областните служби „Изпълнение на наказанията“ съгласно чл.12, ал.3 ЗИНЗС, към които областни служби могат да се създават районни служби (чл.16, ал.2 ЗИНЗС). Съответно в град Пазарджик има както затвор, така и районна служба „Изпълнение на наказанията“, която е териториално подразделение на областната служба в град Пловдив.

Тъй като жалбоподателят има за постоянен и настоящ адрес ***, от една страна, а от друга страна, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ има териториални структури в град Пазарджик, в настоящия случай следва да намери приложение чл.133, ал.1 АПК и делото да бъде изпратено по подсъдност на Административен съд Пазарджик, където се намира седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт.

Затова и на основание чл.135, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1755 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пазарджик.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

Административен съдия: