ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  1317

 

гр. Пловдив,  03.07.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в закрито заседание на трети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ                                                                                            

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1932 по описа за 2018год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Делото е образувано по искова молба на Р.И.Ж., с адрес: ***-Б-8, срещу Решение (без посочен номер и дата) на Общинска поземлена комисия, община Родопи, с искане да и бъдат върнати земите, притежавани от наследодателите й, находящи се в село Първенец, община Родопи, област Пловдив.

Според чл. 14, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ решенията на общинската служба по земеделие могат да се обжалват в 14-дневен срок пред районния съд. Делата се разглеждат в населеното място по местонахождението на имота. Община Родопи попада в съдебния район на действие на Районен съд – Пловдив, при това положение, на основание чл. 135, ал.2 от АПК вр. чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ, производството по делото следва да бъде прекратено, а исковата молба да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Пловдив.

Ето защо, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1932 по описа за 2018 година на Административен съд Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: