РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1015

 

 

гр. Пловдив, 18.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

       ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІIІ състав, в публичното съдебно заседание на пети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

        при секретаря Б.К., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2163 по описа за 2014г. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 15, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС).   

Образувано е по жалба на З.Б.М., ЕГН: **********, с посочен в жалбата адрес: ***, против Заповед № 488 от 04.07.2014г. на Кмета на Община Брезово, с която е прекратен договор за отдаване под наем № 92 от 26.07.2010г., за недвижим имот – публична общинска собст­веност 110,100 дка пасища.

Недоволен от така постановения административен акт, жалбоподателят го счита за незаконосъобразен, като излага конкретни основания за това и настоява за отмяната му. Според него, не е надлежно уведомен за решение № 132 на Общински съвет – гр. Брезово, взето с протокол № 13 от заседанието, проведено на 31.05.2012г., както и за банкова сметка ***а цена. Ответникът по жалбата – Кметът на Община Брезово, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Окръжна прокуратура – Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Пловдивският административен съд, тринадесети състав, след като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, събраните в настоящото производство доказателства поотделно и в съвкупност,  намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличие на правен интерес, поради което и е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 Не е спорно между страните по делото, че на 26.07.2010г. е сключен договор № 92 между Община Брезово и З.Б.М., с предмет отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти – публична общинска собственост, с обща площ 110,100дка (сто и десет декара и сто квадратни метра), представляващи пасища за отглеждане на пасищни животни, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собст­веност /ЗОС/. Съгласно чл. 2 от договора срокът на наемното правоотношение е 5 календарни години, като за първа година се счита годината на сключване на договора.

В договора са посочени и клаузи за прекратяването му /чл. 23/, като една от тях е без предизвестие от наемодателя при неплащане на дължимия годишен наем в срока по чл. 14 /за всяка следваща календарна година до 31 декември на предходната календарна година, касово в информационен център за обслужване на граждани при Община Брезово/.

Договорът за наем е сключен на основание решение № 402, взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет – гр. Брезово, проведено на 09.04.2010г. Това решение е изменено и допълнено с решение № 132, взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет – гр. Брезово, проведено на 31.05.2012г. Жалбоподателят е уведомен за взетото решение с писмо изх. № 94-00-2203 от 26.11.2012г. по описа на Община Брезово, получено от него на 04.12.2012г., като в т. 2 е посочена годишна наемна цена за индивидуално ползване на общински пасища и мери в размер на 6лв. на декар, без значение на категорията на почвата. Отправена му е покана да заплати дължимия наем за 2013г. за ползваните от него общински пасища в размер на 660,60лв. (шестстотин и шестдесет лева и шестдесет стотинки) до 31.12.2012г. на касата на Община Брезово или в кметството в с. Чехларе.

С последващо писмо изх. № 94-00-1036 от 22.05.2014г. по описа на Община Брезово М. е поканен да заплати доброволно сумата от 510лв. (петстотин и десет лева) неплатен наем за календарната 2013г. и сумата от 687,72лв. (шестстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки) неплатен наем за календарната 2014г. Поканата за доброволно изпълнение е получена от жалбоподателя на 28.05.2014г.

В отговор на поканата е подадено заявление вх. № 94-00-1142 от 05.06.2014г., с което М. е поискал да му бъде предоставен препис от протокол № 13 за взето решение от Общински съвет – гр. Брезово относно размера на дължимия от него наем. Поискал е общината да посочи банкова сметка, ***.

Към датата на издаване на заповедта е констатирано неиздължаване на дължимия наем за календарните 2013г. и 2014г., предвид на което на основание чл. 23, ал. 4 от договора за наем същият е прекратен, считано от 04.07.2014г. Жалбоподателят е уведомен за заповедта на 16.07.2014г.

В хода на съдебното обжалване от страна на ответника се представи и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав намира следното от правна страна: възраженията на жалбоподателя се състоят в това, че незаплатеният от него наем за календарните 2013г. и 2014г. е по причина, че не е уведомен за решение на Общински съвет – гр. Брезово, прието на 31.05.2012г., с което е отменено предходно решение на същия орган, на основание на което е сключен договорът за наем.

Възраженията са неоснователни. Видно от представеното като част от преписката писмо изх. № 94-00-2203 от 26.11.2012г., получено лично на 04.12.2012г., жалбоподателят е уведомен за решение № 132 на Общински съвет – гр. Брезово, взето с протокол № 13 на заседание на 31.05.2012г. В писмото е посочена изрично дължимата сума на наема за 2013г. в размер на 660,60лв., както и датата, до която следва да бъде заплатена – 31.12.2012г. Това означава, че към 04.12.2012г. М. е бил наясно с променената наемна цена на договора, както и правното основание за промяната – решение на Общински съвет – гр. Брезово. Лицето е разполагало с достатъчно време да изиска, съответно получи препис – извлечение от протокола, с който е взето решението на общинския съвет, което е и направил е един много по-късен времеви момент – на 05.06.2014г. Искането е направено дори след получаване на писмо изх. № 94-00-1036 от 22.05.2014г. по описа на Община Брезово, имащо характер на покана за доброволно изпълнение на заплащане на дължим наем за ползваните от него общински пасища общо в размер на 1 197,72лв. Т.е. към момента на обжалваната заповед М. е надлежно уведомен за размера на дължимия наем за календарните 2013г. и 2014г., като няма представени доказателства за изплащането му в посочените в двете писма срокове.

Възражението за непосочване на банкова сметка ***, по която да преведе дължимите от него суми също е неоснователно. Видно от клаузите на договора (чл. 14) наемателят заплаща дължимия наем за ползваните от него общински имоти касово, а не по банков път.

Предвид изложеното, съдът намира жалбата за неоснователна, съответно обжалваният индивидуален административен акт – за правилен и законосъобразен.

От страните по делото не са претендирани разноски, поради което не следва да бъдат присъждани.

Ето защо и поради мотивите, изложени по–горе Пловдивски административен съд, XIII състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Б.М., ЕГН: **********, с посочен в жалбата адрес: ***, против Заповед № 488 от 04.07.2014г. на Кмета на Община Брезово, с която е прекратен договор за отдаване под наем № 92 от 26.07.2010г., за недвижим имот – публична общинска собст­веност 110,100 дка пасища като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

 

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :