Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1295

 

Град Пловдив, 21, 06, 2016 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети май, през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТОИЛ БОТЕВ

при участието на секретаря В.Е., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2313 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 27, ал.3 от Закона за подпомагане на земеделските производители,  във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Жалбоподателят – Т.П.Б.,  с ЕГН **********,*** обжалва Акт за установяване на публично държавно вземане  № 01-6500/32405/28.07.2011 г., с който жалбоподателят е уведомен, че дължи плащане за сумата от 9867.37 лв.  представляващо недължимо платена сума  по подаденото от Б. Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/150609/54241.

В жалбата , както и в представената писмената защита на адв. Д. / л.119/ се твърди че жалбата е допустима, а Акт за установяване на публично вземане  № 01-6500/32405/28.07.2011 г., е незаконосъобразен.

Ответникът по жалбата – заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, се представлява от юриск. Г., която изразява становище за неоснователност на жалбата, като претендира  и юрисконсултско възнаграждение.

Относно направеното възражение за недопустимост , поради просрочие на настоящото съдебно производство съдът обсъди  становищата на страните , както и събраните по делото доказателства-л.15,16,21,85,86 поради което следва да изложи следното: Няма спор че в своето заявление за регистрация Т.  Б. е посочил адрес ***.  Процесуалния представител на ответника твърди , че обжалваният акт за установяване на публично държавно вземане с № 01-6500/32405/28.07.2011 г. е влязъл в законна сила считано от датата на сваляне на обявлението по Констативен протокол от 24.11.2011 г., приложен към делото, като датата е 15.12.2011 г.

Съдът констатира че акта е издаден на 28,07,2011г. , поканата за доброволно изпълнение /в която е отразено че акта е влязъл в законна сила, без да е посочена датата /л.21/ е от 25,08,2015г. Констативния  протокол / л.15/  е от 24.11.2011г., като в него е посочено че на осн. чл. 61 , ал.3 от АПК и предвид многократната невъзможност на Б. да се намери на адреса за уведомяване за изготвяне на процесния АУПДВ следва да се постави обявление на таблото на ДФ“Земеделие“.

По делото липсват годни писмени доказателства въз основа на  които да се направи правен извод , че жалбоподателя е редовно уведомен на издадения Акт за установяване на публично вземане  № 01-6500/32405/28.07.2011 г. през 2011година.

От приложената на л. 16  разписка не става ясно за какъв акт се отнася същата , както кога и в кой час е направен опит да се връчи същата. Същевременно при настоящото съдебно производство съдът установява , че Б. е редовно уведомен за нередовностите / БД-ДТ/ л.6- на горния адрес.

Предвид горното съдът приема че ответната администрация не е положила достатъчно усилия за уведомяването на жалбоподателя за издадения АУПДВ  № 01-6500/32405/28.07.2011 г. поради което жалбата е процесуално допустима за съдебно обжалване.

След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на задължителната проверка по чл.168 АПК, административният съд от събраните по делото  доказателства приема  за установено от фактическа страна на  следното:

С придружително писмо  е изпратена цялата административна преписка , касаеща издадения АУПДВ /л.10-66/.

Т.П.Б. е регистриран с Уникален регистрационен номер (УРН) 253230 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Оспорващият е подал / л.42/   общо заявление за плащания на площ, с УИН 16/150609/54241 за кампания 2009г. , като е заявил за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ следните площи: Схема за единно плащане на площ (СЕПП) - 97.76 ха, като е приложил  и таблица на използваните парцели за 2009г. л. 43-44. в землището на гр. Първомай, обл. Пловдив с посочени номер на блока на земеделското стопанство (БЗС) от ИСАК, култура код, основание за ползване и схеми за подпомагане, както карти на съответните блокове на земеделското стопанство.

На основание чл. 37, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и във връзка с чл. 24 от Регламент (ЕО) № 796/2004 г. при извършването на кръстосани проверки на съдържащите се в заявлението данни за земеделските земи в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) като регистър на ИСАК е установено, че част от заявените за подпомагане от бенефициента площи са допустими за подпомагане. Тези данни са предадени от МЗХ на ДФ "Земеделие" с писмо / л.17/  с Вх. № 02-0409/3846 от 20.11.2009 г. и представляват допустим слой "Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП", установен въз основа на извършени теренни проверки от Министерство на земеделието и храните. Въз основа на наличната официална информация в ИСАК на бенефициента са оторизирани следните суми, по „Схема за единно плащане на площ (СЕПП) в размер на 9867.37 лв. Впоследствие, МЗХ е извършило допълнителни специализирани анализи и проверки на коректността на данните, които вече са предадени от МЗХ на ДФ "Земеделие" с писмо с Вх. № 02-0409/3846 от 20.11.2009 г.

 Резултатите от допълнителните проверки са предоставени на ДФЗ с писмо  / л.18/ с Вх. № 02-0409/3554 от 09.12.2010г., в което се посочва, че това са окончателните данни, въз основа на които Разплащателна агенция трябва да извърши кръстосани проверки на данните от заявленията за директни плащания за 2009 Г., на СИЗП като част от ИСАК.

В резултат на новополучената официална информация в ИСАК, с която Разплащателна агенция е длъжна да се съобрази при извършваните от нея административни проверки на заявленията съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП, е намалена годната за подпомагане площ , тъй като част от оторизираната субсидия на бенефициента в размер на 9867.37 лв., се явява недължимо изплатена, тъй като е била платена за недопустими за подпомагане площи, в това число – по схема за единно плащане на площ (СЕПП) - 9867.37 л.

 В акта е посочено че на  основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, актът подлежи на предварително изпълнение, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, а именно предприемането на бързи действия за събирането на недължимо платените субсидии по директните плащания от Р. България, поради наличието на опасност от спиране или намаляване на одобрения за страната финансов пакет за директните плащания, както и че на основание чл. 73, пар. 3 от Регламент № 796/2004г.,  както и че лихва върху недължимо платената сума се дължи за периода, изтекъл между уведомлението за задължението за възстановяване на земеделския производител и възстановяването или приспадането.

В съдебното производство жалбоподателят е представил доказателства касаещи постоянния адрес на жалбоподателя  и неговата съпруга.

Ответника е представил и съдът е приел кореспонденцията до фирма “Стар пост” ООД-куриерската фирма извършила връчването на процесния АУПВ, както и отговора, който е получен относно НЕвръчената пратка. Твърди се че куриера обслужващ  района- Б.Т.Б. е направил две посещения на адреса и след като не е открил лицето, пратката е върната в ОД на ДФ”Земеделие”.

Ответника е поискал и допускането на  СТЕ с вещо лице “геодезист”, което след като посети централно управление на ДФ “Земеделие” и се запознае с интегрираната система за администриране и контрол “Исак” и Министерство на земеделието /отдел “Използвана земеделска площ /ИЗП/ в земеделските парцели /СИЗП/ и представи официална информация, въз основа на която РА извърши кръстосани проверки в заявленията по директните плащания, а при необходимост и техните регионални поделения да даде отговор на въпросите:

1. Кои са заявените за подпомагане БЗС по номера и местонахождение от жалбоподателя за кампания 2009 г. от директните плащания ?

2. Кои парцели като номер, местонахождение и площ са били установени като недопустими за подпомагане при извършените административни проверки на площите в заявлението на жалбоподателя към ноември 2009 г. и на какво основание ?

3. Кои парцели като номер, местонахождение и площ са били установени като недопустими за подпомагане при извършените административни проверки на площите в заявлението на жалбоподателя към декември 2010 г., защо и на какво основание ?

4. Има ли разлика при резултатите от двете кръстосани проверки и каква  е тя ?

5. Какъв е общият размер на недопустимите площи, установени от РА по подаденото от жалбоподателя и какъв е процентът на установената недопустима площ за подпомагане на цялото заявление ?

6. Кой, как и кога е определил допустимия слой за подпомагане за кампания 2009 през м.декември 2010 г., какъв метод, начин на определяне на слоя и нормативна уредба за използвани за целта ?

7. Кой, кога и как е извършил заснемането и разчитането на изображенията ?

8. Как са обективирани и какви са констатациите относно площите на жалбоподателя, предмет на обжалвания акт, послужили за извършените от ДФЗ административни проверки ? Какви критерии са приложени при формиране на констатациите ?

9. Какво представляват площите, попаднали извън допустимия слой ?

10. Използвани ли са при определяне на допустимия слой от страна на МЗХ по отношение на площите от жалбоподателя протоколи от посещения на място, извършени от Областна дирекция “Земеделие”, респ.Общинска служба “Земеделие” ?

Съдът е допуснал  извършването на СТЕ с вещо лице  Л.М., която е представила заключение / л.110/ прието по делото и неоспорено от страните. Експерта е установил че Б. е заявил за подпомагане 30 парцела с обща площ от 97,76ха-мери и пасища. Установена е наддекларирина площ от 22,85ха която представлява 30,52процента  от общата площ за подпомагане. В.л. е посочила че  изключените площи  представляват  мозаечно разположени храсти, дървета, полски пътища и кариери,  ерозирали участъци от пасището , както и  част от коритото на река.  Съдът счита,  че експерта е отговорил на поставените задачи, същият е отговорил компетентно, незаинтересовано  и обосновано , поради което заключението следва да се кредитира съобразно  другите събрани по делото доказателства.

 При така изложената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, с правен интерес  и в законоустановения срок / от 25.08.2015г.-л.3/ поради което се явява допустима, а разгледана по същество е  и основателна, по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол е Акт за установяване на публично вземане  № 01-6500/32405/28.07.2011 г., с който жалбоподателят е уведомен, че дължи плащане за сумата от 9867.37 лв.  представляващо недължимо платена сума  по подаденото от Б. Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/150609/54241.

Съгласно чл.20а ЗПЗП, изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция, като  организира и ръководи дейността й и я представлява. Държавният фонд "Земеделие" е акредитиран за единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС /чл.11а от Закона за подпомагане на земеделските производители/. Разплащателна агенция, съгласно §1 т.13 от ДР на ЗПЗП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки. В изпълнение на тези законови норми, с разпоредбата на чл.10 ал.1 т.7 от Устройствения правилник, на ДФ „Земеделие” изрично се установява правомощие по отношение на изпълнителния директор да взема решения за одобряване или отхвърляне на заявления по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от Разплащателната агенция. Обжалваният акт е издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, видно от Заповед № 03-РД/1288 / 08.04.2011 г.,  и протокол на УС №17 от 07,04,2011г. / л.68-70/ с която на основание чл.20 т.2 и т.3 и чл.20а ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.10 т.1 и т.2 и чл.11 ал.2 от УП от  Изп. Директор на ДФ „Земеделие“ са делегирани права на заместник изпълнителния директор на фонда по повод издаване на актове по директните плащания.

Съгласно чл.11 ал.2 т.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), ДФ "Земеделие" изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация. Като такава за изпълнение на своите функции тя следва да поддържа и използва Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), на основание Регламент (ЕО) № 796/2004 г. на Комисията и чл.30 и следв. от ЗПЗП.

ИСАК, от своя страна, е комплексна автоматизирана система, която след съответните изчисления, генерира като крайни актове уведомителни писма, с които се признават и изчисляват сумите по схемите и мерките за подпомагане или се намаляват или отказва изплащането им поради различни причини, заложени в нормативната уредба на схемите за подпомагане. Съгласно чл.43 ал.3 т.5 от ЗПЗП, Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по СЕПП, когато за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено, съгласно чл.47 от ЗПЗП (изм. и доп., ДВ бр.12 от 13.02.2015 г.).

Процесният Акт за установяване на публично вземане  № 01-6500/32405/28.07.2011 г., е издаден , като в него не са изложени каквито и да са мотиви от които да стане ясно какви са  правните основания за издаването му , както и от които да се установи за какви нарушения е наложена процесната санкция.

Съвсем телеграфно е описана процедурата на подаване на заявлението , представените документи ,  кръстосаните проверки , кореспонденцията между звената в МЗХ-ДФЗ, извършените допълнителни анализи и издаването на диспозитива в който е посочена дължимата за възстановяване сума , като  недължимо платена.

Направените констатации в таблиците на уведомителното писмо не внасят яснота как е формирана волята на административния орган, тъй като уведомителното писмо е издадено без посочване на конкретни фактически основания – грубо нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Дори и в съдебното производството при спазване на правилата на доказателствената тежест административният орган не установи наличието на фактически обстоятелства за издаване на оспорения акт.

По делото няма данни кандидатът да е попълнил декларация за изясняване на принадлежността на двойно заявените площи, в която да е посочил за всяко БЗС, дали потвърждава ползването на цялата застъпена площ или се отказва от нея или частично потвърждава ползването на застъпените БЗС. По делото липсва и Доклад за нередност, от който да се установят констатираните несъответствия.

Съгласно константната практиката на Върховния административен съд, неизлагането на конкретни мотиви е нарушение на законовото изискване за форма на административния акт, което лишава жалбоподателя от възможността за организиране на адекватна правна защита, препятства осъществяването на контрол за законосъобразност на акта от страна на съда и е самостоятелно основание за неговата отмяна.

Отделно от това, липсват каквито и да е доказателства, дали е проведено и какво по характер административно производство, завършило с издаването на оспорения АУПДВ, по чия инициатива е проведено и какви производствени действия са извършени по него.

По делото и в админ.преписка липсват каквито и да е данни,  че административният орган е спазил задълженията си по чл.26, 28, 34, 35 и 36 от АПК да уведоми лицето за започналото административно производство,  че е зачел гарантираното му от процесуалните норми право да се запознае с преписката, да изрази становище по събраните от административния орган доказателства, да прави искания и възражения, и по този начин да повлияе на съдържанието и крайния резултат от производството.

Съдът счита ,че не е имало пречка в оспорения ИАА , да се опише общото количество на заявените  за подпомагане площи , представляващи  30 парцела с обща площ от 97,76ха-мери и пасища, както и наддекларираната площ от 22,85ха, представляваща 30,52процента  от общата площ за подпомагане. Н е е  имало пречка и за пълнота на мотивите да се посочи какво представляват процесните площи , т.е.  мозаечно разположени храсти, дървета, полски пътища и кариери,  ерозирали участъци от пасището , както и  част от коритото на река.   Вместо да стори това административния орган е описал хронологията  и етапноста на действията по извършените проверки, които не следва да се приемат за мотиви по смисъла на АПК.

Въз основа на гореизложеното съдът намира, че в случая липсват конкретни правни и фактически основания, мотивирали органа да постанови административния акт, което прави акта незаконосъобразен, издаден при неспазване на изискванията за форма и съдържание на акта по чл.59 ал.2 т.4 от АПК, което съставлява отменително основание по чл.146 т.2 и т.3 от кодекса.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваният Акт за установяване на публично държавно вземане  № 01-6500/32405/28.07.2011 г.,  на заместник изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие“ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Предвид изхода на делото на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски /л.8,66/ в размер на 310 (триста и десет) лева, от които 300 лева за изплатен адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.172 ал.1 от АПК, Административен съд – Пловдив, V състав,

Р Е Ш И:

 ОТМЕНЯ   по жалба на Т.П.Б.,  с ЕГН **********,*** на Акт за установяване на публично държавно вземане  № 01-6500/32405/ 28.07.2011 г., с който жалбоподателят е уведомен, че дължи плащане за сумата от 9867.37 лв.  представляващо недължимо платена сума  по  Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г.

ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", град София да заплати на Т.П.Б.,  с ЕГН **********,*** сумата от 310 лв.,  представляваща съдебни разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.                                     

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: