Р   E   Ш   Е   Н   И   Е

№ 1598

гр. Пловдив, пети август 2016  г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А   Н  А  Р  О  Д     А

 

Административен съд –Пловдив, ІХ състав, в открито заседание на пети юли две хиляди и шестнадесета   година  в следния състав:

                                                                    Докладчик;  Велизар Русинов

При секретаря Дарена Йорданова като разгледа дело номер 2680 по описа за 2015 година докладвано от докладчик , за да се произнесе взе предвид следното:                                           

Производството е по реда н  чл.145 и следващите от АПК.

Образувано по жалба на“Е-с" ООД , ЕИК**** със седалище и адрес на управление : гр . П. , ул. ”****,чрез Н.Н.Д.– управител срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания2012, изх.№****  на  Изпълнителния Директор на Д.Ф.З.. С жалбата се иска да се постанови решение, с което да бъде коригирана над декларираната площ от жалбоподателя и да бъде предоставена реалната финансова помощ .В о.с.з. оспорващият ,чрез управителя си  лично Н.Н.Д. и процесуалния си представител  поддържа жалбата. Претендират се разноски по делото.               Ответникът–Изпълнителният директор на Д.Ф.З. , чрез постъпило по делото писмено становище  навежда доводи за недопустимост и  неоснователност на жалбата и потвърждаване на оспореното писмо. Съображения в тази насока са изложени в процесното ув.писмо и по делото   . Иска се постановяване на решение, с което да се отхвърли жалбата, като неоснователна и недоказана и се потвърди оспорения акт, като законосъобразен. Претендират се  разноски по делото.Окръжна прокуратура –П. не дава заключение.                      Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна  страна следното: Жалбата е подадена от надлежна страна и в законния срок, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.Оспорващият “Е-с"ООД,ЕИК****, регистриран като земеделски производител сУРН**** като кандидат по схемите и мерките за директни плащания по кампания 2012 е подал  заявление с УИН  ****, като в заявлението същият е декларирал парцели по схемата за подпомагане за единно плащане на площ и схемата за национални доплащания на хектар земеделска земя. Към заявлението е приложена таблица за използваните парцели с посочване на номера на всеки блок на земеделското стопанство, площта и землището, в което се намира. На заявлението на оспорващия/жалбоподателя/ от АО са извършени административни проверки, от основно  и доп.заключения по СТЕ е установено,че Разплащателната агенция на ДФЗ е извършила административни проверки на заявлението за подпомагане, подадено от „Е-с“ ООД, с цел да се провери дали са изпълнени условията за допустимост на подпомагането. Административните проверки включват: Проверки за допустимост на кандидата; Проверки за допустимост на земеделските площи; Кръстосани проверки между данните в заявлението и отделните регистри: Кръстосани проверки между данните в отделните заявления и др. За кампания 2012 „Е-с“ ООД е заявило за подпомагане по направление Биологично растениевъдство следните площи в землища на община К, област П.. по кодове: АП05 - 12 парцела с обща площ от 26.01 ха и АП10 - 4 парцела с обща площ от 5.26 ха. След извършване на административните проверки по заявлението па кандидата -„Е-с“ ООД са установени недопустими за подпомагане площи в размерна 8.09 ха за код АП05 и 4.46ха за код АП10. които спрямо установените допустими плоши от съответно 17.92ха и 0.71ха 27.94ха се явяват наддекларирани 45.15 % по АП05 и 100 % по АП10. Установени са площи. заявени от повече от един земеделски стопанин в общ размер на 5.53 ха. както следва: 1.73 ха в БЗС 55926-199-7 с П.С.К.. УРН 500501 и в БЗС 55926-199-8 - 0.28 ха с Д.И.К.. УРН 579261 и 3.52 ха с П.С.К.. Двойно декларираните площи са част от заявените площи по АП 10 и са разрешени след прилагане на разпоредбите на чл. 17 от Наредба №5 от 27.02.2009 Г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мееерки за директни плащания. В следствие на направените констатации и измервания при извършената между 11и 24 септември2012г. проверка на място от Техническия инспекторат на ДФЗ е установена недопустима площ в размер на общо 8.09 ха от заявените по АЕП код АП05 площи. За кампания 2012 -„Е-с“ ООД  е заявило за подпомагане по направление Биологично растениевъдство  площи в землища на община К. област П./съгласно таблици в основно заключение по СТЕ/. При извършените административни проверки п проверки на място по заявлението на жалбоподателя са установени  недопустими за подпомагане площи  /съгласно таблици в основно заключение по СТЕ/.Извън границите на допустимите площи, определени със специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние" за 2012 г. са попадали общо 0.17 ха от  три парцела/описани в основото  заключение по СТЕ/. Специализираният слой "Площи в добро земеделско състояние", като част от СИЗП. представлява геореферирана графична база от данни за площите допустими за подпомагане за съответната кампания (т.е. площите поддържани в добро земеделско състояние съгласно Наредба №5 ОТ 10март 2010 г. за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, включително и критериите за класифициране на земеделските площи). Окончателният допустим слой за кампания 2012 е одобрен със Заповед №РД **** ДФЗ 02-0400/718 от5 март 2013 г. за извършване на окончателни кръстосани проверки на данните от заявленията за директни плащания за 2012 т .. оторизация и изплащане на субсидии. За територията, в която попадат процесиите парцели е налична цифрова ортофотокарта, изготвена въз основа на самолетно заснемане от 10мъЙ 2012 г. Процесните парцели са били обект на проверка на място по чл. 37 от ЗПЗП и резултатите от припокриването на заявените площи с границите на специализирания слой с площи допустими за подпомагане за кампании 2012 г. не са взети предвид при определянето на допустимите площи. Площите, отговарящи на условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели са измерени с GPS устройства при извършената проверка на   място. При извършените кръстосани проверки между данните в отделните заявления са установени площи, заявени ОТ повече от един земеделски стопанин в общ размер на 5.53 ха, както следва: в БЗС **** 1.73 ха с П.С.К.. УРН **** и в БЗС ****-199-8 -0,28 ха с Д.И.К., УРН ****и 3.52 ха с П.С.К.. Двойно декларираните ПЛОЩИ са част от заявените ПЛОЩИ по АП10 и са разрешени след прилагане на разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления ПО схеми и мерки за директни плащания. За 0.7 ха от застъпената площ в БЗС **** „Е-с“ ООД е представило документи 3а ползване и тази площ с решена в негова полза. Аналогично, 0.09 ха от застъпването в Б3С **** е решено в полза на оспорващия. Общата застъпена площ , нерешена в полза на „Е-с“ ООД, за която е санкциониран оспорващия /жалбоподателя/ е в размер на 4.46 ха. Подробни данни относно решаването на застъпените площи по Б3С и кадастрални имоти въз основа на предоставените документи и са представени в приложената таблица 2 към  основното заключение по СТЕ. В таблица 3  на основното заключение по СТЕ е представено резюме от начините на контрол. констатациите и измерените площи при извършената проверка на място, които данни са използвани за калкулациите по заявлението на „Е-с“ ООД за 2012 г. Подробности се съдържат в приложения по делото контропен лист ОТ проверките,който сътавът кредитира като неоспоен и приет по делото без възражения както и цялата адм.преписка ,представена от  ответника. От допълнителното заключение по СТЕ ,наред с констатациите на основното заключение по СТЕ в.л. е установило ,че при проверката на място от септември 2012г от ответника  е устанавено относно състоянието на парцелите при теренна проверка ,извършена през септември 2012г.,че в голяма част от парцела в редовете липсват растения.Установеното от основно и допълнителното заключение по СТЕ,кореспондират с установеното от ответника и с съдържащите се доказателства по делото.Физическите блокове, в които „Е-с“ ООД   е заявил площи, извън специализирания слой са били обект на теренна проверка на, общинските, съответно областните служби на Министерство на земеделието и храните ,с оглед поддържането на СИЗП в актуално състояние, съгласно  заповед на Министъра на земеделието и храните. Констатациите от тези проверки са коректно отразени в СИЗП. Наред с горното  ответникът при извършване на административни проверки,които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства, са установени от ответника  площи ,заявени от повече от един земеделски стопанин. На „Е-с“ ООД е изпратено от ответника уведомително писмо на Държавен фонд "З." - Разплащателна агенция за изясняване принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин. В уведомително писмо е посочено, че за изясняване правното основание за ползване на двойно заявените площи  представител на оспорващият следве да се яви в съответната ОРА Областна  Разплащателна агенция /ОРА/ в срок от 20 работни дни от получаване на писмото, като е необходимо да представи документи, доказващи правото за ползване на застъпената площ.Указано е на оспорващия със същото  уведомително писмо, че при отказ от застъпената площ се счита,че кандидатът с отказва от установените двойно застъпени площи, като същите ще бъдат изключени от калкулацията на полагащата се субсидия и ще бъдат третирани като над-декларирана площ, след извършване на корекции от един или от всички земеделски стопани (поотделно или при едновременното им присъствие в ОРА) при наличието на застъпени територии, които продължават да са с неизяснено ползване, същите се изключват от заявленията на всички кандидати, които са ги заявили и се вземат предвид от Разплащателна агенция/РА/при определяне на санкциите и на окончателната субсидия.Видно от  заключенията по СТЕ,които кореспондират със събраните по делото доказателства и съставът кредитира като компетентни и безпристрастни оспорващият е подал Заявление за директни плащания по схеми и мерки кампания 2012 г. ,описани в същото в процесното уве.писмо и по-горе. С Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания  2012 г./предмет на настоящото производство/ ДФЗ - РА прави отказ за финансово подпомагане по заявление за подпомагане по направление биологично  растениевъдство по кодове АП05 и АП10,като е установено от ответника надеклариране от осповащия ,както следва; по АП05-45.15% ,а по АП10-100%. Отказа е във връзка с констатирана разлика между декларирана площ (ха) и установена площ на БЗС/парцел (наддекларирана площ) ха, т.е. констатирани са несъответствия с изискванията за подпомагане по схеми и мерки кампания 2012 г. ( заключения по СТЕ) .В заключенията  по СТЕ  са описани - заявена вид култура, начин на трайно ползване за всеки парцелБЗС кампания 2012 г. Също така в заключенията  по СТЕ    са описани причините защо целия парцел/БЗС или част от него е недопустим за подпомагане кампания 2012 г. На основание прегледаните материали предоставени на експертизата по СТЕ от ДФЗ и МЗХ експертизата е описала за всеки парцел/БЗС какво е състоянието му към момента на проверката.Заявените от оспорващият площи 2012 г. попадат в частта от територията на страната с извършено през годината самолетно заснемане. За тези територии актуализацията на СИЗП и на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" е извършена и от теренни проверки, включително на площи, заявени извън актуалния към момента на проверката допустим слой. Физическите блокове, в които оспорващият е заявил площи, са били обект на теренна проверка от структурите на МЗХ, са извършили теренна проверка на физически блокове, задължителни за проверка. Съставени са протоколи за специализирана теренна проверка на място на ФБ на землище и снимков материал представени в МЗХ за актуализация на СИЗП и на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние. В  заключенията  по СТЕ са посочени всички заявени парцели/БЗС декларирана площ , застъпена площ, площ от проверка на място (ПнМ) оперативна площ и чиста площ, която се калкулира за финансово подпомагане кампания 2012 г. При  така изложената фактическа обстановка и като съобрази разпоредбата на чл.168,ал.1 от АПК, съгласно която съдът извършва проверка на административния акт на всички основания посочени в чл.146 т.1-5 от АПК вкл., Съдът  направи следните правни изводи :предмет на делото е Уведомително писмо  изх.№**** на Изпълнителния директор на Д.Ф.З./ДФЗ/, с която е направен отказ за финансово подпомагане по подаденото от оспорващия заявление. За  да откаже исканата субсидия адм.орган/АО/ в табличен вид е посочил, че е налице несъответствие между декларираната и установената площ на съответните БЗС след извършена адм.проверка, като са посочени разликите на декларираната и установената площ , посочен е и процента на наддеклариране , поради което в съответствие с чл.28 от Регламент 1122/2009 г. е отказал  исканата субсидия.Оспореното писмо е издадено от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия и в предписаната от закона писмена форма. В писмото са посочени правните и фактическите основания за направения отказ, същото е издадено след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за преценка на допустимостта за подпомагане. При  издаване на административния акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила , които сами по себе си да водят до отмяна на оспорения акт.В настоящия случай, оспорващият е подал заявление за плащания на площ за кампания 2012 г., към което същия е декларирал парцели. Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП подаденото заявление, подлежи на административна проверка посредством Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ ,чрез съпоставяне на вписаните в заявлението данни с данните от системата за регистрация на кандидатите, заявленията за подпомагане и системата за идентификация на земеделските парцели/СИЗП/ регистрите. Обхватът на тази административна проверка включва: проверка за допустимост на кандидата, проверка за допустимост на земеделските площи, кръстосани проверки между данните в заявлението и отделните регистри и кръстосани проверки между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски производител /в този смисъл чл. 24, ал. 3 от Наредба № 105/22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване  на ИСАК./.По подаденото от  оспорващия заявление за плащания на площ по схемите и мерките за директни плащания за 2012г. е извършена задължителна проверка в ИСАК, съгласно чл.37, ал.2 от ЗПЗП и изискванията на чл.28 от Регламент /ЕО/ 1122/2009. В случая, в хода на извършената кръстосана административна проверка на подаденото от оспорващия  заявление за подпомагане са установени площи, заявени от повече от един земеделски производител и площи попадащи извън специализирания слой на МЗХ“площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2012г. За изясняване на принадлежността на правото на ползване на тези застъпени площи, на оспорващия е предоставена възможност да представи доказателства, установяващи правото му на ползване върху посочените парцели, подробно описани в приложението към изпратеното уведомително писмо за площи декларирани повече от един кандидат. В определения срок от ответника  за представяне на документи от оспорващия по отношение на констатираното застъпване от страна на оспорващия  не са представени безспорни доказателства  пред ответника,което да опровергае,констатациите на ответника. В предвид на изложеното по отношение на констатираните двойно заявени площи от страна на ответника е изпълнена процедурата по чл.17 и чл.18 от Наредба №5/27.02.2009год. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и в резултат на констатираните двойно заявени площи ДФЗ-Разплащателната агенция/РА/отказва плащане по подаденото заявление от страна на  оспорващия за част от парцелите,подробно описани в процесното уведомително писмо.На следващо място проверката за допустимост на земеделските площи се извършва въз основа на данните които се съдържат в СИЗП, подържана от МЗХ/чл.2, ал.1,т.2 от Наредба №105/2006г./ От данните по делото е видно, оспорващият е уведомен, че част от  декларираните парцели излизат извън подходящите за подпомагане площи. Този факт се потвърждава и от заключенията по СТЕ,приети без възражения в присъствите на управителя и проц.представител на оспорващия, което посочва  парцелите извън специализирания слой на МЗХ “площи в добро земеделско състояние“, което установява конкретно и БЗС, които попадат извън площите подходящи за подпомагане. В  тази насока следва да се има предвид, че обновения специализиран слой  “площи в добро земеделско състояние“ е одобрен със Заповед на Министъра на МЗХ за кампания 2012г., а окончателния специализиран слой “площи в добро земеделско състояние“ е одобрен също  със заповед на министъра на МЗХ за кампания 2012г. От данните по делото е видно, че оспорващия не е подал възражение срещу обхвата на актуализирания специализиран слой площи одобрен със заповед на министъра на МЗХ, нито пък се съдържат твърдения в тази насока. В резултат от прилагане на актуализирания специализиран слой „площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2012 ответникът отказва плащане за парцелите извън слоя.Съгласно чл.39, ал.2 от ЗПЗП на земеделските стопани могат да получат субсидии по директните плащания за деклариран парцел с размер над минималния.С оглед на изложеното е установено от ответника /АО/, че по отношение на декларираните за подпомагане площи за кампания 2012 от страна на  оспорващия  за част от парцелите при извършената адм.проверка от страна на ответника е налице застъпване от други кандидати, което не е отстранено в полза на същия, а част от парцелите /излизат извън специализирания слой,.Разплащателната агенция отказва плащане когато са налице едно или няколко от условията на чл. 43, ал. 3 от ЗПЗП, съгласно критериите, установени в законодателството на Европейския съюз-чл. 43, ал. 4 от ЗПЗП, като същите се установяват след извършени проверки на подадените заявления, предвидени в чл. 37 от ЗПЗП. Съответно, за да се постанови отказ или намаляване на размера на подпомагане претендирано СНДП следва да са налице една или няколко от предпоставките на чл. 47, ал. 2 от ЗПЗП. Видно от събраните по делото доказателства и от таблицата на оспореното уведомително писмо разликата между декларираната и установена площ за БЗС по АП05 е наддекларирана с45.15% а за БЗС по АП10 е наддекларирана със100%  .Изводите на административния орган за недопустимост на тези площи  се потвърждават и  от приетите по дело заключения  от съдебно-техническа експертиза, които не бяха оспорени от оспорващия и  съответстващи на приетите по делото писмени доказателства следва изцяло да бъдат кредитирани. Вещото лице  потвърждава  констатациите на ДФЗ и по отношение на установената при административна проверка като неподходяща за подпомагане площ , както и процента на наддеклариране. Вещото лице посочва  точно парцелите, които са приети за наддекларирани, предвид наличие на двойно застъпване с декларирани от други кандидати площи и  площи излизащи извън допустимия специализиран слой за подпомагане площите определени като недопустими от АО и тези установени от  СТЕ кореспондират напълно, като съвпада и процентът на наддеклариране. Съобразно нормата на чл.58 от Регламент /ЕО/ 1122/2009 г., при процетно отношение на наддекларирана площ към установената в рамките на 20%  до 50% - санкционираната площ е равна на установената площ. В съответствие с тази разпоредба  административният орган е определил процента наддекларирана площ и правилно е отказал финансова помощ по подаденото от оспорващия заявление  по директните плащания. Съгласно чл, 58 от Регламент (ЕО) 1122/2009 на Комисията кoгaтo  процентното  съотношение на недопустимата към установената площ е в рамките от до 20% до 50 % се санкционира цялата установена площ и не се изплаща су6сидия за съответна а година. На оспорващия/бенефициент/ е оторизирана сума в размер на 0 лв.Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕО) 65/2011 на Комисията, ако разликата между установената площ и общата площ, декларирана за плащане по схемите, е·по-малка или  равна на 0.1ха установената площ се счита за еднаква с декларираната.На оспорващия - бенефициент е оторизирана сума в размер на 21243.41лв. Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕО) 65/2011 на Комисията когато процентното съотношение на недопустимата към установената площ е в рамките от до 20 % до 50 % се санкционира цялата установена площ и не се изплаща субсидия за съответна а година. На оспорващия е оторизирана сума в размер на 0 лв. Тези изводи са изцяло потвърдени от приетите по делото  заключения по  съдебно - техническата експертиза.В случая следва да се има предвид, че проверките на място са само един от способите за проверка на подадени заявления за подпомагане. Същите не са единствени и задължителни, тъй като съгласно чл.37,ал.3 от ЗПЗП на задължителна проверка на място подлежат най-малко 5 % от подадените заявления за подпомагане, която се прави на случаен принцип, в кръга на която заявлението на оспорващия може да бъде или да не бъде избрано. Разпоредба на чл.30  от Регламент /ЕО/ № 1122/2009 г. също не изисква задължително извършване проверка на място. В този смисъл и възражението на оспорващия  е неоснователно.Предвид  изложеното процесният административния акт е законосъобразен,  постановен от компетентен орган при спазване на установената форма, липса на съществено нарушение на административно производствените правила и в съответствие с целта на закона, което налага изцяло неговото потвърждаване , респ. отхвърляне на жалбата, като неоснователна и недоказана.Предвид изхода на производството оспорващият следва да бъде осъдена да заплати на Д.Ф.З./ДФЗ/, разноски в размер на 300/триста/лева,представляващи юрк.възнаграждение.В случая обаче, трябва да се съобрази разпоредбата на чл. 27, ал. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобразно която - при оспорването на индивидуалните административни актове държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и се определят като процент върху материалния интерес.Съответно, според чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) - По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.При това положение, доколкото в случая материалния интерес е в размер на21243.41/двадесет и една хиляда двеста  четиридесет и три лева и четирдесет и една стотинки/ лева, дължимата държавна такса е в размер на849.74/осемстотин четирдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки/ като от тази сума са внесени 50/петдесет/лв.. Съответно, оспорващият  ще следва да довнесе държавна такса в размер на799,74/седемстотин деветдесет и девет лева  и  седемдесет и четири стотинки /лева ,в този смисъл  и разпореждане №5392/12.007.2016г. по а.д.№1448 по описа на Административен съд-П. по описа за 2016 г.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Съдът,

                                          Р   Е   Ш   И :

Отхвърля жалбата  на“Е-с"ООД,ЕИК**** със седалище и адрес на управление :гр.П.,ул.”****,чрез Н.Н.Д.– управител срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания2012, изх.№****  на  Изпълнителния Директор на Д.Ф.З..                                                                                           Осъжда “Е-с"ООД,ЕИК**** със седалище и адрес на управление :гр.П.,ул.”****,чрез Н.Н.Д.– управител  да заплати допълнителна държана така в размер на 799,74/седемстотин деветдесет и девет лева  и  седемдесет и четири стотинки  по сметка за д.т. на Административен съд –П..          Осъжда “Е-с"ООД,ЕИК**** със седалище и адрес на управление :гр.П.,ул.”****,чрез Н.Н.Д.– управител  да заплати  на Д.Ф.З.  разноски/ДФЗ/ в размер на 300/триста/лева.Препис от акта да бъде изпратен на страните.                                                                                   Решението може да бъде оспорено  с касационна жалба в 14-дневен срок от връчване на страните му  пред Върховен административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.                                                                                   

                                                                                                Съдия;