РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 19  декември 2016год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, V състав в публично заседание на двадесет и първи ноември, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ                        

   при секретаря В.К., като разгледа докладваното от Председателя,  адм. дело № 2966 по описа за 2015год. , за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК.

Образувано е по жалба на Д.И.Т.,*** против Уведомително писмо изх. № 02-160-6500/15569 от 29.09.2015 г. на Зам. изпълнителен Директор на Държавен фон “Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г.

В жалбата са изложения съображения за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Жалбоподателят твърди, че уведомителното писмо не съдържа мотиви. Излага доводи, че не става ясно въз основа на какви проверки ДФЗ е стигнал до посочените в таблиците стойности, какъв резултат е получен и на какво се дължи наличието на недопустима за подпомагане площ. Счита, че непосочването на основанието поради което е отказано финансиране на всяко едно БЗС, лишава кандидата от възможност да представи необходимите книжа за да обори тези констатации. Не ставало ясно и защо не са зачетени представените от жалбоподателя документи. Претендира се отмяна на акта.

Ответникът по жалбата, чрез юриск. Г. изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Оспореният административен акт е съобщен на адресата му на 19.10.2015 г. , видно от известие за доставяне на л.280. Жалбата е изпратена с писмо с пощенско клеймо от дата 30.10. 2015 г. /пощенски плик на л. 14/. Поради, което съдът приема, че жалбата като подадена от лице, притежаващо правен интерес от заявеното оспорване, против подлежащ на оспорване акт, в законоустановения за това срок, се явява процесуално допустима.

Съдът, като разгледа събраните по делото доказателства, становищата и възраженията на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

 Оспорващият Д.И.Т.  е регистрирана с Уникален регистрационен номер (УРН) 606971 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

За кампания 2014 г. Д.И.Т. е подал Заявление за подпомагане с Уникален идентификационен номер (УИН) 16/190614/47463 (л.58-62 от делото), като е заявил за подпомагане по следните схеми и мерки за директни плащания на площ: Схема за единно плащане на площ (СЕПП), Схема за преразпределително плащане (СПП), Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (СНДП) и Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2). Към заявлението е приложена таблица на използваните от заявителя парцели през 2014 г. в землището на **  с посочени номер на блока на земеделското стопанство (БЗС) от ИСАК, култура код, основание за ползване и схеми за подпомагане, както и карти на съответните блокове на земеделското стопанство.

По делото е представена Заповед №РД 09-807/05.12.2014 г. /лист 10/ на Министъра на земеделието и храните, с която е одобрен обновения специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние” за Кампания 2014, като част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), който е актуализиран за 2014г. чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г. и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от страна на областните и общински структури на МЗХ . Със Заповед №РД 46-287/06.03.2015 г. /лист 5/ на Министъра на земеделието и храните е одобрен окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014, като част от Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), който е актуализиран за 2014г. чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г.;

По делото са приложени още: Декларация за запознаване с определенията за нередност /съгласно Реглемент /ЕО/ № 1848/2006 г./ подписана на 04.06.2014г. /лист 63/;  Резултати от автоматични проверки на въведените данни от 27.05.2014г. /лист 64/; Заповед №03-РД/323/11.06.2015г. на Изпълнителен Директор на ДФЗ за делегиране на правомощия /лист 4/.

На 09.10.2014г. жалбоподателят чрез пълномощникът Д.Н.Д. е  подал Декларация за изясняване принадлежността на площи, декларирани повече от един земеделски стопанин /лист 30/, с приложено пълномощно и Таблица на установените застъпвания (на площи, декларирани от повече от един кандидат) и опис на предоставените документи.

С Уведомително писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат /лист 140/ и приложена към същото писмо таблица на установени застъпвания, е уведомен и М.Д.Д., за установеното застъпване, и е изискано от същия потвърждаване на заявени от негова страна БЗС за подпомагане през 2014г. На 06.10.2014г. М.Д. чрез пълномощникът Д.Н.Д. е  подал Декларация за изясняване принадлежността на площи, декларирани повече от един земеделски стопанин /лист 136/, с приложено пълномощно и Таблица на установените застъпвания (на площи, декларирани от повече от един кандидат) и опис на предоставените документи /лист 142 и сл. от делото/.

С Уведомително писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат /лист 158/ и приложена към същото писмо таблица на установени застъпвания, е уведомен и ET „**“, за установеното застъпване, и е изискано от същия потвърждаване на заявени от негова страна БЗС за подпомагане през 2014г. На 07.10.2014г. търговецът чрез пълномощникът Д.Н.Д. е  подал Декларация за изясняване принадлежността на площи, декларирани повече от един земеделски стопанин /лист 157/, с приложено пълномощно и Таблица на установените застъпвания и опис на предоставените документи.

С Уведомително писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат /лист 196/ и приложена към същото писмо таблица на установени застъпвания, е уведомен и П.С.К., за установеното застъпване, и е изискано от същия потвърждаване на заявени от негова страна БЗС за подпомагане през 2014г. На 09.10.2014г. К.  подал Декларация за изясняване принадлежността на площи, декларирани повече от един земеделски стопанин /лист 195/, с приложено пълномощно и Таблица на установените застъпвания и опис на предоставените документи. Като правно основание за ползването на потвърдените парцели е посочено “договор за аренда”, в която връзка са приложени Договор за аренда от 27.05.2012 г. с арендодател **, със срок на договора 2 стопански години /л. 232 и сл./; втори Договор за аренда от 27.05.2012 г., също с арендодател **, със срок на договора 2 стопански години /л. 279 и сл./; трети Договор за аренда от 27.05.2012 г. с арендодател **, със срок на договора две стопански години /л. 286 и сл./, които са без нотариална заверка на подписите, следователно  не са вписани; 20 бр. договори за наем от 2013 г. /лист 291-гръб до лист 306 по делото/, съобразно клаузите на които посочените физически лица – наематели, предоставят на п. К., в качеството му на наемател, за временно и възмездно ползване конкретно индивидуализирани недвижими имоти, всички находящи се в землището на с. Песнопой, за срок от една стопан¬ска година, в един от които е посочено, че е за стопанската 2012/2013 г. /лист 296/.

С процесното Уведомително писмо с изх. № 02-160-6500/15569 от 29.09.2015 г., издадено от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2014 г. на оспорващия е отказана за оторизиране цялата искана сума, по СЕПП и по НР2, и са му наложени санкции за бъдещ период съответно за СЕПП- в размер на 9269.52лв. и за НР2 – в размер на 3345.23лв.

В оспорения акт въз основа на извършените административни проверки органът е посочил конкретно данните за декларираните за подпомагане площи на БЗС, площта им след разрешаване на въпроса за двойно заявени площи и площта на парцелите след извършените административни про¬верки и е извършено установяване на “определените площи” по смисъла на чл. 2, ал. 23 от Регламент № 1122/2009 г. Определена е разликата между декларира¬ните и установени площи, като е дадена и общата раз¬лика между декларираната за подпомагане площ и установената обща площ, коя¬то е приета за над-декларирана площ, които данни са обобщени в табличен вид по всяка една от трите мерки. Относно плащанията по СПП (схема за преразпределително плащане) е посочено, че след прилагане на процедурата по чл.58 от Регламент № 1122/2009 г. и във връзка с чл. 15г, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в схемите за национални доплащания и за специфичното подпомагане, за първите допустими по СЕПП до 30 ха е оторизирана сумата в размер на 3668.04лв.

Като краен резултат в таблиците на оспорения административен акт е изчислени общия размер на установената площ по СЕПП и НР2, като е определено и процентното отношение на наддекларираната площ (в таблицата на стр.10 от уведомителното писмо) в размер на 64.80 % и по СЕПП и по НР2.

Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Регламент /ЕО/ №1122/2009г.за СЕПП и съответно чл.16 от Регламент 65/2011г. за НР1 и НР2 четвърто предложение (и за двете разпоредби), при процентно отношение на наддекларираната площ към установената площ над 50%  - санкционираната площ е равна на установената площ, не се изплаща субсидия за годината и се налага санкция за бъдещ период (3 години) до сума, отговаряща на наддекларираната площ. Позовавайки се на тези разпоредби административният орган е оторизирал сума по СПП в размер на 3668.04лв., отказал е изплащане на субсидия за кампания 2014 по СЕПП и НР2 и е наложил санкции за бъдещ период: съгласно чл. 58, ал. 1 от Регламент /ЕО/ №1122/2009г.за СЕПП – 9269.52лв.  чл.16 от Регламент 65/2011г. за НР2 – 3345.23лв.

За нуждите на настоящото производство по делото е приета техническа експертиза, изготвена от инж.В.Г.. В заключението си експертът е посочил, че от всички заявени от Д.Т. имоти няма такива, които попадат извън обхвата на слой „Площи в добро земеделско състояние“. В експертизата е посочено, че не са извършвани проверки на място на заявените от жалбоподателя парцели за подпомагане. Относно двойно заявените площи вещото лице е посочило, че размерите на застъпените площи на жалбоподателя с други бенефициенти, както следва: ЕТ „**“ – 0.01ха, с Т.В.Н. – 0.35 ха, с М.Д.Д. – 0.01ха и с П.С.К. – 68.04ха. Направен е извод, че общия размер на недопустимите за подпомагане площи по заявлението на жалбоподателя по мерките СЕПП и НР2 е 30.8 ха, като процентът на установената недопустима за подпомагане площ по цялото заявление и по СЕПП и НР2 е 64.80%. Съдът кредитира заключението на вещото лице по допусната СТЕ като компетентно изготвена, съответна на събрания в хода на процеса доказателствен материал.

При така установеното от фактическа страна съдът намира следното:

На първо място съдът следва да отбележи следното: съгласно чл. 20, т. 3 от ЗПЗП, както и чл. 10, т. 1 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие”,  изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” представлява фонда. Съгласно чл. 20а, ал. 1 от с.з. изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на Разплащателната агенция. В разпоредбите на чл. 20а, ал. 2 и 3 от ЗПЗП е предвидена възможност за делегация на част от предоставените му от управителния съвет правомощия за вземане на решения и/или сключване на договори за финансово подпомагане, както и на тези, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда. По делото е представена Заповед № 03-РД/323 от 11.06.2015 година /лист 70/ на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, с която на зам.-изпълнителния директор Живко Тодоров Живков, подписал процесното уведомително писмо, са делегирани определени правомощия, в т.ч. и да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане. Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че писмото е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона писмена форма и при спазени административно-производствени правила, но при неправилно приложение на материалния закон, поради следните съображения.

На следващо място административният акт е издаден в предвидената от закона форма, като фактическите основания за постановяване на отказа са изложени в таблици за формиране на отказа за финансово подпомагане, за оторизираните суми - неразделна част от уведомителното писмо. Фактическите основания от¬носно недопустимите за подпомагане площи са посочени за отделните БЗС в колони 3, 4 и 5 и обясненията към тях от всяка една от таблиците, относими към СЕПП и  НР2. Правните основания за постановения отказ са посочени в обяненията към колони 3 и 5, а именно: по СЕПП е посочен чл. 43, ал. 3, т. 5 от ЗПЗП – кандидатът е заявил площи, които след извършена процедура по чл. 17, ал. 6 и 7 и чл. 18 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. не са отстранени нередовностите на двойно заявените площи; по НР2 е посочен чл. 12, т. 4 от Наредба № 11 от 03.04.2008 г. с идентично съдържание, а по СПП е посочен чл. 15г, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в схемите за национални доплащания и за специфичното подпомагане, уреждащ, че право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП. В обясненията към тази колона /поотделно за всяка една от мерките/ е посочено още, че във връзка с чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП и чл. 28, ал. 1 от Регламент № 1122/2009 на Комисията, са извършени административни проверки, по¬сочени в чл. 20 от Регламент (ЕО) № 73/2009, които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства. По отношение на всяка една от мерките в същите тези таблици и обяснения административният орган е посочил фактически и правни основания за отказа, свързани с двойно заявени площи.

Видно от процесното Уведомително писмо по отношение на т.нар. двойно заявени /застъпени/ площи ответникът се е позовал и на изпратеното Уведомително писмо изх. № 02-160-6500/14686 от 08.08.2014 г., в което същите са подробно описани, което писмо следва да се приеме и за неразделна част от мотивите на административния акт. Поради което съдът счита за неоснователни възраженията на жалбоподателя за липса на мотиви в оспорения акт.

Видно от приложените по делото доказателства кандидатът не е бил лишен от възможността да предостави необходимите документи по смисъла на чл. 2а, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за отстраняване на процесното застъпване /доколкото същият е представил такива и те са част от административната преписка/. Следователно не може да се прие-ме, че е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на процесното Уведомително писмо.

В случая обаче, от събраните по делото доказателства се установява, че ответникът при постановяване на акта си е приложил неправилно материалния закон. Съображенията за това са следните.

Съгласно приложимата редакция на чл. 17 от Наредба № 5 от 27.02. 2009 г. /изм. с ДВ бр.22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г./, когато при извършване на кръстосани проверки РА установи застъпване (пресичане на границите) на два или повече блока на земеделски стопанства, изпраща на кандидатите, които са ги заявили, уведомителни писма за установените застъпвания, като уведомителните писма съдържат таблица за установените такива. В тези случаи кандидатът за подпомагане следва да се яви в срок от 20 работни дни от получаване на уведомителното писмо в съответната ОПМСП, като при неявяване в този срок, РА след прилагане на процедурата по чл. 18, отказва да му изплати субсидия за застъпените площи и му налага санкция съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009 /ал. 2/. Според ал. 6 на чл. 17 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., когато кандидатът се яви в ОПМСП, той попълва "Декларация за изясняване на принадлежността на площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин". Към тази декларация се прилагат документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правото на ползване на застъпените площи. Съответно, според ал. 7 на същата разпоредба когато за една и съща площ, за която е установено застъпване, са предоставени документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, и когато никой от кандидатите не е предоставил такива документи, Разплащателна¬та агенция след прилагане на процедурата по чл.18 отказва изплащането на субсидии за застъпената площ на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009 г.  Но съобразно ал. 8 на чл. 17 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., единствено в хипотезата, в която само един от кандидатите е предоставил документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, РА одобрява изплащането на субсидия за него за площите, за които е доказал правно основание за ползване, като за останалите застъпени площи РА след прилагане на процедурата по чл. 18, ал. 1 отказва изплащане на субсидия на всички кандидати и им налага санкция съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009 г.

Нещо повече, съгласно приложимата редакция на чл. 18, ал. 1 от Наред¬ба № 5 от 27.02.2009 г. /изм. с ДВ бр.22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г./ „Когато след прилагане на процедурата по чл. 17 останат заявени във физическия блок площи, за които не е установено кой е ползвател, Разплащателната агенция въвежда данните от всички подадени по реда на чл. 17, ал. 6 декларации и документи за правно основание и извършва повторна проверка, при която съпоставя заявените блокове на земеделските стопанства с общата допустима за подпомагане площ на физическите блокове, съгласно Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, в рамките на физическия блок. Когато общата допустима за подпомагане площ на физическия блок е по-голяма или равна на общата площ на заявените блокове на земеделските стопанства, изплаща субсидия за заявените блокове на земеделските стопанства в този физически блок, освен в случаите на извършена проверка на място по реда на чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, когато за допустима се отчита по-малката площ от площта, за която са представени документи по реда на чл. 17, и площта, измерена на място. Съгласно ал.2 „Ако при проверката по ал. 1 се установи, че общата площ на допустимите за подпомагане въз основа на административните проверки блокове на земеделските стопанства надвишава общата допустима за подпомагане площ на физическия блок, РА отказва изплащането на субсидии за разликата. В този случай се извършва пропорционално намаление на допустимите за подпомагане площи на всички блокове на земеделските стопанства в рамките на допустимата площ от физическия блок.”

От доказателствата по делото е видно, че ответникът е изпълнил процедурата за връчване на уведомително писмо на всеки един от кандидатите, при които е установено процесното застъпване, включително и на оспорващия Д.Т., с което е спазил изискването на чл. 17, ал. 1 от Наредба № 5 от 27.02. 2009 г. /в посочената редакция/, съответно всеки един от тримата земеделски производители, лично или чрез упълномощен представител се е явил в срока по чл.17 ал.3 от Наредба № 5 от 27.02.2009г., като е попълнена и декларацията по чл.17 ал.6 от същия подзаконов нормативен акт.

От изготвеното заключение на вещото лице по допусната СТЕ, което съдът кредитира изцяло от като компетентно дадено и неоспорено от страните става ясно, че в по-голямата си част установените застъпвания са с имоти, декларирани за подпомагане от п. К. – застъпена площ с  размер 68.04ха, общо застъпена площ с други бенефициенти – 68.41ха (видно от изготвената СТЕ).

От материалите по административната преписка обаче е видно, че като документ, удостоверяващ правото му на ползване на по-голямата част от процесните земеделски земи, К. е приложил три договора за аренда от 27.05.2012 г. с арендодател **, със срок на договорите 2 години, които договори не са с нотариална заверка на подписите, респ. не са вписани, т.е. от формална страна тези договори не отговарят на изискванията за форма, регламентирани в Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/.

Ето защо, съдът намира, че преценката на административния орган, че същите тези документи съставляват такива по смисъла на чл.2а, ал.2 от Наредба № 5 от 27.05.2009 г., е изцяло неправилна и необоснована.

Административния орган е приел, че цитираните договори за аренда от 27.05.2012г. удостоверяват право на ползване по отношение на К. и е приел за разрешено застъпването в полза на п. К., респ. – че е и двамата кандидати са представили документи по чл.2а ал. 2 от Наредба № 5 от 27.05.2009г. за едни и същи площи.

В случая обаче Договори за аренда от 27. 05.2012 г. не са сключени във формата по чл.3 от ЗАЗ, което квалифицира същите като нищожни съглашения по смисъла на чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, което е напълно достатъчно административния орган да не ги цени и да приеме, че п. К. не представя документ по смисъла на чл. 2а, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. Следва да се отбележи, че по този начин не се разрешават спорове за материални права, а се преценя само от външна, формална страна, автентичността на представените титули за права на ползване, с които се легитимира земеделският производител, което подлежи на преценка в административния процес.

Въпросът дали договорът за аренда, нищожен пора¬ди липса на форма, се конвертира в договор за наем на земеделски земи по смисъла на ЗЗД, съставлява разрешаване на материалноправен спор и е недопустимо в административното производство. Нещо повече по въпроса за възможността за сключване на договори за наем на земеделски земи, съществува и противоречива съдебна практика, поради което по този повод е образувано и Тълкувателно дело № 2 от 2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС, решение по което към настоящия момент не е постановено.

От изложеното по горе, съдът прави извод, че при неправилна преценка на административния орган по отношение на представените титули от страна на К., неправилен е и изводът по установяване правото на ползване при констатираните застъпвания по отношение на кадастралните имоти, предмет на представените договори за аренда, представени от п. К., по чл. 17 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., което като краен резултат е довело и до неправилно приложение на процедурата по чл. 18 от същия подзаконов нормативен акт, респ. до неправилно установяване на “определените площи” по смисъла на чл. 2, ал. 23 от Регламент № 1122/2009г., до неправилно определена разлика между декларираните и установени площи и най-сетне до неправилна обща разлика между декларираната за подпомагане площ и установената обща площ, която е приета за наддекларирана площ, съответно до неправилно приложение на чл.58 ал.1 от Регламент № 1122/2009 г.  за мярката СЕПП (респ. чл. 16, ал. 5 от Регламент № 65/2011 г. за мярка¬та НР2) и отказ за подпомагане в процесната част по заявлението на Д.Т..

Изложеното обосновава извод за незаконосъобразност на атакуваното Уведомително писмо, поради неправилно приложение на материалния закон, което налага неговата отмяна и връщане на преписката на административния орган за ново произнасяне при съобразяване с указанията на съда, дадени в това решение. При новото произнасяне административния орган следва да извърши наново проверка по отношение на парцелите, предмет на договорите за аренда от 27.05.2012 г., предоставени от п. К., нищожни поради липса на форма. При новата проверка органът следва да вземе в предвид обстоятелството дали жалбоподателят Т. е представил по отношение на същите парцели или част от тях документ по смисъла на чл.2а ал.2 от Наредба № 5 от 27.02.2009г., респективно съобразно този извода да се приложи правилото на чл.17 ал.8 и/или това на чл.17 ал.7 от същи подзаконов нормативен акт, вкл. в случай на приложение на последното да се съпоставят заявените блокове на земеделските стопанства с общата допустима за подпомагане площ в рамките на физическия блок.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И

ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-160-6500/15569 от 29.09.2015 г. на Зам. изпълнителен Директор на Държавен фон “Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с което е оторизирана сума по СПП в размер на 3668.04лв.,  отказано е изплащане на субсидия за кампания 2014 по СЕПП и НР2 и е наложена санкции за бъдещ период: съгласно чл. 58, ал. 1 от Регламент /ЕО/ №1122/2009г.за СЕПП – 9269.52лв.  чл.16 от Регламент 65/2011г. за НР2 – 3345.23лв. по заявлението на Д.Т. с ** за кампания 2014г.

ВРЪЩА административната преписка на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за произнасяне по подаденото от Д.И.Т. Общо заявление за плащания на площ с ** в посочените му части относно подпомагането по Схемата за единно плаща-не на площ (СЕПП), Плащания по схемата за преразпределително плащане (СПП) и Схемата за плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските райони (НР2), съобразно мотивите на настоящето решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/