РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ 6

 

гр. Пловдив, 04.01. 2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на шести декември, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                  

при секретаря МИГЛЕНА НАЙДЕНОВА, като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 2148 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на чл.215 и сл. от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

2. Образувано е по жалба на М.П.К. с ЕГН **********, адрес: ***, чрез адвокат В.Х. Т. – Б., срещу Заповед № 221/03.08.2016г., издадена от Кмета на община Калояново, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив.

Възраженията на жалбоподателя се, че одобреният проект не съответства по обем и съдържание на изискванията за този вид проекти. Сочи се, че проектът не е изготвен от проектант,  с необходимата техническа правоспособност. Поддържа се, че заинтересованите страни не са изразили съгласие нито за изготвяне на проекта, нито за одобряването му. Оспорват се представените от административния орган извлечения от действащия ПУП-ПРЗ, тъй като се отнася за кв. 15, а не за кв.14, който е предмет на изменението. Иска се заповедта да бъде отменена, като се присъдят сторените разноски по производството.

3. Ответникът – Кметът на община Калоянов, не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата.

4. Заинтересованата по административно правния спор страна - Н.П.К. с ЕГН **********, адрес: ***, не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата.

 

ІІ. За допустимостта:

5. Според разпоредбата на чл.131, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, заинтересувани лица при съг­ласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изме­не­ния са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имот­ния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от пред­виж­данията на ПУП. По делото не се спори, че жалбоподателят и заинтере­со­ваната страна са съсобственици на имота, предмет на оспорения индивидуален ад­министративен акт.

Жалбата срещу заповедта е подадена в предвидения преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите:

6.  Според нотариален акт № 29, т. 1, дело № 112/1985 г. на нотариус при ПРС, П.Н. К., тогава в брак с А.К., е признат за собственик по силата на давностно владение и наследство на недвижим имот, представляващ 1797/2690 идеални части от дворно място, цялото от 2690 квадратни метра (две хиляди шестстотин и деветдесет квадратни метра), застроено и незастроено пространство, находящо се в с. Ч., П.окръг, съставляващо парцел 1- 47 (първи имот четиридесет и седми) в квартал 40 по плана на същото село, при граници: от две страни - улици, Д.К. и В.Г.С., заедно с построената в северозападната част на дворното място едноетажна с изба жилищна сграда на 90 (деветдесет) квадратни метра, плевня, лятна кухня и навес, построени в същата част на дворното място. За останалите 893 квадратни метра, с акт за собственост се снабдил  Д. К..

7. Съгласно Удостоверение за наследници № 25/23.03.2011г., издадено от община Калояново, с. Черноземен, законни наследници на П.Н.К. /починал на 26.03.1993г./ са М.П.К. с ЕГН ********** – дъщеря и Н.П.К. с ЕГН ********** – син.

8. Според скица № 2/04.01.2012г., издадена от отдел ТУ при община Калояново, 1797/2690 ид. части от парцел 1- 47 (първи имот четиридесет и седми) в квартал 40, по стар обезсилен план, съответстват на УПИ I-38 от кв.14, по нов план на с. Черноземен, утвърден със Заповед № 130/01.10.1990г., с неприложена регулация.

9. С влязло в сила Решение № 1632 от 19.04.2013г., постановено по гр. д. № 6865 по описа на ПРС за 2012г., ХІІІ гр. с. е допуснато извършването на съдебна делба, при равни дялове по ½ ид.част между М.П.К. и Н.П.К., по отношение на следния недвижим имот: дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 1670 кв. метра – по скица, съставляващо  УПИ І-38, кв. 14 по регулационния план  на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, одобрен със заповед №130/1990г, ведно с построените в него масивно жилище с площ от 96 кв. м. и масивно жилище с площ от 40 кв. м., паянтова сграда с площ от 33 квадратни метра, паянтова сграда  с площ от 34 квадратни метра и навес с площ от 30 квадратни метра при граници на УПИ – от двете страни - улици,  УПИ Х-40 и  УПИ ІІ-39.

10. Със съдебно решение № 329/23.02.2015г., по гр. дело № 1870/2014г. по описа на ПОС, Х-ти гр. състав, делбата на процесия имот е преминала във следваща фаза, като на съделителите е указано да представят, в едномесечен срок от получаване на съобщението, необходимия за изясняване на делото инвестиционен проект за делба, съгласно чл. 203 от ЗУТ.

11. Във връзка с въз.гр.дело № 1870/2014г., X гр.с. на Окръжен съд Пловдив, е издадено становище от главния архитект на община Калояново, на основание чл. 201, ал. 1 във вр. чл. 19, ал. 4 от ЗУТ, според което УПИ І-38, кв. 14 по регулационния план  на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив е поделяем на две УПИ – та.

12. Издадена е заповед № 330/07.12.2015г. на Кмета на община Калояново, за допускане изработването на ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, с цел разделянето му на две УПИ – та. Заповедта е издадена на основание чл. 124а, ал.2, чл. 108, ал.5, чл. 109, ал.1, чл. 110, ал.1, т.1 и чл. 134, ал.2 от ЗУТ, както и писмо от Окръжен съд Пловдив с изх. № 19370/01.12.2015г., по въз.гр.дело № 1870/2014г., за започване на процедура по чл. 210, ал. 3 от ЗУТ. Определен е 180 - дневен срок за изготвяне на проекта, от датата на издаване на предписанието по чл. 124, ал.3 от ЗУТ.

13. С протоколно определение от 09.05.2016г., по въз.гр.дело № 1870/2014г., X гр.с. на Окръжен съд Пловдив, представеният от единия съделител - Н.П.К., проект за изменение на УПИ I-38 от кв.15 по плана на с. Черноземен, е наредено да бъде изпратен на Главния архитект на Община Калоянов, във връзка с процедурата по изменение на ПУП. Съдът е напътил страните да изпълнят мотивираното предписание на Главния архитект на Община Калояново, съдържащо се в заповед № 330/07.12.2015г., като изготвят и представят проект, въз основа на постигнато по между им съгласие.

Проектът от съделителя - Н.П.К. е изпратен до Главния архитект на Община Калоянов с писмо изх. № 8932/11.05.2016г.

14. От страна на ответника, в настоящото производство е представен, одобреният проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.15 по плана на с. Черноземен, за отреждане на нови УПИ I-38 и XI-38. Предмет на изменението е плана за регулация и застрояване. Според обяснителната записка на проектанта – арх. М. Б., проектът е изготвен въз основа на дело за делба и възлагане от собственика. Проектът предвижда в УПИ I-38 от кв.15 по плана на с. Черноземен да се отредят две нови УПИ I-38 и XI-38, всяко с площ - 838 кв.м. Обслужването на новите УПИ – та е от съществуващите улици, без промяна на съществуващите улични регулационни линии. Застрояването в новите УПИ – та запазва показателите на плана за устройствена зона Жм: застрояване с малка височина до 10м., плътност на застрояване – 60%; Кинт – 1,2; озеленяване – 40%. Определени са ограничителни линии за свободно застрояване и запазване на съществуващите жилищни сгради – основно застрояване в новопроектираните УПИ, като са съобразени със съществуващите линии на застрояване към улиците.

15. Представено е Удостоверение от Камарата на архитектите в България, за пълна проектантска правоспособност на арх. М. Б., с рег. № 01446 и валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016.

16. Според представените извлечения от действащия  ПУП – ПРЗ,  в УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен съществува следното застрояване: в северния край на УПИ I-38  са разположени 2 бр. постройки с индекс МЖ и 1 бр. ПС; на югоизточната граница на УПИ I-38  са разположени 1 бр. двуетажно ПС и 2 бр. ПС. По отношение на посоченото застрояване не са ангажирани конкретни доказателства за законност, но не се правят и възражения  в обратната насока.

Проектът за изменение на ПР на УПИ I-38 от кв.15 по плана на с. Черноземен, предвижда разделяне на УПИ I-38 от кв.14, като се образуват УПИ I-38, в който остават 2 бр. постройки с индекс МЖ и 1 бр. ПС и XI-38, в който остават 1 бр. двуетажно ПС и 2 бр. ПС. Достъпът до новите УПИ – та е от юг през съществуващите улици, без промяна на регулацията. От трасировъчния план се установява, че лицето на всяко от новите УПИ I-38 и XI-38  на улица е по 23,14 м.

Устройствените показатели за застрояване в новопроектираните УПИ са отразени посредством матрица - Жм: застрояване с малка височина до 10м., плътност на застрояване – 60%; Кинт – 1,2; озеленяване – 40%.

С проекта за изменение на застрояването на УПИ I-38 от кв.15 по плана на с. Черноземен, са предвидени ограничителни линии за свободно застрояване и запазване на съществуващите жилищни сгради.

17. В част регулация проектът е заверен от инж. Г.Н.Р., за който е представено Удостоверение от Камарата на архитектите в България, за пълна проектантска правоспособност с рег. № 11016 и валидно за 2016 г. от същия проектант е изготвен и трасировъчен план към Проект за  изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен.

18. Представено е обявление № 1100-431/1/20.05.2016г., с което Проектът за  изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, е съобщен на заинтересованите лица за възражения, в 14-дневен срок от връчването.

Според разписен лист, обявление № 1100-431/1/20.05.2016г. не е потърсено от жалбоподателя, това обстоятелство се потвърждава и от известие за доставяне № 4173000QY4O.

19. Изготвен е протокол от 13.07.2016г., с който длъжностни лица при община Калояново са удостоверили, че обявление № 1100-431/1/20.05.2016г. е залепено на пътната врата на ПИ №38 и ПИ №39.

Съставен е и Акт от 28.07.2016г., с който е констатирано, че в срока на обявяването по Проекта за  изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.14, по плана на с. Черноземен, не са постъпили възражения.

20. Експертният съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Калояново, с Решение IV по Протокол №  8/01.08.2016г., е съгласувал Проекта за обект:   ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.14 и разделянето му на две нови: УПИ I-38 и XI-38, кв.14 по плана на с. Черноземен и е предложил на кмета на общината да одобри проекта.

21. Със Заповед № 221/03.08.2016г., Кметът на община Калояново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 129, ал.2 от ЗУТ и Решение IV по Протокол №  8/01.08.2016г. на ЕСУТ е одобрил проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив. Определена е и устройствена зона „Жм“ по обозначената с червен контур „ограничителна“ линия на застрояване.

 

ІV. За правото:

22. Според чл. 201 от ЗУТ, при съдебна делба на урегулиран поземлен имот с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти съдът изисква становище от общинската (районната) администрация относно поделяемостта на имота. Урегулираните поземлени имоти са неподеляеми, когато не може да се изготви проект за разделянето им на две или повече части, без да се създава недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради или на разрешени строежи и без да се създават урегулирани поземлени имоти с лице и повърхност под минимално установените по закон за определените с плана за застрояване за разделяния имот характер и начин на застрояване /чл. 201, ал. 2 от ЗУТ/.

Когато урегулираният поземлен имот е поделяем, главният архитект на общината (района) с мотивирано предписание до страните нарежда да внесат проект за изменение на действащия план за регулация. Заповедта за изменение на плана за регулация влиза в сила по реда на чл. 15, ал. 6 и се прилага след влизане в сила на съдебното решение за делба /чл. 201, ал. 3 от ЗУТ/.

В посочената хипотеза основанието за изменение на действащия план за регулация е по чл. 134, ал. 2, т.7 от ЗУТ - предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти.

Според чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 1 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица.

Съгласно чл. 136 от ЗУТ, проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма. Нормата на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ предвижда, че ПУП, в обхват до един квартал, се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет.

23. Според чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, при урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, се спазват следните размери: в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен - най-малко 16 м. лице и 500 кв. м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици - най-малко 14 м. лице и 300 кв. м. повърхност

При делба на поземлените имоти по ал. 1 реално обособените части не могат да бъдат с размери по-малки от минимално определените в ал. 1, намалени най-много с 1/5 /чл. 19, ал.4 от ЗУТ/

Специалните разпоредби за устройственото планиране по ЗУТ съдържат императивни изисквания за съобразяване с наличните към издаване на одобряващия устройственото решение индивидуален административен акт строежи само ако те са разрешени – чл.124 ал.5 от ЗУТ, т.е. законни. Отделно от това и разпоредбата на § 21 от ЗР на ЗУТ сочи, че когато във връзка с устройството на територията се държи cметка за заварени строежи, се имат предвид законните строежи.

Според чл. 125, ал. 1. – 2. от ЗУТ, проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи. Заданието, съставено от възложителя, обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове.

24. Според чл. 56 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове / oбн., ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г./, предварителният проект на план за регулация /ПР/ съдържа графични и текстови материали. Графичните материали към предварителния проект на ПР включват проект на ПР в М 1:500 или М 1:1000, съдържащ: границите, устройствените зони, конкретното предназначение и режима на устройство на поземлените имоти със съответното предназначение;  уличнорегулационните и вътрешните регулационни линии на урегулираните поземлени имоти, номерата на кварталите и на урегулираните имоти; видът и очертанията на уличната мрежа, без да се детайлизира благоустрояването в пешеходните зони и в териториите за озеленяване, спорт и развлечения; корекциите на водни течения и площи; териториите за озеленяване, разграничени по предназначение, в т.ч. гробищни паркове, ботанически градини, водни площи, площи за спорт и др.; защитените територии по категории съгласно Закона за защитените територии и защитените зони съгласно За биологичното разнообразие.

Когато е необходимо графичната част включва план-схема за вертикално планиране в М 1:1000 или М 1:500 по чл. 48, ал. 2, т. 3 от Наредбата и план-схеми на техническата инфраструктура в М 1:1000 или М 1:2000.

Текстовите материали към предварителния проект на ПР се оформят в обяснителна записка, която съдържа общи положения и съществуващи условия, правила и нормативи за прилагане на ПР, специфични правила и нормативи към ПР, когато са необходими.

Окончателният проект на ПР се изработва съгласно следните изисквания: 1) план за улична регулация на улици и поземлени имоти в М 1:500 или М 1:1000, в който се отразяват: строителните граници на територията, границите и конкретното предназначение на поземлените имоти (без да се детайлизира благоустрояването в пешеходни зони и в територии за озеленяване, спорт и развлечения), номерата на кварталите и на урегулираните поземлени имоти, осовите точки на улиците и напречните им профили; 2) графичните и други материали, допълнени и преработени в съответствие с окончателния проект на ПР; 3) обяснителна записка, допълнена и преработена съобразно окончателния проект.

До създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри подробните устройствени планове се изработват въз основа на наличните планове по § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ /§ 5, т.2 от Наредбата/.

25. Как обсъдената фактическа и правна установеност се съотнася към настоящия казус?

На първо място, съдът намира, че оспорената заповед е издадена от материално, предметно и териториално компетентен орган, в кръга на предоставените му от закона правомощия.

26. В настоящия случай, няма спор, че производството по изменение на ПУП е по чл.201 от ЗУТ и е инициирано по предложение на съда, който извършва делбата на процесния УПИ, на основание чл.134, ал.2, т.7 от ЗУТ. Това производство касае единствено и само изменение на регулацията, с цел образуването на два нови урегулирани поземлени имота за нуждите на делбата. Застроителния план е извън този предмет и административният орган не може да задължава страните да представят проект за неговото изменение и да одобрява такова изменение. В този смисъл и при липсата на дадено по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ съгласие на всички съсобственици за одобрение и на план за застрояване в новообразуваните имоти, следва да се приеме че заповедта в част на одобреното изменение на ПЗ е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

27. Относно законосъобразността на процесната заповед, в частта й, с която е одобрено изменение на План за регулация на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, следва да бъде извършена преценка за съответствие както на процесуалноправните така и на материалноправните изисквания на закона.

Съдът намира процесният акт за мотивиран, чрез препращане към съдържанието на документи, част от административната преписка - протокол от заседания на ЕСУТ, обяснителна записка и прочие.

Безспорно производството пред административния орган е започнало по предложение на делбения съд, по реда на чл.134 ал.2 т.7 от ЗУТ, сторено след влизане в сила на Решение № 1632 от 19.04.2013г., постановено по гр. д. № 6865 по описа на ПРС за 2012г., ХІІІ гр. с., за допускане на делба между жалбоподателя и заинтересованата страна. Това искане на практика замества съгласието на всички съсобственици за изменение на ПУП, в частта му за регулацията, необходимо съгласно чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, и е самостоятелна и отделна хипотеза, при която може да се допусне такова изменение.

Изискано е и представено становище от компетентния за това административен орган – Главния архитект на община Калояново, за поделяемостта на имота, предмет на делбата.

Констатира се, че мотивираното предписание, за изработване на проекта, е инкорпорирано в заповед № 330/07.12.2015г., подписана от кмета на общината и Главния архитект. Това обстоятелство е установено и от делбения съд, в производството по въз.гр.дело № 1870/2014г., X гр.с. на Окръжен съд Пловдив. Макар и лаконично предписанието е дадено, и поради липсата на нормативно предвидено съдържание следва да се приеме, че отговаря на изискването на цитираните правни норми. Дори да се счете, че липсата на самостоятелно мотивирано предписание, в случая представлява нарушение, то това нарушение не е от категорията на съществените и не може да е основание за отмяна на административния акт /в този смисъл Решение № 3949 от 21.03.2014 г. по адм. д. № 16759/2013 на Върховния административен съд/.

27.1. Съдът констатира, че е в заглавието на проекта и в обяснителната записка погрешно е посочен кв. 15 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, въпреки това видно от скица № 2/04.01.2012г., издадена от отдел ТУ при община Калояново и проектната извадката от действащия ПУП не може да има съмнение, че предмет на изменението е УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив. Този извод се потвърждава и от останалите графични и текстови данни, протоколът на ЕСУТ и заповедта за одобряване, в които е вписан коректният кв. 14, по плана на с. Черноземен. Съдът намира, че в случая е налице техническа грешка на проектаната, която не влияе нито на съдържанието на проекта, нито на изразената от административния орган воля,  т.е. това нарушение не е съществено и не може да бъде основание за отмяна на заповедта.

От друга страна посочената грешка и съдържанието на протокола от съдебно заседание на 09.05.2016г., по въз.гр.дело № 1870/2014г., X гр.с. на Окръжен съд Пловдив, недвусмислено сочат, че процесният проект е възложен от съделителя Н.К. и именно този проект е представен пред делбения съд, който го е изпратил на административния орган за одобряване.

На следващо място се установи, че е спазена процедурата по съобщаване на проекта на заинтересованите лица. Представиха се доказателства, че обявлението не е потърсено от жалбоподателя, поради което е извършено съобщаване чрез залепване на входната врата на имота. От друга страна не представлява нарушение обстоятелството, че проектът за разделянето на урегулирания поземлен имот не е представен и съгласуван от всички съделители. В случаите като настоящия, при които не е налице съгласие между съделителите, относно внасянето на проект за изменение на подробния устройствен план, няма пречка такъв проект да бъде внесен само от един от тях, като за останалите възниква правото на възражение срещу проекта и на оспорване срещу заповедта за одобряването му. Отделно от това съдът намира за нужно да подчертае, че макар и проектът да не е бил възложен от всички съделители, макар и формално той да не е бил внесен за одобрение от всички тях, доколкото размяната на книжата между административния орган и възложителя е станало изцяло чрез делбения съд /за което формално няма пречка/, за които действия жалбоподателят е бил уведомен, то съдът приема че всички заинтересовани страни са били уведомени за започналото административно производство, запознати са с внесените проекти, поради което и правото им на участие в него е било гарантирано. В този смисъл дори и да се приеме, че не е изпълнено изискването на чл.128 ал.3 от ЗУТ, то това процесуално нарушение също не е от категорията на съществените.

27.2. Внесеният проект за изменение на регулационния и застроителния план е съгласуван от ЕСУТ при община Калоянов и е предложено на компетентния орган да издаде финалния за процедурата акт, с което е спазено и изискването на чл.129, ал.2 от ЗУТ. В случая не могат да бъдат споделени възраженията на жалбоподателя, че е допуснато съществено нарушение, тъй като е извършено „съгласуване“, а не „приемане“ на проекта. Посоченото несъответствие по никакъв начин не внася съмнение в изразената от компетентния орган воля, а именно проектът в този си вид да бъде одобрен от Кмета на община Калояново. 

27.3. Настоящият състав намира, че както проекта, така и одобреното изменение на ПУП – ПР на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, отговаря на нормативите за обема и съдържанието на устройствените планове и изискванията на ЗУТ.

От доказателствата по делото може да се направи извод и за правилно приложение на материалния закон при одобряване изменението на регулацията и разделянето на УПИ I-38 на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, съгласно изискванията на чл.201, ал.2 от ЗУТ.

В частта за плана за регулация за новообразуваните имоти е налице съответствие с изискванията на чл.19, ал. 1, т.4 от ЗУТ, във вр. с чл.19 ал.4 от ЗУТ по отношение на новообразуваните УПИ I-38 и УПИ XI-38, при приложението на който е изработен проектът, съобразно обяснителната записка към него и при които е одобрен от ЕСУТ.

На следващо място поради липсата на доказателства за законност на съществуващите в имота сгради, както и липсата на възражения в тази насока, преценката за съобразяването на изменението на регулационния план с тези сгради не е задължителна. Въпреки това от съдържанието на проекта и обяснителната записка е видно, че коректно са нанесени съществуващите жилищни сгради – основно застрояване в новопроектираните УПИ, без промяна на съществуващите външни регулационни линии.  

Предвид обстоятелството, че за територията на с. Черноземен, община Калояново не е приета и одобрена Кадастрална карата /виж http://www.cadastre.bg/odobreni-s-vlezli-v-sila-zapoved-kadastralna-karta-i-registri-za-oblast-plovdiv /, правилно проектът е изработен въз основа на извадка от действащия ПУП за съответната територия.

Окончателният проект на ПР е изработен от проектанти с необходимата правоспособност и в съответния нормативно изискуем обем: отразява уличната регулация на улици и засегнатите поземлени имоти в М 1:1000;  строителните граници на територията, границите и конкретното предназначение на поземлените имоти, номерата на кварталите и на урегулираните поземлени имоти, осовите точки на улиците. Налице е трасировъчен план и обяснителна записка с необходимото съдържание.

Що се отнася до липсата на представено по делото задание към проекта, следва да се обсъди неговото принципно предназначение и доколко липсата му в случая може да се отрази съществено на одобрения проект. Каза се целта на заданието е да обосновава необходимостта от изработването на плана и да съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. Заданието следва да съдържа информация, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи.

В случая, с оглед спецификата на процедурата по чл. 201 от ЗУТ, необходимостта от изработването на плана и териториалният му обхват се предопределят от производството по делба на процесния УПИ. По отношение на сроковете и етапите за изработване, в заповед № 330/07.12.2015г. на Кмета на община Калояново, е определен 180 - дневен срок за изготвяне на проекта, от датата на издаване на предписанието по чл. 124, ал.3 от ЗУТ, за който, в протокола от съдебно заседание на 09.05.2016г., по въз.гр.дело № 1870/2014г., X гр.с. на Окръжен съд Пловдив, е установено, че е спазен. Каза се, предвид липсата на Кадастрална карата, проектът е изработен въз основа на  информация, осигурена от община Калояново, като е отразено съществуващото положение.

Горното налага извода, че липсващото в случая задание не представлява съществено нарушение, тъй като законоустановената му цел и съдържание са съобразени и отразени в одобрения проект.

28. При тази фактическа и правна обстановка, настоящият състав намира, че оспорената заповед, в частта относно одобреното изменение на регулацията и разделянето на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив на два нови УПИ I-38 и XI-38, е материално законосъобразна и в съответствие с процесуалните правила, поради което жалбата в тази й част е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

 

V. За разноските:

29. От страна на ответника и заинтересованата страна не се претендира присъждане на разноски, поради което произнасяне в тази насока не се дължи. От страна на жалбоподателя се претендира присъждане на разноски в размер на 1015 лв., от които 10 лв. държавна такса, 1000 лв. адвокатски хонорар и 5 лв. съдебна такса, за което извършване се представят надлежни доказателства. В случая, доколкото делото е без определен материален интерес  и при липсата на изрично правило за пропорционалност в чл. 143 от АПК, както и при липса на възражение за прекомерност, съдът намира че разноските следва да се присъдят така както са извършени и доказани, в тежест на ответника.

 

Ето защо, Съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.К. с ЕГН **********, адрес: ***, чрез адвокат В.Х. Т. – Б., срещу Заповед № 221/03.08.2016г., издадена от Кмета на община Калояново, в частта, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив.

ОТМЕНЯ Заповед № 221/03.08.2016г., издадена от Кмета на община Калояново, в частта, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – План за застрояване на УПИ I-38 от кв.14 по плана на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив. 

ОСЪЖДА община Калояново, област Пловдив, да заплати на М.П.К. с ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 1015 лв. /хиляда и петнадесет лева/ разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Top of Form