Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

511                                09.03.2018 г.              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Първо отделение, ХХV състав в публично заседание на петнадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

при секретаря ДОБРИНКА ТРЪНГАЛОВА, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2281/2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с  чл. 215, ал.1 и чл. 219 от Закона за устройство на територията.

Образувано е по жалба на Д.Д.Д., ЕГН ********** *** и жалба на В.Л.Д., ЕГН **********, Т.П.С., ЕГН ********** и И.П.Д., ЕГН **********, тримата адрес ***. По втората първоначално е образувано  адм.д.№ 2369/16г., VI състав, което е присъединено за общо разглеждане в едно производство по настоящото дело.

Оспорва се Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрено изменение на „Подробен устройствен план – План за улична регулация на ул. “Гладстон“ от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв.155, 156Д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част“ гр. Пловдив и приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино“, както следва: промяна на част от северната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Виктор Юго“ /кв.155, кв.156Д, кв.196 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/ и част от южната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Авксентий Велешки“ /кв.292 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/, като се намалява габаритът на улицата в рамките на допустимото съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; привежда в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино.

Жалбоподателите претендират нищожност на оспорваното решение и искат тази нищожност да се обяви. Като основания за нищожност въвеждат липсата на компетентност на органа, който го е одобрил, липса на право и на проектантска правоспособност за служителя, изготвил служебно проекта за изменение на ПУП-ПУР, както и пълното несъответствие на одобрения ПУП-ПУР с изискванията на ЗУТ и Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Жалбоподателката Д.Д.Д. оспорва решението и като незаконосъобразно с искане за неговата отмяна. Твърди неправоспособност на проектанта, изготвил проекта и несъответствие с изискванията на ЗУТ и приложимата наредба. Представят писмени и гласни доказателствеи средства. Претендират разноски.

Ответникът, Общински съвет Пловдив, чрез процесуалния си представител адв. М., е на становище, че жалбата е неоснователна. Твърди, че решението на Общинския съвет е валидно и законосъобразно. Иска жалбите да бъдат отхвърлени,като неоснователни. Представя писмени доказателства. Претендира разноски.

 

Съдът, като разгледа становищата и възраженията на страните по делото и след преценка на събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Жалбоподателите се легитимират като собственици на недвижим имот с Нотариален акт за собственост върху недвижими имоти, придобити по наследство, давностно владение и реституция № 61, том 49, дело 9439/2016г. на АВ, Служба по вписванията гр.Пловдив.

Имотът представлява ПИ с ид. № *******по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК. Същият, видно от графичната част на одобрения проект и от приетото по делото експертно заключение, е пряко засегнат от предвижданията на одобрения проект. Следователно, жалбоподателите са заинтересовани по смисъла на чл.131,ал.2,т.1 от ЗУТ лица с право на жалба.

Жалбата на В.Л.Д., Т.П.С. и И.П.Д. се разглежда само в частта на възраженията за нищожност, което не е обвързано със срок за оспорването.

Относно срочността на жалбата на Д.Д., оспореното Решение № 309, взето в Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив е обнародвано в Държавен вестник бр. 68 от 30.08.2016 г. /вторник/, като жалбата е постъпила и регистрирана с вх. № 16 ХІІІ-19 от 26.09.2016 г. на Общински съвет Пловдив.

Съобразно правилото на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ – Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник” - в 30-дневен срок от обнародването му. Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява ПУП или се издава разрешение за строеж на обект с национална значение или на общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник“.

Процесният ПУП, видно от Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 г. на Общински съвет и приетата с него Годишна програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., е общински обект от първостепенно значение (л. 188 и сл.) и подлежи на обжалване в 14.-дневен срок от обнародването на акта в ДВ. При обявлението в ДВ обаче административният орган е указал по-дълъг срок за оспорване, а именно 30-дневен, поради което и с оглед нормата на чл. 140 от АПК, жалбата е подадена в срок.

Ето защо оспорването е ДОПУСТИМО.

Разгледано по същество, същото е НЕОСНОВАТЕЛНО.

По възраженията за нищожност:

Твърди се от жалбоподателите некомпетентност на Общинския съвет тъй като не ставало въпрос за одобряване на ПУП, по смисъла на чл.129,ал.1 от ЗУТ, а за изменение на вече влязъл в сила ПУП, при което компетентните органи са посочени в разпоредбата на чл.135,ал.1 от ЗУТ. В сочената от жалбоподателите разпоредба се визират кмета, респ. областния управител, министъра на РРБ и министъра на инвестиционното проектиране. Жалбоподателите пропускат нормата на чл.136 от ЗУТ, която изрично препраща към раздел III глава седма на ЗУТ, в която се намира и чл.129 ал.1 от ЗУТ от ЗУТ, на основание на който е взето и оспорваното решение.

Компетентен да разреши изработването на план –извадка с обхват от четири квартала, какъвто е процесния, е общинския съвет, съгласно чл.133,ал.1 вр. с чл.129,ал.1 от ЗУТ.

Нещо повече, доколкото става въпрос за изменение на ПУП-ПУР, който касае обект, включен в списък на общински обекти от първостепенно значение, както и, че предметът на спорния ПУП е свързан с последващо отчуждаване на имоти, частна собственост за задоволяване на общински нужди, то тук приложение намира императивната разпоредба на чл.21,ал.7 от ЗОС, възлагаща именно на общинския съвет да одобрява ПУП с такъв предмет. Затова и възражението на жалбоподателите е неоснователно

Неоснователно е и възражението за нищожност, респ. незаконосъобразност на решението на общинския съвет, поради това, че проектът за изменение на ПУП-ПУР бил изработен от служител в общинската администрация без пълна проектантска правоспособност. Следвало било проектът да е изработен само от лице, отговарящо на условията на чл.230, ал.1 от ЗУТ, което не работи по трудово/служебно правоотношение в общинската администрация.

 Последното би било вярно, но в случай, че не се касае за план за улична регулация, при който, съгласно чл.110, ал.1,т.2 от ЗУТ предмет на регулацията са улици и поземлени имоти за обекти публична общинска собственост.

От друга страна, разпоредбата на чл.239, ал.4 от ЗУТ изрично предвижда, че служителите в общинските администрации с пълна или ограничена проектантска правоспособност, могат да изработват служебно проекти за устройствени планове, като не се прави разлика между лицата с пълна и с ограничена проектантска правоспособност. Видно от административната преписка е, че въпросното лице инж.Козарева е вписана в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност под рег.№ 07223.

По процедурата и относно съответствието с материалния закон:

 Видно от административната преписка е, че с Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет Пловдив е одобрен ОУП – Пловдив, съгласно предвижданията на който ул. „Гладстон“ е част от първокласната улична мрежа на гр. Пловдив – ІІІ А клас .

С Решение № 347, взето с Протокол № 15 от 13.09.2012 г. Общински съвет Пловдив на основание чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ (в приложимата редакция) е одобрил планово – техническо задание за проектиране и стартиране на процедура по изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ със специфични правила и нормативи (СПН) по чл. 13 от ЗУТ на ЦГЧ гр. Пловдив, като е задължил Кмета на общината да обяви обществена поръчка за изготвяне на проект за проектираното изменение на устройствения план на населеното място.

В изпълнение на решението на общинския съвет, след обществена поръчка по ЗОП е определен изпълнител.

С Протокол № 56/12.12.2014 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е приет фаза предварителен проект за ПУП-ПРЗ със Специфични правила и нормативи на Централна градска част- гр. Пловдив.

Предварителният проект е съгласуван от Министерство на културата, видно от Становище изх. № 33-НН-51/12.10.2015 г. Видно от същото е, в частта относно транспортно комуникационната схема, защото това е относимото в случая,тъй като предмет на оспорване е устройствен план с предмет улична ругулация, че е препоръчано да не се разширяват улици в центъра на града с цел запазване на автентичната градоустройствена структура. Изрично е посочено,че разширение на ул.“Гладстон“ е допустимо, тъй като от двете страни на улицата са разположени нарушени улични силуети с ниска стойност, резултат от предходни, не доведени до край градоустройствени решения.

Същинската процедура по издаване на оспорвания тук административен акт е започнала с Решение № 430, взето с Протокол № 21/17.12.2015 г. на Общински съвет – Пловдив,  с което е разрешено на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ изработване на план-извадка по чл. 133, ал. 3 от ЗУТ – проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.259 и о.т.259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на ЦГЧ гр. Пловдив.

Действащият ПУП, предмет на изменението е одобрен със Заповед № ОА-321 от 28.02.1994 г.

С Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 г. е приета Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., в която програма обектът е включен в списъка на общински обекти от първостепенно значение .

С Протокол № 13, т. 15 от 13.04.2016 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.259 и о.т.259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на ЦГЧ гр. Пловдив (л.22-24). В изпълнение на решението на ЕСУТ при Община Пловдив, изготвеният проект е обявен в ДВ бр. 34 от 03.05.2016 г. и в местен ежедневник /в-к “Марица” от 05.05.2016 г./, както и на определените за това места в сградите на Община Пловдив.

При условията на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, проектът за ПУП - ПУР е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, за което по административната преписка са приложени съответните съгласувателни писма (л. 227 и сл.).

С Протокол № 18, т. 16 от 01.06.2016 г. на ЕСУТ проектът за изменение на ПУП-ПУР от о.т.259 и о.т.259А до о.т.264 и о.т.265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на ЦГЧ гр. Пловдив е приет и е приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино и е предложено на Кмета на Община Пловдив да внесе предложение в Общински съвет Пловдив за неговото одобряване .

При това положение, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Кметът на Община Пловдив е внесъл в Общински съвет Пловдив предложение да се одобри изменение на „Подробен устройствен план – План за улична регулация на ул. “Гладстон“ от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв.155, 156Д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част“ гр. Пловдив и приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино“, както следва: промяна на част от северната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Виктор Юго“ /кв.155, кв.156Д, кв.196 по плана на „Централна градска част“, гр.Пловдив/ и част от южната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Авксентий Велешки“ /кв.292 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/, като се намалява габаритът на улицата в рамките на допустимото съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; привежда в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино.

В този хронологичен порядък е прието процесното Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив, с което изменението на ПУП-ПУР е одобрено. Като правно основание за приемане на решението е посочено – чл. 21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 133, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 3; чл. 109, ал. 1, т. 2; чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2; чл. 15, ал. 2; чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.

Видно е, че се касае за хипотеза на чл.133, ал.4 от ЗУТ.

Относима в случая е и ал. 2 на чл. 133 от ЗУТ, като разпоредба разписваща предпоставките за допустимост на изработването на план извадка.

Трябва да се прави разграничение на случаите, когато се изработва план –извадка при липса на все още добрен и действащ ПУП, а само на проект за такъв, и случаите, в които е налице предходен ПУП.

Съгласно чл. 133 ал. 1 „В процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен план.”

Съгласно ал.2 Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет.”

Чл. 133 ал. 3 и 4 от ЗУТ предвиждат „По изключение със съгласие на органа, който назначава експертния съвет по устройство на територията, компетентен да приеме проекта за подробен устройствен план, изработването на плана-извадка може да се допусне и преди приемане на предварителния проект по ал. 2, когато уличната регулация не подлежи на значителни промени и в обхвата на плана -извадка има съществуващо застрояване, което предопределя начина на проектното застрояване“, а ал. 4 „Когато планът-извадка изменя действащ подробен устройствен план, планът-извадка се изработва като проект за изменение на действащия план“.

Видно от цитираните текстове, когато става въпрос за одобряване на план – извадка, релевантни и съответно предмет на изследване са следните въпроси: на първо място – да има и да е в процес на изработване проект за ПУП за имота/ите, за които се иска инвестиционно проектиране, на второ място – предварителният проект за ПУП да е бил приет от съответния експертен съвет. При наличието на тези две условия съответно е допустимо изработването и одобряването на план – извадка за реализиране на инвестиционното проектиране. Не на последно място в този случай,при изпълнение на горните две условия за административния орган съществува задължението, изработения и одобрен план извадка да е съответен на одобрения от ЕСУТ предварителен проект на ПУП. Като последна предпоставка, относима в конкретния случай, е тази по ал. 4, а именно когато планът – извадка изменя действащ подробен устройствен план, планът – извадка да се изработи, като изменение на действащия план.

От изложеното по-горе е видно, че тези условия в случая са били изпълнени - изработването на ПУП-ПРЗ на ЦГЧ е одобрено с цитираното Решение № 347 от 2012г. на Общински съвет –Пловдив, проектът е приет на фаза „предварителен проект“ от ЕСУТ с протокол № 56, т.1 от 12.12.2014г.

Изразеното в приетата техническа експертиза становище за това,че е налице нетворческо и недалновидно приложение на ОУП не е основание да се приеме,че е налице нарушение и несъответствие с предвижданията на ОУП.  Следва да се отбележи,че несъответствието с добрата световна практика относно устройството на исторически зони би било силен аргумент при липсата на вече съществуваща първостепенна улична мрежа през централната градска част на гр.Пловдив. Но такава вече е налице. Обичайното в световната или по-скоро в европеската практика би било приложимо, ако развитието на града е съпоставимо с това на другите европейски градове, визирани от вещите лица. Тоест, трябва да се прескочи един цял период от архитектурната история на гр.Пловдив, в който именно са сложени основите или по –точно е унищожен в много голяма степен специфичния градски силует.

Относно констатациите в приетата по делото СТЕ и възраженията на жалбоподателите в тази насока, че има неяснота къде и колко се намаляват габаритите на ул.“Гладстон“, че се допускало унищожаване на съществуващ сграден фонд, което ще наруши градския ансамбъл, че не са създадени условия за устройство на средата и техническата инфраструктура с цел достъпност и ползване от лица с увреждания, че не са спазени изискванията на Наредба № 8/2003г., че е нарушена Наредба №2/2004г. за планиране и проектиране на транспортно-комуникационни системи на урбанизирани територии, то тези проблемни точки в одобрения и оспорван ПУП излизат извън предмета на спора, с който е сезиран съда, тъй като  относимите тук възражения се свеждат до там, докъдето се засяга собствения на жалбоподателите имот и не повече, а от друга страна, в голямата си част тези възражения касаят бъдещия план за застрояване, който не е одобрен с оспорваното тук решение. Затова и съдът не ги разглежда в настоящото изложение.

В контекста на горното, видно от графичната част на спорното изменение, с намаляването на габаритите на ул.“Гладстон“, северната улична регулационна линия се измества на юг и така предвижданията засягат в много по-малка степен собствения на жалбоподателите имот в сравнение с нереализираните предвиждания на ПУП, одобрен през 1994г. Същото се потвърждава и от констатациите на вещите лице по приетата СТЕ.

С оглед на това, съдът намира,че в рамките,в които жалбоподателите разполагат с правен интерес, оспорвания от тях ПУП-ПУР не е незаконосъобразен, нито нищожен и поради това и оспорването им е неоснователно.

С оглед изхода на спора, в полза на Общинския съвет на гр.Пловдив следва да се присъдят сторените разноски, които според представения списък на разноските са в размер на 720 лв. по жалбата на Д.Д.Д. и 720лв. по жалбата на другите трима жалбоподатели.

Предвид разпоредбата на чл.215,ал.7,т.1 от ЗУТ, настоящото решение е окончателно. Видно от  Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 г. на Общински съвет и приетата с него Годишна програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., касае се за общински обект от първостепенно значение.

Водим от горното, Съдът

 

Р Е Ш И :

     ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Д.Д., ЕГН ********** ***, В.Л.Д., ЕГН **********, Т.П.С., ЕГН ********** и И.П.Д., ЕГН **********, тримата адрес *** срещу Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрено изменение на „Подробен устройствен план – План за улична регулация на ул. “Гладстон“ от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв.155, 156Д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част“ гр. Пловдив и приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино“, както следва: промяна на част от северната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Виктор Юго“ /кв.155, кв.156Д, кв.196 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/ и част от южната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Авксентий Велешки“ /кв.292 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/, като се намалява габаритът на улицата в рамките на допустимото съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; привежда в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино.

 

ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на Общински съвет гр.Пловдив сумата от 720/седемстотин и двадесет/ лева разноски.

 

ОСЪЖДА В.Л.Д., ЕГН **********, Т.П.С., ЕГН ********** и И.П.Д., ЕГН **********, тримата адрес *** да заплатят общо на Общински съвет гр.Пловдив сумата от 720/седемстотин и двадесет/ лева разноски.

   

Решението не подлежи на обжалване. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ