Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер   607                 15.03.2018 г.         Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Първо отделение, І състав в публично заседание на шести ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА МАТЕЕВА

при секретаря Костадинка Рангелова, като разгледа докладваното от съдия  Дарина Матеева адм. дело № 2282 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с  чл. 215, ал.1 и чл. 219 от Закона за устройство на територията.

 

Образувано е по жалба на Д.А.Д., ЕГН ********** и Е.Д.Д., ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес *** и адрес за призоваване ***, срещу Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрено изменение на „Подробен устройствен план – План за улична регулация на ул. “Гладстон“ от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв.155, 156Д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част“ гр. Пловдив и приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино“, както следва: промяна на част от северната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Виктор Юго“ /кв.155, кв.156Д, кв.196 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/ и част от южната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Авксентий Велешки“ /кв.292 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/, като се намалява габаритът на улицата в рамките на допустимото съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; привежда в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино.

Жалбоподателите твърдят, че оспореното решение е незаконосъобразно, с оглед на това, че при издаването му е нарушен процесуалният закон и неправилно е приложен материалният такъв. Приетото решение за изменение на действащия ПУП с Решение № 309 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив се твърди, че не е съобразено с действащия ОУП на град Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с протокол № 16/05.09.2007 г. на Общински съвет - Пловдив, обнародвано в ДВ, бр.82 от 12 октомври 2007 г. Уличната регулация в обхвата на цитираното по-горе изменение на ПУП е одобрена със Заповед № ОА-321 от 28.02.1994 г. и е с габарит 33 л.м. С ОУП на град Пловдив е потвърдено местоположението и необходимостта от улица, само че класът на улицата /определен в съответствие с габарита й/, според жалбоподателите е различен. Посочва се също така, че към момента на приемане на Решение № 309 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив е в процес на изработка ПУП-ПРЗ със СПН на ЦГЧ Пловдив, който е приет като предварителен проект, но предприетото изменението на ПУП-ПР, се основава изцяло на процедурата, включително и на съгласувателните становища на този друг план, който е в процес на изработка, с оглед на което се навеждат доводи, че оспореното решение се явява незаконосъобразно, поради липса на процедура по приемане на изменението на ПУП-ПУР. И не на последно място, се твърди, че решението е прието и без да е спазен процедурният ред за изменение на ПУП, регламентиран в разпоредбата на чл. 136 от ЗУТ, тъй като липсва съгласувателна процедура по отношение приетия план. Иска се административният акт да бъде отменен, като се присъдят сторените разноски по производството.

В депозирана по делото писмена защита се претендира  нищожност на оспорваното решение и се иска тази нищожност да се обяви. Като основания за нищожност жалбоподателите въвеждат липсата на компетентност на органа, който го е одобрил, липса на право и на проектантска правоспособност за служителя, изготвил служебно проекта за изменение на ПУП-ПУР, както и пълното несъответствие на одобрения ПУП-ПУР с изискванията на ЗУТ и Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Общински съвет Пловдив, чрез процесуалния си представител адв. М. ,поддържа, че жалбата е неоснователна,тъй като решението на Общинския съвет е валидно и законосъобразно. Иска се жалбата да бъде отхвърлена, като се присъдят сторените разноски по производството. Подробни съображения също са изложени в депозирана по делото писмена защита.

Пловдивският административен съд – Първо отделение, първи състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, намира за установено следното.

Жалбоподателите се легитимират като собственици по силата на нотариален акт за собственост върху недвижими имоти, придобити по наследство, давностно владение и реституция № 83, том ІІІ, рег. № 3730, нот. дело № 402/2016 г. от 14.06.2016 г. на нотариус Ваня Захариева при ПРС и  същите, в качеството си на наследници на А. Д.Д., са признати за съсобственици в ПИ с ид. № 56784.521.1459 по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, който НИ е непосредствено засегнат от предвижданията на ПУП.

Следователно жалбоподателите са заинтересовани по смисъла на чл.131,ал.2,т.1 от ЗУТ лица с право на жалба.

Оспореното Решение № 309, взето в Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив е обнародвано в Държавен вестник бр. 68 от 30.08.2016 г. /вторник/, като жалбата на Д.срещу него е регистрирана с вх. № 16 ХІІІ-20 от 27.09.2016 г. на Общински съвет Пловдив.

Съобразно правилото на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ – Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник” - в 30-дневен срок от обнародването му. А жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява ПУП или се издава разрешение за строеж на обект с национална значение или на общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник“. Тук е мястото да се посочи, че процесният ПУП, видно от Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 г. на Общински съвет и приетата с него Годишна програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., е общински обект от първостепенно значение (л. 196 и сл.). Или иначе казано, процесното решение подлежи на обжалване в 14.-дневен срок от обнародването на акта в ДВ, което, както вече се посочи, е сторено на 30.08.2016 г. (л. 55). В него обаче, е указано, че подлежи на обжалване в 30-дневен срок. В тази връзка и съдът намира, че в случая приложение следва да намери разпоредбата на чл. 140 от АПК, сиреч, жалбата на Д.се явява подадена в указания 30-дневен срок. При това положение жалбата, с която е сезиран съдът, е ДОПУСТИМА.

Относно постъпилата жалба и образуваното съдебно производство, по реда на чл. 218, ал. 2 от ЗУТ в ДВ бр. 94 от 25.11.2016 г. е обнародвано съобщение, като искания за конституиране на трети заинтересовани лица не са постъпили.

Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

1.По валидността на акта и възраженията за нищожност.

Относно релевирания довод за нищожност на оспореното Решение  поради липса на компетентност на органа,който го е издал.

Твърди се от жалбоподателите некомпетентност на Общинския съвет ,тъй като не ставало въпрос за одобряване на ПУП, по смисъла на чл.129,ал.1 от ЗУТ, а за изменение на вече влязъл в сила ПУП, при което компетентните органи са посочени в разпоредбата на чл.135,ал.1 от ЗУТ. В сочената от жалбоподателите разпоредба се визират кмета, респ. областния управител, министъра на РРБ и министъра на инвестиционното проектиране.

Следва  да се подчертае,че нормата на чл.136 от ЗУТ изрично препраща към раздел III, глава седма на ЗУТ, в която се намира и чл.129 ал.1 от ЗУТ от ЗУТ, на основание на който е взето и оспорваното решение.

Компетентен да разреши изработването на план –извадка с обхват от четири квартала, какъвто е процесния, е общинският съвет, съгласно чл.133,ал.1 вр. с чл.129,ал.1 от ЗУТ.

Доколкото се касае за изменение на ПУП-ПУР досежно обект, включен в списък на общински обекти от първостепенно значение, както и, че предметът на спорния ПУП е свързан с последващо отчуждаване на имоти, частна собственост за задоволяване на общински нужди, то тук приложение намира императивната разпоредба на чл.21,ал.7 от ЗОС, възлагаща именно на общинския съвет да одобрява ПУП с такъв предмет. Затова и възражението на жалбоподателите е неоснователно

Неоснователно е и следващото възражението за нищожност, респ. незаконосъобразност на решението на общинския съвет, поради това, че проектът за изменение на ПУП-ПУР бил изработен от служител в общинската администрация без пълна проектантска правоспособност. Според жалбоподателите проектът трябва да е изработен само от лице, отговарящо на условията на чл.230, ал.1 от ЗУТ, което не работи по трудово/служебно правоотношение в общинската администрация.

 Последното би било вярно, но в случай, че не се касае за план за улична регулация, при който, съгласно чл.110, ал.1,т.2 от ЗУТ предмет на регулацията са улици и поземлени имоти за обекти публична общинска собственост.

От друга страна, разпоредбата на чл.239, ал.4 от ЗУТ изрично предвижда, че служителите в общинските администрации с пълна или ограничена проектантска правоспособност, могат да изработват служебно проекти за устройствени планове, като не се прави разлика между лицата с пълна и с ограничена проектантска правоспособност. Видно от административната преписка е, че въпросното лице инж.К. е вписана в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност под рег.№ 07223.

От фактическа страна ,в хронологичен ред,се установява следното.

С Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет Пловдив е одобрен ОУП – Пловдив, съгласно предвижданията на който ул. „Гладстон“ е част от първокласната улична мрежа на гр. Пловдив – ІІІ А клас (л. 194-195).

С Решение № 347, взето с Протокол № 15 от 13.09.2012 г. Общински съвет Пловдив на основание чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ (в приложимата редакция) е одобрил планово – техническо задание за проектиране и стартиране на процедура по изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ със специфични правила и нормативи (СПН) по чл. 13 от ЗУТ на ЦГЧ гр. Пловдив, като е задължил Кмета на общината да обяви обществена поръчка за изготвяне на проект за проектираното изменение на устройствения план на населеното място (л. 150).

В изпълнение на решението на общинския съвет, след обществена поръчка по ЗОП е определен изпълнител. С Протокол № 56/12.12.2014 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е приет фаза предварителен проект за ПУП-ПРЗ със СПН на ЦГЧ гр. Пловдив (л. 152-156).

Предварителният проект е съгласуван от Министерство на културата, видно от Становище изх. № 33-НН-51/12.10.2015 г. (л. 158-163).

С Решение № 430, взето с Протокол № 21/17.12.2015 г. на Общински съвет – Пловдив е разрешено на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ изработване на план-извадка по чл. 133, ал. 3 от ЗУТ – проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.259 и о.т.259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на ЦГЧ гр. Пловдив (л. 19-21). Планът-извадка проект за изменение на процесния ПУП-ПУР представлява проект за изменение на ПУП-ПР „ЦГЧ“ гр. Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-321 от 28.02.1994 г. (л. 193).

С Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 г. е приета Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., в която програма обектът е включен в списъка на общински обекти от първостепенно значение (л. 196 и сл.).

С Протокол № 13, т. 15 от 13.04.2016 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.259 и о.т.259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на ЦГЧ гр. Пловдив (л.22-24). В изпълнение на решението на ЕСУТ при Община Пловдив, изготвеният проект е обявен в ДВ бр. 34 от 03.05.2016 г. и в местен ежедневник /в-к “Марица” от 05.05.2016 г./, както и на определените за това места в сградите на Община Пловдив (л. 26 и сл.).

При условията на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, проектът за ПУП - ПУР е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, за което по административната преписка са приложени съответните съгласувателни писма (л. 227 и сл.).

С Протокол № 18, т. 16 от 01.06.2016 г. на ЕСУТ проектът за изменение на ПУП-ПУР от о.т.259 и о.т.259А до о.т.264 и о.т.265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на ЦГЧ гр. Пловдив е приет и е приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино и е предложено на Кмета на Община Пловдив да внесе предложение в Общински съвет Пловдив за неговото одобряване (л.32-34).

При това положение, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Кметът на Община Пловдив е внесъл в Общински съвет Пловдив предложение да се одобри изменение на „Подробен устройствен план – План за улична регулация на ул. “Гладстон“ от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв.155, 156Д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част“ гр. Пловдив и приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино“, както следва: промяна на част от северната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Виктор Юго“ /кв.155, кв.156Д, кв.196 по плана на „Централна градска част“, гр.Пловдив/ и част от южната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Авксентий Велешки“ /кв.292 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/, като се намалява габаритът на улицата в рамките на допустимото съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; привежда в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино (л. 15-18).

В този хронологичен порядък е прието процесното Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив, с което изменението на ПУП-ПУР е одобрено. Като правно основание за приемане на решението е посочено – чл. 21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 133, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 3; чл. 109, ал. 1, т. 2; чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2; чл. 15, ал. 2; чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.

В хода на настоящото съдебно производство по искане на жалбоподателите по делото са приети, представени от процесуалния представител на ответника писмени доказателства, с нарочни описи, а именно: Предложение изх. № 15ПОБС398/08.12.2015 г. от Кмета на Община Пловдив; Скица-предложение за изработване на ПУП-ПУР; Трасировъчен план; Обяснителна записка към процесния ПУП-ПУР; Решение № 347 от 13.09.2012 г. на Общински съвет Пловдив; Протокол № 56/12.12.2014 г. на ЕСУТ при Община Пловдив; Писмо изх. № 0800-1375/4/26.10.2015 г. на НИНКН при МК; Становище изх. № 33-НН-51/12.10.2015 г. на Министерството на културата; Извлечение от ОУП на гр. Пловдив; Извлечение от план на ЦГЧ гр. Пловдив; Извлечение от проект за ПРЗ ЦГЧ гр. Пловдив – предварителен проект; Транспортно комуникационна схема към ПРЗ ЦГЧ гр. Пловдив – обяснителна записка и схема (л. 139 и сл.), както и Заповед № ОА-321/28.02.1994 г. на Кмета на Община Пловдив; Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007 г.; Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 г.; Писмо изх. № 33-НН-51/06.02.2013 г. на МК, ведно с придружително писмо; Писмо изх. № 33-ТТ-51 от 12.10.2015 г. на МК, ведно с придружително писмо; Писмо изх. № ОВОС-594/17.09.2012 г. на РИОСВ-Пловдив; Становище рег. Индекс 08-00-852/18.04.2016 г. на „БТК“ ЕАД; Протокол за съгласуване на проекти от „***“ ЕАД, пореден № 4 от 18.04.2016 г.; Становище за съгласуване от „ЕВН България топлофикация“ ЕАД изх. № 472/26.04.2016 г.; Специфични правила и нормативи към ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Пловдив, предварителен проект, ІІ-ри етап; Подтема № 11 „Сеизмични условия на Пловдив – 2005 г.“ към тема № 10-Природни условия-екологична диагноза на гр. Пловдив-2005 г. към ОУП на гр. Пловдив, предварителен проект; Извадка от текстова част на ОУП-Пловдив „Анализ и синтез 2003“, ведно с графична част предварителен и окончателен проект на инженерно-геоложко райониране и окончателен проект на хидро-геоложко райониране (л. 192 и сл.).

По делото са приети, събрани по реда на чл. 192 от ГПК, доказателства от Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (л. 189 и сл.).

Приети са и заключения по основно, допълнително и повторно заключение по СТЕ, оспорени от процесуалния представител на ответника, както следва.

Комплексна СТЕ, изготвена от вещите лица арх. К. и инж. К.-Т., които след запознаване с представените документи по делото и с плановете в Община Пловдив, са констатирали, че проектът е изготвен служебно от служители на Община – Пловдив – инж. В. К. - нач. отдел „КР“ и съгласувал - арх. К.Р.– нач. отдел „УСП“. От представения проект изменение на ПУП/ПУР (стр. 84 от делото), според вещите лица, не може да се прецени дали отговаря на предвижданията на ОУП на Община - Пловдив и в частност на План схемата - Транспортно комуникационни системи /ПС-ТКС/ към ОУП, поради липса на каквато и да е котировка, между улично регулационните линии и липсващите подробни между тях линии и размери за ширини на уличните платна тротоари, разделителни ивици и др., които са задължителни при изготвяне на ПУР. Представената разработка не отговаря на изискванията за изготвяне на такъв вид планове. По ОУП -Пловдив и в частност по план схемата към него, ул. „Гладстон“ е ІІІ клас. Проектът е изготвен и на основание чл. 133, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ и е трябвало да се съобрази с приетия ПУП /ПРЗ/ на ЦГЧ-Пловдив-предварителен проект. От обжалвания проект това не може да се прецени и по-скоро в заключение, вещите лица заявяват, че не отговаря. Освен това, в предложението до Общинския съвет от кмета на Община Пловдив (стр. 61 от делото) за одобряване на оспорвания проект е посочено, че: „като се намалява габарита на улицата в рамките на допустимото съгласно наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии. -привежда в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ,УПИ VІII-521.1456, кино.“

Според вещите лица, за оспорвания проект не са изготвени и представени схеми за вертикално планиране, водоснабдяване, канализация и др.Това е проект за изменение на улична регулация на ул. „Гладстон“ в определен участък, който променя съществуващата улична регулация, одобрена със Заповед № ОА-321/28.02.1994 г. за ЦГЧ - извадка от действащия план (стр. 163). Не е установено и няма данни да са изготвяни и дискутирани варианти за икономичност и целесъобразно устройство на територията. Улица „Гладстон“ по ОУП на гр. Пловдив е районна артерия от IIIA клас и най-дългата посока изток-запад за града. Същата минава в изключително застроената част на града, каквато е и ЦГЧ. Вещите лица посочват, че според Наредба № 04/2 за планиране и проектиране на транспортно-комуникационни системи на урбанизирани територии за IIIA клас артерия, транспортните и технически характеристики са следните: режим на светлинно регулиране и с пътни знаци на предвидените кръстовища; средна разделителна ивица - целесъобразно с ширина най-малко 2 м.; пешеходно преминаване, нерелсов транспорт /В „джобове“/велосипедно движение/само в обособена алея/; пътни платна -брой ленти 2x2,2x3 с разделителна ивица, 4 бр. ленти без разделителна и по изключение 2 бр. ленти като ширината на лентата е 3,50 м. От обжалвания проект не може да се установят техническите характеристики на ул. „Гладстон“ в у-к от ул. „Преслав“ до бул. „Руски“, предмет на изменението. Съгласно транспортно-комуникационната схема към ПУП-ПР,ПЗ и специфични правила и нормативи за територии по чл.13 от ЗУТ –ЦГЧ - гр. Пловдив - предварителан проект – ІІ етап се предвижда улицата да е с габарит в този участък - пътно платно – 14 м.; северен тротоар -4,50 м., южен тротоар 3,00 до 6,00 м; спирки на МГТ в „джобове“ с ширина -3,00 м.; осигурена лента за дясно завиване с ширина 3,00 м на кръстовището с бул. „Руски“ (стр. 174 от делото), което отговаря на изключението /11/ от наредба № 2. Посочва се също така в заключението, че условия за устройство на средата и техническата инфраструктура с цел достъпност и ползване на от лица с увреждания, съобразно изискванията на нормативните актове за осигуряване на достъпна среда, не са предмет на обжалвания проект. Същите се осигуряват в техническите инвестиционни проекти, които се изработват въз основа на подробни комуникационно-транспортни планове или самостоятелно, при спазване на предвижданията на общите и подробните устройствени планове. В отделни случаи с инвестиционните проекти могат да се правят обосновани предложения за промени в подробните устройствени планове - чл. 36 от Наредба № 2. На стр. 85 от делото е приложено извлечение от ПУП-ПР,ПЗ и специфични правила и нормативи за територии по чл.13 от ЗУТ-ЦГЧ - гр. Пловдив, но към обжалвания проект липсва извлечение от действащия в момента регулационен план.

 На стр. 163 от делото е приложен ситуационен план на част от ЦГЧ, одобрен със Заповед № ОА-321/28.02.1994 г., който е и предмет на изменение с обжалваната заповед. Тъй като в проекта липсва извлечение от действащия регулационен план, според вещите лица не може да се говори за габарит на съществуващото положение, което се изменя.

Заключението е оспорено от ответната страна ,като са приети и допълнително заключение ,и повторна комплексна СТЕ.

В съдебно заседание,проведено на 09.10.2017 г., е прието заключение по повторна комплексна СТЕ, изготвено от вещите лица арх. Б.К. - Х. и стр. техник-геодезист В.К..

Вещите лица след запознаване с всички приложени по делото документи, направени справки в техническата служба на Община Пловдив и справки с нормативните документи, дават следните отговори на поставените въпроси:

Съгласно ПС-ТКС към ОУП на гр.Пловдив ул. „Гладстон“ е районна артерия ІІІА клас с общ габарит 29,50 м = 3,00 м тротоар + 10,50 м улично платно + 1,50 м разделителна ивица + 10,50 м улично платно + 3,00 м тротоар. Изменение на ПУП-ПУР, предмет на обжалваното решение, не съдържа размери на напречните профили на улицата. Общият габарит на ул. “Гладстон“ е променлив и по графичен способ (измерва­не от проекта) е 27,50 м в западната част, 28,00 м при ПИ с ИД 56784.521.1459 (на жалбоподателите), 25,00 м при кръстовището с ул.“Виктор Юго“ и 22,00 м в най-тесните участъци. Наличието на Комуникационно-транспортен план (схема) към ПУП-ПУР за разглеждания за участък, изработен (изработена) в съответствие с нормативни­те документи, би доказала съответствието или несъответствието с ОУП (норма­тивите допускат намалени габарити на улицата, при което пак е възможно да съответства на предвиденото в ОУП).

Изменението на ПУП-ПУР, предмет на обжалваното решение, не съответства на изис­кванията на Наредба №8 и по-конкретно: На чертежи трети Изменение на ПУР и четвърти ПУР не са нанесени: бордюрни линии съгласно т.П.6.2, новата осова линия с новите осови точки и размерите на напречните профили на улицата съгласно изискванията съответно на т.П.7.1, П.7.2 и П.7.4 на При­ложение 2 към чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8. Изменението на ПУП-ПУР, предмет на обжалваната заповед, е изработено служебно от длъжностни лица на Община Пловдив.

В материалите по делото няма данни да са изготвяни и разглеждани варианти. Такова не е установено и при справките в Община Пловдив.

Вещите лица посочват, че ул. „Гладстон“ е част от най-дългата транспортна посока изток-запад за гр.Пловдив и минава в значително застроена негова част. Съгласно ПС-ТКС към ОУП на гр.Пловдив ул.“Гладстон“ е районна артерия ІІІА клас с общ габарит 29,50 м. Съгласно Наредба №2 за районна артерия ІІІА клас транспортните и техническите характеристики са следните: режим на светлинно регулиране и с пътни знаци на предвидените кръстови­ща; средна разделителна ивица, целесъобразно най-малко 2 м; пешеходно преминаване, нерелсов транспорт (в „джобове"), велосипедно дви­жение (само в обособена алея); пътни платна - брой ленти 2 х 2, 2 х 3 с разделителна ивица, 4 бр. ленти без разделителна ивица и по изключение 2 бр.ленти, като ширината на лентата е 3,50 м. Съгласно Обяснителната записка на част Транспорт и комуникации към „ПУП-ПР и ПЗ и СПН на ЦГЧ на гр.Пловдив" - фаза Предварителен проект II: В участъка от ул. „Преслав“ до бул. „Руски“ се предвижда ул. “Гладстон“ да е с габарити: пътно платно 14,00 м, северен тротоар 4,50 м, южен тротоар от 3,00 до 6,00 м, спирките на МОГТ в джобове с ширина 3,00 м, осигурена лента за дясно завиване с ширина 3,00 м на кръстовището с бул. „Руски“. Дали съществува и друг вариант за улична регулация, според експертите, се изследва с проект, като се вземат предвид както нормативните изисквания, така и ре­зултатите от предварителните наблюдения на пътникопотока, проучвани­ята и прогнозите за бъдещото му състояние.

Посочва се също така, че устройството на техническата инфраструктура за достъпност и въз­можност за ползване от лица с увреждания в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на достъпна среда не е предмет на устройствените планове, а на инвестиционните проекти. В Комуникацион­но-транспортен план (схема) към ПУП-ПУР (какъвто в случая няма) се дават основните места на пешеходните преминавания.

В графичната част на проекта има извлечение от действащия към настоящия момент ГГУП-План за регулация, който е одобрен със Заповед №ОА-321/28.12.1994 г., на чертеж първи „Комбинирана скица извлечение“.

В проекта за изменение на ПУП-ПУР на чертеж първи „Комбинирана скица извлечение“ са отразени котировки на уличната регулация (размери на напречните профили на улицата) на ул.“Гладстон“, предвидените по действа­щия ПУП-ПР, одобрен със Заповед № ОА-321/28.12.1994 г., както следва: в зоната между кръстовището с ул.“Цар Иван А.“ (предишно име „Франклин Рузвелт“) и бул. „Руски“: общ габарит 32,75 м = 5,00 м тротоар от север + 10,50 м северно пътно платно (3,75 м + 6,75 м) + 1,50 м разделителна ивица + 10,75 м южно пътно платно (3,75 м + 7,00 м) + 5,00 м тротоар от юг; в зоната при кино „Космос“ (УПИ VIII-867, кино), където е ПИ с ИД 521.1459: 5,00 м тротоар от север, 10,25 м северно пътно платно (3,75 м + 6,50 м), 1,50 м раз­делителна ивица, 7,50 м южно пътно платно, за тротоар от юг няма котировка и размер; в зоната при художествената галерия: 7,50 м северно пътно платно (2 х 3,75 м), 1,50 м разделителна ивица, от южното пътно платно има размер за едната лента 3,75 м, няма котировки и размери за тротоарите. На чертежи трети „Изменение на ПУР“ и четвърти „ПУР“ са изчертани променените улични регулационни линии: ПИ с ИД 521.1459 (имот пл. № 1439) отново попада изцяло в уличната регулация, като уличната регулационна линия съвпада със северната му имотна граница и не са нанесени новите размери на ул. „Гладстон“ не са нанесени: бордюрни линии, новата осова линия с новите осови точки и размерите на нап­речните профили на улицата. Котировъчните линии и размери на двата чертежа не се отнасят за новото предвиждане, а са останали от чертеж първи „Комби­нирана скица извлечение“ и са размерите на улицата по действащия ПУП-ПР.

В проекта за изменение на ПУП-ПУР не са отразени съществуващите в момента на терена общ габарит на улицата, ширините на уличните платна и тротоарите, което по принцип не се прави, а с котировъчни линии и числа са нанесени предвидените по действащия ПУП-ПР, одобрен със Заповед № ОА-321/28.12.1994 г. размери на напречните профили на ул. „Гладстон“. Улицата е с променлив габарит, на чертеж първи „Комбинирана скица извлечение“ са от­разени котировки на уличната регулация на описаните места, съгласно пред­вижданията на действащия ПУП-ПР, на чертежи трети „Изменение на ПУР“ и четвърти „ПУР“ не са нанесени новите размери на напречните профили.

За новопредвидената улична мрежа не са въведени трасировъчни еле­менти, обозначени криви с точни радиуси, пътни платна, бордюрни линии, раз­делителни ивици, улично озеленяване, велосипедни алеи и др. и най-важното: не е означена новата осова линия с новите осови точки, което не съответства на изискванията на т.8.7 на Приложение 1 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8.

Проектът съдържа част Трасировъчен план с номера на точките на чупките на кварталите. Трасировъчният план не съдържа таблица на засегнатите имоти с площите за отчуждаване.

Съгласно ПС-ТКС към ОУП на гр.Пловдив ул. „Гладстон“ е районна артерия ІІІА клас с общ габарит 29,50 м. Транспортните и техническите харак­теристики, съгласно Наредба № 2 за районна артерия ІІІ А клас са обяснени по-горе, а дали в предвижданията на ПУП-ПУР са съобразени, не може да се прецени, поради липса на конкретни графични означения - котировъчни линии, размери и пр.

Становище изх. № 33-НН-51/12.10.2015 г. на МК е дадено за проект „ПУП-ПР и ПЗ и СПН на ЦГЧ на гр.Пловдив“ - фаза Предварителен проект II етап, който с Протокол №56/12.12.2014г. е приет от ЕСУТ при Община Пловдив, но до настоящия мо­мент не е приет от ОбС-Пловдив. Проектът, предмет на обжалваното решение, е из­менение на действащия ПУП-ПР, одобрен със Заповед №ОА-321/28.12.1994 г., като се намалява габаритът на ул.“Гладстон“ в рамките на допустимото по Наредба №2 и се привежда в съответствие с КК и предварителен проект на ПУП-ПР и ПЗ на ЦГЧ и СПН. А относно това дали процесният проект е съобразен със забележките по т. ІІ.2, б. „а“, т.ІІ5, б. „г“ и „д“ и по т.ІІ-7, вещите лица дават следното заключение: по т.ІІ.2, б.“а“: В обхвата на разработката не попадат групови или индивидуал­ни паметници на културата; по т.ІІ.5,б.“г“ и „д“: Тъй като ПУП-ПУР е самостоятелен проект, вещите лица считат, че трябва да се съгласува в РАМ-Пд; по т.ІІ.7 (цитат): „Не е подходящо да се разширяват улиците в центъра на града, тъй като това води до промяна на автентичната градоустройствена струк­тура и увеличаване трафика в тези зони. Разширението на ул. “Гладстон“ е до­пустимо, тъй като от двете страни на улицата са разположени нарушени улични силуети с ниска стойност. …На внесената ТКС не са посочени трасетата на предложените в обяснителната записка велоалеи“. Вещите лица тук посочват, че в ПУП-ПУР, предмет на обжалваното решение, не са посочени трасета на велоалеи.

Проектът за ПУП-ПУР не отговаря на изискванията на Наредба №8.

Становището на VIVACOM БТК-ЕАД с рег.индекс №08-00-852 от 18.04.2016 г. е за „ПУП-ПР и ПЗ и СПН на ЦГЧ на гр.Пловдив“ - фаза Предва­рителен проект II етап, а ПУП-ПУР, предмет на обжалваното ре­шение, не съдържа схеми на Инженерната подземна инфраструктура.

Относно спазването на изискванията на специфичните правила и нормативи към ПУП-ПРЗ за ЦГЧ-Пловдив, предварителен проект II етап, вещите лица посочват следното: по т.2: За спазване на изискванията по тази точка, трябва да се изработят схеми, каквито липсват; по т.3: Не се отнася за територия, която е в обхвата на ПУП-ПУР, предмет на об­жалваното решение; по т.4: Към Протокол №56/12.12.2014 г. не е представено Приложение 1; по т. 5: Към Протокол №56/12.12.2014 г. не е представено Приложение 2 и по т. 6: Не се отнася за територия, която е в обхвата на ПУП-ПУР, предмет на об­жалваното решение.

При изготвянето на заключението вещите лица са направили справки по действа­щия и по всички отменени регулационни и кадастрални планове на ЦГЧ-Плов­див и посочват, че за територията, в която е имотът на жалбоподателите, действащият ЗРП (по терминологията на ЗТСУ), ПУП-ПРЗ (по терминологията на ЗУТ) е одо­брен със Заповед №ОА-321/28.02.1994г. на Кмета на Община Пловдив (цвет­но копие на графична част на л.165 от делото). Със Заповед №ОА-470 от 31.03.2004 г. е извършено попълване на кадастралната основа (ПКО) за имот с пл. № 1439 (с наклонен щрих по ъглите на имотните граници на цветното копие на графичната част на л. 165 от делото). Имот пл. № 1439 попада изцяло в улична­та регулация по действащия ПУП-ПРЗ, като уличната регулационна линия съв­пада с имотната граница в западната му част и е на около 0,80 м по графични данни на север от източната му имотна граница. В КККР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, имот пл. №1439 е с ИД 56784.521.1459, площ 459 м2 и конфи­гурация съгласно Скица № 15-76975/17.02.2016 г. ПИ със сегашен ИД 56784.521.1459 по предходните планове за регулация, одобрени със Заповеди №1155/29.11.1982 г. и №717/20.09.1973 г. не съществу­ва като имот с граници и имотен номер, а сегашната му площ и конфигурация попадат изцяло в отреждане за улица на юг от парцел съответно VIII-867, кино (по плана със Заповед № 1155/29.11.1982 г.) и ІІІ-кино (по плана със Заповед № 717/20.09.1973 г.) В техническите служби на Район „Централен“ при Община Пловдив и в Община Пловдив не е бил представен планът от 1965 г. и по-точно частта на план за тази територия. По плана на IV гр.част, одобрен със Заповед № 4121/27.07.1954 г. ПИ със сегашен ИД 56784.521.1459 не съществува като имот с граници и имотен но­мер, а сегашната му площ и конфигурация попадат в южната част на парцел ІV за кино. Кино „Космос“ е построено в периода 1960-1964 г., т.е. мероприятието, за което е бил отчужден имотът, е осъществено (реализирано).

Допълнително, в съдебно заседание, вещото лице К.-Х. по отношение отговора, касаещ въпроса, свързан със съществуването на друг вариант за улична регулация, който да е по-икономично осъществим и който да дава възможност за целесъобразно устройство на поземлените имоти, посочва, че с проекта се изследват възможностите и ако има възможност за варианти, се изработват варианти, ако няма възможност за други варианти, проектът е само в един вариант.

Няма данни да са изработвани други варианти. По отношение на ПУП ЦГЧ, вещото лице заявява, че има приложена транспортно-комуникационна схема по делото, а какви други схеми са изработвани в момента, не може да отговори, тъй като не й е поставяна такава задача. Проектът е приет само от експертния съвет и не е финализирана процедурата за одобряването му.

Заключението е оспорено от процесуалния представител на ответника.

В съдебно заседание, проведено на 06.11.2017 г. е прието допълнително заключение по СТЕ, изготвено от арх. Б.К. – Х., която след извършване на справки по приложените по делото документи и в техническата служба на Община Пловдив, е констатирала, че ПУП-ПУР на ул.“Гладстон“, предмет на обжалваното решение, съдържа Част Трасировъчен план с номера на точките на чупките на кварта­лите без таблица на засегнатите имоти с площи за отчуждаване и не съдържа схемите (плановете), изброени в Раздел II, т.1.3. на Заключението, прието в с.з. от 09.10.2017 г.: Опорен план, Геодезическо заснемане и Вертикално плани­ране, Комуникационно-транспортна схема (и по-точно „план“ предвид мащаба, в който трябва да бъде), схеми на Инженерната подземна инфраструктура, Дендрология, които се определят със Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, съ­ставено от възложителя, каквото не е било изготвяно и което е неразделна част от проекта. ПУП-ПР и ПЗ на ЦГЧ на гр. Пловдив и СПН - фаза Предварителен проект II етап съдържа изброените в Протокол №56/12.12.2014 г. схеми, като само схе­ма „Транспорт и комуникации, паркиране, гариране и пешеходство“ се съдържа в изброените в Раздел II, т.1.3 на Заключението, прието в с.з. от 09.10.2017 г., но в М 1:2000, който дава най-обща идейна представа за предвижда­нията и какъвто не е мащабът на ПУП-ПУР на ул.“Гладстон“. В заключение се посочва, че всички констатации за пропуски, са отразени в предходното заключе­ние и допълнени и обяснени и в настоящото. Става въпрос за два самостоя­телни проекта, единият от които във фаза Предварителен проект, приет от ЕСУТ и неодобрен от ОбС-Пловдив до настоящия момент.

Допълнително в съдебно заседание, вещото лице уточнява, че настоящият проект отговаря на проекта на ЧГЧ, но той не е одобрен и не се знае кога ще бъде одобрен. Предварителен проект, ІІ етап е приет от експертния съвет, но към настоящия момент не се знае кога ще бъде одобрен и просто става въпрос за две различни процедури. Ако се има предвид като графично изображение, настоящият проект на този етап, в който се намира в момента, съответства на това, което предвижда проекта на ЦГЧ. Към процесния ПУП -извадка има трасировъчен план. Този ПУП  по предмет на обжалваното решение съдържа трасировъчен план, но не съдържа геодезическото заснемане. Геодезическо заснемане вертикално планиране е едно, а трасировъчен план е друго. Вещото лице заявява, че има съответствие на първоначалния проект на този ПУП на ЦГЧ само като графично изображение, но като пълнота на проекта във всички части, които трябва да съдържа проекта, каквито са обстоятелствата изброени в предходното заключение, тези изисквания са по Наредба № 8 за съдържание на устройствените схеми и планове и в тази част, този проект, предмет на настоящето дело, не съответства на изискванията на Наредба № 8. Би могло да се каже, че съдържа само следните схеми - зелена система, недвижими културни ценности, специфични правила и норми и др.

Това заключение също е оспорено от процесуалния представител на ответника.

При така установеното от фактическа страна ,съдът достига до следните правни изводи съобразно задължението си по чл. 168, ал. 1 от АПК за проверка на  законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК.

Оспореното Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив е издадено от компетентен орган в рамките на предоставените му правомощия по изложени подробни съображения по-нагоре в настоящото решение,в предвидената от закона форма,при липса  на съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Относно съответствието с материалния закон.

Като правно основание за приемане на процесното  Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив е посочено- чл. 21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 133, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 3; чл. 109, ал. 1, т. 2; чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2; чл. 15, ал. 2; чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.

Видно е, че се касае за хипотеза на чл.133, ал.4 от ЗУТ.

Относима в случая е и ал. 2 на чл. 133 от ЗУТ, като разпоредба разписваща предпоставките за допустимост на изработването на план извадка.

Трябва да се прави разграничение на случаите, когато се изработва план –извадка при липса на все още одобрен и действащ ПУП, а само на проект за такъв, и случаите, в които е налице предходен ПУП.

Съгласно чл. 133 ал. 1 „В процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен план.”

Съгласно ал.2 Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет.”

Чл. 133 ал. 3 и 4 от ЗУТ предвиждат „По изключение със съгласие на органа, който назначава експертния съвет по устройство на територията, компетентен да приеме проекта за подробен устройствен план, изработването на плана-извадка може да се допусне и преди приемане на предварителния проект по ал. 2, когато уличната регулация не подлежи на значителни промени и в обхвата на плана -извадка има съществуващо застрояване, което предопределя начина на проектното застрояване“, а ал. 4 „Когато планът-извадка изменя действащ подробен устройствен план, планът-извадка се изработва като проект за изменение на действащия план“.

Видно от цитираните текстове, когато става въпрос за одобряване на план – извадка, релевантни и съответно предмет на изследване са следните въпроси: на първо място – да има и да е в процес на изработване проект за ПУП за имота/ите, за които се иска инвестиционно проектиране, на второ място – предварителният проект за ПУП да е бил приет от съответния експертен съвет. При наличието на тези две условия съответно е допустимо изработването и одобряването на план – извадка за реализиране на инвестиционното проектиране. Не на последно място в този случай,при изпълнение на горните две условия за административния орган съществува задължението, изработения и одобрен план извадка да е съответен на одобрения от ЕСУТ предварителен проект на ПУП. Като последна предпоставка, относима в конкретния случай, е тази по ал. 4, а именно когато планът – извадка изменя действащ подробен устройствен план, планът – извадка да се изработи, като изменение на действащия план.

От изложеното по-горе е видно, че тези условия в случая са били изпълнени - изработването на ПУП-ПРЗ на ЦГЧ е одобрено с цитираното Решение № 347 от 2012г. на Общински съвет –Пловдив, проектът е приет на фаза „предварителен проект“ от ЕСУТ с протокол № 56, т.1 от 12.12.2014г.

Относно констатациите в приетите по делото няколко СТЕ и възраженията на жалбоподателите в тази насока, че има неяснота къде и колко се намаляват габаритите на ул.“Гладстон“,  че не са създадени условия за устройство на средата и техническата инфраструктура с цел достъпност и ползване от лица с увреждания, че не са спазени изискванията на Наредба № 8/2003г., че е нарушена Наредба №2/2004г. за планиране и проектиране на транспортно-комуникационни системи на урбанизирани територии, то тези проблемни точки в одобрения и оспорван ПУП излизат извън предмета на спора, с който е сезиран съда, тъй като  относимите тук възражения се свеждат до там, докъдето се засяга собствения на жалбоподателите имот и не повече, а от друга страна, в голямата си част тези възражения касаят бъдещия план за застрояване, който не е одобрен с оспорваното тук решение.

По отношение на приетите експертизи следва да се посочат няколко важни момента.

         В жалбата си жалбоподателите  излагат две основни оплаквания. В първото от тях се твърди, че процесният ПУП-ПУР не е съобразен с изискванията на ОУП на гр. Пловдив,като от приетите по делото СТЕ не се установява да е налице несъответствие между процесния ПУП-ПУР и ОУП на гр. Пловдив.

Второто оплакване се изразява в това, че по отношение на процесния ПУП-ПУР липсвала съгласувателна процедура.

Относно заключението на първата комплексна СТЕ,съдът намира,че същата не следва да бъде кредитирана изцяло,тъй като вещите лица са посочили,че в процесния ПУП липсвало извлечение от действащия регулационен план.Това не е така,тъй като в административната преписка е наличен чертеж,наименован „комбинирана скица извлечение от плана за регулация за част от кв. 155, 156Д, 292, 296 на ЦГЧ на гр. Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-321/28.02.1994г. и действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. Именно този чертеж съставлява извлечението от действащия за процесната територия регулационен план. Повторната комплексна СТЕ опровергава този извод на първоначалната СТЕ.Горното разколебава в голяма степен кредитирането й от съда,защото сочи на извеждане на незадълбочени и неточни изводи,непочиващи на доказателствата по делото.

Действително във всички приети по делото експертизи  и подробното им посочване в настоящото решение,се сочи,че липсват план-схеми към процесния ПУП-ПУР,липсват котировки   и др.,или общо казано налице са процесуални нарушения,но същите не могат да бъдат определени  като съществени.Още повече,че план-схеми са налични към проекта за ПУП- ПРЗ на ЦГЧ и същите могат и следва да се ползват в следващите етапи на инвестиционното проектиране.

Основното ,при разрешаване на настоящия спор , е доколко е засегнат имота  на жалбоподателите от тези проблемни точки в одобрения и оспорван ПУП.

В контекста на горното, видно от графичната част на спорното изменение, с намаляването на габаритите на ул.“Гладстон“, северната улична регулационна линия се измества на юг и така предвижданията засягат в много по-малка степен собствения на жалбоподателите имот в сравнение с нереализираните предвиждания на ПУП, одобрен през 1994г. Същото се потвърждава и от констатациите на вещите лице по приетите СТЕ.

С оглед на това, съдът намира,че в рамките,в които жалбоподателите разполагат с правен интерес, оспорвания от тях ПУП-ПУР не е незаконосъобразен, нито нищожен и поради това и оспорването им е неоснователно.

При този изход на спора, в полза на Общинския съвет на гр.Пловдив следва да се присъдят сторените разноски, които според представения списък на разноските  по чл.80 от ГПК ,са в размер на 1620 лева/ 720 лева с ДДС адвокатско възнаграждение,възнаграждение за вещи лица-800 лева  и за допълнителната СТЕ-100 лева/

Предвид разпоредбата на чл.215,ал.7,т.1 от ЗУТ, настоящото решение е окончателно. Видно от  Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 г. на Общински съвет и приетата с него Годишна програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., касае се за общински обект от първостепенно значение.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд – Пловдив,I отделение, I състав

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата  на Д.А.Д., ЕГН ********** и Е.Д.Д., ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес *** и адрес за призоваване ***, срещу Решение № 309, взето с Протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрено изменение на „Подробен устройствен план – План за улична регулация на ул. “Гладстон“ от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв.155, 156Д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част“ гр. Пловдив и приведен в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино“, както следва: промяна на част от северната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Виктор Юго“ /кв.155, кв.156Д, кв.196 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/ и част от южната улична регулационна линия на ул. “Гладстон“ от бул. “Руски“ до ул. “Авксентий Велешки“ /кв.292 по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив/, като се намалява габаритът на улицата в рамките на допустимото съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; привежда в съответствие с КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино.

ОСЪЖДА Д.А.Д., ЕГН ********** и Е.Д.Д., ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес *** и адрес за призоваване *** да заплатят на Общински съвет гр.Пловдив сумата в размер на 1620/хиляда шестотин и двадесет/лева разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 

                                 

 

 

                                                  СЪДИЯ: