Р Е Ш Е Н И Е

 

  453

 

гр. Пловдив, 22 март 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ХVІІІ състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми февруари двехиляди и седемнадесета година, в състав:                                                                     

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

        с участието на секретаря Т.К., като разгледа докладваното от съдия Й.Русев адм. дело2321 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.15, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Образувано е по жалба на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Булстат ** против Заповед № 16ОА2341/08.09.2016г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Пловдив и Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“ и е разпоредено в 1-месечен срок от получаване на заповедта КНСБ да освободи и предаде на община Пловдив недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Централен“, **, представляващ ПИ с идентификатор 56784.518.969 по КККР на гр.Пловдив, с площ от 471 кв.м. ведно с построените в имота сграда с идентификатор 56784.518.969.1, брой етажи- два, площ 282 кв.м. и сграда с идентификатор 56784.518.969.2, брой етажи- два, площ 147 кв.м., ведно с дворно място, представляващо имот пл. № 1285, попадащ в УПИ I-административна сграда, кв. 43-нов, 180-стар по плана на Централна градска част, актуван с АЧОС № 191/02.10.1998г. 

В жалбата се твърди, че заповедта противоречи на материално правни разпоредби, като сключеният договор за наем е станал безсрочен по смисъл на Закона за задълженията и договорите, което е основание за нейната незаконосъобразност. Намира, че е недопустимо да се прекратява със задна дата договор за наем, понеже той е изтекъл през месец май 2016г., а заповедта е от 08.09.2016г. Иска се отмяна на атакуваната заповед и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът - Кмет на Община Пловдив, чрез процесуалният си представител в съдебно заседание и в писмено становище посочва, че издадената заповед е законосъобразна, тъй като прекратяването на договора е изцяло според нормите на Закона за общинската собственост. Моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна и иска присъждане на юрисконсултско възнаграждение.   

Административен съд - Пловдив, като обсъди събраните по делото доказателства, доводите на страните и след проверка на обжалвания административен акт по реда на чл.168 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното: 

Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, от лице легитимирано да оспорва издадения административен акт. В този смисъл е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

С договор за наем № 13 ДГ 629/15.05.2013г. община-Пловдив е отдала под наем на Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“ недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Централен“, **, представляващ ПИ с идентификатор 56784.518.969 по КККР на гр.Пловдив, с площ от 471 кв.м. ведно с построените в имота сграда с идентификатор 56784.518.969.1, брой етажи- два, площ 282 кв.м. и сграда с идентификатор 56784.518.969.2, брой етажи- два, площ 147 кв.м., ведно с дворно място, представляващо имот пл. № 1285, попадащ в УПИ I-административна сграда, кв. 43-нов, 180-стар по плана на Централна градска част, актуван с АЧОС № 191/02.10.1998г. С писмо вх. № 16РЦ26/13.01.2016г. кметът на район „Централен“ е уведомил община-Пловдив, за необходимостта на районната администрация от една от сградите, находящи се в ПИ с идентификатор 56784.518.969. Комисия, назначена със заповед № 16ОА163/22.01.2016г. е разгледала на 13.07.2016г. писмо № 16 ПС41/13.05.2016г., като решението е обективирано в Протокол № 6 от дата 13.07.2016г. В него е предложено на кмета на община-Пловдив да прекрати договор за наем № 13ДГ629/15.05.2013г., а на Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“ да бъде предоставен недвижим имот, находящ се в ***.

След като е обсъдил представените в административната преписка доказателства и при правилното приложение на материално-правните разпоредби органът е постановил един правилен акт, който следва да бъде потвърден.   

        Не е спорно между страните сключването на дата 15.05.2013г. на договор за наем, по силата на който Община - Пловдив е предоставила ползването върху посочения недвижими имот от жалбоподателя - Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България" по реда на чл.14 ал.5 ЗОС, като договорът е бил със срок от 3 години/така клауза 2 от съглашението/. Съгласно новелата на чл. 14, ал. 5 от ЗОС Отдаването под наем на имоти по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации се извършва без търг или конкурс от кмета на общината по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2“. От своя страна в общинската Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост/действала към момента на сключване на договора/ е посочено, че "Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се отдават под наем нежилищни имоти - частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации. Въз основа на заповедта кметът на общината сключва договор за наем със срок до 3 години. Така изложеното сочи, че през 2013г. е било сключено именно такова съглашение, което според общинска Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС - Пловдив през 2010г./в сила към датата на издаване на оспорения акт/ в нормата на чл.15, сочи създаването на срочно право на ползване върху общинския имот в полза на синдикалната организация. При това положение на нещата съвсем основателно е прекратено наемното правоотношение на основание чл.17 ал.1, т.4 от действащата общинска Наредба или чл.15 ал.1, т.4 във вр. с ал.4 ЗОС, а именно поради изтичане срока на договора, като тук наемното правоотношение не може да бъде продължено както в общото гражданско законодателство в хипотезата на чл.236 ал.1 от ЗЗД. Неоснователно е твърдението в жалбата, че договор за отдаване на помещение под наем, сключен при условията на чл. 14, ал. 5 от ЗОС, следва да се прекрати при условията на ЗЗД, ако срокът на действието му е изтекъл и наемателят е продължил ползването на имота без противопоставянето на наемодателя. Законът за общинската собственост е специален по отношение на Закона за задълженията и договорите и той предвижда максимален срок на действие на наемните правоотношения за срок от 10 години, след изтичането на който те се прекратяват и не е приложим режимът на ЗЗД. 

Не се споделя от този състав на съда и извода на оспорващия, че лисват фактически и правни основания за издаването на акта - същите се ясно и недвусмислено визирани, като не е необходимо допълнителното им мотивиране/например досежно основанието за прекратяване - изтичане на срока на съглашението не е необходимо по - специално да се сочи кога е изтекъл точно срока или коя точно клауза визира изтичането на срока като основание за прекратяване на правната връзка/. Що се отнася до генералното възражение за несъобразяване с целта на ЗОС във връзка със синдикалната дейност на жалбоподателя и по-специално досежно задоволяване на специфичните потребности на местната структура на КНСБ, то тези доводи не могат да бъдат споделени не само на база изричното принципно законодателно решение, но и във връзка с фактите в конкретния казус/например предложено е ново помещение на ул. „Йоаким Груев“ № 13, гр.Пловдив/. Посочването на текста от договора, предвиждащ условията за неговото прекратяване при това положение не е необходимо, а дори да се приеме, че е допуснато нарушение, то същото не е от категорията съществени процесуални нарушения, които водят до отмяна на административния акт.

При това положение оспореното административно решение е постановено от компетентен орган, в изискуемата се от закона форма, при спазване на административно - производствените правила за издаването му и същото е в съответствие с материално - правните разпоредби и с целта на закона. С оглед на изложеното заповедта е законосъобразна, поради което и жалбата срещу нея следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

С оглед изхода на делото и съобразявайки разпоредбата на чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати в полза на Община Пловдив сумата от 500 лв. юрисконсултско възнаграждение.    

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд – Пловдив,

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Булстат ** против Заповед № 16ОА2341/08.09.2016г. на Кмета на Община Пловдив. 

ОСЪЖДА Конфедерацията на независимите синдикати в България, Булстат ** да заплати на Община-Пловдив сумата от 500 /петстотин/ лева юрисконсултско възнаграждение. 

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/