Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 939

 

Гр. Пловдив, 05.06.2017г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на осемнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря М.Г. като разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело №2561 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

                 Образувано е по жалба предявена от З.П.М. с ЕГН ********** с регистрация с ЕТ „П-23-З.П.” с ЕИК *** с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, депозирана чрез адвокат П.С. против Ревизионен акт № Р-16001315010655-091-001 от 30.06.2016г издаден от А.Д. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, в частта, потвърдена и изменена с Решение №657 от 21.09.2016г. на Директора на Дирекция „ОДОП”-Пловдив, а именно: годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ- за 2009г. в размер на 2 396.82лв. и лихви - 1 513,27лв.; за 2010г. в размер на 2 581,26лв. и лихви-1 363,29лв.; за 2011г в размер на 2 384.04лв. и лихви – 1 012,11лв.; за 2012г в размер на 3 534.74лв. и лихви - 1 138,16лв.; 2013г. в размер на 2 898.66лв. и лихви- 638.86лв.; за 2014г в размер на 2 922.23лв. и лихви-347.11лв.; ДОО за 2012г. в размер на 816.15лв. и лихви- 330.61лв.; ЗО за 2012г. в размер на 510.10лв. и лихви- 190.68лв.; ДЗПО-УПФ за 2012г в размер на 318.81лв. и лихви- 129.15лв.; ДОО за 2013г. в размер на 1 337.34лв. и лихви 340.31лв.; ЗО за 2013г. в размер на 835.84лв. и лихви- 212.70лв.; ДЗПО-УПФ за 2013г. в размер на 522.40лв. и лихви- 132.93лв.; ДОО за 2014г. в размер на 1 477.69лв. и лихви- 212.36лв.; ЗО за 2014г в размер на 923.55лв и лихви- 136.14лв.; ДЗПО-УПФ за 2014г.  в размер на 577.22лв. и лихви – 82.95лв. Изменен е РА по следния начин ДОО за 2011г от 2662.40лв. и лихви – 1 410.09лв. на 2 329.53лв и лихви-1 233.79лв.; ЗО за 2011г от 1 664.00лв. и лихви- 738.01лв. на 1 455.93лв. и лихви – 645.73лв.; ДЗПО-УПФ за 2011г от 1040.00лв. и лихви -550.83лв. на 909.93лв. и лихви – 481.94лв.

                    В жалбата се навеждат доводи за материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт в потвърдената и изменената част с Решение №657 от 21.09.2016г. на Директора на Дирекция „ОДОП”-Пловдив и се иска неговата отмяна от Съда.  Претендират разноските по делото.

                   Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив, чрез процесуалния си представител - юрисконсулт К., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

          Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен в потвърдената  и изменената част. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок,/ решение № 657 от 21.09.16г е връчено на 14.10.16г, видно от разписка на л. 1225 по делото, а жалбата е изпратена  на 28.10.16г., видно от пощенското клеймо-л. 24 по делото/ по повод на която е образувано настоящото производство, налагат извода за нейната ДОПУСТИМОСТ.                    

           Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-16001315010655-020-001 от 21.12.2015г./л.1215/ е възложена ревизия на жалбоподателя, обхващаща следните видове задължения за периоди: данък върху доходите на ФЛ-свободни професии, граждански договори и др. за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2014г.; здравно осигуряване за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2014г; Универсален пенсионен фонд за самоосигуряващи се за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2014г; годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода 01.01.2009г. до 31.12.2014г; ДОО за самосигуряващи се лица за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2014г. ЗВР е изменена със ЗВР № Р-16001315010655-020-002 от 16.03.2016г./л. 1213/, изменена със ЗВР Р-16001315010655-020-003 от 15.04.2016г. 

                      ЗВР са издадени от компетентен приходен орган- К.Б. и от А. А. Д. на длъжност началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП-Пловдив, съгласно Заповед № РД-09-517 от 30.04.2014г. и Приложение №1 към същата и Заповед № РД 09-1238 от 12.09.2015г. ,Заповед №РД-09-1654 от 09.11.2015г и Заповед №РД-09-391 от 21.03.2016г, издадени от Директора на ТД на НАП-Пловдив, с която са определени органите по приходите да издават заповеди за възлагане на ревизии при отсъствие на началниците на сектори „Ревизии” и съответните приложения към заповедта. ЗВР са подписани с ел. подпис като по делото са приети удостоверения за електронен подпис л.13 и л. 1231 по делото.

                      Със ЗВР от 21.12.2015г. е определен срок за завършване на ревизията до три месеца от датата на връчване. Същата е връчена на З.П. на 22.12.2015г., видно от разписка за връчване л. 1216 по делото. Със ЗВР от 16.03.2016г е определено ревизията да завърши до 22.04.2016г. Същата е връчена по ел. път-л. 1214 по делото. ЗВР от 15.04.2016г. определя ревизията да завърши до 22.05.2016г., същата е връчена  по ел. път на 15.04.2016г. /л. 1212 по делото/.

                      Определено е ревизията да бъде извършена от Г. С. Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията и от  П. С.Д.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив.  

                      Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК / в редакцията от  ДВ изм., бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г./  срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане.  Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК / в редакцията от ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г./  определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до два месеца със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От анализа на коментираните по-горе заповеди се установи, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания. В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № Р-16001315010655-092-001  от 06.06.2016г., връчен по ел. път на 06.06.2016г. –л. 156 по делото. РД е подписан от приходни органи с валиден към датата на издаване ел. подпис, видно от удостоверение за ел. подпис –л. 14 и л. 15 по делото.

              В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК, е издаден   Ревизионен акт № Р-16001315010655-091-001 от 30.06.2016г от А.Д. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, с киойто са определени данъчни задължения, съответно  потвърдени и изменени с Решение №657 от 21.09.2016г. на Директора на Дирекция „ОДОП”-Пловдив, а именно: определени са допълнително задължения: годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ- за 2009г в размер на 2 396.82лв. и лихви - 1 513,27лв.; за 2010г в размер на 2 581,26лв. и лихви-1 363,29лв.; за 2011г в размер на 2 384.04лв. и лихви – 1 012,11лв.; за 2012г в размер на 3 534.74лв. и лихви- 1 138,16лв.; 2013г. в размер на 2 898.66лв. и лихви- 638.86лв.; за 2014г в размер на 2 922.23лв. и лихви-347.11лв.; ДОО за 2012г в размер на 816.15лв. и лихви- 330.61лв.; ЗО за 2012г. в размер на 510.10лв. и лихви- 190.68лв.; ДЗПО-УПФ за 2012г в размер на 318.81лв. и лихви- 129.15лв.; ДОО за 2013г. в размер на 1 337.34лв. и лихви 340.31лв.; ЗО за 2013г. в размер на 835.84лв. и лихви- 212.70лв.; ДЗПО-УПФ за 2013г. в размер на 522.40лв. и лихви- 132.93лв.; ДОО за 2014г. в размер на 1 477.69лв. и лихви- 212.36лв.; ЗО за 2014г в размер на 923.55лв и лихви- 136.14лв.; ДЗПО УПФ за 2014г в размер на 577.22лв. и лихви – 82.95лв. Изменен е РА по следния начин ДОО за 2011г от 2662.40лв. и лихви – 1 410.09лв. на 2 329.53лв и лихви-1 233.79лв.; ЗО за 2011г от 1 664.00лв. и лихви- 738.01лв. на 1 455.93лв. и лихви – 645.73лв.; ДЗПО-УПФ за 2011г от 1040.00лв. и лихви -550.83лв. на 909.93лв. и лихви – 481.94лв.

                РА е подписан от приходни органи с валиден ел. подпис към датата на издаване на РА, видно от Удостоверения за електронен подпис, приети по делото-л. 14 и л.13 и л 17.

              РА е съобщен на ревизираното лице на 04.07.2016г по ел. път-л. 46 по делото.

                     Съдът от фактическа страна установи следното:

                      По ЗДДФЛ:

                     Ревизиращите са установили, че за ревизирания период З.П. М. –Чемишева в качеството си на местно физическо лице по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗДДФЛ е данъчно задължено лице за доходи, получени през данъчната година от източници в страната и от чужбина.

                    З.П. М.-Ч. има регистрирана фирма като ЕТ „П-23-З.П." с ЕИК по БУЛСТАТ ***. Фирмата е вписана в търговския регистър на Врачански окръжен съд по фирмено дело № 205/1997 г. със седалище и адрес на управление *** с предмет на дейност: шивашка дейност - изработка на работно облекло, работни ръкавици и кожени изделия, изкупуване, преработка и търговия на селскостопанска продукция - гъби, билки, пчелни продукти, машинописни услуги.

                 С решение № 840/20.06.2005г. Врачанският окръжен съд заличава седалището и адреса на управление на фирмата в ***, вписва седалище и адрес на управление на фирмата в *** и прекратява делото и го изпраща в Пазарджишки окръжен съд за смяна на седалището.  Във връзка с решението на Врачански  окръжен съд с определение № 1302/20.07.2005г. Пазарджишки окръжен съд открива нова партида на ЕТ “П. – 23 - З. П." по фирмено дело № 648/2005 г.

                    През ревизирания период 2009 г. - 2014 г. физическото лице З.П.М. е работила по   трудови  и извънтрудови правоотношения и    се е    осигурявало   от   следните осигурители/фирми:

                 За периода от месец януари 2009г. до месец февруари 2011г. във фирма „И.-2002", сключен трудов договор на 26.11.2007 г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 01.03.2011 г.

                 За периода от месец януари 2012 г. до месец юни 2012 г. от фирма „К."  е сключен трудов договор  на  23.01.2012 г.  на длъжност главен  счетоводител,  прекратен  на 28.06.2012г. Отново сключен договор на 24.08 2015 г. на длъжност бизнес-консултант.

                За периода от месец януари 2012г. до месец януари 2013г. от фирма „К.-П." е сключен трудов договор на 23.01.2012г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 11.01.2013г.

                За  периода  от  месец  август 2012 г.   до  месец  август  2014 г.  от фирма „Г.П.И." е сключен трудов договор на 05.03.2013 г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 14.08.2014 г.

                За периода от месец януари 2012г. до месец януари 2013г. от фирма „Е.-БГ" е сключен трудов договор на 23.01.2012г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 02.07.2012 г. и отново сключен на 02.07.2012 г., прекратен на 11.01.2013 г.

                  За периода от месец февруари 2014 г. до месец октомври 2014 г. от фирма „Е.-БГ" е сключен трудов договор на 17.02.2014г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 21.10.2014 г.

                   За периода от месец януари 2013 г. до месец февруари 2013г. от фирма „З.Т." е сключен трудов договор на 16.01.2013г. на длъжност счетоводител, прекратен на 12.02.2013   г/01.03.2013 г.

                  За  периода  за   месец  август  2014 г.  от  ПУ  „Паисий  Хилендарски"   по извънтрудово правоотношение.

                 За периода за месец декември 2014г. от Висше училище по сигурност и икономика по извънтрудово правоотношение.

                  ЕТ „П-23-З.П." е регистрирано по ДОПК на 01.11.1993г. лице. Регистриана по ЗДДС на 13.05.1997г, прекратена е регистрацията, считано от 17.10.2008г., при установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС.

                  ЕТ „П-23-З.П." е декларирал прекъсване на дейността с декларация с вх. № 130431100079178 от 09.05.2011г.

                    На ЕТ „П-23-З.П." е извършена предходна ревизия, издаден е РА № 13060000179/2006г. с установени допълнителни задължения, от които невнесени към момента на издаване на РД 37 348.54лв.

                  В хода на ревизията на основание чл. 124, ал. 1 от ДОПК на ревизираното лице са връчени по електронен път на 18.04.2016 г. на деклариран електронен адрес: Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ /ИПДПОЗЛ/ Р-16001315010655-040-003/18.04.2016 г. с изх. №94-00-3164 от 18.04.2016 г., ведно с декларация по чл. 124, ал. 3 от ДОПК, заедно с указание за попълването и; Уведомление Р-16001315010655-113-001 от 18.04.2016 г. с изх. РД-22-89 от 18.04.2016 г.; Уведомление Р-16001315010655-139-001 от 18.04.2016 г. с изх. РД-22-190/18.04.2016 г. Определен  е четиринадесет дневен  срок за  представяне  на доказателства и вземане на становище от страна на З.П. М.-Ч..

                От страна на ревизираното лице е представено обяснение и декларации по чл. 124 от ДОПК по години за ревизирания период с вх. № 94-00-3164/25.04.2016 г., описани подробно в Приложение № 9 към РД.

               На основание чл. 37, ал. 3, чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ДОПК на ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ с Р-16001315010655-040-001 от 22.12.2015 г. с изх. № 94-00-10582 от 22.12.2015 г., връчено на 22.12.2015 г. лично на З.П. М.-Ч.. От страна наревизираното лице на 22.12.2015г. са представени документи с вх. № 94-00-10582 от 22.12.2015 г. и обяснения, подроблно описани в Приложение № 21към РД.

                     Посочено е, че ЕТ “П. 23" няма дейност; като физическо лице представя справка за осигурителен доход за 2009г.  Няма  подадена годишна декларация, защото е работила на трудов договор към фирма „И. 2002". Ревизираното лице представя годишна данъчна декларация за 2010г по трудов договор, справки за осигурителен доход- 2011г по трудов договор; справки за за осигурителен доход-2012г; справки за осигурителен доход-2013г.; данъчна декларация за 2014г.

                       Установено е, че закупени имоти през 2014г няма; закупени имоти през периода 2009-2014г няма; закупен е джип Нисан Тирано през 2010г на стойност 3000лв. За периода от 2009г до 2011г З.П. М.-Ч. има едно дете под 18 години.

                      В хода на ревизията на основание чл. 37 ал.5 от ДОПК са изпратени искания за представяне на документи и писмени обяснения до трети лица, подробно описани в табличен вид в РД –/л. 119гръб-л.120 по делото/.

                      Получената информация от банките за движението по банковите сметки е описано в РД –л. 120 – гръб по делото.

                      Представените в хода на ревизията документи и писмени обяднения от ревизираното лице  и от трети лица са подробно описани в табличен вид в РД –л. 120 гръб –л.124-гръб по делото.

                     В хода на ревизията З.М. представя на 23.02.2016 г. нотариално заверена декларация за съгласие за разкркване на банкова тайна и писмено обяснение, че ЕТ „П.-23" няма дейност и затова не са издавани фактури от фирмата. С електронния подпис, като физическо лице, са подавани на нейни познати данни, като не са вземани пари, а във фирмите „К." ЕООД, „Е.-БГ" ЕООД, „Г.И." ЕООД, „З.Т." ООД, „К. П." ЕООД и „И. 2002" ООД е работила по трудов договор. Според обяснението „изброените фирми и физическите лица /съгласно списъка, приложен към връченото искане/ се припокриват, защото физическите лица са управители на фирмите и за тях е подавала обр. 6. В момента подава нулеви СД на познати: Л.К., И.Р., В.Л., С., за да не ги глобят, но те нямат дейност и затова не им е вземала пари. Има свободно време и разбиране от страна на работодателите си, и не и правят проблем. Достатъчно доход има във връзка с полученото възнаграждение и затова на познати не взима пари и не извършва търговска дейност ".

                  При анализ и съпоставка на получения отговор от „Сибанк" ЕАД с декларираното от З.П. М.-Ч. е установено от приходните органи, че ревизираното лице не е декларирало като получен доход суми, постъпили по банкова сметка № BG02BUIB78781008666102 от „Г.А." ООД, като са посочени номера на фактури и основание - счетоводно обслужване, по месеци за периода от месец ноември 2011 г. до месец март 2013 г., включително. Тези доходи са укрити и не са обложени по реда на ЗДДФЛ.

                 От присъединените с протокол № 1023248/17.05.2016 г. доказателства от информационната система на НАП, ПП VAT е установено, че ЕТ „А-И.К." е декларирал в дневника за покупки през 2009 г. фактури, издадени от ЕТ “П. - 23 - З. П." общо на стойност 800 лв. От И.К. е изискана информация за получените услуги, с изпратено по пощата искане, но лицето не е било открито и не е представило исканите доказателства. С декларация вх. № 130431100079178 от 09.05.2011 г. ЕТ “П. - 23 З. П." е декларирано прекъсване на дейност и за отчетната 2009 г., не е подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съответно не е деклариран приходът от извършената счетоводна дейност общо в размер на 800,00 лв., който се явява укрит.

                   В хода на ревизията не е представена счетоводна отчетност на ЕТ “П. — 23 - З. П.". Констатирано е, че за 2010 г. и 2014 г. лицето е подало ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, с които декларира получени през съответните данъчни периоди облагаеми доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, а за ревизираните 2009 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. не са подадени ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, независимо, че са установени данни за получени доходи.

                  Ревизиращият орган е разгледал предоставените от ревизираното лице документи и обяснения, събрани са доказателства по ИПДПОТЛ, извършен е служебен преглед в информационните масиви на НАП относно фирми и лица, на които ревизираното лице е извършвало услуги. Направена е съпоставка с декларираните доходи и са установени несъответствия, описани подробно в РД. Събрани са доказателства от следните източници: документи и обяснения, събрани при извършени проверки на физически и юридически лица, на които са извършвани услуги; информация, налична в регистрите на НАП (относно подадени данъчни и осигурителни декларации, заявления за подаване на документи чрез електронен подпис, подписани като съставител ГФО в ТР) за лицата, на които са извършвани счетоводни услуги. В тази връзка е изготвено уведомление на основание чл. 124, ал. 1 от ДОПК и уведомление на основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ДОПК.

                   На основание чл. 122, ал. 2 от ДОПК е направен анализ на всички относими към лицето обстоятелства, подробно описани в мотивната част на РД. Въз основа на изготвения анализ, събраните доказателства в хода на ревизията, декларираното от РЛ и установеното от органите по приходите, съставените таблици по данъчни периоди, е констатирано, че на посочените лица (подробно изброени в РД) са извършвани периодично счетоводни услуги приходът, от които не е отчетен от РЛ. При определяне на цените на извършваните услуги, за които не са отчетени приходи, органите по приходите са разделили лицата, за които е подавана информация с КЕП на две групи: фирми, регистрирани по ЗДДС и фирми, нерегистрирани по ЗДДС. Ревизиращият екип е приел пазарна цена на месечната такса за обслужване на фирми, регистрирани по ЗДДС в размер на 100 лв., а за тези, нерегистрирани по ЗДДС - 60 лв., прилагайки метода на сравнимите неконтролирани цени, посочен в чл. 3, т. 1 от Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени, издадена от министъра на финансите и имайки предвид размерите на определени от З. М. такси за счетоводно обслужване за сходни услуги. Сумите са приети на база дадено обяснение от А.М. М., дадено по повод ИПДПО от 15.01.2016г.

                    Според обяснението М. е работила в счетоводната кантора на г-жа М.-Ч. от месец август 2007 г. до месец август 2012 г. като оперативен счетоводител. Трудов договор с фирмата на г-жа М. няма. Била назначавана на трудов договор в обслужваните от нея дружества: ,,И." ЕООД, ,,Е." ООД, ,,Г." ЕООД и ,,Б." ЕООД. Не познава и не е имала контакт със собствениците и управителите на тези дружества, било и е известно, че г-жа М. е упълномощена да ги представлява. Работата е била свързана предимно с осчетоводяването на първични счетоводни документи на фирмите, които нямат регистрация по ЗДДС и подаване на осигурителни декларации обр. 1 и обр. 6. Не е участвала в годишните счетоводни приключвания и в изготвянето на СД по ЗДДС. Тези дейности са извършвани лично от З. М. и тя е подавала документи на всички фирми чрез електронния си подпис. Кантората е обслужвала на месечен абонамент около 30 фирми, по-голямата част, от които регистрирани по ЗДДС. Клиентите са заплащали ежемесечно в брой и лично на г-жа М. таксите си за счетоводно обслужване, както следва: 200 лв. за фирма с регистрация по ЗДДС и 60 лв. - за нерегистрирани по ЗДДС. В повечето случаи не е виждала г-жа М. да издава разходно-оправдателни документи.

                    От получения отговор от „СИБАНК" ЕАД е констатирано от приходните органи, че по сметка на З. М. са получени суми за счетоводно обслужване от „Г.А. ООД между 240 лв. и 360 лв. месечно. При ревизията е установено, че ЗЛ е получило по банкова сметка *** «Г.А.» ООД за: 2011 г. - 480.00лв., 2012 г. - 3 720,00 лв. и 2013 г. - 1 200,00 лв., като плащанията са по фактури за счетоводно обслужване.

                   В хода на ревизията е представена Декларация по чл.124, ал.3 от ДОПК за 2014г.(л. 1066-1071), придружена със Служебна бележка от „Е.И.” за това, че ревизираното лице е получило през 2015г.( която е непроцесна година) доход от 14 389,14 лв. (л. 1072 и л. 1257 по делото), придружена със Служебна бележка от ПУ „Паисий Хилендарски” през 2014г. доход от 744 лв.(л. 1073 и л. 1259 по делото), придружена със Служебна бележка от „Колеж по икономика и администрация” през 2014г.(процесна) доход от 620лв.(л. 1074 и л. 1260), придружена със Служебна бележка от „Икономически университет”-гр.Варна през 2014г. доход от 124 лв. (л. 1075 и л. 1258); Декларация по чл.124, ал.3 от ДОПК за 2013г. (л. 1076-1081); Декларация по чл.124, ал.3 от ДОПК за 2012г. (л. 1082-1087); Декларация по чл.124, ал.3 от ДОПК за 2011г. (л. 1088-1093); Декларация по чл.124, ал.3 от ДОПК за 2010г. придружена със служебна бележка; Декларация по чл.124, ал.3 от ДОПК за 2009г. (л. 1101-1106 по делото).

                 От декларирани в дневниците за покупки фактури от ЕТ „А-И.К." е установено, че З. М. е извършвала счетоводно обслужване срещу такса от 100 лева месечно. ЕТ «А-И.К.» е включил в дневника за покупки по ЗДДС през 2009 г. 4 бр. фактури за услуги на обща стойност (данъчни основи) 800,00 лв., издадени от ЕТ “П. - 23" с ЕИК ***. От страна на З. М. Чемишева не са представени никакви фактури за услуги (счетоводни или други), в т.ч. за горепосочените лица. Ревизираното лице не е подало годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2011 г., 2012г. и 2013 г.

                   Ревизиращите са установили, че през периода 2009 г. - 2014 г. З. М. е подавала с квалифициран електронен подпис (КЕП) в НАП различни видове декларации на физически и юридически лица, в качеството си на упълномощено от тях лице. Във връзка с това в хода на ревизията са изпратени 141 бр. искания за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица (ИПДСПОТЛ) до лица, от чието име З. М. е подавала декларации в НАП. Част от лицата не са открити или не са представили информация; друга част потвърждават, че З. М. им е извършвала услуги, за което те са заплащал определени суми. Други посочват, че има извършвани услуги, но не са извършвали плащания. Дадени са обяснения, според които са изнършвани услуги от ревизираното лице, но не е извършвано плащане с пари, а с хранителни продукти или др. услуги.

                   Ревизиращият екип е съпоставил фирмите по обороти /приходи/ и брой персонал, в резултат на което е установил, че например „Г.А." ООД е дружество със значителен персонал и големи обороти и е единствената голяма фирма, за която З. М. е подавала информация в НАП с КЕП /ел. подпис/. Останалите дружества с по-голям персонал и обороти имат сключен трудов договор със З. М.. Фирма ЕТ „А-И.К." е с малък персонал и малки обороти, както повечето фирми, за които З. М. е подавала с КЕП информация в НАП, поради което ревизиращият екип приема за месечна такса за счетоводно обслужване сумата от 100 лв. за фирмите, регистрирани по ЗДДС. За доста голяма част от фирмите са подавани нулеви справки - декларации по ЗДДС и нулеви годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО, като за тях ревизиращият екип е приел годишна цена за обслужване от 50 лв., тъй като в отговор на връчените искания до трети лица е посочено, че е договорена годишна цена на обслужване от 50 лв., съответно за частично подаваните СД по ЗДДС сумата е преизчислена за съответния брой месеци - 10 лв., 20 лв., 30лв., 40лв. (л. 540; л. 565; л. 573; л. 584; л. 604; л. 618; л. 647; л. 657; л. 686; л. 697; л. 704; л. 736; л. 744; л. 770; л. 779; л. 804; л. 809; л. 869; л. 874; л. 883; л. 901; л. 933; л. 938; л. 961; л. 973; л. 981; л. 992; л. 997; л. 1005; л. 1018; л. 1023; л. 1040; л.1045 по делото).

                 Сумата от 50,00 лв. е приета и за годишна такса за счетоводно обслужване и за „фирмите - физически лица", извършващи патентна дейност, декларирали минимални приходи и извършващи дейности с личен труд, без назначен персонал.

                  Клиентите на ревизираното лице  ( били те ЮЛ или ФЛ), за които не е отчетен приход от извършени счетоводни услуги са подробно описани в табличен вид в констативната част на РД. След направен анали са изчислени неотчетени приходи от извършени счетоводни услуги по години, както следва през: 2009 г. в размер на 16790,00 лв., 2010 г. - 18370,00 лв, 2011 г. - 21 260,00 лв., 2012 г. - 25 210,00 лв, 2013 г. - 22 020,00 лв. и 2014 г. - 22 460,00 лв, подробно описани по лица и суми в изготвена в РД таблица.

                  Приходните органи, с оглед направеното сравнение и анализ, приемат, че  ревизираното лице извършва редовно, по занятие, а не еднократно и инцидентно, дейността по счетоводно обслужване, с цел реализиране на доходи от това. В банковите извлечения като основание за паричните преводи е посочено „счетоводно обслужване". Прието е, че получените суми от ревизираното лице по банковата й сметка, както и неотразените фактури, представляват по своята същност недекларирани /укрити/ приходи, в резултат на осъществявана търговска дейност от задълженото лице през целия период.

                   Приходните органи са извършили служебни справки: справка от НАП за задължителни осигурителни вноски на З.П.М. за периода 01.01.2009г.-31.12.2014г.справка от НАП за размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за З.П.М. за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г.(л. 1112-1113); справка от НАП за размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за периода 01.01.2010г.-31.12.2010г.(л. 1114-1115); справка от НАП за размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за периода 01.01.2011г.-31.12.2011г.(л. 1116-1117); справка от НАП за размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г.(л. 1118-1119-гръб); справка от НАП за размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г.(л. 1120-1121); справка от НАП за размера на осигурителния доход върху който се дължат осигурителни вноски за периода от 01.01.2014г.-31.12.2014г.(л. 1122-1123);справка от НАП за осигуряването за периода 01.01.2009г.-31.12.2014г.(лист 1124-1126); справка от НАП за осигуряванено лице за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г.(л. 1127-1132-гръб); справка от НАП за осигуряванено лице за периода 01.01.2010г.-31.12.2010г.(л. 1133-1138-гръб); справка от НАП за осигуряванено лице за периода 01.01.2011г.-31.12.2011г.(л. 1139-1143-гръб); справка от НАП за осигуряванено лице за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г.(л. 1144-1161); справка от НАП за осигуряванено лице за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г.(л. 1162-1169-гръб); справка от НАП за осигуряванено лице за периода 01.01.2014г.-31.12.2014г.(л. 1170-1180-гръб); справка от НАП за всички подадени уведомления по мл.62, ал.5 от КТ за З.М. за периода 2007г.-2014г.(л. 1181-1185 по делото).

                     Ревизиращите са изготвили служебни справки: справка от НАП за осигурителния доход за социално осигуряване по данни от декларации от Наредба-8 към КСО за 2013г. на З.М. (л. 1261);справка от НАП за осигурителния доход за социално осигуряване по данни от декларации от Наредба-8 към КСО за 2012г. на З.М. (л. 1262-1267); справка от НАП за актуално състояние на трудови договори към 01.02.2017г. на З.М. (л. 1268);справка от НАП за осигурителния доход за социално осигуряване по данни от декларации от Наредба-8 към КСО за 2011г. на З.М. (л. 1269);справка от НАП за осигурителния доход за социално осигуряване по данни от декларации от Наредба-8 към КСО за 2010г. на З.М. (л. 1270);справка от НАП за осигурителния доход за социално осигуряване по данни от декларации от Наредба-8 към КСО за 2009г. на З.М. (л.1271);справка от НОИ обезщетения за 2011г. и 2014г. (л. 1273); справка от НАП за всички трудови договори към 31.12.2012г. на „И. 2002” (л. 1274-1275); 4-броя справки от регистър „Осигурени лица” за З.М. (л. 1277-1280).

                      Приходният орган, на основание чл. 122, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ДОПК и след направен анализ на всяко от относимите обстоятелства, съгласно чл. 122, ал. 2 от ДОПК,  определя основата за облагане с данък върху доходите на ЕТ.

                     За периода 2009г-2014г. на основание чл. 48 ал. 2 от ЗДДФЛ, размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец са определени като годишната данъчна основа по чл. 28 ал.2 от ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка 15 на сто. Определената данъчна основа за облагане с данък върху дохода е въз основа на установените доходи, след приспадане на дължимите ЗОВ. Върху така изчислената годишна данъчна основа са определени и задълженията за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ и лихви.

                   Относно КСО и ЗЗО:

                   За процесните периоди приходните органи установяват наличието на обстоятелства по чл. 122, ал.1 от ДОПК, а именно  по т. 1, 2 и 4 - до започването на ревизията не е подадена декларация, когато задължението се определя по декларация, налице са данни за укрити приходи или доходи и липсва или не е представена счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводството /ЗСч/ или воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане.

                  Приходните органи приемат, че развилото се ревизионно производство е по реда на чл. 122 от ДОПК, който представлява особен процесуален ред. При условие, че приходните органи са установили укрити доходи, е прието, че ревизираното лице е извършвало трудова дейност, за която са дължими задължителни осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и ЗЗО, върху установения доход по реда на чл. 122 - 124 от ДОПК. Съгласно чл. 6, ал. 2 КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

                    В мотивите на РД е посочено от ревизиращия орган, че осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност като самоосигуряващи се, са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тези лица определят окончателния размер на осигурителния си доход на основание чл. 6, ал.8 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО.

                    Изчисляванто на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица е извършено на основаниечл. 2, ал. 4 от Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Според посочената норма осигурителният доход, върху който се довнасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд „Пенсии" се определя помесечно върху разликата между средномесечния осигурителен доход за периода, за който е  упражнявана дейността през предходната календарна година и избрания осигурителен доход, върху който са внесени или се дължат осигурителни вноски, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година. По този начин е определен и окончателният размер на осигурителния доход за ЗО.

                     След като приходните органи са установили обстоятелства по чл.122, ал. 1, от ДОПК, ревизията е преминала към специфичния процесуален ред за извършване на ревизионно производство по ДОПК за установяване размера на дължимите данъци.

                    Разпоредбите на чл.122 - 124 от ДОПК са приложими съответно и за установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски, поради което ревизиращият орган е приложил нормата на чл.124 а от ДОПК и е преминал към установяване на окончателния размер на осигурителния доход, в който е включен и укритият доход за съответните години.

                    Осигурителният доход е определен по реда на чл. 124 а от ДОПК, а размерът на задължителните осигурителни вноски е установен съгласно КСО и ЗЗО. При определяне на окончателния размер на осигурителния доход за ревизирания период и дължимите вноски на ЗЛ е взет предвид доходът, върху който лицето е осигурявано по трудови правоотношения, като и максималният месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.

                     След съпоставка и анализ на всички събрани доказателства, ревизиращите органи са установили облагаемия доход на задълженото лице по години. Тези доходи са определени по реда на чл. 122 от ДОПК. На основание чл. 124 а от ДОПК са установени и задълженията за задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващото се лице. На основание чл. 113, ал.1 от КСО, органът по приходите е начислил дължимите лихви за невнесените в законоустановения срок осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО-УПФ, а лихвите за просрочените здравноосигурителни вноски са начислени на основание чл.107 от ЗЗО, във връзка с чл.175 от ДОПК.

                      При задължителното оспорване на РА по административен ред, с Решение № 657 от 21.09.2016г. Директорът на Д «ОДОП»-Пловдив е отменил допълнително установените задължения за задължителни осигурителни вноски за 2009 г. и 2010г. и е изменил същите за 2011г. така: ДОО за 2011г от 2662.40лв. и лихви – 1 410.09лв. на 2 329.53лв и лихви-1 233.79лв.; ЗО за 2011г от 1 664.00лв. и лихви- 738.01лв. на 1 455.93лв. и лихви – 645.73лв.; ДЗПО-УПФ за 2011г от 1040.00лв. и лихви -550.83лв. на 909.93лв. и лихви – 481.94лв.

                     В хода на съдебното производство са приети по делото писмени доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя: справка от НОИ за получените обезщетения от З. Чемишева за 2011г.; относноа ЕТ „А-И.К.”  са представени четири броя Дневник за покупките за периодите месец юни 2009г.; месец юли 2009г.; месец септември 2009г. и месец ноември 2009г.

                           В хода на съдебното производство е изслушана и приета съдебно-счетоводна експертиза, изпълнена от вещото лице Н.Г., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и компетентно изпълнена, ведно с приложенията към същата.

                     Относно редовността на воденото счетоводство на ЕТ „П-23-З.П.”  вещото лице не дава отговор, тъй като не са представени счетоводни регистри и отчети, във връзка с въпроса за редовното счетоводство. В писмени обяснения З.М. твърди, че ЕТ не извършва дейност през процесния период 01.01.2009г.-31.12.2014г. ЕТ „П-23-З.П.” е декларирала прекъсване на дейността с Декларация вх. № 130431100079178/09.05.2011г. (л. 125-гръб), което се потвърждава и от Справка от НАП за история за осигуряването на самоосигуряващо се лице - прекъсване на дейност на ЕТ (л. 38 по делото).

                     Относно ЕТ „А-И.К.”:

Вещото лице посочва, че е изготвено  Приложение № 1, неизменна част от ССчЕ.

Пояснява, че не може да даде отговор относно редовността на воденото счетоводство на ЕТ „А-И.К.”, тъй като са представени само  Справки-декларации по ЗДДС и Протоколи по ЗДДС. Не са представени  4-броя Оборотна ведомост (месечна без натрупване) за периодите месец юни 2009г.; месец юли 2009г.; месец септември 2009г. и месец ноември 2009г., които са необходими при анализа за редовното счетоводство.

От страна на ЕТ „А-И.К.” са представени 4-броя Дневник за покупките за процесния период, от които е видно, че 4-те броя фактури (изброени в Прилажение № 1) са декларирани в Дневниците за покупки с доставчик ЕТ „П-23-З.П.” със стойности, посочени в Прилажение № 1. Относно счетоводното отразяване на 4-те фактури от страна на ЕТ „А-И.К.” не са прдставени поисканите счетоводни регистри за осчетоводяването им.

За фактурите с получател ЕТ „А-И.К.”, издадени от ЕТ „П-23-З.П.”, експертът посочва, че те са установени по време на ревизията от органът по приходите от подадени от информационната система на НАП ПП-VAT (л. 128-гръб). Сумите по 4-те фактури са на обща стойност 800 лв. за 2009г., като са постъпили по личната сметка на жалбоподателката З.М., съгласно приложените по делото банкови извлечения.

По делото има приложен само 1-брой банково извлечение за ЕТ „П-23-З.П.” (л. 330), което е без движение и с 0-лева начално и крайно салдо (лист 330).

В съдебно заседание, проведено на 11.05.2017г. вещото лице пояснява, че в ДП на ЕТ „А-И.К.” фактурите влизат като издадени от ЕТ „П-23-З.П.”. Издадени са от ЕТ, но същевременно сумите постъпват по личната й сметка като физическо лице, а не по сметката на ЕТ. При ЕТ „П-23-З.П.” фактурите не са осчетоводени, тъй като е декларирано, че няма дейност.

 Относно „Г.А.” ООД:

 Вещото лице е изготвило  Приложение № 2 с данни по делото, тъй като при проверката на декларирания адрес не е открито лице, представляващо дружеството.

  Посочените в Приложение № 2 фактури са за счетоводно обслужване, като сумите са постъпили по личната банкова сметка № BG02BUIB78781008666102 на З.П.М., съгласно банкови извлечения, приложените по делото от лист 406-лист 419-гръб. Фактурите не са намерили счетоводно отражение при ЕТ „П-23-З.П.”, защото жалбоподателката декларира, че ЕТ няма дейност.

Експертът изяснява, че за ЕТ „А-И.К.” месечната такса за счетоводно обслужване е 100 лв., съгласно сумите в Приложение № 1 и обяснение от управителката, като не са представени други документи.

За „Г.А.” ООД месечната такса за счетоводно обслужване за 2011г. е 240 лв.; за 2012г.-360 лв. и за 2013г. е 300 лв.

 През ревизирания период органът по приходите е установил, че жалбоподателката е подавала с квалифициран електронен подпис (КЕП) по електронен път декларации и справки за юридически и физически лица, като по-голямата част от физическите лица са собственици и управители на юредическите лица (л. 127-гръб), които са 141-броя, съгласно Списък на дружества от 2009г.-2014г. (л. 525-527) и ревизиращият екип ги е определил въз основа на извършени справки на данните от информационната система на НАП относно подадени справки-декларации по ЗДДС и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО, подадени от жалбоподателката с КЕП.

Установило се, че с част от фирмите жалбоподателката има сключени трудови договори, подробно описани в РД и е подавала информация за тях с КЕП, в качеството си на упълномощено лице на дружествата (л. 127-гръб). За останалата част от лицата е подавана информация с КЕП, но З.П.М. не е декларирала доходи от тези услуги (л. 127-гръб).

Органът по приходите е приел, че физическото лице З.П.М. е търговец по чл.1, ал.1 и ал.3 ог Търговския закон (ТЗ)- извършва по занятие търговска дейност, изразяваща се в извършване на счетоводно обслужване. В тази връзка органът по приходите стига до извода, че осъществените от З.М. сделки са търговски по смисъла на ТЗ и основата за облагане следва да се формира по реда и механизма, предвидени за едноличните търговци със ставка 15 %.

Вещото лице анализира изчисленията на неотчетените приходи от извършените счетоводни услуги по години от приходния орган, синтезирани в Таблицата на лист 128-гръб-131. Изготвя Приложение № 3, от което е видно, че за 2009г., 2010г., 2012г., 2013г. и 2014г. неотчетените приходи са математически вярно изчислени. За 2011г. ревизиращият екип е допуснал изчислителна грешка при сборуването от 450 лв. в повече, според изчисленията на експерта (едни и същи суми, но различни сборове се получават- Приложение № 3). Брутен доход за 2011г., изчислен от ревизията – 21 260 лв., от експерта е  – 20 810 лв.

Относно облагането като ЕТ - органът по приходите вярно е изчислил годишните данъчни основи и коректно е определил задълженията по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ (доходи като ЕТ) и съответните лихви. Правилно е съобразил авансовите вноски за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО върху минимален месечен осигурителен доход; окончателните вноски за довнасяне за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО при годишното изравняване; съобразил е максималният годишен доход; брутните доходи от трудови правоотношения и минималния месечен осигурителен доход ( Таблиците от л. 143 до л. 151-гръб).

Експертът преизчислява и допълнително данните за 2011г. и като съобразява дохода, намален с 450лв., а именно 20 810лв., а не 21260лв. Относно ЗОВ се получават същите разултати според заключението, защото сборът от 20 810 и 3 200 лв. (доходът от трудовите правоотношения) е 24 010 лв. Максималният осигурителен доход е 24 000 лв. и ревизионният орган го е съобразил.

Органът по приходите е определил дължимият данък върху твърдените укрити приходи (по чл.122 от ДОПК) като ЕТ по ЗДДФЛ, като е извадил от установените суми  задължителните осигурителни вноски (ЗОВ) и резултатът е обложил с 15% ( изчисленията на л. 131-гръб до л. 132-гръб), включително и за 2009г., 2010г .и до 15.02.2011г., въпреки че същите са отменени от решението на директора на ОДОП. За тези години е получен по-благоприятен резултат за ДОД, който е в полза на жалбоподателката. Допълнително експертът преизчислява данъка за 2011г. и при база 20810лв (по-малко с 450 лв.). Полученият резултат е с 9.89лв. в повече, ето защо вещото лице приема резултатите на ревизията като по-благоприятни за  жалбоподателката.

 Дължимите задължения по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ (доходи като ЕТ) и ЗОВ за жалоподателката З.П.М., съгласно Решението на ДД „ОДОП”  експертът потвърждава: Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2009г.: главница 2 396,82 лв. и лихви 1 513,27 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2010г.: главница 2 581,26 лв. и лихви 1 363,29 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2011г.: главница 2 384,04 лв. и лихви 1 012,11 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2012г.: главница 3 534,74 лв. и лихви 1 138,16 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2013г.: главница 2 898,66 лв. и лихви 638,86 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2014г.: главница 2 922,23 лв. и лихви 347,11 лв.; ДОО за 2012г.: главница 816,15 лв. и лихви 330,61 лв.; ЗО за 2012г.: главница 510,10 лв. и лихви 190,68 лв.; ДЗПО-УПФ за 2012г.: главница 318,81 лв. и лихви 129,15 лв.; ДОО за 2013г.: главница 1 337,34 лв. и лихви 340,31 лв.; ЗО за 2013г.: главница 835,84 лв. и лихви 212,70 лв.; ДЗПО-УПФ за 2013г.: главница 522,40 лв. и лихви 132,93 лв.; ДОО за 2014г.: главница 1 477,69 лв. и лихви 212,36 лв.; ЗО за 2014г.: главница 923,55 лв. и лихви 136,14 лв.; ДЗПО-УПФ за 2014г.: главница 577,22 лв. и лихви 82,95 лв.

Изменени задължения от Директора Дирекция „ОДОП” както следва: ДОО за 2011г.: главница 2 329,53 лв. и лихви 1 233,79 лв.; ЗО за 2011г.: главница 1 455,93 лв. и лихви 645,73 лв.; ДЗПО-УПФ за 2011г.: главница 909,93 лв. и лихви 481,94 лв.

Вещото лице посочва, че приходният орган е определил годишната такса за счетоводно обслужване от 50 лв., като е установил, че за доста голям брой от фирмите, за които жалбоподателката е подавала декларации с КЕП са подавани 0-нулеви СД по ЗДДС и 0-леви ГДД по чл.92 от ЗКПО, като за тях ревизиращият екип е приел годишна цена за обслужване 50 лв., тъй като при насрещните проверки и в отговор на връчените искания до трети лица е отговорено, че е договорена годишна цена 50 лв.(л. 128). В Писмените обяснения на тези физически и юредически лица, които са описани в Таблицата в РД на лист 120-гръб-125, се дават обясненията за годишна такса от 50 лв.

Дейността на ЕТ „П.-23” е спряна от 09.05.2011год., като жалбоподателката е декларирала прекъсване на дейността с Декларация вх. №130431100079178 от 09.05.2011г. (л. 125-гръб), което се потвърждава и от Справка от НАП за история за осигуряването на самоосигуряващо се лице-прекъсване на дейност на ЕТ (л. 38).

Експертът посочва, че през процесния период жалбоподателката З.П.М. е работила по следните трудови и извънтрудови правоотношения, а именно: Съгласно Справка от НАП за актуално състояние на трудови договори към 2015г. (непроцесна) на З.П.М.-изброени са всички трудови договори (л. 167 по делото).

 З.П.М. се е осигурявала от следните фирми-осигурители по трудови договори, съгласно процесния РД: За периода от месец януари 2009г. до месец февруари 2011г. във фирма „И. 2002”, сключен трудов договор на 26.11.2007г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 01.03.2011г. (л. 125);

 За периода от месец януари 2012г. до месец юни 2012г. във фирма „К.”, сключен трудов договор на 23.01.2012г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 28.06.2012г. (л. 125). Отново сключен договор на 24.08.2015г.(непроцесна) на длъжност бизнес-консултант (л. 125);

 За периода от месец януари 2012г. до месец януари 2013г. във фирма „К.-П.”, сключен трудов договор на 23.01.2012г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 11.01.2013г. (л. 125);

 За периода от месец август 2012г. до месец август 2014г. във фирма „Г.П.И.” , сключен трудов договор на 05.03.2013г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 14.08.2014г. (л. 125);

 За периода от месец януари 2012г. до месец януари 2013г. във фирма „Е.-БГ”, сключен трудов договор на 23.01.2012г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 02.07.2012г. и отново сключен на 02.07.2012г., прекратен на 11.01.2013г. (л. 125);

  За периода от месец февруари 2014г. до месец октомври 2014г. във фирма „Е.-БГ”, сключен трудов договор на 17.02.2014г. на длъжност главен счетоводител, прекратен на 21.10.2014г. (л. 125);

За периода от месец януари 2013г. до месец февруари 2013г. във фирма „З.Т.”, сключен трудов договор на 16.01.2013г. на длъжност счетоводител, прекратен на 01.03.2013г. (л. 125);

З.П.М. се е осигурявала от следните фирми-осигурители по извънтрудови договори:

За периода за месец август 2014г. от ПУ „Паисий Хилендарски” по извънтрудово правоотношение (л. 125-гръб); брутен доход 744,00 лв. (Служебна бележка на л. 1073);

За периода за месец декември 2014г. от Висше училище по сигурност и икономика (Колеж по икономика и администрация) по извънтрудово правоотношение (л. 125-гръб); брутен доход 620 лв.(Служебна бележка на л. 1074);

За периода за 3-то тримесечие 2014г. от Икономически университет-Варна по извънтрудово правоотношение брутен доход 124 лв.(Служебна бележка на л. 1075).

Вещото лице не посочва за какъв период от време е работила А.М. М.  при ЕТ „П.-23”, тъй като не са предоставени документи в хода на проверката. Жалбоподателката в писмени обяснения (по време на проверката) твърди, че лицето А.М. М. не е била служител на ЕТ „П.-23” и няма трудови и извънтрудови договори с ЕТ. Обяснява се, че с А.М. М. са работили по трудови договори с фирма „И. 2002”, като М. (на длъжност счетоводител) е била подчинена на З.П.М. (на длъжност главен счетоводител). А.М. М. е била съкратена през 2011г.

В приложените по делото писмени обяснения на А.М. М. тя също потвърждава, че няма трудов договор с фирмата на М. (л. 1050), била е назначена на трудови договори във фирмите „И.” ЕООД, „Е.” ООД, „Г.” ЕООД и „Б.” ЕООД (л. 1050). По делото е приложена Заповед №14/07.09.2010г., издадена от „И.-2002” ЕООД, за прекратяване на трудовия договор, считано от 07.09.2010г.  като на А.М. М. на длъжност счетоводител, следва да й се изплати обезщетение от 500 лв. за неизползван платен годишен отпуск (л. 100).

През процесния период 2009г. - 2014г. жалбоподателката З.П.М., с регистрациа като ЕТ „П-23-З.П.”, няма посочени приходи и разходи по години в счетоводството. Жалбоподателката в своите писмени обяснения декларира, че няма нает персонал и няма офис.

 През процесния период издадените фактури на получатели на счетоводни услуги са само тези, установени от органа по приходите, а именно: на ЕТ „А-И.К.”: 4-ри фактури на обща стойност 800 лв. за 2009г.  и на „Г.А.” ООД: 15-броя фактури за 2011г., 2012г. и 2013г. на обща стойност 5 400 лв.

При жалбоподателката няма счетоводно отразяване на фактурите и на плащанията, защото тя твърди, че ЕТ няма дейност.

 Относно платежните документи, вещото лице е поискало от жалбоподателката, по време на проверката, платежните документи, но такива не са предоставени, по делото също няма платежни нареждания. По делото са приложени банкови извлечения, от които е видно, че плащанията по горепосочените фактури са по банков път и са постъпили по личните сметки на З.П.М..

По делото има приложен само 1-брой банково извлечение за ЕТ „П-23-З.П.” (л. 330), което е без движение и с 0-лева начално и крайно салдо (л. 330).

През процесния период 2009г.-2014г. жалбоподателката З.П.М. с регистрация като ЕТ „П-23-З.П.” няма посочени разходи през процесните години.

Вещото лице посочва, че в изготвените от органа по приходите парични потоци за процесния период 2009г.-2014г. е видно, че няма установени данъчни задължения (няма начет) за физическото лице З.П.М., като приходите надвишават разходите и няма търсената обратна пропорция разходите да надвишават приходите и да бъдат обложени (виж 6-те Таблици от л. 132-гръб до л. 137). Установените данъчни задължения (процесният начет) са само като ЕТ, които ССЕ преизчисли и потвърждава.

 Относно приходите за процесния период 2009г.-2014г.:

 Експертът е прегледал 6-те таблици на паричните потоци (л. 132-гръб-137) и ги възприема така, както ги е дал органът по приходите (те надвишават разходите). Освен това  посочва, че приходите не са оспорени от жалбоподателката в жалбата на л. 22-23.

  Относно разходите за процесния период 2009г.-2014г.:

   Експертът е прегледал 6-те таблици на паричните потоци (л. 132-гръб-137) и ги възприема так,а както ги е дал органът по приходите (разходите са по-малко от приходите). Освен това разходите не са оспорени от жалбоподателката.

 Експерът изготвя парични потоци за процесния период 2009г.-2014г. в Приложение № 4, от където е видно, че приходите надвишават разходите, не се установяват данъчни задължения  за физическото лице З.П.М., така както е и по процесния РА.

Според вещото лице органът по приходите математически вярно е изчислил авансовите вноски в процесния РА за твърдяните укрити приходи като ЕТ.

За 2009г.: вещото лице посочва, че няма ЗОВ за 2009г. (ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за 2010г. са отменени от Директора на Д „ОДОП” в Решение № 657/21.09.2016г. на Директора на Д „ОДОП” (л. 27-34), което е във връзка със Закона за изменение и допълнение на ДОПК в сила от 15.02.2011г.(л. 33) и Тълкувателно решение № 1/18.05.2016г. на ВАС за недължимост на ЗОВ преди 15.02.2011г.

 Данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ - 2396,82 лв. - твърдените укрити приходи в размер на 16 790 лв. минус само авансовите вноски за задължителни осигурителни вноски (ЗОВ) в общ размер 811,20 лв. се получава 15 978,80лв. (годишна данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ по чл.122 от ДОПК) по 15% се получава 2 396,82 лв. (дължим данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ) – л. 41-гръб. ЗОВ в размер на 811,20 лв. са недължими, защото директорът на ОДОП ги отменя, но върху тях не е начислен ДОД след отмяната им, което е благоприятно за  жалбоподателката.

Общо данъчни задължения по РА за 2009г.: само ДОД 2396,82 лв. и лихви 1513.27лв., няма ЗОВ - нито авансови, нито изравнителни. ДОД е сметнат като от укритите приходи са спаднати авнсовите ЗОВ, които не се дължат.

 За 2010г.: Експертът обръща внимание, че няма ЗОВ за 2010г. (ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за 2010г. са отменени от Директора на Д „ОДОП”-Пловдив с Решение № 657/21.09.2016г. на Директора на Д „ОДОП”.

 Изчисленията на авансовите вноски за ЗОВ, експертът ги приема такива каквито са в РД, защото техният размер (в случая по-голям, но недължим) води до по-малка данъчна основа за облагане с данък, което е в полза на жалбоподателката.

             Определяне на дължимия данък върху твърдяните укрити приходи (чл.122 от ДОПК) като ЕТ от 15% по ЗДДФЛ (лист 131-гръб-132):

            Твърдените укрити приходи в размер на 18370 лв. минус задължителни осигурителни вноски (ЗОВ) в общ размер 1161.60 лв. (се получава 17208.40 лв. (годишна данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ по чл.122 от ДОПК) по 15% се получава 2581.26 лв. (дължим данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ).

Общо данъчни задължения по РА за 2010г.: само ДОД 2581.26 лв. и лихви 1363.29, няма ЗОВ-нито авансови, нито изравнителни. ДОД е сметнат като от укритите приходи са спаднати авнсовите ЗОВ, които не се дължат.

За 2011г: ЗОВ до 15.02.2011г. няма (ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за 2011г. са изменени от Директора на Дирекция „ОДОП”-Пловдив с Решение № 657/21.09.2016г. на Директора на Дирекция „ОДОП” Пловдив (л. 27-34).

В изготвеното Приложение № 3 е видно, че сумата на твърдените укрити приходи са в общ размер 20 810 лв., а не 21 260 лв., което означава, че ревизиращият екип е допуснал изчислителна грешка в размер на 450 лв.

За вноски ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО: експертът е прегледал извършените изчисления на органа по приходите и установява, че те са извършени коректно, като в последствие са изменени от решаващия орган, във връзка с недължимост на ЗОВ преди 15.02.2011г. Въпреки изчислителната грешка от 450 лв. ЗОВ остават същите, защото са отграничени до максималния размер на осигурителния доход, като е съобразен и брутния трудов доход. ЗОВ (изменени в Решението) са както следва: ДОО за 2011г.: главница 2 329,53 лв. и лихви 1 233,79 лв.(лист 33-гръб); ЗО за 2011г.: главница 1 455,93 лв. и лихви 645,73 лв. лист 33-гръб); ДЗПО-УПФ за 2011г.: главница 909,93 лв. и лихви 481,94 лв. лист 33-гръб).

 Определяне на дължимия данък върху твърдените укрити приходи (чл.122 от ДОПК) като ЕТ от 15% по ЗДДФЛ (л. 131-гръб-132):

 Твърдените укрити приходи в размер на 20810 лв. (Приложение № 3) минус задължителни осигурителни вноски (ЗОВ по Решението) в общ размер 4695,39 лв. (л. 2 329,53 лв.+ 1 455,93 лв.+ 909,93 лв.) се получава 16 114,61 лв (годишна данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ по чл.122 от ДОПК) по 15% се получава 2 417,19 лв., но дължимият данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ е 2 384,04 лв.и лихви 1 012.11лв. по-благоприятно, съгласно  Решение № 657 от 21.09.2016г. на Директора на Д „ОДОП” Пловдив.

 За 2012г.: за вноски ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО:

Вещото лице е анализирало извършените изчисления на органа по приходите и установява, че те са извършени коректно. ЗОВ са както следва: ДОО за 2012г.: главница 816,15 лв. и лихви 330,61 лв.(л. 32-гръб и л. 131-гръб); ЗО за 2012г.: главница 510,10 лв. и лихви 190,68 лв.(л. 32-гръб и л. 131-гръб); ДЗПО-УПФ за 2012г.: главница 318,81 лв. и лихви 129,15 лв. (л. 32-гръб и л. 131-гръб).

 Определяне на дължимия данък върху твърдените укрити приходи (чл.122 от ДОПК) като ЕТ от 15% по ЗДДФЛ (л. 131-гръб-132):

Твърдените укрити приходи в размер на 25210 лв. минус задължителни осигурителни вноски (ЗОВ по РД) в общ размер 1 645,06 лв. (л. 132) се получава 23564,94 лв. (годишна данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ по чл.122 от ДОПК) по 15% се получава 3 534,74 лв. (дължим данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ)- Таблицата на л. 131-гръб) и лихви – 1138.16 лв.

 За 2013г.: За вноски ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО:

  Вещото лице е проверило извършените изчисления на органа по приходите и установява, че те са извършени коректно. ЗОВ са както следва: ДОО за 2013г.: главница 1 337,34 лв. и лихви 340,31 лв.(л. 132; Таблицата на л. 152-гръб-154); ЗО за 2013г.: главница 835,84 лв. и лихви 212,70 лв. .(л. 132; Таблицата на л. 152-гръб-154); ДЗПО-УПФ за 2013г.: главница 522,40 лв. и лихви 132,93 лв. .(л. 132; Таблицата на л. 152-гръб-154).

 Определяне на дължимия данък върху твърдените укрити приходи (чл.122 от ДОПК) като ЕТ от 15% по ЗДДФЛ (лист 131-гръб-132):

Твърдените укрити приходи в размер на 22 020 лв. минус задължителни осигурителни вноски (ЗОВ по РД) в общ размер 2695,58 лв. (л. 132) се получава 19324,42 лв. (годишна данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ по чл.122 от ДОПК) по 15% се получава 2898,66 лв. (дължим данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ)-Таблицата на л. 131-гръб и л. 132) и лихви 638,86 лв.

При анализа за 2013г. на изчисленията на авансовите вноски за ЗОВ и данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ експертът установява, че органът по приходите е извършил математическите изчисления коректно.

 За 2014г.:  За вноски ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО:

Експертът е проверил извършените изчисления на органа по приходите и установява, че те са извършени коректно. ЗОВ са както следва: ДОО за 2014г.: главница 1 477,69 лв. и лихви 212,36 лв. (л. 132-гръб; Таблицата на л. 152-гръб-154); ЗО за 2014г.: главница 923,55 лв. и лихви 136,14 лв. (л. 132-гръб; Таблицата на л. 152-гръб-154); ДЗПО-УПФ за 2014г.: главница 577,22 лв. и лихви 82,95 лв. (л. 132-гръб; Таблицата на л. 152-гръб-154).

 Определяне на дължимия данък върху твърдените укрити приходи (чл.122 от ДОПК) като ЕТ от 15% по ЗДДФЛ (л. 131-гръб-132):

Твърдените укрити приходи в размер на 22460 лв. минус задължителни осигурителни вноски (ЗОВ по РД) в общ размер 2978,46 лв. (л. 132-гръб) се получава 19481,54 лв. (годишна данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ по чл.122 от ДОПК) по 15% се получава 2922,23 лв. (дължим данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ)- Таблицата на л. 131-гръб и л. 132-гръб) лихви 347,11 лв.

При анализа за 2014г. на изчисленията на авансовите вноски за ЗОВ и данък върху доходите като ЕТ по ЗДДФЛ ССЕ установи, че органът по приходите е извършил математическите изчисления коректно.

   При така установеното от фактическа страна съдът формира   следните правни изводи:

            Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.2 от ДОПК в производството по обжалване на ревизионен акт при извършена ревизия по чл.122 от ДОПК, фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 от ДОПК е подкрепено от събраните доказателства, така че при ревизионен акт, издаден по особения ред, в тежест на органите по приходите е да установят предпоставките за установяване на данъчната основа по реда на чл.122, ал.2 вр. с ал.1 от ДОПК. Така установената презумпция за вярност на фактическите констатации е оборима, като доказателствената тежест е изцяло за жалбоподателя, който при условията на пълно и насрещно доказване следва да установи твърдяните от него факти и обстоятелства, с които да опровергае фактическите констатации в акта. В тежест на жалбоподателят е да обори констатациите на органа по приходите със съответните доказателства.

                 В случая, относно наличието на предпоставките по чл. 122, ал.1, т.1 и т.4 от ДОПК, е необходимо да се отбележи следното: от събраните в хода на ревизионното производство доказателства и от приетата по делото ССчЕ се установи, че за процесния период и до започването на ревизията не е подадена декларация, когато задължението се определя по декларация, налице са данни за укрити приходи или доходи и липсва или не е представена счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане.

             В хода на ревизионното производство и в хода на съдебното такова не са представени счетоводни регистри и отчети за процесния период на ЕТ „П-23-З.П.”, не може да се установи редовност н воденото счетоводство. Жалбоподателката твърди, че през процесния период ЕТ има прекъсване на дейността. Прекъсването на дейността се установи от Декларация вх. № 130431100079178/09.05.2011г. (л. 125-гръб) и от Справка от НАП за история за осигуряването на самоосигуряващо се лице - прекъсване на дейност на ЕТ (л. 38 по делото). Налага се изводът, че декларирано прекъсване има от дата 09.05.2011г., но същевременно се събрани  докадателства в хода на ревизията, че жалбоподателката е извършвала счетоводни услуги на ФЛ и ЮЛ.

            Относно ЕТ „А-И.К.”:

  Така ЕТ „А-И.К.” е включил в дневника за покупки  /ДП/ по ЗДДС през 2009 г. 4 бр. фактури за услуги на обща стойност (данъчни основи) 800,00 лв., издадени от ЕТ „П-23-З.П.”. Фактурите са установени по време на ревизията от подадени от информационната система на НАП ПП-VAT (л. 128-гръб). Сумите по 4-те фактури са на обща стойност 800 лв. за 2009г., като са постъпили по личната сметка на жалбоподателката З.М., съгласно приложените по делото банкови извлечения и съгласно установеното от приетата по делото ССчЕ. В съдебно заседание, проведено на 11.05.2017г., вещото лице пояснява, че в ДП на ЕТ „А-И.К.” фактурите влизат като издадени от ЕТ „П-23-З.П.”. Издадени са от ЕТ, но същевременно сумите постъпват по личната й сметка като физическо лице, а не по сметката на ЕТ.

Относно „Г.А.” ООД: посочените в Приложение № 2 към ССчЕ фактури са за счетоводно обслужване, като сумите за 2011г - 480лв., за 2012г-3720.00лв., за 2013г – 1200.00лв. са постъпили по личната банкова сметка № BG02BUIB78781008666102 на З.П.М., съгласно банкови извлечения, приложените по делото от лист 406-лист 419-гръб. Фактурите не са намерили счетоводно отражение при ЕТ „П-23-З.П.”, жалбоподателката не представя по делото фактури за услуги, като не е подала годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009г, 2011г, 2012г и 2013г.

При това  през ревизирания период органът по приходите е установил, че жалбоподателката е подавала с квалифициран електронен подпис (КЕП) по електронен път декларации и справки за юридически и физически лица, като по-голямата част от физическите лица са собственици и управители на юредическите лица (л. 127-гръб), които са 141-броя, съгласно списък на дружества от 2009г.-2014г. (л. 525-527 по делото) и приходният орган ги е определил въз основа на извършени справки на данните от информационната система на НАП, относно подадени справки-декларации по ЗДДС и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО, подадени от жалбоподателката с КЕП.

Установи се, че с част от фирмите жалбоподателката има сключени трудови договори, подробно описани в РД и е подавала информация за тях с КЕП, в качеството си на упълномощено лице на дружествата (л. 127-гръб). За останалата част от лицата е подавала информация с КЕП, но не е декларирала доходи от тези услуги (л. 127-гръб). Някои от тези 141 лица посочват, че са получавали услуги от жалбоподателката и са заплащали определени суми, други не са извършвали плащане с пари, а със стоки и услуги. Други посочват, че е имало плащане за услугите като са декларирали същите за непроцесната 2015г.

Не може да се приема, че са извършвани счетоводни услуги въз основа на сключени граждански договори, защото първо няма доказателства за сключени такива, второ след като за дълъг период от време и на голям брой лица, редовно жалбоподателката е извършвала счетоводни услуги и след като има регистриран ЕТ “П. - 23 -З. П.", то правилно приходният орган е приел, че ревизираното лице е осъществявало редовно, по занятие счетоводни услуги на различни лица, отделно от извършваните от счетоводни услуги по трудови договори.

След като лицето има регистриран ЕТ „П-23-З.П." установеният доход от счетоводни услуги правилно е приет като доход на едноличния търговец. Още повече, че по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от дейностите или сделките, изброени в посочената разпоредба, а според чл. 1, ал. 3 от ТЗ търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, джри ако дейността му не е посочена в ал. 1.

Обстоятелството, че част от клиентите на З. М. не са заплащали получените услуги с пари, а със стоки или услуги, не означава, че същата не е реализирала доходи, доколкото според чл. 10, ал. 2 на ЗДДФЛ, в зависимост от формата на плащане, доходите могат да бъдат парични и непарични. Липсата на каквото и да е плащане също не е основание за освобождаване от облагане, тъй като извършването на сделки без насрещна престация води до отклонение от данъчно облагане.

С оглед на горепосоченото се налага изводът, че са налице условията, визирани с чл. 122, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДОПК, както е приел и ревизиращият орган.

На основание чл.26 ал.7 от ЗДДФЛ, ако физическото лице е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец, доходите от стопанската му дейност се облагат по реда на глава пета, раздел втори от закона, т.е. смятат се за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. В случая жалбоподателката има регистриран ЕТ, но е декларирало прекъсване на дейността с Декларация вх. № 130431100079178/09.05.2011г. /л. 125-гръб/, като извършва през процесния период дейност по занятие, свързана с продажба на счетоводни услуги, не е декларирала доходи от тази си дейност, ето защо данъчната основа следва да се определи по реда на чл. 122, ал.2 от ДОПК.

За всяка една от процесните години приходният орган е анализирал относимите към ревизираното лице обстоятелства, подробно изложени в РД л.131-гръб- л. 132-гръб/.

От приетата по делото ССчЕ се установи, че за 2009г., 2010г., 2012г., 2013г. и 2014г. неотчетените приходи са математически вярно изчислени от приходния орган. Относно облагането като ЕТ се установи от приетата и неоспорена ССчЕ, че приходният орган вярно е изчислил годишните данъчни основи и коректно е определил задълженията по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ (доходи като ЕТ) и съответните лихви. Правилно е съобразил авансовите вноски за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО върху минимален месечен осигурителен доход; окончателните вноски за довнасяне за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО при годишното изравняване; съобразил е максималният годишен доход; брутните доходи от трудови правоотношения и минималния месечен осигурителен доход (  отрразено в таблиците от л. 143 до л. 151-гръб по делото).

ССчЕ преизчислява и допълнително данните за 2011г. и като съобразява дохода, намален с 450лв., а именно 20 810лв., а не 21 260лв. Относно ЗОВ се получават същите разултати, защото сборът от 20 810 и 3 200 лв. (доходът от трудовите правоотношения) е 24 010 лв. Максималният осигурителен доход е 24 000 лв. и приходният орган е съобразил максималният осигурителен доход.

Приходният орган е определил дължимият данък върху твърдените укрити приходи (по чл.122 от ДОПК) като ЕТ по ЗДДФЛ, като е извадил от установените суми  задължителните осигурителни вноски и резултатът е обложил с 15% ( изчисленията на л. 131-гръб до л. 132-гръб), включително и за 2009г., 2010г .и до 15.02.2011г., въпреки че същите са отменени с решението на директора на Дирекция ОДОП-Пловдив. За тези години е получен по-благоприятен резултат за ДОД, който е в полза на жалбоподателката. Със ССчЕ допълнително е преизчислен данъка за 2011г.  при база 20 810лв (по-малко с 450 лв.). Полученият резултат е с 9.89лв. в повече, ето защо съдът приема определеното от приходния орган като по-благоприятно за жалбоподателката при спазване на принципа за невлошаване положението на жалбоподателя.

Дължимите задължения по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ (доходи като ЕТ), определени от приходния орган се потвърдиха от приетата по делото ССчЕ,: Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2009г.: главница 2 396,82 лв. и лихви 1 513,27 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2010г.: главница 2 581,26 лв. и лихви 1 363,29 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2011г.: главница 2 384,04 лв. и лихви 1 012,11 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2012г.: главница 3 534,74 лв. и лихви 1 138,16 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2013г.: главница 2 898,66 лв. и лихви 638,86 лв.; Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2014г.: главница 2 922,23 лв. и лихви 347,11 лв.

 Относно КСО и ЗЗО:

Нормите на чл. 122 - 124 от ДОПК се прилагат съответно и за установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски.

Приходният орган е установил окончателния размер на осигурителния доход, в който е включил и укрития доход за съответните години. Осигурителният доход е определен по реда на чл. 124 а от ДОПК, а размерът на задължителните осигурителни вноски е установен съгласно КСО и ЗЗО. При определяне на окончателния размер на осигурителния доход за ревизирания период и дължимите вноски на ревизираното лице е взет предвид доходът, върху който лицето е осигурявано по трудови правоотношения, както и максималният месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.

Правилно, след анализ на всички събрани доказателства, е определен облагаемия доход на задълженото лице по години. Тези доходипо години са определени по реда на чл. 122 от ДОПК. На основание чл. 124 а от ДОПК са установени и задълженията за задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващото се лице. На основание чл. 113, ал.1 от КСО, ревизиращият орган е начислил дължимите лихви за невнесените в законоустановения срок осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО-УПФ, а лихвите за просрочените здравноосигурителни вноски са начислени на основание чл.107 от ЗЗО, във връзка с чл.175 от ДОПК.

За вноски ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО се установи от приетата по делото ССчЕ, че изчисленията на органа по приходите са извършени коректно, като в последствие са изменени от решаващия  приходен орган, във връзка с недължимост на ЗОВ преди 15.02.2011г.

Въпреки изчислителната грешка от 450 лв., описана от вещото лице, ЗОВ остават същите, защото са отграничени до максималния размер на осигурителния доход, като е съобразен и брутният трудов доход. ЗОВ са както следва: ДОО за 2012г.: главница 816,15 лв. и лихви 330,61 лв.; ЗО за 2012г.: главница 510,10 лв. и лихви 190,68 лв.; ДЗПО-УПФ за 2012г.: главница 318,81 лв. и лихви 129,15 лв.; ДОО за 2013г.: главница 1 337,34 лв. и лихви 340,31 лв.; ЗО за 2013г.: главница 835,84 лв. и лихви 212,70 лв.; ДЗПО-УПФ за 2013г.: главница 522,40 лв. и лихви 132,93 лв.; ДОО за 2014г.: главница 1 477,69 лв. и лихви 212,36 лв.; ЗО за 2014г.: главница 923,55 лв. и лихви 136,14 лв.; ДЗПО-УПФ за 2014г.: главница 577,22 лв. и лихви 82,95 лв.

  Относно 2011г: ДОО за 2011г.: главница 2 329,53 лв. и лихви  1233,79 лв.; ЗО за 2011г.: главница 1 455,93 лв. и лихви 645,73 лв.; ДЗПО-УПФ за 2011г.: главница 909,93 лв. и лихви 481,94 лв.

 С оглед на горепосоченото се налага изводът, че оспореният Ревизионен акт е издаден от компетентен приходен орган, в необходимата писмена форма. Ревизионен акт  № Р-16001315010655-091-001 от 30.06.2016г, издаден от А.Д. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, в частта, потвърдена и изменена с Решение №657 от 21.09.2016г. на Директора на Дирекция „ОДОП”-Пловдив, е законосъобразен, а наведените с жалбата оплаквания са неоснователни и недоказани.

    Процесуалният представител на ответника претендира юрисконсултско възнаграждение. На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК и чл.8 ал.1 т.4 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Дирекция "ОДОП”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита. Те се констатираха в размер на 1696.23лв. /хиляда шестстотин деветдесет и шест лева.23 стотинки/, която сума жалбоподателката дължи в полза на ответника.

   Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV   състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.М. с ЕГН **********, с регистрация с ЕТ „П-23-З.П.”, с ЕИК ***, с адрес по чл.8 от ДОПК: ***,  против Ревизионен акт № Р-16001315010655-091-001 от 30.06.2016г, издаден от А.Д. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, в частта, потвърдена и изменена с Решение №657 от 21.09.2016г. на Директора на Дирекция „ОДОП”-Пловдив относно годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ- за 2009г. в размер на 2 396.82лв. и лихви - 1 513,27лв.; за 2010г в размер на 2 581,26лв. и лихви-1 363,29лв.; за 2011г в размер на 2 384.04лв. и лихви – 1 012,11лв.; за 2012г в размер на 3 534.74лв. и лихви - 1 138,16лв.; 2013г. в размер на 2 898.66лв. и лихви- 638.86лв.; за 2014г. в размер на 2 922.23лв. и лихви-347.11лв.; ДОО за 2011г  2 329.53лв и лихви-1 233.79лв.; ЗО за 2011г - 1 455.93лв. и лихви – 645.73лв.; ДЗПО-УПФ за 2011г. - 909.93лв. и лихви – 481.94лв.; ДОО за 2012г в размер на 816.15лв. и лихви- 330.61лв.; ЗО за 2012г. в размер на 510.10лв. и лихви- 190.68лв.; ДЗПО-УПФ за 2012г. в размер на 318.81лв. и лихви- 129.15лв.; ДОО за 2013г. в размер на 1 337.34лв. и лихви 340.31лв.; ЗО за 2013г. в размер на 835.84лв. и лихви- 212.70лв.; ДЗПО-УПФ за 2013г. в размер на 522.40лв. и лихви- 132.93лв.; ДОО за 2014г. в размер на 1 477.69лв. и лихви- 212.36лв.; ЗО за 2014г. в размер на 923.55лв и лихви- 136.14лв.; ДЗПО-УПФ за 2014г. в размер на 577.22лв. и лихви – 82.95лв.

          ОСЪЖДА З.П.М. с ЕГН **********,с адрес *** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП  сумата в размер на 1696.23лв. /хиляда шестстотин деветдесет и шест лева.23 стотинки/.   

 

              Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/