РЕШЕНИЕ

№ 221

гр. Пловдив, 17. 02. 2017 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети януари,  две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря В.К., като разгледа адм. дело № 2275 по описа за 2016 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 27 от ЗАЗ.

Жалбоподателят  -  М.Б.М.,  с ЕГН **********,*** обжалва отказ за вписване на прекратяване на договор на аренда на Общинска Служба Земеделие – гр. Първомай, постановен по Заявление с вх.№ ПО 04-00-963/28.10.2016 г. В жалбата се твърди, че отказа е незаконосъобразен, като се  обсъждат отношенията им с “***” ЕООД и образувано търговско дело № 100/2013 г. на ПОС , с което дружеството е обявено в несъстоятелност. Твърди се, че договора е прекратил своето действие „ЕХ LEGE“, както и че необосновано и неправилно е собствениците на имоти, арендувани от изпаднал в несъстоятелен търговец, да бъдат оставени жертва на един очевидно прекратен по право, но вписан договор.

Ответникът - Общинска Служба Земеделие – гр. Първомай, чрез началника си М.М. счита жалбата за неоснователна и твърди че отказа е постановен на основание  чл. 27 , ал 2 от ЗАЗ.

От събраните по делото  писмени доказателства съдът установи следното:

Процесният отказ с изх. № ПО 04-00-963/28.10.2016 е приложен по делото на л. 5 и в него е посочено,  че следва жалбоподателя да представи анекс  за прекратяването на договора за аренда от 27.07.2004г., вписан в РС с № 1116 от 29,07,2014г. , акт. № 126, т.2.

Жалбата  е подадена директно в АС Пловдив на 10.11.2016г. в рамките на законоустановения срок за обжалване на актове от вида на процесния от лице с правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество  и основателна.

Със заявление с вх. № ПО 04-00-963/28.10.2016 г. подадено  / л. 42/  жалбоподателката е поискала да бъде регистрирано прекратяване на договор за аренда от 28.07.2004г., сключен между "***" ЕООД - арендатор и *** - арендодател, с предмет имот №2043004, находящ се в землището на с.Искра, община Първомай, обл. Пловдив, за което се иска издаването на служебна бележка.  От приложените към заявлението / л.43-72/ доказателства се установява , че жалбоподателката е придобила една втора идеална част от имот №2043004 от арендодателя ***, съгласно Нотариален акт №184/16.12.2015г., том 7, дело №1378/2015г.

В преписката е приложено Решение № 58/17.02.2014г. на  Пловдивски окръжен съд с което е  обявена " ***" ЕООД в несъстоятелност и постановено прекратяване дейността на дружеството.  

С определение № 687 от 12,03,2015г. по ч.гр. дело № 3737 / 2014г. на ПОС  горното решение е оставено в сила  и делото е върнато на СВ за да извърши вписване  на посоченото обстоятелство  за прекратяването на договора за аренда  по отношение на заявителя…

С определение № 875 от 20,04,2016г. по ч.гр. дело № 831 / 2016г. на ПОС  е отменено определение от 25,03,2016г. на Съдия по вписванията при СВ-Първомай с което  е отказано  вписване  на  прекратяването на договора за аренда  от 15,02,2007г., вписан под № 91, т.1.

Жалбоподателката моли да бъде отменен отказа на началника на ОС "Земеделие" гр. Първомай като незаконосъобразен, поради противоречие с материалния закон.

Ответната страна ОС "Земеделие" гр. Първомай е отказала да регистрира прекратяването на договора за аренда, преди това прекратяване да бъде вписано в съответната Агенция по вписванията, като се е позовала на стриктното спазване на правните норми на Закон за аренда в земеделието  и конкретно на  чл. 27, ал.2,  според който текст „ прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие ".  Освен горното в отказа е посочено, че е „ необходимо да се представи анекс за прекратяване договора за аренда  от 27,07,2004г. , вписан в РС с № 1116/29,07,2004г. , акт № 126, т.2“.

От правна страна съдът намира , че оспорения отказ е  издаден от компетентен орган, в съответствие с целта на закона, при липсата на съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на изискванията за форма на акта, но в противоречие с материалноправните  разпоредби на ЗАЗ.

Страните по делото не спорят за това, че претендираното прекратяване на процесният аренден договор подлежи на регистрация в ОСЗ - Първомай, съобразно изискванията на чл.7, т. 5, предложение второ и чл.10, ал.2 от Наредба № 6/2000г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Закона за арендата в земеделието.

В редакцията  на ЗАЗ към ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г. е предвидено „ Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие“. Тази правна норма е  в сила от 05.08.2016 г.

В правната норма на чл. 27 от ЗАЗ няма задължение  жалбоподателят да представи анекс за прекратяване на съответния договор за аренда, в случая  от 27,07,2004г. , вписан в РС с № 1116/29,07,2004г. , акт № 126, т.2.

Административния орган е следвало да изложи мотиви в подкрепа на своя отказ. Цитирането на относимата правна норма не може да замести  излагането на фактическите и правни основания за процесния отказ. Като мотиви не е имало пречка да се опишат диспозитивите на относимите съдебни решения, както и отказа от 25,03,2016г.  на СВ при РС Първомай да извърши  вписване прекратяването на процесния договор.

В отказа не са изложени мотиви и относно  указанието жалбоподателя да представи анекс за прекратяване договора за аренда  от 27,07,2004г. , вписан в РС с № 1116/29,07,2004г. , акт № 126, т.2“. За това  указание е следвало да се изложат мотиви , както и да се посочи с кого следва да се изготви анекса , предвид откритото производство  по  несъстоятелност  на „***“- ЕООД.

Неизлагането на мотиви в един административен акт винаги е съществено процесуално нарушение , което налага отмяната на същия.

Съдът счита, че след отмяната на процесния отказ и връщайки  админ.преписка за решаване на ответника , следва да задължи ОСЗ – Първомай да изпрати служебно на СВ при РС Първомай да извърши вписване прекратяването на процесния договор, след което регистрира прекратяването на процесния договор в своите регистри.

С оглед изхода на делото на жалбоподателя следва да се присъдят претендираните съдебни разноски в размер на 460 / четиристотин и шестдесет/ лева, съобразно приложените доказателства / л. 15,72,73/.

 Предвид гореизложеното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ  по  жалба на М.Б.М.,  с ЕГН **********,*** на отказ за вписване на прекратяване на договор на аренда на Общинска Служба Земеделие – гр. Първомай,  с изх.№ ПО 04-00-963/ 28.10.2016 г.

ИЗПРАЩА админ. преписка на  ответника-ОСЗ – Първомай, който следва  да изпрати служебно на СВ при РС Първомай да извърши вписване прекратяването на процесния договор, след което регистрира прекратяването на процесния договор в своите регистри.

ОСЪЖДА Общинска Служба Земеделие – гр. Първомай да заплати на М.Б.М. съдебни разноски в размер на 460 / четиристотин и шестдесет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административен  съдия: