Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 423

 

гр. Пловдив, 20 март 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на шести март, две хиляди и седемнадесета година в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      Н. БЕКИРОВ,

 при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №2934 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.41, ал.1 от Наредба №20 от 27.10.2015г. за прилагане на подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. (Наредба №20/27.10.2015г.).

            “Е. МС” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *******, представлявано от адвокат Н.П.- пълномощник, обжалва Заповед №03-РД/3080 от 04.11.2016г. на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” (ДФ”З”) в частите и, с които е отказано одобряване на разходи за финансиране по заявление за подпомагане с индивидуален номер (ИН) №16/04/2/0/00422 от 18.12.2015г., УРН (уникален регистрационен номер) ***, в общ размер от 288 596,53 лв., от които разходи за строително-монтажни работи (СМР) СМР- архитектура и СМР- конструкции в общ размер от 224 280,55 лв.; СМР- плътна ограда в размер от 7 450,61 лв.; СМР- ажурна ограда в размер от 4 047,70 лв.; разходи за проектантски услуги в размер от 37 768,85 лв. и разходи за строителен надзор в размер от 15 052,82 лв.

            Претендира се отмяна на оспорените части от акта поради незаконосъобразност, изпращане преписката на ответника за постановяване на законосъобразен акт по заявлението на жалбоподателя, както и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- изпълнителен директор на ДФ”З”, чрез юрисконсулт Т.Н.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на направените по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Изрично възразява за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение от страна на жалбоподателя.

            Окръжна прокуратура- Пловдив- редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Оспорената заповед (листи 8-12, 66-70) е изпратено до жалбоподателя по пощата като приложение към Уведомително писмо за одобрение с Изх.№01-2600/7226 от 24.11.2016г. (лист 65) на заместник-изпълнителния директор на ДФ”З”, получено на 26.11.2016г., според приетото по делото заверено копие на известие за доставяне (лист 72). От своя страна, жалбата (листи 2-6) е постъпила в съда на 12.12.2016г. или в рамките на законоустановения срок. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

Според разпоредбата на чл.41, ал.1 от Наредба №20/27.10.2015г., изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” – РА (Разплащателна агенция), се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане; Заповедта за частично одобрение (в частта на отхвърлените за финансиране разходи) и заповедта за отказ от финансиране на заявлението за подпомагане подлежат на обжалване по реда на АПК.

Като доказателство по делото е прието заверено копие на Протокол №70 от 27.11.2014г. (листи 24-25) от Заседанието на Управителния съвет на ДФ”З”, според който протокол за изпълнителен директор на фонда е избран

Р.П., подписал оспорената заповед.

Предвид посоченото, оспорената в настоящето производство заповед се явява издадена от компетентен орган, по отношение на което обстоятелство и между страните липсва формиран спор.

На следващо място, със Заповед №03-РД/1634 от 27.08.2015г. (листи 28-29) на изпълнителния директор на ДФ”З”, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), във връзка с чл.48, б”д” от Регламент за изпълнение (ЕО) №809/2014г. на Комисията от 17.07.2014г. (Регламент №809/2014г.) за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №1306/2013г. на Европейския парламент и на Съвета (Регламент №1306/2013г.), с цел определяне на референтни разходи за нуждите на Дирекция “ДПМРСР” (договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони) при провеждане на административен контрол на заявленията за подпомагане от ПРСР за периода 2014г. - 2020г., са определени референтни цени в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) като пределни разходи при извършване на СМР, подробно описани в заповедта.

Със Заповед №РД09-781 от 06.11.2015г. (листи 26-27) на министъра на земеделието и храните е определен период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. в периода 30.11.2015г. – 18.12.2015г. включително; определен е бюджет на финансовата помощ по подмярка 4.2. в размер на левовата равностойност на 100 000 000,00 евра.

Със Заповед №03-РД/1634 от 23.08.2016г. (листи 30-31) на изпълнителния директор на ДФ”З”, на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.30, ал.8 от Наредба №20/27.10.2015г., чл.48, §2, б.”д” от Регламент №809/2014г., е допълнена Заповед №03-РД/1634 от 27.08.2015г.

По делото е приет утвърден от министъра на земеделието и храните списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи при извършване на СМР (листи 53-62), съгласно изискването на чл.30, ал.10 от Наредба №9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. (Наредба №9/21.03.2015г.).

Прието е заверено копие на утвърден от министъра на земеделието и храните (листи 41-45) списък с референтни разходи при извършване на СМР.

Според нарочно удостоверение (листи 46-48), на сайта на ДФ”З” в интернет са публикувани списъци с активи, за които са определени референтни цени по мерки за подпомагане (подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”); датата на създаване на файла, съдържащ посочената информация е 21.04.2015г., 18:42ч.; файлът е публикуван на 27.03.2015г., 18:53ч.; след 21.04.2015г. не е извършвана замяна на файловете.

Жалбоподателят е регистриран под уникален регистрационен номер (УРН) *** в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

От страна на “Е. МС” ООД е подадено Заявление за подпомагане по подмярка 4.2. по образец, представляващ Приложение №11 към чл.35, ал.1 от Наредба №20/27.10.2015г., с УИН 16/04/2/0/00422 от 18.12.2015г. (листи 82-95) за проект “Предприятие за производство на биологично студено пресовани растителни масла” в УПИ 47295.29.425- производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност- производство на растителни масла, местност “Ф.”, землище на с. М., община Р., област Пловдив.

Според посоченото заявление, жалбоподателят декларира общ размер на разходите по проекта от 3 757 539,57 лв. и заявява искане за предоставяне на финансова помощ от 1 878 770,00 лв. или 50% от общия размер на разходите по проекта.

Според таблица за допустими инвестиции, заявлението има следните измерения:

 

Вид разход

Единична цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Референтни разходи

Машини, оборудване

1 605 397,00

1 605 397,00

 

СМР- архитектура

797 135,90

797 135,90

СМР 5В

СМР- конструкции

556 345,79

556 345,79

СМР 5В

СМР-вертикална планировка

360 235,00

360 235,00

СМР 17В

СМР- “ВиК”

139 267,58

139 267,58

СМР 17В

СМР- електротехническа част

44 093,99

44 093,99

СМР 17В

СМР- паркоустройство

10 142,00

10 142,00

СМР 17В

СМР- Огради

63 272,31

63 272,31

СМР 18В

Бизнес план

68 450,00

68 450,00

 

Проектантски разходи

76 800,00

76 800,00

 

Обследване енергийна ефективност

4 000,00

4 000,00

 

Строителен надзор

32 400,00

32 400,00

 

ОБЩО

 

3 757 539,57

 

 

Като приложение към заявлението са представени множество документи, изискуеми от разпоредбите на Наредба №20/27.10.2015г. (листи 96-113).

Представен е бизнес план (листи 114-147), съгласно Приложение №4 към чл.20, ал.1 от Наредба №20/27.10.2015г. Според бизнес плана, сумата на инвестицията е 3 575 889,57 лв.

По делото са представени са 3 броя запитвания за оферта за изготвяне на бизнес план от 26.11.2015г., съгласно Приложение №9 към чл.30, ал.11 от Наредба №20/27.10.2015г., съответно до “И.” ЕООД (лист 402), до “С.” ЕООД (лист 404) и до “ИП- К.Т.” ЕООД (лист 407). Представени са оферта от “И.” ЕООД (лист 403) за изготвяне на бизнес план срещу заплащане на 68 450,00 лв. (без ДДС); оферта от “С.” ЕООД (листи 405-406) за изготвяне на бизнес план срещу заплащане на 88 000,00 лв. (дружеството не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)); оферта от “ИП- К.Т.” ЕООД (лист 408) за изготвяне на бизнес план срещу заплащане на 70 000,00 лв. (без ДДС). Според протокол от 27.11.2015г. на Общото събрание на “Е. МС” ООД (лист 409), е решено изготвянето на бизнес план да бъде възложено на “И.” ЕООД. Представен е договор №БП/27.11.2015г. (листи 399-400), с възложител “Е. МС” ООД, изпълнител “И.” ЕООД, ЕИК ****, предмет на договора- изготвяне на бизнес план за обект “Предприятие за производство на биологично студено пресовани растителни масла” в УПИ 47295.29.425- производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност- производство на растителни масла, местност “Ф.”, землище на с. М., община Р.”, с включено консултиране; стойност на договора- 68 450,00 лв. без ДДС. Представен е приемно-предавателен протокол от 16.12.2015г. (лист 401), удостоверяващ предаването на изготвения бизнес план на жалбоподателя.

Представени са: отчет за приходите и разходите към 18.12.2015г. (лист 148); счетоводен баланс към 18.12.2015г. (листи 149-150); справка за дълготрайни активи към 18.12.2015г. (лист 151); инвентарна книга (лист 152).

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 30.11.2015г., с предварителен характер (листи 153-154), с купувач “Е. МС” ООД, продавач “Бакалски” ООД, ЕИК 160047169, предмет на договора- шипки (общо 675 000,00 кг.) и шипкови семена (общо 500 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Представени са документи (листи 155-170), удостоверяващи технологичните възможности на “Бакалски” ООД да изпълни задълженията си по договора.

Представена е част от Рамков договор за покупко-продажба от 02.12.2015г., с предварителен характер (лист 171), с купувач “Е. МС” ООД, продавач Л.И.Ш.- земеделски производител, ЕГН **********, предмет на договора- шипки (общо 250 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Представени са документи (листи 172-175), удостоверяващи технологичните възможности на Л.Ш. да изпълни задълженията си по договора.

Представена е част от Рамков договор за покупко-продажба от 02.12.2015г., с предварителен характер (лист 176), с купувач “Е. МС” ООД, продавач П.М.Б.- земеделски производител, ЕГН **********, предмет на договора- шипки (общо 75 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Представени са документи (листи 177-200), удостоверяващи технологичните възможности на П.Б. да изпълни задълженията си по договора.

Представена е част от Рамков договор за покупко-продажба от 02.12.2015г., с предварителен характер (лист 201), с купувач “Е. МС” ООД, продавач Ц.В.Н.- земеделски производител, ЕГН **********, предмет на договора- био шипкови семена (общо 100 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Представени са документи (листи 202-206), удостоверяващи технологичните възможности на Ц.Н. да изпълни задълженията си по договора.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 30.11.2015г., с предварителен характер (листи 207-208), с купувач “Е. МС” ООД, продавач Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) “Е.- Х. и Д.”, ЕИК ****, предмет на договора- шипки (общо 750 000,00 кг.) и шипкови семена (общо 625 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Представени са документи (листи 210-221), удостоверяващи технологичните възможности на ДЗЗД “Е.- Х. и Д.” да изпълни задълженията си по договора.

Представена е част от Рамков договор за покупко-продажба от 25.11.2015г., с предварителен характер (лист 209), с купувач “Е. МС” ООД, продавач “К.-М” ООД, ЕИК *****, предмет на договора- шипкови семена (общо 600 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 01.12.2015г., с предварителен характер (листи 222-223), с продавач “Е. МС” ООД, купувач “К.” ООД, ЕИК ****, предмет на договора- масло от шипкови семена (общо 20 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 30.11.2015г., с предварителен характер (листи 224-225), с продавач “Е. МС” ООД, купувач “Ф.К.” ЕООД, ЕИК ****, предмет на договора- натурално, студено пресовано масло от шипкови семена (общо 20 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 30.11.2015г., с предварителен характер (листи 226-227), с продавач “Е. МС” ООД, купувач “К.-М” ООД, ЕИК *****, предмет на договора- био шипка- люспа (общо 300 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 30.11.2015г., с предварителен характер (листи 228-229), с продавач “Е. МС” ООД, купувач “С.А.К.” ЕООД, ЕИК *******, предмет на договора- студено пресовано масло от шипкови семена – 20 мл. (общо 15 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 30.11.2015г., с предварителен характер (листи 230-231), с продавач “Е. МС” ООД, купувач “Ф.К.” ЕООД, ЕИК ****, предмет на договора- студено пресовано, био масло от шипкови семена – 20 мл.(общо 60 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 01.12.2015г., с предварителен характер (листи 232-233), с продавач “Е. МС” ООД, купувач “К.” ООД, ЕИК ****, предмет на договора- смлени био шипкови семена (общо 1 600 000,00 кг.), смлени шипкови семена (общо 665 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представен е Рамков договор за покупко-продажба от 01.12.2015г., с предварителен характер (листи 234-235), с продавач “Е. МС” ООД, купувач “Б.О.” ЕООД, ЕИК ****, предмет на договора- био масло от шипкови семена (общо 65 000,00 кг.); срок на договора- годините 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.

Представено е Решение №ПВ-38-ПР/2015год. от 17.04.2015г. (листи 236-237) на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Пловдив, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на обект за производство на растителни масла от маслодайни култури”, с местонахождение: ПИ с идентификатор №29.23 и ПИ с идентификатор №29.26 по КК и КР на с. М., община Р. област Пловдив, с възложител М.Д.К..

Представен е нотариален акт за учредяване право на строеж и вещно право на ползване върху недвижим имот от 27.11.2015г., с №147, том 3, рег.№3675, Н.дело №528/2015г. (листи 238-239, 469-471), по силата на който М.Д.К., ЕГН **********, (съдружник в “Е. МС” ООД) учредява на “Е. МС” ООД за срок от 10 години право на строеж на “предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла” със застроена площ от 2562,52 кв.м. в поземлен имот (ПИ) с идентификатор №47295.29.425 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. М., община Р., област Пловдив, с площ от 7749 кв.м., стар идентификатор №47295.29.23 и №47295.29.26; както и право на ползване за срок от 10 години на ПИ с идентификатор №47295.29.425; срещу заплащане на сумата от 6 000,00 лв.

Представена е Комбинирана скица №280 от 16.11.2015г. (лист 467), представляваща скица виза за проучване и проектиране по смисъла на чл.140 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадена от главния архитект на община Р., с която на жалбоподателя се разрешава проучване и проектиране на обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла” зона “Пп”, височина “Н” до 15,00м. по ограничителната линия на застрояване.

По делото са представени 3 броя запитвания за оферта за изготвяне на технически проект за обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла”, която да включва проектиране по всички части без част “Технологична” от 24.11.2015г., съгласно Приложение №9 към чл.30, ал.11 от Наредба №20/27.10.2015г., съответно до “Ф.С.” ЕООД (лист 393), до “Екологични технологии и системи” ООД (лист 395) и до “М.-П” ООД (лист 397). Представени са оферта от “Ф.С.” ЕООД (лист 394) за изготвяне на проект срещу заплащане на 76 800,00 лв. (без ДДС); оферта от “Екологични технологии и системи” ООД (лист 396) за изготвяне на проект срещу заплащане на 85 000,00 лв. (без ДДС); оферта от “М.-П” ООД (лист 398) за изготвяне на проект срещу заплащане на 82 800,00 лв. (без ДДС). Според протокола от 27.11.2015г. на Общото събрание на “Е. МС” ООД (лист 409), е решено проектирането да се възложи на “Ф.С.” ЕООД. Представен е договор от 27.11.2015г. (листи 390-392), с възложител “Е. МС” ООД, изпълнител “Ф.С.” ЕООД, ЕИК *****, предмет на договора- проектантски работи във фаза “технически проект” на обект “Предприятие за производство на биологично студено пресовани растителни масла” в УПИ 47295.29.425- производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност- производство на растителни масла, местност “Ф.”, землище на с. М., община Р.”, стойност на договора- 76 800,00 лв. без ДДС.

По делото е представен технически инвестиционен проект, изготвен въз основа на посочения договор, като частите на проекта са изготвени от подизпълнители, каквато ограничение не се съдържа в договора за проектантски работи от 02.12.2015г.

По делото са представени 3 броя запитвания за оферта за независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла” от 04.12.2015г., съгласно Приложение №9 към чл.30, ал.11 от Наредба №20/27.10.2015г., съответно до “К.К.“ ЕООД (лист 416), до “А.П.” ООД (лист 418) и до “С.” ООД (лист 420). Представени са оферта от “К.К.” ЕООД (лист 415, 417) на стойност от 1 400,00 лв.; оферта от “А.П.” ООД (лист 419) на стойност от общо 36 00,00 лв. (без ДДС); оферта от “С.” ООД (лист 421) на обща стойност от 34 500,00 лв. (без ДДС). Според протокол от 11.12.2015г. на Общото събрание на “Е. МС” ООД (лист 422), е решено строителния надзор да бъде възложен на “К.К.” ЕООД. Представен е Договор №06-КМКТ-12-2105 от 11.12.2015г. (листи 410-413), с възложител “Е. МС” ООД, изпълнител “К.К.” ЕООД, ЕИК ********, предмет на договора- изготвяне на комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти, фаза “технически проект” и осъществяване на строителен надзор по време на реализация на проекта; стойност на договора- според процесната заповед- 32 400,00 лева. Представен е Комплексен доклад за оценка на съответствие с №ОС-088 от 14.12.2015г. (листи 439-462) за строеж “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла и ограда”.

По делото е представено запитване за оферта за изпълнение на СМР, съгласно предоставени технически проекти и количествени сметки за обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла” от 09.12.2015г., съгласно Приложение №9 към чл.30, ал.11 от Наредба №20/27.10.2015г., адресирано до “С.С.Г.” ЕООД (лист 363). Представена е оферта от “С.С.Г.” ЕООД (листи 369-388) на стойност от общо 2 214 182,85 лв. (без ДДС).

Според протокол от 16.12.2015г. на Общото събрание на “Е. МС” ООД (лист 389), е решено строителните работи да бъдат възложени на “С.С.Г.” ЕООД. Представен е Договор за изпълнение на строителни и монтажни работи от 16.12.2015г. (листи 331-345), с възложител “Е. МС” ООД, изпълнител “С.С.Г.” ЕООД, ЕИК *****, предмет на договора- изпълнение на СМР по представени количествено-стойностни сметки (КСС) на строеж “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла”; стойност на договора- общо 1 970 492,56 лв. (без ДДС), от които общо 63 272,31 лв. (без ДДС) за огради. Представен е Договор за изпълнение на строителни и монтажни работи от 16.12.2015г. (листи 346-362), с възложител “Е. МС” ООД, изпълнител “С.С.Г.” ЕООД, ЕИК *****, предмет на договора- изпълнение на СМР по представени КСС на строеж “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла”; стойност на договора- общо 243 690,28 лв. (без ДДС).

По делото са представени 3 броя запитвания за оферта за доставка на технологично оборудване, съгласно КСС по част “технология” за обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла” от 03.12.2015г., съгласно Приложение №9 към чл.30, ал.11 от Наредба №20/27.10.2015г., съответно до “Р.И.” ЕООД (лист 291), до “Д. 14” ЕООД (лист 297) и до “Е.Д.О.Б.” ЕООД (лист 313). Представени са оферта от “Р.И.” ЕООД (листи 292-296) на стойност от общо 1 605 397,00 лв. (без ДДС); оферта от “Д. 14” ЕООД (листи 298-312) на стойност от общо 2 164 286,20 лв. (с включен ДДС); оферта от “Е.Д.О.Б.” ЕООД (листи 314-330) на стойност от общо 1 767 054,69 лв. (без ДДС). Според протокола от 16.12.2015г. на Общото събрание на “Е. МС” ООД (лист 389), е решено технологичното оборудване да бъде доставено от “Р.И.” ЕООД. Представен е Договор за продажба от 16.12.2015г. (листи 279- 290), с купувач “Е. МС” ООД, продавач “Р.И.” ЕООД, ЕИК ***, предмет на договора- технологично оборудване по спесификация; стойност на договора- общо 1 926 476,40 лв. (с включен ДДС).

По делото е представен технически проект, част “технологична” (листи 485-518).

По делото са представени 3 броя запитвания за оферта за обследване на енергийна ефективност на инвестиционен проект за обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла” от 03.12.2015г., съгласно Приложение №9 към чл.30, ал.11 от Наредба №20/27.10.2015г., съответно до “С.” ЕООД (лист 266), до “Д. БГ” ЕООД (лист 273) и до “Д.Е.Е.П.Б.” ЕООД (лист 276). Представени са оферта от “С.” ЕООД (листи 267-268) на стойност от 4 000,00 лв. (без ДДС); оферта от “Д. БГ” ЕООД (листи 274-275) на стойност от общо 5 500,00 лв. (без ДДС); оферта от “Д.Е.Е.П.Б.” ЕООД (лист 277) на стойност от общо 4 500,00 лв. (без ДДС). Според протокол от 07.12.2015г. на Общото събрание на “Е. МС” ООД (лист 278), е решено обследването за енергийна ефективност на строежа да бъде възложено на “С.” ЕООД. Представен е Договор от 07.12.2015г. (лист 263), с възложител “Е. МС” ООД, изпълнител “С.” ЕООД, ЕИК ***, предмет на договора- обследване за енергийна ефективност на инвестиционен проект за обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла”; стойност на договора- общо 4 000,00 лв. (без ДДС).

Като приложение към Заявление с Вх.№9412-511 от 16.12.2015г. (листи 240-241) инвестиционният проект е внесен в община Р. за съгласуване и одобряване и издаване на разрешение за строеж. На 11.01.2016г. е издадено Разрешени за строеж №19 (листи 876-877) от главния архитект на община Р. за обект “Предприятие за производство на биологични студено пресовани растителни масла”, със застроена площ (ЗП) = разгънатата застроена площ (РЗП) от 2562,52 кв.м. Строежът е І-ва категория.

По повод подаденото от жалбоподателя заявление УИН 16/04/2/0/00422 от 18.12.2015г. е изготвен нарочен Контролен лист КЛ1 от 18.12.2015г., 15:00:31ч. (листи 74-77). Извършено е посещение на място в с. М., УПИ 47295.29.425 на 08.01.2016г., за което е съставен нарочен контролен лист ПМ (листи 78-81). На мястото на направеното посещение присъства С.С.М.- управител на “Е. МС” ООД, според положения в посочения контролен лист подпис от М..

По делото са приети множество писма за потвърждение към запитване за достоверност на оферти (листи 829-831, 833, 835, 837-839, 841-842), служебно изискани от администрацията на ДФ”З”.

С Уведомително писмо с Изх.№01-2600/3129 от 03.05.2016г. (листи 865-869) на заместник-изпълнителния директор на ДФ”З” от страна на жалбоподателя е изискано представянето на допълнителна информация по подаденото заявление за финансово подпомагане. Според приетото по делото заверено копие на известие за доставяне (лист 870), посоченото писмо е получено от жалбоподателя на 05.05.2016г.

Като приложение към придружително писмо с Вх.№01-2600/3129 от 20.05.2016г. (листи 871-872) от жалбоподателя са представени множество документи (листи 873-957) по повод на уведомителното писмо от 03.05.2016г.

На 12.07. 2016г. по преписката постъпва Становище с Вх.№01-2600/3129 (листи 958-959) от С.С.М., към което вероятно е приложена Спесификация (листи 960-972) към договора за продажба на технологично оборудване от 16.12.2015г., с продавач “Р.И.” ЕООД.

На 19.07.2016г. по преписката постъпва Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта (с изключение на разходите по чл.30, ал.1, т.11) с Вх.№01-2600/3129 (листи 975-980).

На 28.10.2016г. е изготвен отчет на съответствието (лист 1350) на заявлението за подпомагане на жалбоподателя.

На 03.11.2016г. е изготвена Докладна записка с Изх.№03-0416/5124 (лист 71), след което е издадена оспорената в настоящето производство заповед..

При така установената фактическа обстановка съдът намира производството за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Освен това, на 02.12.2016г. е подписан Договор №16/04/2/0/00422 (листи 1351-1368, 1437-1445) между жалбоподателя и ДФ”З” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Неразделна част от договора са: Приложение №1 “Таблица за одобрените инвестиционни разходи” (лист 1369, 1446), която е идентична по съдържание с оспорената заповед; Приложение №4 “Количествено-стойностна cметка” (листи 1374-1382, 1448а-1452) на одобрените за подпомагане СМР по договора.

Предвид гореизложеното, като прецени становищата на страните и приетите по делото доказателства, включително заключението на вещото лица Я.Н.Р. (листи 1405-1415) по назначената съдебно-техническа експертиза (СТЕ), заключението на вещото лице А.Ж.С. (листи 1420-1423) по назначената съдебно-икономическа експертиза (СИЕ) и заключението на експерта Р. (листи 1462-1468) по допълнително поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира от правна и фактическа страна следното:

С процесната заповед общо заявената сума за финансиране от 3 757 539,57 лв. е редуцирана на общо 1 863 546,04 лв. и е одобрена субсидия в общ размер от 931 773,01 лв. (1/2 от 1 863 546,04 лв.).

Заявената сума за финансиране на СМР- архитектура и СМР- конструкции за ЗП = РЗП = 2562,52 кв.м. от общо 1 353 481,69 лв. (797 135,90 лв. + 556 345,79 лв.) е редуцирана на 1 129 201,14 лв. и е одобрена субсидия в размер от 564 600,57 лв. (1/2 от 1 129 201,14 лв.). Респективно, отказано е одобряването на финансови разходи от общо 224 280,55 лв. и е отказана субсидия в размер от 121 140,28 лв.

Заявената за финансиране на СМР- плътна ограда с дължина от 278 м. от 51 374,61 лв. е редуцирана на 43 924,00 лв. и е одобрена субсидия в размер от 21 962,00 лв. (1/2 от 43 924,00 лв.). Респективно, отказано е одобряване на финансови разходи от 7 450,61 лв. и е отказана субсидия в размер от 3 725,31 лв.

Заявената за финансиране на СМР- ажурна ограда с дължина от 77 м. от 11 897,70 лв. е редуцирана на 7 854,00 лв. и е одобрена субсидия в размер от 3 927,00 лв. (1/2 от 7 854,00 лв.). Респективно, отказано е одобряване на финансови разходи от 4 043,70 лв. и е отказана субсидия в размер от 2 021,85 лв.

Заявените за финансиране разходи за проектантски услуги от 76 800,00 лв. са редуцирани на 39 031,15 лв. (2,25% от общо одобрените разходи за СМР от 1 734 717,71 лв., съгласно чл.30, ал.2, т.2 от Наредба №20/27.10.2015г.). Респективно, отказано е одобряване на финансови разходи от 37 768,85 лв. и е отказана субсидия в размер от 18 884,43 лв.

Заявените за финансиране разходи за строителен надзор от 32 400,00 лв. са редуцирани на 17 347,18 лв. (1% от общо одобрените разходи за СМР от 1 734 717,71 лв., съгласно чл.30, ал.2, т.4 от Наредба №20/27.10.2015г.). Респективно, отказано е одобряване на финансови разходи от 15 052, 82 лв. и е отказана субсидия в размер от 7 526,41 лв.

Според разпоредбата на чл.30, ал.1 от Наредба №20/27.10.2015г., допустими за финансова помощ са разходи, подробно изброени в 11 точки, между които и разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда (чл.30, ал.1, т.1 от Наредба №20/27.10.2015г.).

Според чл.30, ал.2, т.2 от Наредба №20/27.10.2015г., разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по ал.1, т.11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по ал.1, т.1 – 10.

Според чл.30, ал.2, т.4 от Наредба №20/27.10.2015г., разходите за строителен надзор като част от разходите по ал.1, т.11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по ал.1, т.1 – 10.

Според чл.30, ал.5 от Наредба №20/27.10.2015г., дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по ал.1, т.11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Според чл.30, ал.ал.8 и 9 от Наредба №20/27.10.2015г., Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по ал.1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти; Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието и храните и се публикува на електронната страница на РА не по-късно от датата на публикуване на заповедта за определяне на съответния период на прием на заявления за подпомагане.

В случая, оспорената част от процесната заповед има за предмет отказано финансиране на разходи за проект, чийто предмет са СМР, представляващи допустими разходи по смисъла на чл.30, ал.1, т.1 от Наредба №20/27.10.2015г.

По делото не са ангажирани доказателства да е изготвен списък по смисъла на чл.30, ал.9 от наредбата с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, поради което и на основание чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), според която норма, когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта; ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България, настоящият състав на съда намира, че следва да бъдат приложени утвърдените от министъра на земеделието и храните референтни разходи при извършване на СМР, определени със Заповед №03-РД/1634 от 27.08.2016г. на ответника.

Съответно, заявените за финансиране разходи за СМР- архитектура и СМР- конструкции следва да бъдат квалифицирани като разходи за изпълнение на стопанска сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда) по смисъла на определените референтни цени за СМР от ответника (СМР 5В). Определената референтна цена (без ДДС) за СМР 5В от ответника е 520,00 лв./м2. Видно от оспорената заповед, няма изложени съображения как са определени като допустими разходите за финансиране на СМР- архитектура и СМР- конструкции за сградата със ЗП=РЗП= 2562,52 кв.м. от общо 1 129 201,14 лв. вместо общо заявените за одобрение разходи от 1 353 481,69 лв. Липсата на мотиви е достатъчно и самостоятелно основание да се приеме за установено, че заповедта е незаконосъобразна в тази си част, доколкото липсата на мотиви препятства не само правата на адресата на заповедта, но и съдебния контрол. От своя страна, настоящият състав на съда намира, че допустими за финансиране са разходи за СМР- архитектура и разходи за СМР- конструкции в общ размер от 1 332 510,40 лв., която сума представлява произведението на РЗП на проектираната сграда (2562,52 кв.м.) и определената от ответника референтна цена от 520,00 лв./м2. Съответно, частта от процесната заповед, с която на жалбоподателя е отказано одобряване на финансови разходи по част СМР- архитектура и част СМР- конструкции е незаконосъобразна за сумата над 20 971,29 лв., представляваща разликата между общо заявените за финансиране разходи (1 353 481,69 лв.) и съдебно определените допустими за финансиране разходи (1 332 510,40 лв.) до пълния размер на неодобрените разходи от 224 280,55 лв.

По отношение на заявените за финансиране разходи за СМР- плътна ограда от общо 51 374,61 лв. съдът намира, че за СМР- плътна ограда е определена референтна цени от ответника (СМР 18В) от 158,00 лв./м1 и допустимите за финансиране разходи за СМР- плътна ограда са в размер от 43 924,00 лв., която сума представлява произведението на дължината на проектираната плътна ограда (278 м) и определената от ответника референтна цена от 158,00 лв./м1. При това положение, правилно и законосъобразно с оспорената заповед е отказано финансиране на заявения разход за СМР- плътна ограда за сумата над 43 924,00 лв. до пълния размер на заявеното за одобрение финансиране от 51 374,61 лв. Следователно, жалбата е неоснователна в тази си част.

По отношение на заявените за финансиране разходи за СМР- ажурна ограда от общо 11 897,70 лв. съдът намира, че за СМР- ажурна ограда е определена референтна цена от ответника (СМР 19В) от 102,00 лв./м1 и допустимите за финансиране разходи за СМР- ажурна ограда са в размер от 7 854,00 лв., която сума представлява произведението на дължината на проектираната ажурна ограда (77 м) и определената от ответника референтна цена от 102,00 лв./м1. При това положение, правилно и законосъобразно с оспорената заповед е отказано финансиране на заявения разход за СМР- ажурна ограда за сумата над 7 854,00 лв. до пълния размер на заявеното за одобрение финансиране от 11 897,70 лв.  

Посочи се вече, че следва да бъде одобрено финансиране за СМР- архитектура и СМР- конструкции в общ размер от 1 332 510,40 лв., поради което общият размер на одобрените за финансиране разходи по чл.30, ал.1, т.т.1 – 10 от Наредба №20/27.10.2015г. е сумата от 1 938 026,97 лв., представляваща сбора на съдебно определените допустими разходи за финансиране на СМР- архитектура и СМР- конструкции (общо 1 332 510,40 лв.), одобрените и неоспорени допустими разходи за СМР- вертикална планировка (553 738,57 лв.), одобрените и съдебно потвърдени допустими разходи за СМР- плътна ограда (43 924,00 лв.) и одобрените и съдебно потвърдени допустими разходи за СМР- ажурна ограда (7 854,00 лв.).  

При това положение, допустимите разходи за проектантските услуги са в размер от 43 605,61 лв. (2,25% от 1 938 026,97 лв., съгласно чл.30, ал.2, т.2 от Наредба №20/27.10.2015г.). Следователно, разгледаната част от процесната заповед, с която на жалбоподателя е направена редукция на заявения разход за финансиране на проектантски услуги от 37 768,85 лв. е незаконосъобразна за сумата над 33 194,39 лв. до пълния размер на редукцията от 37 768,85 лв.  

Аналогично, допустимите разходи за строителен надзор са в размер от 19 380,27 лв. (1% от 1 938 026,97 лв., съгласно чл.30, ал.2, т.4 от Наредба №20/27.10.2015г.). Следователно разгледаната част от процесната заповед, с която на жалбоподателя е направена редукция на заявения разход за финансиране на строителен надзор в размер от 15 052,82 лв. е незаконосъобразна за сумата над 13 019,73 лв. до пълния размер на редукцията от 15 052,82 лв.

Доколкото одобряването на разходи за финансирането на процесния проект са основа за изплащане на жалбоподателя на съответната субсидия, чийто размер е 50% от одобрените за финансиране разходи, настоящият състав съда намира, че за материален интерес по делото следва да се има предвид размерът на отказаната на жалбоподателя субсидия с процесната заповед. Съответно, за материален интерес по делото следва да се има предвид сумата от 144 298,27 лв. (1/2 от общия размер на отказаните за одобрение разходи от 288 596,53 лв.). за уважена част от жалбата следва да се има предвид сумата от 104 958,41 лв. (1/2 от 209 916,81 лв.), а за отхвърлена част от жалбата следва да се има предвид сумата от 39 339,86 лв. (1/2 от 78 679,81 лв.).

Предвид очерталия се изход на делото, жалбоподателят има правото на разноски, съразмерно на уважената част от жалбата /104 958,41 лв./ за доказано направените такива по делото и съгласно приетия списък на разноските (лист 1470). В полза на ответната администрация следва да се присъдят доказано направените разноски (лист 1397, 1398), съгласно приетия по делото списък на разноски (лист 1472) и съобразно отхвърлената част от жалбата /39 339,86 лв./; както и юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, определен по реда на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), във връзка с чл.144 от АПК, чл.37 от Закона за правната помощ (ЗПП) и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП).

Що се отнася до направеното от страна на процесуалния представител на ответника възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение, то същото е неоснователно.

Съгласно установеното от разпоредбата на чл.8, ал.2, т.5 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Наредба №1/09.07.2004г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес (в случая 144 298,27 лв.) за една инстанция минималното адвокатско възнаграждение при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 1% за горницата над 100 000 лв. или 3 972,98 лв. в случая (3 530,00 лв. + 1% от 44 298,27 лв. (442,98 лв.)). По Договор за правна защита и съдействие от 076.02.2017г. (лист 1426) с адвокат Н.П. от страна на жалбоподателя е заплатена по банков път (лист 1427) сумата от 3 980,00 лева. Така заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение не е прекомерно.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед №03-РД/3080 от 04.11.2016г. на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, в частите и, с които на “Е. МС” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *******, е отказано одобряване на разходи за финансиране по заявление за подпомагане с индивидуален номер №16/04/2/0/00422 от 18.12.2015г., УРН ***, в общ размер от 288 596,53 лв., както следва:

- в частта и, с която на жалбоподателя е отказано одобряване на разходи за финансиране за СМР- архитектура и СМР- конструкции в общ размер от 224 280,55 лв. за сумата над 20 971,29 лв. до пълния размер на неодобрените за финансиране разходи от общо 224 280,55 лв.;

- в частта и, с която на жалбоподателя е отказано одобряване на разходи за финансиране на проектантски услуги в размер от 37 768,85 лв. за сумата над 33 194,39 лв. до пълния размер на неодобрените за финансиране разходи от 37 768,85 лв.;

- както и в частта и, с която на жалбоподателя е отказано одобряване на разходи за финансиране на строителен надзор в размер от 15 052,82 лв. за сумата над 13 019,73 лв. до пълния размер на неодобрените за финансиране разходи от 15 052,82 лв.

ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.

ИЗПРАЩА преписката по заявление за подпомагане с индивидуален номер №16/04/2/0/00422 от 18.12.2015г., УРН ***, на “Е. МС” ООД на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за постановяване на акт, при съобразяване с мотивите, изложени в настоящето решение, които са задължителни.

ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на настоящето решение от 3 месеца, считано от датата на влизането му в сила.

ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на “Е. МС” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *******, сумата от 3 404,10 лв., представляваща направени по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.

ОСЪЖДА “Е. МС” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *******, да заплати на Държавен фонд “Земеделие” сумата от 245,37 лв., представляваща направени по делото разноски, съобразно отхвърлената част от жалбата; както и сумата от 100,00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:.../П/......................

/Н.Бекиров/