Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1761 

 

гр. Пловдив,  20.10. 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив; IX състав в публично заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                                           Председател; Велизар Русинов

                                                                                                  

при секретаря Р. П., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело №2948 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по  чл. 215 от ЗУТ във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.  Образувано е по жалба на И.И.Н. и К.К.Н. ***, срещу Заповед №А-1739/21.10.2017г. на Кмета на ОА ,с която ответникът- Кмет на ОА се е произнесъл  по молба от 04.04.2016г. от Й. Х. Ч. ЕГН********** ,като от ответника в процесната заповед твърди ,че лицето Й. Х. Ч. ЕГН**********,било пълномощник на Н. М. Е.,без данни в молба от 04.04.2016г. от Й. Х. Ч. ЕГН**********,за това от кого и как е упълномощен по молбата от 04.04.2016г. от Й. Х. Ч. ЕГН**********,***-И-53от 04.04.2016г. по описа на ОА/л.14 от делото/,като по делото /л.19 от делото без данни ,че е част от адм. Преписка/без заверка на ответника/ е представено ксерокопие на пълномощно със страни Н. М. Е.и Й. Х. Ч. ЕГН********** от 2007г. ,от което не се установява по никакъв начин , Й. Х. Ч. ЕГН********** да да да е бил/а упълномощен/а от  Н. М. Е.да го представлява по молбата от 04.04.2016г. от Й. Х. Ч. ЕГН**********,***-И-53от 04.04.2016г. по описа на ОА/л.14 от делото/ с искане  , да бъде  осигурен свободен временен достъп от И.И.Н.-собственик в поземлен имот КИ 702.514.390 по КК на гр. А. на Й. Х. Ч. ЕГН**********,като пълномощник,без посочване на кого е пълномощник,нито доказателства за упълномощаването са посочени в искането 04.04.2016г. от Й. Х. Ч. ЕГН**********,***-И-53от 04.04.2016г. по описа на ОА/л.14 от делото/според изявлението на ответника в процесната заповед/Н. М. Е.,собственик на жилищна сграда  ,построена в УПИ III-998,кв.135 по плана на гр. А. с адрес гр. ***с КИ 702.514.391 за извършване/според изявлението на ответника в процесната заповед/ от  Н. М. Е.саниране на  западна фасада  на жилищната си сграда,построена в УПИ III-998,кв.135 по плана на гр. А.с адрес гр. ***в поземлен имот КИ 702.514.390, собственост на И.И.Н., за срок от 30/тридесет/ календарни дни от влизане н сила на процесната заповед , в който срок следва да приключат строителните работи; на следващо място в процесната заповед е посочено ,че преди да започнат  строително ремонтните дейности на място  да бъде изготвен протокол  за състоянието на отредения  терен за преминаване в присъствието на И.И.Н. , Н. М. Е.и членовете на комисията назначена с друга Заповед №А-1336/5.08.2016г. на Кмета на ОА.На следващо място в процесната заповед  на Н. М. Е.е указано ,че след  завършване на санирането е длъжен да отстрани  повредите причинени  на недвижимия имот на И.И.Н. във връзка с изпълнението на санирането.Посочено е още в процесната заповед ,след  влизането й в сила  и след съставяне на протокол с описани в него ,установени нанесени щети на поземлен имот с КИ  702.514.390 по КК на гр. Асеновград,собственост на И.И.Н.,съгласно чл.194,ал.5 от ЗУТ ,да бъде  определен  определен размер на обезщетението по реда на чл. 210, ал. 1 от ЗУТ и се изплати в едномесечен срок от влизане в сила на оценката.Неразделна част на процесната заповед е скица на отредения терен за преминаване през поземлен имот  с  КИ  702.514.390 по КК на гр. А.,собственост на И.И.Н..В суб. съединените жалби се изразява несъгласие за полагане на изолацията на калканната стена.Оспорващите , уточняват  ,че оспорват правото на преминаване, твърди се ,че от страна  Н. М. Е.били извършвани самоуправни действия в имота на оспорващите ,за които действия на Н. М. Е.,се твърди още в жалбата/ите , че били подавани от оспорващите жалби до РПУ А.,твърди се още в жалбата/ите,че отстрана на Н.М.Е.били нанесени финансови и  морални щети на оспорващите,т.к. Н. М. Е.бил навлизал вече в имота на опроващите без тяхно знание и съгласие и без решение на общината  и бил започнал поставяне на изолация от порядъка на 15см. и искат отмяна на обжалвания акт.

         Ответникът по жалбата –Кмет на  ОА, чрез процесуалния си представител, счита жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена по доводи в о.с.з и пис.бележки.Претендира разноски.         Жалбата/ите е/са подадена/и в рамките на преклузивния 14-дневен срок за съдебно обжалване, от лице/а с правен интерес, срещу административен акт, подлежащ на съдебен контрол. С оглед изложеното, съдът намира същата за допустима, по същество е основателна.

След като взе предвид доказателствата по отделно и в тяхната съвкупност съставът приема от фактическа и правна страна следното :  С  процесната Заповед №А-1739/21.10.2016г. Кмета на ОА се е произнесъл  по искане ,съдържащо се в молба от 04.04.2016г. от Йълмаз Хасан Чаръкчъ, да се осигури свободен временен достъп от И.И.Н.-собственик в поземлен имот КИ 702.514.390 по КК на гр. А.на трето лице/без безспорни доказателства за легитимацията на подалото искането лице- Й. Х. Ч. и без безспорни доказателства по делото ,че Й. Х. Ч. е било упълномощено лице от Н. М. Е., в качеството му собственик на жилищна сграда  ,построена в УПИ III-998,кв.135 по плана на гр. А.с адрес гр. ***с КИ 702.514.391 да отправи искане пред Кмета на Община Асеновгад / за извършване от  Н. М. Е.саниране на  западна фасада  на жилищната си сграда,построена в УПИ III-998,кв.135 по плана на гр. А.с адрес гр. ***в поземлен имот КИ 702.514.390, собственост на И.И.Н., за срок от 30/тридесет/ календарни дни от влизане н сила на процесната заповед , в който срок следва да приключат строителните работи; на следващо място в процесната заповед е посочено ,че преди да започнат  строително ремонтните дейности на място  да бъде изготвен протокол  за състоянието на отредения  терен за преминаване в присъствието на И.И.Н. , Н. М. Е.и членовете на комисията назначена с друга Заповед №А-1336/5.08.2016г. на Кмета на ОА.На следващо място в процесната заповед  на Н. М. Е.е указано ,че след  завършване на санирането е длъжен да отстрани  повредите причинени  на недвижимия имот на И.И.Н. във връзка с изпълнението на санирането.посочено е още в процесната заповед ,след  влизането й в сила  и след съставяне на протокол с описани в него ,установени нанесени щети на поземлен имот с КИ  702.514.390 по КК на гр. Асеновград,собственост на И.И.Н.,съгласно чл.194,ал.5 от ЗУТ ,да бъде  определен  определен размер на обезщетението по реда на чл. 210, ал. 1 от ЗУТ и се изплати в едномесечен срок от влизане в сила на оценката.Неразделна част на процесната заповед е скица на отредения терен за преминаване през поземлен имот  с  КИ  702.514.390 по КК на гр. Асеновград,собственост на И.И.Н..Във връзка със заявление от 04.04.2016г./л.14 от делото/ със Заповед № А-1336/5.08.2016г.  кмета на ОА, назначил комисия ,със задачи посочени в заповедтта, която комисия е следвало според изискванията на Заповед № А-1336/5.08.2016г. на кмета на ОА ,за резултатите от своята работа да изготви протоколно решение ,както и да  направи предложение относно необходимостта от саниране западната фасада  на жилищна сграда построена в УПИ III- 998, кв. 135 по плана на гр. А.с адрес гр. ***с КИ 702.514.391 по КК на гр. Асеновград.По делото не се установи да е представено от ответника Протоколно решение в изпълнение на Заповед № А-1336/5.08.2016г.  кмета на ОА.В писмена  защита ответникът ,чрез проц. си представител твърди ,че административното производство  било поставено с Протокол от 28.10.2015г.Съставът  установи ,че с Решение №160/26.01.2017г. по а.д.№3256/2015 г. по описа на Административен съд-Пловдив  ,влязло в сила към 27.02.2016г. е отменено протоколно решение от 28.10.2015г. на комисия по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № А-1069/25.06.2015г. на кмета на ОА , по искане вх. № 94-Й-121/19.08.2015г.  от Назми Мустафа Емин. Тоест по настоящото производство липсва издадено протоколно решение в изпълнение на  Заповед № А-1336/5.08.2016г.  кмета на ОА,т.е. няма данни кога и с какъв акт е започнало административното производство .Следователно и процесната Заповед №А-1739/21.10.2016г. на Кмета на ОА е издадена , при неизяснена фактическа обстановка и в нарушение на закона,т.к. по делото липсват доказателства за изпълнение на Заповед № А-1336/5.08.2016г. на кмета на ОА  .Тоест по делото липсват доказателства какво е решението на Комисията  определена със Заповед № А-1336/5.08.2016г.  кмета на ОА, има ли въобще такова решение.Липсват доказателства ,дали  комисията е счела, че на заявителя следва или не следва  да бъде осигурен свободен временен достъп от ул. „Родопска“ № 19 в поземлен имот КИ 702.514.390 по КК на гр. Асеновград, който да се осъществи в поземлен имот КИ 702.514.390, собственост на И.И.Н., за срок от 30 календарни дни, в който срок следва да приключат строителните работи. Правото  по чл.194 ЗУТ възниква от наличието на отрицателен факт, а именно: несъществуването на друга техническа възможност за достъп до имота. Предвид това преюдициално условие за материална законосъобразност на административния акт от този вид, разпореждащ сервитут, е излагането на мотиви и констатация за наличие на тази невъзможност,каквито липсват в процесния акт и по представената от ответника адм.преписка,така  Решение № 788 от 24.01.2007 г. на ВАС ; Следователно процесната заповед  е издадена в нарушение на чл 59, ал.2, т.4 АПК,който разпорежда,че в административния акт следва да се посочат фактическите и правните основания за издаването му. Последните представляват мотивите за издаване на административния акт и са предпоставка за законосъобразността му.Наред с горното по делото не се твърди, а и не се представиха безспорни доказателства  именно Н. М. Е.да е отправял искане по чл.194 от ЗУТ, пред кмета на ОА, за учредяване правото на преминаване през имот КИ 702.514.390, по КК и КР на гр. Асеновград.На  следващо място цената на право на преминаване, определено по реда на чл. 210 ЗУТ подлежи на самостоятелно обжалване и се заплаща преди издаването на заповедта по чл. 194, ал. 2 ЗУТ,както липсват доказателства ,че е изпълнена разпоредбата на чл. 192,ал.4 от ЗУТ,не е индивидуализиран в процесния акт на кмета и   обема на учредения сервитут .  Такива данни също липсват по делото.Съгласно чл.59, ал.2, т.4 АПК в административния акт следва да се посочат фактическите и правните основания за издаването му. Последните представляват мотивите за издаване на административния акт и са предпоставка за законосъобразността му. Трайната съдебна практика допуска мотивите да бъдат изложени и в отделен документ, стига по несъмнен начин да се докажат основанията за издаване на акта. На следващо място основание за законосъобразността на акта е при издаването му да е спазен законоустановеният процесуален ред. Изискването за посочване на мотиви и спазване на процесуалните правила е свързано с гарантиране правата на адресатите на акта, с осигуряване възможността на Съда да проведе ефективен контрол върху неговата законосъобразност и правилно приложение на материалния закон.В процесния административен акт липсват изложени мотиви защо Кметът е приел,че жалбоподателите следва да осигурят свободен достъп на трето лице в процесния  свой имот,като липсват безспорни доказателства ,че  третото лице Емин , въобще е поискало  пред ответника образуване на адм.производство за издаване на процесната заповед/молбата/от 04.04.2016г. е подадена пред ответника от лице различно от Н.М.Е.без безспорни доказателства по делото,че е негов представител именно по това административно производство.При това положение и с оглед задължението на административния орган да докаже всички предпоставки за законосъобразността на административния акт (чл.170 АПК), Съдът намира, че  процесната заповед е необоснована и немотивирана, което като резултат има за последица нарушение на материалния закон.                                                                                       По изложените съображения, следва да се отмени като незаконосъобразна Заповед №А-1739/21.10.2016г. на кмета на ОА. От страна на жалбоподателите/оспорващите/ не се претендира присъждане на разноски, поради което произнасяне в тази насока не се дължи.                                                                                                               Ето защо, Съдът,

Р       Е       Ш       И:


        Отменя Заповед №А-1739/21.10.2016г. на кмета на ОА. Препис от акта да бъде изпратен на страните.

Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                                                             Съдия :