Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 570

 

гр. Пловдив, 13.03. 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив; IX състав в публично заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                            Председател: Велизар Русинов

       при секретар Д. Й. , като разгледа докладваното от Председателя адм. дело №2949 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Образувано е по жалби на С.Б. Ц., ЕГН **********, и С.Р. Ц., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***,чрез адвокат Н.Н., член на Адвокатска колегия- Пловдив, със съдебен адрес:***, офис. * с искане да се отменят действия на органа по изпълнението във връзка със заповед № 46 от 11.02.2015г. на Кмета на община П., с която е разпоредено премахване на строеж „Масивна, едноетажна сграда-допълващо застрояване на УПИ ХVI-711, кв. 55 по ЗРП на гр. П.”, като незаконосъобразни и неправилни и претендират  присъждане направените в настоящото съдебно производство разноски,по представен и приет без възражение от ответника списък на разноски. Жалбоподателите твърдят, че писмо изх. № ТСУ-524(3) от 23.11.2016г. подписано от кмета на общината е незаконосъобразно и искат да се отмени.                                                                                             Ответникът по жалбите Кмета на община П. взема становище за неоснователност на жалбите , петендира разноски по  неприет списък,представен ,след устните състезания .                                Жалбите са  депозирани от активно легитимирани процесуално лица по смисъла на чл. 295 от АПК-страни в изпълнителното производство и адресати на заповед № 46 от 11.02.2015г. на Кмета на община П.. Подадени в Административен съд Пловдив, чрез ответника по правилата на чл. 296 от АПК. С оглед на това е представена цялата преписка, послужила за издаване на атакувания акт. Субективно съединените жалби са процесуално допустими ,по същество са основателни.                                       Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна: С влязла в сила заповед № 46 от 11.02.2015г. на Кмета на община П. е наредено на оспорващите да премахнат незаконен строеж „Масивна, едноетажна сграда-допълващо застрояване на УПИ ХVI-711, кв. 55 по ЗРП на гр. П.”.Липсват доказателства и твърдения, същата да е оспорена в срока по чл. 215 от ЗУТ, с оглед на което същата е влязла в сила. След изтичане на срока за доброволно изпълнение посочен в заповедта на 18.5.2016г. е извършена проверка на място от служители на при община П. , при която е установено, че строежът не е премахнат доброволно. Констатациите им са оформени в констативен протокол от  18.5.2016г. и констативен протокол от 09.11.2016г. С писмо изх. № ТСУ-524(3) от 23.11.2016г. подписано от кмета на община П.  оспорващата Ц. ***, че пристъпва към принудително изпълнение на  заповед № 46 от 11.02.2015г. на Кмета на община П.. По делото липсва покана за доброволно да изпълнение по чл. 277 от АПК, а не се и твърди, че е изготвяна такава. При тази фактическа установеност, съдът формира следните правни изводи: По аргумент от чл. 268, т. 1 от АПК, стабилната Заповед на Кмета на община П. представлява годно изпълнително основание, въз основа на което и на основание чл. 276 от АПК ответникът е започнал служебно и по своя инициатива изпълнителното производство. Първо действие на органа по изпълнението при образуване на изпълнително производство е отправяне на покана за доброволно изпълнение, което в случая не е изпълнено. Тази покана се адресира до изпълнителя на незаконния строеж, респективно- до длъжника по смисъла на чл. 277, ал. 1 от АПК и тази покана следва да съдържа всички реквизити, регламентирани в чл. 277, ал. 2 от АПК. Поканата за доброволно изпълнение представлява задължителен стадий от изпълнителния административен процес - поканата за доброволно изпълнение визира изпълнителното основание и начина на изпълнение, като вменява задължение за адресата да извърши конкретни действия в насока изпълнение на влезлия в сила административен акт. В тази връзка, поканата за доброволно изпълнение представлява първото "действие" на органа по изпълнението по смисъла на чл. 294 от АПК, предоставящ на заинтересуваното лице възможност за защита срещу евентуални пороци при откриване и провеждане на изпълнителното административно производство. Липсата й опорочава всички последващи действия на органа по изпълнение. Оспорваното в случая писмо се явява постановление по смисъла на чл. 294 от АПК, тъй като с него е разпоредено изпълнение на заповедта. С оглед на това съдът приема, че изпълнителното производство е започнало с незаконосъобразно постановление на органа по изпълнението-писмо изх. писмо изх. № ТСУ-524(3) от 23.11.2016г., с което е разпоредено принудително изпълнение без всякаква конкретизация. Всичко гореизложено мотивира настоящия състав да приеме, че обжалваното постановление на органа по изпълнението е незаконосъобразно и следва да се отмени. За привеждане в изпълнение на заповед № 46 от 11.02.2015г. на Кмета на община П. органа по изпълнението следва да отправи до длъжника покана за доброволно изпълнение, съгласно чл. 277, ал. 1 и ал. 2 от АПК. С оглед изложеното, настоящия състав приема жалбата за основателна. Производството е едноинстанционно по чл. 298, ал. 4 от АПК и решението по спора е окончателно. Предвид изхода на спора  на оспорващите следва да бъдат присъдени сторените, разноски ,общо в размер на 1370/хиляда триста и седемдесет/ лева ,по приет списък/л.144 от делото/ ,без възражения от ответника.                                                                                                              Така мотивиран и на основание чл. 298, ал. 1 и ал. 4 от АПК,  Административен съд Пловдив в този си състав,

Р Е Ш И:

Отменя по жалби на С.Б. Ц., ЕГН **********, и С.Р. Ц., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***,чрез адвокат Н.Н., член на Адвокатска колегия- Пловдив, със съдебен адрес:***, офис. * действия на органа по изпълнението , обективирани в писмо изх. изх. № ТСУ-524(3) от 23.11.2016г. на Кмета на община П. в изпълнение на заповед № 46 от 11.02.2015г. на Кмета на община П..                                                                                              Осъжда Община П. да заплати на С.Б. Ц., ЕГН **********, и С.Р. Ц., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** разноски ,общо в размер на 1370/хиляда триста и седемдесет/лева.Препис от акта да бъде изпратен на страните.Решението е окончателно .

                                                                               Съдия: