РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2084

 

27.11.2017г., гр. Пловдив

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на двадесет и пети октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                       Административен съдия: Любомира Несторова

 

При секретаря М.Г.

Като разгледа докладваното АД № 2394 описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 2 т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  /Обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006г./.

           Образувано е по жалба /наименована искова молба/ на „С. ЗА А. И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К. с искане прогласяване на нищожността на Решение №1-II/13.07.2011г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив /РИОСВ-Пловдив/, с което на основание чл. 99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвенстиционни предложения за строителство, дейности и технологии /Наредбата/ и във вр. с чл. 31, ал.1, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.39, ал.12 и ал.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид Закона за подземните богатства е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре” /231,884 дка/, разположено в землищата на с. Куртово Конаре, община Стамболийски и гр. Кричим, община Кричим, с възложител „П.И.” ООД с ЕИК ***.

            В жалбата се инвокират оплаквания за нищожност на обжалвания административен акт. Твърди се, че същият е изцяло лишен от законово основание и това го прави нищожен. Нарушени са изискванията за законосъобразност при одобряване на инвестиционното предложение като са изложени подробни съображения в тазипосока.

             Претендира се прогласяване нищожността на оспорения административен акт. Претендират се разноски по делото-платената държавна такса.

             Ответникът – Директорът на РИОСВ-Пловдив, чрез процесуалния си представител, намира оплакванията на жалбоподателя за неоснователни. Излага подробни писмени съображения.На основание чл. 78, ал.8 от ГПК претендира юрисконсултско възнаграждение.

             Заинтересованата страна - „П.И.” ООД, чрез процесуалния си представител, намира оплакванията на жалбоподателя за неоснователни. Излага подробни писмени съображения. Претендира разноските по делото.

              Жалбоподателят  има правен интерес да оспорва по същество и от процедурна гледна точка законността на административни актове, свързани с околната среда, в т.ч. и решението по оценка на въздействието върху околната среда, тъй като §1, т.24 от ДР ЗООС определя, че „общественост” е едно или повече физически или юридически лица и техните сдружения, организации или групи, създадени в съответствие с националното законодателство. Съгласно §1т.25 от ДР на ЗООС. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) „засегната общественост” е обществеността по т. 24, която е засегната или с вероятност да бъде засегната, или която има интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на този закон или на условията в разрешителното, включително екологичните неправителствени организации, създадени в съответствие с националното законодателство.

                 Съгласно чл. 149, ал.5 от АПК административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето. При това положение Съдът приема, че искането за обявяване на нищожността на Решение №1-II/13.07.2011г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив е направено от лице с правен интерес и е процесуално допустимо.

              За да се произнесе по същество, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

              Административното производство е инциирано във връзка с уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на кариера за добив на мрамори в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски и на гр. Кричим, община Кричим на площ от 231,884 дка, депозирано от „П.И.” ООД, чрез управителите И.Г. и Г.Г. с вх. № ОВОС-157/12.03.2010г.

               Директорът на РИОСВ – Пловдив с писмо, изх. № ОВОС-157/24.03.2010г до „П.И.” ООД, е уведомил дружеството за документите и процедурите, които следва да се извършат във връзка с извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

           За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение  е изискана информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС /ДВ.бр.25 /2003 год./ в два екземпляра на хартиен и цифров носител, както и писмено становище на Басейнова дирекция Източнобеломорски район /БДМБР/ -Пловдив, на „ВиК " ЕООД гр. Пловдив и на РИОКОЗ гр. Пловдив.

    В съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 от ЗООС за издаване на решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда е изискано представянето на информация за обществения интерес към предложението: отговор от Кмета на Община Стамболийски, Кметство с. Куртово Конаре, Община Кричим за наличие на евентуални възражения, други доказателствени материали за обществения интерес към предложението.

  Изрично е посочено, че съгласно чл.2 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на защитени зони „Бесапарски ридове” с код BG0002057 и „Бесапарски възвишения” с код BG0000254.

  Във връзка с по-горе посочените изисквания „П.И.” ООД  представя уведомление до Кмета на Община Стамболийски с резюме на инвестиционното намерение и обява във вестник.

  Представено е уведомление и до кмета на с. Куртово Конаре и до кмета на община Кричим.

   До Директора на РИОСВ Пловдив и до дружеството е изпратено писмо със списък на протестиращи граждани от с. Куртово Конаре с дата 26.05.2010г.

   С писмо с дата 20.04.2010г кметът на с. Куртово Конаре уведомява РИОСВ-Пловдив, РИОКОЗ Пловдив и дружеството, че няма писмени питания и възражения.

                С удостоверение от 11.05.2010г Кметът на община Кричим удостоверява, че всички граждани са уведомени с обява на информационното табло в сградата на общината и до настоящия момент в общината не са постъпили възражения относно реализацията на инвестиционното намерение.

               С писмо от 14.04.2010г. ВиК ООД Пловдив уведомяват „П.И.” ООД, че обектът - инвестиционно предложение за изграждане на кариера за добив на мрамори в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски и на гр. Кричим, община Кричим на площ от 231,884 дка, не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници, експлоатирани от ВиК ООД Пловдив.

               На 19.04.2010г БДУВИБР-Пловдив представя становище до „П.И.” ООД във връзка с инвестиционното намерение.

               Посочено е, че след нанасяне в ГИС на граничните точки на находището е констатирано, че в този район няма учредени  по Наредба №3/16.10.2000г. към Закона за водите санитарно-охранителни зони на водоизточници на питейно-битово водоснабдяване. Няма данни и за санитарно-охранителни зони в процедура, а също така и за актуализация по Наредба №3/16.10.2000г. на съществуващи такива. Няма и водовземни съоръжения от подземни води на около 100м на изток от границата на площта има издадено разрешително за водовземане от повърхностни води –водохващане „Баш бент” на р. Стара река за напояване на „Напоителни системи” ЕАД. На около 40м на изток от границата на находището се намира р. Стара река. Изрично е посочено, че трябва да се провери какво въздействие ще окажат дейностите в кариерата на водовземното съоръжение и на водния обект и ако е необходимо да се предвидят програми от мерки.

              На 21.04.2010г е представено становище от РИОКОЗ-Пловдив като е посочено, че може да започне процедура по смяна на статута на земята на обекта.

               С Решение № ПВ-45-ПР от 02.07.2010г.  на Директора на РИОСВ-Пловдив на основание чл. 93, ал.1 и ал.5 от ЗООС / ред., ДВ. бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г/ е решено да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: изграждане на кариера за добив на мрамори в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски и на гр. Кричим, община Кричим на площ от 231884 кв.м.  Посочени са точни координати и характеристика на инвестиционното предложение.

                Във връзка с Решението на РИОСВ-Пловдив „П.И.” ООД представят задание за обхвата и съдържанието и доклад за оценка въздействието върху околната среда.

               С писмо от 09.09.2010г РИОСВ Пловдив определя необходимото съдържание и законовите изисквания, на които трябва да отговаря заданието на възложителя - „П.И.” ООД.

               Във връзка с изискванията на чл. 95 ал.3 от ЗООС/ ред., ДВ. бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г/ е внесено заданието в ОД „Земеделие” - Пловдив за становище.

                ОД „Земеделие” - Пловдив отговарят с писмо от 15.10.2010г относно необходимостта за извършване на корекции на данните в картата на възстановената собственост, като за имота на възложителя бъде отразен начин на трайно ползване – кариера-суровини. Изрично е посочено, че  ОД „Земеделие” – Пловдив не е необходимо да изразява становище за инвестиционното предложение във връзка с внесен в РИОСВ доклад.

                Възложителят с писмо до кмета на с. Куртово Конаре от 14.09.2010г е поискал във връзка с доклада за ОВОС да се представят становище, предложения и препоръки.

                На 04.10.2010г кметът на с. Куртово Конаре отговаря, че кметството няма възражения и дава положително становище.

                На 25.10.2010г кметът на община Кричим също посочва, че няма предложения и препоръки и дава своето положително становище.

                Проведено е обществено обсъждане в с. Куртово Конаре, видно от Протокол от 16.06.2011г. В протокола е отбелязано, че общественото обсъждане приклва с положителна оценка относно инвестиционното намерение. Представен е и присъствен лист с подписи на лицата, присъствали на общественото обсъждане.

                Със заявление от 18.05.2011г кметът на община Кричим заявява, че е съгласен с определените параметри на обявеното обществено обсъждане.

                 От писмо с дата 13.05.2011г се установява, че в община Стамболийски е проведено обществено обсъждане във връзка с обсъодане докалада за ОВОС на инвестиционното предложение.

                 От писмата с дати 13.05.2011г и 18.05.2011г се установи, че кметствата са уведомени за провежданото обществено обсъждане на Доклада за ОВОС.

                 Приложени са и обяви в пресата относно среща за обществено обсъждане от „П.И.” ООД.

                  В хода на административното производство са изготвени становища относно заданието за ДОВОС за инвестиционното предложение.

                 На 09.05.2011г. РИОКОСВ-Пловдив дава положителна оценка на Доклада за ОВОС, също такава и по отношение доклада за оценка на съвместимостта.

                  Последвало е издаването на оспореното Решение №1-II/13.07.2011г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора РИОСВ-Пловдив/, с което на основание чл. 99, ал.2 от ЗООС /в редакцията, действала към момента на издаване на АА/   и чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвенстиционни предложения за строителство, дейности и технологии и във вр. с чл. 31, ал.1, ал.4 и ал.6 от ЗБР, чл.39, ал.12 и ал.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид Закона за подземните богатства, е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре” /231,884 дка/, разположено в землищата на с. Куртово Конаре, община Стамболийски и гр. Кричим, община Кричим, с възложител „П.И.” ООД.

                Съдът установи, че в процесното решение са изложени подробни мотиви относно: представения доклад за ОВОС, проведеното обществено обсъждане от жителите на с. Куртово Конаре, община стамболийски, и гр. Кричим. Изрично е посочено, че не са получени мотивирани възражения срещу осъществяването на инвестиционното намерение.

                Посочено е, че е предложен за работа вариант II, изключващ площ от 15,386 дка, попадаща в защитена зона /ЗЗ/ „Бесапарски възвишения", като  ка площадката на инвестиционното предложение ще засегне само 33 „Бесапарски ридове".

 Изрично е посочено, че като приложение    към   доклада   е   представен  доклад   за   оценка   степента    на въздействие /ОСВ/ с предмета и целите на опазване в защитена зона  „Бесапарски ридове» (BG 0002057) и «Бесапарски   възвишения»     (BG   0000254),   попадащи   в  областта   на   въздействие   на инвестиционното предложение. Извършената оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване в защитената зона дава   възможност   за   вземане   решение,   съгласно   чл.  39,   ал. 12   от   Наредбата   за   ОС.

                 Според административния орган заключението за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение е, че няма вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони, поради следното: реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на заложените в доклада мерки, не се очаква да доведе   до   намаляване   на   благоприятния   природозащитен   статус   на   местообитанията   и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

                Кумулативните въздействия върху защитените зони в резултат на експлоатацията на обекта, в съвкупност с действуваща друга кариера в района /Огняново/, както и с други инвестиционни предложения, при спазване на мерките за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия върху зоните, се очаква да се незначителни.

                Въздействията   върху  плътността,   числеността   и  структурата     на   популациите   на видовете, предмет на опазване в защитените зони, са временни и ще бъдат минимизиpaни при изпълнение на мерки за ограничаване на въздействието от обекта.

                Не  се  очаква  намаляване  на  природозащитен  статус  на  хабитатите  и видовете в зоните.

                Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитенити зони. 

                В  рамките на обществените обсъждания по чл. 39, ал. 9 от Наредбата за ОС не е постъпила информация, различна от изложената в представения Доклад за ОСВ.

      Реализацията на предложението не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

      Административният орган е коментирал и становищата на съгласувателните органи. Посочено е, че според   становище    на  БДИБР Пловдив инвестиционното предложение е допустимо и площта не попада в границите     на     санитарно-охранителна     зона     на     водоизточници     за     питейно-битово водоснабдяване.

     От становището на РЗИ-Пловдив става ясно, че  се  приема  ДОВОС   и   не  се отчита наличието на значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве.

     Изрично в мотивите административният орган е изброил условията, при които се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение. Дадени са общите условия, съгласно които управлението на минните отпадъци  се извършва, съгласно нормите на глава осма с Закона за подземните богатства / ДВбр.23 /1999 год изм.бр.70 /2008год. / и Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци /ДВ.бр.10 /2009 г/. Инвестиционното   предложение   следва да се реализира,  съгласно   предложения   II   вариант   за алтернатива по местоположение.

     Дадени са конкретни условия за изпълнение във фазата на проектиране, във фазата на извършване на откривно-подготвителните работи и започване на експлоатацията. Изрично са изброени изискванията по време на експлоатацията и извеждане от експлоатация. В табличен вид подробно са изяснени мерките във връзка с план за изпълнение на мерките, съгласно чл. 99, ал.1, т.5 от ЗООС.

    Изрично е изяснено, че решението се отнася само за инвестиционното   предложение, което е било предмет на извършване на ОВОС по реда на ЗООС.           

                 С оглед на установеното от фактическа страна Съдът стига до следните правни изводи:

                Недействителността на административните актове се проявява в двете си форми - нищожност и унищожаемост. И нищожният акт, както и унищожаемият, за да бъде обявен за такъв, следва да е постановен в нарушение на някое от петте изисквания за законосъобразност по чл. 146 АПК. Разликата между унищожаемия и нищожния административен акт е в тежестта на порока, от който е засегнат и последиците от засягането. При унищожаемия административен акт нарушението, което го опорочава е съществено а при нищожния - особено съществено. При унищожаемия административен акт той поражда предвидените в правната норма последици и до отмяната му като редовен акт. При него отмяната има действие за в бъдеще, докато при нищожния - от момента на издаването му. Решението по отмяната на унищожаемия административен акт има конститутивно действие, докато решението по прогласяване на нищожния акт има декларативно действие. На унищожаемия акт се дължи подчинение до момента на отмяната, докато на нищожния акт не се дължи подчинение и той не подлежи на изпълнение. Съдебната практика е установила ясен критерий единствено при нищожност на административния акт в хипотезата на липса на компетентност.

                 За да бъде нищожен административният акт следва да е засегнат от особено тежък порок, който да е пречка актът да породи целеното от издателя действие. Съобразно посочения критерий нищожни са актовете издадени от некомпетентен орган, тези постановени при липса на форма или при толкова съществено нарушаване на административнопроизводствените правила, довело практически до липса на волеизявление. Противоречието с материалния закон, може да обоснове нищожност, когато е налице пълна липса на предпоставките на приложимата правна норма, когато актът е издаден изцяло при липса на законово основание или когато акт с такова съдържание не може да бъде издаден въз основа на никакъв закон или от никой орган.

                Решението на директора на РИОСВ – Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре” /231,884 дка/, разположено в землищата на с. Куртово Конаре, община Стамболийски и гр. Кричим, община Кричим, с възложител „П.И.” ООД с ЕИК ***,  е постановено в съответствие с правомощията на този орган, очертани с разпоредбата на 94 от ЗООС. Уведомлението за инвестиционното предложение постъпва в РИОСВ – Пловдив на 24.03.2010г. Процесното решение е издадено на 13.07.2011г.  Съгласно чл. 94, ал.1, т.1 и ал. 2 в ред. до изменението с ДВ бр. 32/2012 г. министърът на околната среда и водите е органът компетентен да взема решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционните предложения по чл. 92, т. 1, съобразно критериите за компетентност по приложение № 1, по чл. 92, т. 2, в случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 93, ал. 2, както и когато инвестиционното предложение засяга защитена територия или територия, контролирана от две или повече РИОСВ.

                Съгласно чл. 94, ал.1,т. 2 в ред. до ДВ бр.32/2012 г. директорите на РИОСВ са компетентни да вземат решения по ОВОС за инвестиционните предложения по чл. 92, т. 1, съобразно критериите за компетентност по приложение № 1 и в случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 93, ал. 3.

                Анализът на текстовете, както и характеристиките на инвестиционното предложение, които го квалифицират като обект, попадащ в обхвата на т. 36 от Приложение № 1 към чл.92, т.1 в ред. до изм. с ДВ бр. 32/2012 г. – открит добив в кариери и рудници, като критериите налагат заключението, че компетентен да се произнесе с решение по ОВОС, в тази хипотеза, е директорът на РИОСВ-Пловдив, тъй като площта на изграждащата се кариера е 231,884 дка, а съгласно приложението министърът на МОСВ се произнася с мотивирано решение за открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара или добив на торф с площ над 150 хектара.

                Съгласно чл.93, ал.3 от ЗООС /в редакцията към ДВ, бр.47 от 23.06.2009г./ необходимостта от извършване на ОВОС по ал.1, т.1 се преценява от директора на съответната РИОСВ за всеки конкретен случай и съобразно критериите по ал.4, който се произнася с мотивирано решение.

               Съгласно чл. 99 ал.3 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.; доп., бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) решението по ОВОС съдържа: 1. наименованието на органа, който го издава; 2. името на възложителя, местожителството/седалището;3. правните и фактическите основания за постановяване на решението; 4. мотиви; 5. разпоредителна част; 6. условия за изпълнение, в това число мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда, срокове за изпълнение, където е необходимо; 7. органа и срока, в който може да се обжалва; 8.отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението; 9. дата на издаване и подпис.

     Съдът намира, че процесното решение отговаря на изискванията на чл. 99, ал.3 от ЗООС, в редакцията, действала към момента на издаване на административния акт, същото е мотивирано. Освен това, вече се коментира, че в мотивите на административния акт са изяснени условията, при които се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение. Дадени са общите условия, съгласно които управлението на минните отпадъци се извършва, съгласно нормите на глава осма с Закона за подземните богатства / ДВбр.23 /1999 год изм.бр.70 /2008год. / и Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци /ДВ.бр.10 /2009 г/. Инвестиционното   предложение   следва да се реализира,  съгласно   предложения   II   вариант   за алтернатива по местоположение.

     Дадени са конкретни условия за изпълнение във фазата на проектиране, във фазата на извършване на откривно-подготвителните работи и започване на експлоатацията. Изрично са изброени изискванията по време на експлоатацията и извеждане от експлоатация. В табличен вид подробно са изяснени мерките във връзка с план за изпълнение на мерките, съгласно чл. 99, ал.1, т.5 от ЗООС. Посочен е срокът на правно действие на решението, съгласно чл. 99, ал.8 от ЗООС.

       Оспореното решение съдържа мотиви в съответствие с изискванията на чл. 99, ал.3 от ЗООС, в редакцията, действала към момента на издаване на административния акт, а мотивите са визирани като задължителен реквизит от съдържанието на всеки административен акт по чл.59, ал.2, т.4 от АПК, защото дават представа на адресата на акта и заинтересованите лица за фактите, въз основа на които издателят му е приложил една или друга правна норма. В случая не са нарушени изискванията за форма на администартивния акт, като същият е постановен при спазване на административнопроизводствените правила.

       На основание чл. 93, ал.1 и ал.5 от ЗООС (изм., бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) е издадено Решение №ПВ-45-ПР/02.07.2010г. за извършване оценка на въздействието върху околната среда за процесното инвестиционно предложение, с оглед вероятността същото да окаже значително отпицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

                В хода на административното производство са представени становища от съгласувателни административни органи, които Съдът анализира по-горе в настоящото изложение. Извършено е обществено обсъждане, което се установи от  приетите по делото протокол от 16.06.2011г. за проведено  обществено обсъждане в с. Куртово Конаре, писма от кмета на община Кричим и община Стамболийски във връзка с информиране на обществеността за предстоящо обществено обсъждане на процесното инвестиционно предложение, респективно на Доклада за ОВОС. В прокола от 16.06.2011г /л. 181 -182 по делото/ за проведено обсъждане в с. Куртово Конаре на доклада за ОВОС е посочено, че общественото обсъждане е приключило с положителна оценка относно инвестиционното намерение.

                Спазени са изискванията ва чл. 95  /ред., ДВ, бр. 46 от 2010 г в сила от 18.06.2010 г, чл. 96 /в ред. преди изм., ДВ  бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г/ и чл. 97 от ЗООС /Доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2011 г./.

                Докладът за ОВОС съдържа задължителните елементи по чл. 96 от ЗООС /в ред. преди изм., ДВ  бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г/. Съгласно чл.14 ал.3, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ред., към ДВ, бр.29 от 16.04.2010г./ оценката за качеството на доклада за ОВОС е положителна.             

                Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитените зони, приложение към доклада за ОВОС отговаря на изискванията на чл. 23, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ред. към ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г/, тъй като съдържа необходимата информация относно засегнатите защитени зони и на всички изисквания, визирани в ал.2.

               Заключението за оценка степента на въздействие е, че инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху защитените зони.

               С оглед на гореизложеното Съдът не установява противоречие с материалния закон, обосноваващо нищожност на оспорения административен акт.

               При това положение искането за прогласяване нищожността на Решение №1-II/13.07.2011г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

              Оплакванията на жалбоподателя относно това, че „П.И.” ООД работи без оросяване са ирелевантни за настоящия правен спор. Допуснатите нарушения от инвеститора подлежат на контрол по реда на ЗАНН. От писмо на Директора на РИОСВ-Пловдив до Министерството на околната среда и водите с изх. № ОВОС0157/10 от 04.04.2016г./л.154/ става ясно, че на „П.И.” ООД е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №45/10.09.2015г и е издадено Наказателно постановление /НП/ № 89 от 29.10.2015г. Издадено е и НП № 20 от 31.03.2016г. за налагане на имуществена санкция в размер на 3000лв.

         Процесуалният представител на ответника своевременно е претендирал юрисконсултско възнаграждение, което се установи в размер от 500лв. /петстотин лева/, съгласно чл. 8, ал.3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която сума се дължи от жалбоподателя.

           Процесуалният представител на заинтересованата страна – „П.И.” ООД своевременно е претендирал разноските по делото, които се установиха в размер от 1000лв. /хиляда лева/, съгласно договор за правна защита и съдействие от 20.10.2017г, като сумата от 1000лв. е изплатена.

           Жалбоподателят дължи претендирата сума от 1000лв. на основание чл. 143, ал.3 от АПК. Съдът намира, че размерът на адвокатското възнаграждение отговаря на фактическата и правна сложност на делото, не е прекомерен и не следва да бъде редуциран.

                 Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 143, ал.3 от АПК, Пловдивският административен съд, ХV състав

Р Е Ш И:

                ОТХВЪРЛЯ искането на „С. ЗА А. И Е.П.-ГЕО”, с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К., за обявяване нищожността на Решение №1-II/13.07.2011г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив.  

                ОСЪЖДА  „С. ЗА А. И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К. да заплати в полза на Регионална инспекция на околната среда и водите-Пловдив /РИОСВ-Пловдив/ сумата в размер на 500лв. /петстотин лева/.

                ОСЪЖДА  „С. ЗА А. И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К., да заплати в полза на „П.И.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Свети Климент” №12, ет.3, ап.6, с ЕИК ***, с управител И.Г.Г., сумата в размер на  1000лв /хиляда лева/.  

                Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/