РЕШЕНИЕ

№…….

Град  Пловдив, 25.01.2018 ГОДИНА

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ - ХХVІІІ състав в публичното заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и седемнадесета година в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, като разгледа доклад­ва­­ното от СЪДИЯ ВЪЛЧЕВ адм. дело № 2446 по опи­са за 2017 година на Административен съд-Пловдив и като обсъди :  

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от Д. С. М., с посочен съдебен адрес: ***, офис **, чрез пълномощника Адвокатско дружество „Д. и М.“, представлявано от управителя адв. М., против Решение от 11.08.2017г., издадено от Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, с което е предоставен достъп до об­ществена информация на лицето относно подадено от него заявление вх. № 10588/04.08.2017г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив под формата на преглед на информацията – оригинал на „Вътрешни правила за определяне реда за постъпване, връщане и конфискация на парични суми като съдебни гаранции в Окръжна прокуратура – гр. Пловдив“ на хартиен носител, в двумесечен срок от получаване от заявителя на решението.

Недоволен от така постановения административен акт, жалбоподателят навежда конкретни твърдения за неговата незаконосъобразност и настоява за отмяната му. Според жалбоподателя не е налице техническа невъзможност за предоставяне на исканата информация в искания от заявителя вид, тъй като печатният екземпляр може да се трансформира в електронен чрез скенер и/или цифров фотоапарат, с какъвто органите на прокуратурата най-вероятно разполагат. Претендира разноски под формата на държавна такса и заплатено адвокатско възнаграждение.

Ответникът – Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, чрез процесуален представител прокурор Груева, счита жалбата за неоснова­телна и настоява за отхвърлянето и.

Пловдивският Административен Съд, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ­водст­­во доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Със заявление, регистрирано с вх. № 10588/17 от 04.08.2017 година по описа на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив жалбоподателят е поискал достъп по реда на чл. 24, ал. 3 от ЗДОИ до обществена информация от Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, свързана с предоставяне по електронен път на информация „Къде са публикувани Вътрешни правила за определяне реда на постъпване, връщане и конфискации на парични суми като съдебни гаранции по набирателни сметки на Окръжна прокуратура - Пловдив“ и да му бъде предоставено копие от посочените правила в електронен вид на посоченият адрес на електронна поща ******. Със свое Решение от 11.08.2017г., изх. № 10588/17 от 14.08.2017г. Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив е предоставил достъп до така поисканата обществена информация на заявителя, като е посочил, че поради обстоятелството, че издадените „Вътрешни правила за определяне реда на постъпване, връщане и конфискации на парични суми като съдебни гаранции по набирателни сметки на Окръжна прокуратура - Пловдив“ са само на хартиен носител и не са публикувани, няма техническа възможност да се предоставят на посоченият в заявлението електронен адрес на електронната поща. Затова на заявителя е разрешен достъп до тях лично, в канцелария на прокуратурата, на хартиен носител в двумесечен срок от получаване на издаденият административен акт. Недоволен от това решение е останал жалбоподателят, който счита, че неизпращането на копие от исканата информация на посоченият от него електронен адрес по своето същество е мълчалив отказ от достъп до обществена информация, защото е в противоречие с направеното от него заявление.

С определение № 12626 от 23.10.2017 година на ВАС, Пето отделение, постановено по адм. дело № 11677 от 2017г. по описа на съда, е отменено като незаконосъобразно определение № 1738 от 07.09.2017г. по опис на настоящия съд, с което производството по делото е било прекратено на основание чл. 159, т. 4 от АПК и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. Съгласно мотивите на касационния съд за жалбоподателя е налице правен интерес да установи, че неправомерно му е отказано предоставяне на достъп до обществена информация в исканата форма, тъй като това е реална пречка за пълноценно упражняване на правото му. Дадени са задължителни указания на първоинстанционния съд за извършване на проверка дали е налице някоя от хипотезите на чл. 27, ал. 1, т. 1 – 3, във връзка с ал. 2 от ЗДОИ за промяна на предпочитаната форма на достъп до информацията, както и да се даде възможност да се представят допълнителни доказателства, дали действително е налице техническа невъзможност за органа да използва електронна поща, при положение, че е посочено в решението, че информацията по т. 1 от заявлението следва да бъде предоставена по електронен път.

При така изяснената фактическа обстановка, съобразно представените по делото доказателства, обсъдени поотделно и в съвкупност, съдът прие за установено следното от правна страна:

Жалбоподателят сочи, че оспорва изричен отказ по подадена от него Заявление за достъп до обществена информация, получено с вх. № 10588 от 04.08.2017година на Окръжна прокуратура - Пловдив, касаещо направено искане от него на основание чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ питания и в тази връзка да му бъдат предоставени документи - “Вътрешни правила за определяне реда на постъпване, връщане и конфискации на парични суми като съдебни гаранции по набирателни сметки на Окръжна прокуратура - Пловдив“. В действителност не е налице изричен отказ от страна на Административният ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Пловдив, а същият като орган, до когото е било отпратено заявление за достъп до обществена информация, е дал със своето решение искания достъп, за което е уведомил молителят. Налице е обаче неправилно определяне на формата, чрез която следва да се предостави поисканата от заявителя обществена информация, която му е отказа. В атакувания административен акт са изложени и мотиви за причините, поради които не може да се изпрати исканото копие от споменатите „„Вътрешни правила за определяне реда на постъпване, връщане и конфискации на парични суми като съдебни гаранции по набирателни сметки на Окръжна прокуратура- Пловдив“, което се сочи на основание по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ – липса на техническа възможност и на чл. 27, ал. 2 от ЗДОИ – „в случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган“.

От характера на атакуваното Решение от 11.08.2017г., изх. № 10588/14.08.2017година на Окръжен прокурор – Пловдив може да се направи обоснован извод, че по постъпилото заявление за достъп до обществена информация е предоставена информация съобразно отправеното искане, като то отговаря на законовите изисквания, посочени в разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 1 - 5 от АПК. В самото решение е посочено, че няма пречка информацията за посочените „вътрешни правила за определяне реда на постъпване, връщане и конфискации на парични суми като съдебни гаранции по набирателни сметки на Окръжна прокуратура- Пловдив“ да се предоставят по електронен път.

Неправомерно в последствие в издаденото решение е възприето, че предпочитаната от заявителя форма не е сред посочените по чл. 26, ал. 1 т.1-4 от ЗДОИ. Този извод противоречи на разпоредбата на чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ, в която една от предпочитаните форми за предоставяне на подпис е именно копия, предоставени по електронен път. В този смисъл за органа, до когото е отправено заявлението за достъп до обществена информация е съществувало задължение съобразно изискванията на чл.27 ал.1 от ЗДОИ да я предостави в предпочитаната от заявителя форма, като съобрази и разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗДОИ, съгласно която, при предпочитана форма за предоставяне на достъп до обществена информация по ал. 1, т. 4 от закона, се определят и техническите параметри за запис на информацията. В действителност такива параметри не са посочени нито в заявлението, нито в жалбата, в която се твърди, че е възможно трансформирането на документ от печатен екземпляр в електронен, при използване на скенер или цифров фотоапарат. Доколкото обаче, целта на Закона за достъп до обществена информация е с получаването на исканата такава, гражданинът да може да си състави собствено мнение за дейността на задължения субект, тази цел би била постигната с предоставянето на реална възможност на заявителя за запознаване с цялата налична обществена информация, до която му е предоставен достъп. Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната от заявителя форма, което им задължение произлиза от разпоредбата на чл.27 ал.1 от ЗДОИ. Ако е била налице невъзможност да се предостави в исканата от заявителя форма, то тогава е следвало да бъде обоснована всяка една от хипотезите на чл. 27 ал.1 т.1-3 от ЗДОИ, като съответно да се използват възможностите, уредени по чл. 26 от ЗДОИ, с цел по този начин да се реализира максимално пълно правото на достъп в подходящата форма.

В конкретният случай, невъзможността да се изпрати на посочения адрес на електронна поща исканото копие от “Вътрешни правила за определяне реда на постъпване, връщане и конфискации на парични суми като съдебни гаранции по набирателни сметки на Окръжна прокуратура - Пловдив“ е обоснована с обективната предпоставка, че сезираният орган не разполагал с техническа възможност за това. Настоящият съдебен състав намира, че в хода на настоящото производство остана недоказана така посочената техническа невъзможност. Това е така, защото в обжалваното решение не е посочено от какво естество е твърдяната техническа невъзможност, какво конкретно препятства изпращането и във формата, предпочитана от заявителя, още повече, че самият жалбоподател не е изпълнил задължението си да посочи техническите параметри за запис на информацията. В атакувания административен акт не е посочен какъв е обемът /най-малкото като брой страници/ на исканите „Вътрешни правила“, както и не е анализирана възможността информацията да бъде предоставена под някоя от другите форми, регламентирани в разпоредбата на чл. 26 ал.1 т.2 и т.3 от ЗДОИ, преди достъпът до информацията да се предостави във формата, определена от съответния орган, която е предвидена в разпоредбата на чл.26, ал.1 т.1 от ЗДОИ- преглед на информацията в оригинал на място в сградата на Окръжна прокуратура-Пловдив. В този смисъл възражението на жалбоподателят, че е налице неизпълнение на изискванията на закона, а именно да се изпълни задължението по чл.27 ал.1 от ЗДОИ, като органа предостави поисканата обществена информация в поисканата от него форма -във вид на копие по електронен път, се явява основателно.

По изложените съображения, обжалваният административен акт се явява необоснован, издаден в противоречие с материалния закон, предвиден в разпоредбата на чл.27 ал.1 от ЗДОИ, поради което следва да бъде отменен, а материалите по делото на основание чл. 173, ал. 2 от АПК следва да се върнат на ответния Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Пловдив за ново произнасяне по заяв­лението на жалбоподателя, като бъде изрично посочено естеството на техническата невъзможност, поради която не може исканата информация да бъде предоставената в предпочитаната от заявителя форма, при изрично посочване от негова страна на техническите параметри за запис на информацията. На заявителя следва да бъде указано да посочи дали желае исканата информация да му бъде предоставена в някоя от другите форми, регламентирани в разпоредбата на чл. 26 от ЗДОИ и едва след това органът да процедира съобразно разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗДОИ.

С подаване на жалбата е направено искане от страна на жалбоподателя за присъждане на направените от него разноски по делото. До приключване на устните състезания е представен само и единствено документ за заплатена държавна такса в размер на 10.00 /десет/лева. Представени са доказателства за изплатено адвокатско възнаграждение след приключване на съдебните прения. Изначално с подадената до съда жалба е претендирано присъждане на само на деловодни разноски. В този смисъл искането за тях е направено своевременно, като доказателства за заплащането му са представени при образуване на делото. Относно претендирано адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева, същото е направено на по- късен етап, след приключване на устните състезания по делото, а доказателства за него са направени едва с молба вх.№**774/13.12.2017г. под формата на фактура за заплатено адвокатско възнаграждение. В този смисъл съдът счита, че те са несвоевременно представени, не са приети по съответният ред, поради което и съдът не е длъжен да се съобразява с доказателства, които не са приети по делото. На следващо място следва да се спомене, че липсва и договор за правна помощ, от който да се установява, че на лицето е заплатено споменатото адвокатско възнаграждение именно във връзка с настоящото съдебно производство, а данните по приложената към молбата вх.№**774/13.12.2017г фактура, вкл. извлечение по кредитен превод, са недостатъчни да се определи, че заплатената сума от 600 лева е именно по настоящото дело. Доказани остават единствено и само направените разноски в размер на 10.00 /десет/ лева за платена държавна такса, за което ответната страна следва да бъде осъдена да заплати.

С оглед изхода на спора, разноски не се дължат на ответната страна.

На основание чл. 174 АПК на ответника следва да се определи едноме­сечен срок след влизане в сила на настоящото съдебно решение да издаде ад­министративния си акт.

В предвид на изложените по – горе мотиви Съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение от 11.08.2017г., издадено от Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, с което е предоставен достъп до об­ществена информация на Д. С. М., с посочен съдебен адрес: ***, офис **, чрез пълномощника Адвокатско дружество „Д. и М.“, представлявано от управителя адв. М. относно подадено от него заявление вх. № 10588/04.08.2017г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив под формата на преглед на информацията – оригинал на „Вътрешни правила за определяне реда за постъпване, връщане и конфискация на парични суми като съдебни гаранции в Окръжна прокуратура – гр. Пловдив“ на хартиен носител, в двумесечен срок от получаване от заявителя на решението.

ИЗПРАЩА преписката по заявлението на Д. С. М. на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Пловдив за ново произнасяне по същество на нап­равеното с нея искане, при съоб­ра­зяване задължителните указания по прилага­не на закона, дадени с настоя­щото съдебно решение.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок от влизане в сила на това съдебно реше­ние на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Пловдив да се произнесе с из­ричен акт по заявлението.

ОСЪЖДА Окръжна прокуратура- град Пловдив да заплати на Д. С. М., ЕГН********** с адрес ***, офис ** направените по делото разноски в размер на 10.00 /десет/ лева за държавна такса.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване по реда на АПК пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

СЪДИЯ :