РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 2245

15.12.2017г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Административен съд Пловдив, пети състав, в публично съдебно заседание на 22,11,2017 година в състав:

                  Административен съдия: СТОИЛ БОТЕВ

и секретаря В. К., като разгледа докладваното АД № 2818 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 172, ал. 5 от ЗДП.

Жалбоподателят -  “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от Н.С.С., обжалва Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0281-000691/08.09.2017 г. на Началник Сектор , при ОДМВР , РУ Карлово,  по чл.171, т.2а от ЗДВП.

 Твърди се, че същата е неправилна и незаконосъобразна и се моли за нейната отмяна. Излагат се подробни съображения по същество, като се твърди, че неправилно и незаконосъобразно е наложена санкция на основание чл.171, т.2а от ЗДвП за това, че дружеството е допуснало Л.С.“да управлява МПС-то без да притежава СУМПС, валидно за категорията, към която спада управляваното МПС”. Твърди се, че не са налице материално-правните предпоставки за налагане на тази принудителна административна мярка, доколкото водачът на автомобила е притежавал свидетелство за управление на МПС за съответната категория, но същото е било с изтекъл срок на валидност към датата на проверката, както и че недопустимо е да се приравнява липсата на свидетелство за правоуправление въобще , с наличието на свидетелство за  правоуправление с изтекъл срок на валидност. Отделно от горното, жалбоподателят твърди, че са допуснати множество съществени процесуални нарушения при издаване на оспорената заповед, като срока е определен на „от 6 месеца до 1 година“, т.е.  не е конкретизиран от органа издал заповедта и не е ясно кой е допълнил ръкописния текст долу на страницата  „Срок 6месеца-183дни“ , като не става ясно и дали това лице е компетентно да определя санкцията.

Претендират се и съдебни разноски по делото.

Ответникът по жалбата – Началник Сектор , при ОДМВР-Пловдив , РУ Карлово  не изразява становище по жалбата, не изпраща процесуален представител и не претендират разноски по делото.

 Пловдивският административен съд, в настоящия състав, намери, че жалбата е подадена от активно легитимирана страна, адресат на оспорената заповед, чийто права и законни интереси са неблагоприятно засегнати от нея и в срок, поради което е  допустима, а разгледана по същество е основателна поради следните съображения:

Въз основа на приложените по делото доказателства съдът приема за установено  от фактическа страна на следното:

На 30,08,2017г. около 18,30ч. Л.Х.С.с ЕГН ********** от гр. Карлово управлявайки л.а. Мерцедес с рег. № ***, собственост на   “***” АД, ЕИК *** и преминава през паркиран на платното велосипед „Драг SLX“ , като му причинява щети и напуска местопроишествието. Съставен е АУАН , както и НП  от 06,10,2017г. / л.18/. От участниците и свидетелите на инцидента са взети обяснения , като на 08,09,2017г. е издадена и процесната ПАМ с която  са снети двете регистрационни табели на автомобила.

На л. 17 е приложена процесната ПАМ , като съдът установи, че в диспозитива й е отразено „санкция по чл. 171, т.2а  -  Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година“, като долу на страницата е налице ръкописен текст със съдържание  „Срок 6 месеца - 183дни“ , като няма имена и подпис на лицето написало ръкописния текст.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира следното от правна страна:

 Съгласно чл.168, ал.1 от АПК, Съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК, а именно: дали актът е издаден от компетентен административен орган и в установената форма, спазени ли са административнопроизводствените правила и материално-правните разпоредби по издаването му, съобразен ли е актът с целта на закона.

 Предвидените в чл.171, ал.1 от ЗДвП правни последици не представляват административни наказания, а принудителна административна мярка /ПАМ/. По смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗДвП принудителните административни мерки се налагат за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения по този закон, поради което те са от вида на преустановяващите ПАМ. По своето правно естество заповедта за налагане на ПАМ е отежняващ индивидуален административен акт и се регулира от нормите на АПК.

В случая е налице издаден ИАА без ясен диспозитив. Отразеното в процесния ПАМ след „Заповядвам“ в действителност е съдържанието на правната норма от която става ясно, че се предвижда прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година.

Не става ясно обаче , каква е волята на адми.наказващия орган и каква е санкцията .

От друга страна не става ясно по какъв начин и от кой отдолу на страницата ръкописно е допълнено  на л.9 „ Срок 6 месеца-183дни“, а на лист 17 е изписано „ Срок за прекратяване на регистрацията 183 дни от 28,09,2017г“.

Съдът установи че л. 9 е представен от жалбоподателя , а л. 17 от ответника , при изпращане на цялата админ. Преписка.

Както се каза по-горе налице  е издаден ИАА - процесната ПАМ без ясен диспозитив, както и ръкописно допълнение, различно на л.9 и л. 17 със съдържание указващо размера на санкцията , а именно 6 месеца, или 183дни.

Установеното по-горе налага отмяна на оспорената ПАМ.

В случая не става ясно кой е определил размера на санкцията , респ. не може да се провери дали това лице е материално и териториално компетентно да стори това. Няма име , няма подпис , няма параф.

Горното налага  горната заповед да се отмени изцяло , като издадена при грубо нарушение на процесуалните норми и  не в установената форма.

При този изход на спора на жалбоподателя се дължат направените  / л. 7 , л. 14/ съдебни разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Пловдивският административен съд, V състав

Р Е Ш И :

   ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0281-000691/08.09.2017 г. на Началник Сектор , при ОДМВР , РУ Карлово .

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пловдив да заплати на ***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***,  съдебни разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева.

   Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Административен съдия: