Р Е Ш Е Н И Е

№ 751

гр.Пловдив,  02. 04. 2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Административен съд Пловдив, пети състав, в публично съдебно заседание на 02, 03, 2018 година в състав:

                                                                          Административен съдия: СТОИЛ БОТЕВ

и секретаря В.К., като разгледа докладваното АД № 2828 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 166, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/,  във връзка с чл. 20а от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/.

  Жалбоподателят – "***" ООД, ЕИК ***със седалище и адрес на управление  в ****, с ЕИК: ***, УРН: 669563 представлявано от управителя М.Д.Ш.е оспорил Заповед № 03-РД / 3140 от 04.09.2017г. относно представяне на безвъзмездна финансова помощ по Заявление за подпомагане с ИН №: 2902040072 на фирма "***" ООД, издадена от Изпълнителния директор на ДФ     „Земеделие “ в частта на Раздел Втори, а именно :       1.  За дейността „Презасаждане без промяна на местонаходжението на лозята“ е отказана финансова помощ в размер на 290 068,49 лева, като са редуцирани разходи на обща площ от 8,3796 ха в размер на 386 757,99 лева     и  2. За дейността „Презасаждане с промяна на местонаходжението на лозята“ е отказана финансова помощ в размер на 14 531,22 лева, като са редуцирани разходи на обща площ от 0,4738 ха в размер на 19 374,96 лева.

В жалбата , както и в писмената защита / л.268 / съдът се моли да отмени издадения административен акт като незаконосъобразен, необоснован,  неправилен,  постановен при съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. След отмяната на оспорения акт, на основание чл. 173, ал. 2 от АПК се иска съдът  да върне административната преписка на ответника със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Претендират се и съдебни разноски.

Ответникът  - Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ се представлява от юрк. Т., която оспорва жалбата, като неоснователна /л.284/ и претендира юк. Възнаграждение.

По  допустимостта на жалбата , съдът като взе предвид  оспорването по административен ред на оспорената заповед / л.9/ направено на 13,09,2017г. , отразеното издаване на  заповедта на 04,09,2017г., подаването й в настоящия съд , след приключване на процедурата по админ.обжалване и липсата на възражение / л. 29/  за просрочие,   приема жалбата за подадена от лице с правен интерес , в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят  е депозирал  / л. 109/ пред Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ)  Заявление за подпомагане  №517 от 22.05.2017 година за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  с ИН № 2902040072 .

 В точка седма изрично са посочени   следните дейности:

- 1. Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята за 16.5127 ха общо за сумата 762 138.83 лева ;

- 2. Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята за 0,5001ха. общо за сумата 20 450.44 лева ;

- 3. В точка осма е посочено че изграждането на хидромелиоративните съоръжения  са на стойност 213242,34лева , за 17,0128ха.

Като обща стойност на разходите на всички дейности е посочена сумата от 995831,61лева.

В приложения от дружеството план за преструктуриране и конверсия и приложения към него инвестиционен проект подробно са описани всички дейности като вид и стойност, които ще бъдат извършени по двете дейности, за които се кандидатства.

Подаденото заявление от „***“ ООД е одобрено частично от Изп. Директор на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ с процесната  Заповед № 03-РД/3140 от 04.09.2017г., като е отказано финансиране ИЗЦЯЛО за площ 8,3796 и е наложена финансова корекция от 290 068.49 лева по дейност „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ и отказано ИЗЦЯЛО финансиране за 0.4738 ха с наложена финансова корекция от 14 521.22 лева за дейност „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“.

Съдът установи , че дружеството е кандидатствало за  подпомагане по реда на НАРЕДБА № 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г, която има за предмет следните мерки:     1.   "Преструктуриране и конверсия на лозя"  и 2. "Популяризиране на пазарите на трети държави".

Подадено е  заявление за подпомагане с ИН №: 2902040072 по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", по реда на чл.1,т. 1 от Наредба №2  за „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ по чл.5, ал.1, т.1, буква „а“ на Наредба №2 за площ от 16,5127 ха и  за  „Презасаждане е промяна на местонаходжението на лозята“ по чл.5, ал. 1, т.2, буква „а“ на Наредба №2 за площ от 0,5001 ха. Общата площ за двете дейности,  за които дружеството е  кандидатствало за подпомагане е 17,0128 ха.

Видно от приложените доказателства в административната преписка съдът  установи , че към заявлението /л. 109-119/  са приложени декларации по ЗЗЛД, декларация за запознаване с понятията „Нередност“ и „Измама“свидетелство за съдимост , план / л.127-143/ за преструктуриране и конверсия № 517 от 22,05,2017г. и заповед с която процесния план се утвърждава / л.126/ . В преписката е приложен и инвестиционен проект по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозята“ изготвен от инж. С.Г.П., като в проекта е посочено че стойността на инвестицията е 995831,61лева без ДДС.

На л. 154 е приложено Решение № ПВ-110-ПР/2016г. на МОСВ с което е решено да не се извършва  оценка на въздействието на околната среда, като са изложени подробни мотиви за това / л. 155/.

На л. 156 е приложено удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното / ИАЛВ/  в което подробно е описано лозарското стопанство на жалбоподателя и  са описани  имотите на дружеството по местонахождение и площ, като е посочена и формата на собственост за посочените имоти.  Посочено е че, жалбоподателя стопанисва 49 имота,  с обща площ от 18,9388ха.

Приложен е и технически проект на обект „Напоителна система за капково напояване на лозарско стопанство за винени сортове  с възложител „ ***“ ООД, ведно с обяснителна записка , приложения и чертежи, както и договор за доставка на вода за напояване със  „***“ /л. 175/.

На л. 222 е приложена процесната заповед , като срещу нея е изготвена жалба / л. 226/ , препратена чрез ИД на ДФЗ на Министъра на земеделието , храните и горите/ л. 224/ . С жалбата е посочено че се представят множество доказателства , като сред тях е посочен и „Контролен лист  за проверка на място № ТЗ-16-251 от 11,05,2017г. / л. 235/.

От текстовата част  / л. 227/ на жалбата съдът установи , че жалбоподателят е твърдял при админ.обжалване , че не е налице изкореняване на подземната част на лозите , а само премахване чрез шредер на  заболели от бяла чума лози.   На л. 234 е приложено предписание от агроном Т.Д. , който обсъжда заболяванията в района на Община Хисар и дава предписание  за „премахване на горната част на лозето“ с цел предпазване на всички други лозови масиви в района.

 В последния абзац на предписанието изрично е посочено  че  е разяснил на терен на жалбоподателя  значението на  понятието „ Изкореняване с пълно отстраняване на лозовите коренища… „, с цел запазване на законовото значение на лозовите масиви на жалбоподателя , съобразно  т. 1 от пар. 1 на Наредба № 9 от 26,05,2016г.

В съдебната фаза,  съдът е приел изпратената от  Изпълнителен директор на Дф „Земеделие” чрез юрк.Т.  админ. преписка / л. 44-96 и 109-235/.

С молба/ л. 32/  от 05.12.2017 г. от Изпълнителен директор на Дф „Земеделие” чрез юрк.Т., се оспорва жалбата като недоказана и неоснователна, моли се да бъдат  допуснати до разпитани  2-ма свидетели, а именно експертите, извършили проверката на място в с.Паничери от Районен технически инспекторат - Пловдив, а именно: З.В.Л.и Н.В.М., като целта е да се установи как е извършена проверката на място, кои имоти са обхождани и как са установени фактите обективирани в Контролния лист за проверката на място.

След  доказване констатациите от извършените от административния орган проверки за установяване размера на финансовата помощ по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” за “***” ООД съдът се моли да бъде допусната СТЕ, при която вещото лице да се запознае с представените по делото доказателства, включително контролен лист от извършена проверка на място и при необходимост посети Държавен фонд “Земеделие”, дирекция “Технически инспекторат” и дирекция “Селскостопански пазарни механизми, отдел  “Вино”, натоварен с администриране на мярката, по която е постановен оспорения пред АССГ частен отказ за финансиране, като направи справка в Интегрираната система за администриране и контрол да даде отговор на следните въпроси:

1. Върху каква площ от общо одобрената площ за участие по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”, съгласно Удостоверение за участие по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя № 517/22.05.2017 г., издадено от Изпълнителната агенция по лозята и виното и извършена дейността по “изкореняване”?

2. Отговаря ли изпълнението на извършените практики от етап “Изкореняване” на изискванията на чл.19, ал.1 от ЗВСН ?

3. Съответства ли наложената редукция на общия размер на одобрените за финансиране разходи по всички етапи на изпълнение на сключения между страните договор на размера на площта, за която е установено неизпълнение по практика “Извеждане на подземни части на растенията” от етап “Изкореняване”

Съдът не е допуснал до разпит двама свидетели при режим на довеждане на ответника, от показанията на които да се установи как е извършена проверката на място и кои имоти са обхождани и фактите обективирани в контролен лист за проверка на место, като е приел че в   контролния лист за проверка на место не е имало пречка и проверяващите са отразили начина на извършване на проверката на место, имотите, които са обходени и установените факти. Съдът е приел че при евентуалния  разпит в ОЗ на експертите извършили проверката се дава възможност да се декларират в ОЗ пред съда впечатления от посещения на место и извършени проверки след отразената дата на контролния лист, като по този начин би се нарушил принципа на равенство на страните.

 Съдът е допуснал исканата СТЕ с вл. инж. К., вкл. и със задачите поставени и от жалбоподателя, чието заключение е прието по делото /л. 240-251/ , неоспорено от страните.

От изложеното в Заключението на приетата по делото СТЕ съдът установява следното по поставените задачи и изготвените отговори:

1.           Заявените площи за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Заявление за финансиране с ИН № 2902040072 на фирма „***"ООД имат ли стари съществуващи лозови насаждения ?

Отговор : При направения оглед на място е видно, че е имало стари лозови насаждения, на част от които е премахната надземната част. Извадените колове и телове от тези имоти се съхраняват на самия масив.

2.           Има ли осъществено изкореняване на лозови насаждения по смисъла на &1, т. 1 от А Допълнителни разпоредби на Наредба № 9 от 26 май 2016г. за условията и реда на издаване на разрешения за засаждане на лозя с пълно отстраняване на лозовите коренища, които се намират на площите със стари съществуващи лозя , заявени от „***“ ООД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ?

Отговор: При направен оглед на място и от снимковия материал е видно, че е премахната само надземната част на старите лозови насаждения. Земята не е допълнително обработвана, като лозовите коренища си стоят непокътнати под земята. Ако останат в това състояние на пролет се очаква от старите лози да избият пръчки. Не са извършени и упоменатите в Плана за преструктуриране и конверсия № 517/22.05.2017г. почистване на площта и основно подравняване на терена, също и не е извършено третиране с хербициди, нито е извършено предпосадъчно запасяващо торене, нито риголване на дълбочина 60-70 см. , нито подравняване / грейдиране в две посоки / .

3.           Върху каква площ от общо одобрената площ за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозята" съгласно Удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя №517/22.05.2017г., издадено от изпълнителна агенция по лозята и виното е извършена дейността по „изкореняване"?

Отговор: Изкореняване изобщо не е извършване. Това е видно от приложения снимков материал. На площ от 8.3796 ха са извършени само част от дейностите по „изкореняване", а именно: сваляне на телта, вадене и изкарване на коловете извън блока и премахване на надземните части на растенията.

Останалите дейности от Технологичната карта за изпълнение на конкретни етапи към дейностите, които ще бъдат извършени в процеса на реализация на инвестицията описани в Инвестиционния проект на дружеството - изваждане на подземните части на растенията, премахване на стари главини, транспорт на отпадъците , обеззаразяване на имотите и подравняване не са извършени.

4.Отговаря ли изпълнението на извършените практики от етап „Изкореняване" на изискванията на чл.19. ал.1 от ЗВСН.

Отговор: Не  отговаря, защото при проверката експерта е   установил, че са премахнати само надземни части на лозовите насаждения, корените са в земята и площта не е почистена.

5.Съответства ли наложената редукция на общия размер на одобрените за финансиране разходи по всички етапи на изпълнение на сключения между страните договор за размера на площта, за която е установено неизпълнение по практика „Изваждане на подземни части на растенията" от етап „Изкореняване“?

Отговор: Както вече бе споменато, изкореняване по смисъла на ЗВСН не е направено.

Отделно от горното експерта е отговорил, че за дейност „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“  е предоставена скица на имот 712006, от която е видно че този имот е нива и че жалбоподателят има издадени права за презасаждане на този имот от ИАЛВ. Дружеството не е кандидатствало за дейност „изкореняване“ на този имот, но въпреки това е одобрена площ от 0.0263 ха.

След приемането на заключението на инж. К. по делото е постъпила молба / л. 258/  от юк. Т. в която обяснява , че не е разбрала за изготвянето на СТЕ,  представя контролен лист  / без дата/ № 02 ДП 08-06_2 за допустимост на заявлението за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018 г. мярка „Преструктуриране и конверсия” – част от акредитирания Правилник на дирекция „Селскостопански пазарни механизми”, отдел „Вино” и във връзка с направените изчисления на размера на предоставената финансова помощ на жалбоподателя. В молбата моли предвид противоречието между заключението на вещото лице и констатациите и материалите за извършена контролна проверка на место ОТНОВО да се допуснат до разпит двама свидетели в режим на довеждане, а именно: експертите извършили проверката на мястото на инвестицията на жалбоподателя в с.Паничери от Районен технически инспекторат Пловдив, а именно: З.В.Л.и Н.В.М., КАТО Целта е  да се установи как е извършена проверката на место, кои имоти са обходили и как са установени фактите обективирани в Контролен лист за проверка на место.

Жалбоподателя по горните искания по доказателствата е изразил становище , че призоваването на двамата свидетели е било отказано още на предходното с.з. , а относно исканата нова СТЕ, счита че тя няма да покаже нещо по-различно от приетата по делото на  вещото лице К.. Жалбоподателя счита, че по този начин се цели отлагане на делото за неопределен период, като ответника много добре знае, че проекта е със срок за изпълнение края на м.юли 2018 г. и реално ще стане така, че дори и при промяна на заповедта за одобрение на проекта няма да има възможност за изпълнение на този проект.

Съдът е взел предвид факта , че процесуалния представител на ответния административен орган не е присъствал в ОЗ на 09.02. и на 14.02, когато  е било прието заключението на вещото лице К..  Съдът е посочил , че в предходно свое определение,  е оставил без уважение искането за изслушване като свидетели на участвалите в проверката на место длъжностни лица от страна на ответника като е  счел, че те следва да отразяват своите констатации в писмен протокол в деня на проверката на место и не следва да се толерира прибързано и неточно изготвяне на протоколите на место на проверката и с разпита в съдебна зала на тези експерти най-малко ще се наруши правото на защита на жалбоподателя предвид факта, че отразеното в протоколите е послужило като основание за издаване на процесната заповед.

СЪДЪТ, вземайки предвид факта за безпричинното отлагане на делото, респективно че допускането на допълнителна повторна или тройна експертиза би поставило жалбоподателя в една неблагоприятна ситуация, с оглед несвоевременно получаване на претендираната от него помощ е обявил делото за решаване.

Съдът счита че няма пречка представеното от експерта заключение да се кредитира напълно , като направеното оспорване от ответника е направено с цел шиканирането на съдебния процес и неспазването срока за финасиране през 2018г. за жалбоподателя.  КАКТО ПО-ГОРЕ БЕШЕ ОБЯСНЕНО не е имало пречка ответника , редовно призован , да присъства  при приемането на процесното заключение по приетата СТЕ, респ. да задава въпроси и прави искания своевременно в оз.

Съдът като обсъди  събраните доказателства в административната преписка , тези в съдебното производство и  изразените становища на страните , следва да изложи от правна страна по съществото на спора следното:

Правният спор по съществото на спора се концентрира върху факта налице ли е изкореняване на процесните площи  лозови насаждения и дължат ли се финансови  помощи за тях.

Материята е уредена в  НАРЕДБА № 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., като в чл. 19, от с.з. е посочено , че „При изкореняване производителят е длъжен да отстрани напълно всички надземни части на лозовите насаждения, корените им, както и да почисти площта от всички растителни остатъци."  В случая извършеното премахване на надземните части на лозята не представлява  дейност, описана в чл.5 ,ал.1 от Наредбата.

За да стигне до горния извод съдът взе предвид  приетото по делото и неоспорено от страните  заключение на вл. инж К., която изрично сочи „ че изкореняване“ не е извършвано, премахнати са само надземните части на лозовите насаждения и „на пролет се очаква  от старите лози да избият пръчки“.

Съдът приема , че съгласно представения с административната преписка и приет по делото План за преструктуриране и конверсия № 517 от 22.05.2017 г., част от заявлението за подпомагане на кандидата, раздел III - Таблица с имоти, заявени за подпомагане, дейността по „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята” ще се извърши върху имоти в с. Паничери, община Хисаря, ЕКАТТЕ 55378, № на масива 712, всички собственост на жалбоподателя.

Видно от представения по делото Инвестиционен проект по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя", раздел IV - Технологична карта за изпълнение на конкретните етапи към дейностите, които ще бъдат извършени в процеса на реализация на инвестицията, кандидатът е поел задължение да извърши изкореняване, което включва следните практики от етап I - изкореняване:  т.е. Сваляне на цялата тел с навиване на рула; Вадене на колове със стифиране; Изрязване на надземни части на растенията; Помощна работа с булдозер - събиране и изрязване на надземни части на растенията; Изваждане на подземни части на растенията с нож скоба; Премахване на стари главини; Превоз на колове извън блока; Транспорт на отпадъци и конструкция.

 В случая съдът приема че изкореняване не е извършвано , а е извършвана дейност по  саниране и почистване на заболели лози , т.е. изрязване на надземната им част и премахване от терена , с цел недопускане заразяването и на другите лози с болестта чума по лозите.

Съдът счита,  че неправилно в случая е приложен материалния закон , като е прието че е налице изкореняване на лозята от процесните  8,3796 ха и впоследствие е редуцирана финансовата помощ за тях.

От друга страна съдът счита , че в оспорената заповед не са посочени фактическите основания за издаване на акта, поради което липсата на изложена фактическа обстановка и липсата на конкретизация относно недопуснатите до подпомагане  земи ограничава правото на защита на страната, доколкото няма яснота как е формирана волята на органа при издаване на акта.

Не са изложени мотиви защо се редуцира помощта, липсват мотиви от които да става ясно, защо се отказва финансирането на разходите по плана и приложения към него инвестиционен проект, част от заявлението на  жалбоподателя.

В заповедта като мотиви за отказване на финансиране на разходите  е посочено , че след извършване проверка на место  е констатирана площ в размер на 8,1331ха , а именно 8,3796ха по малко от разрешената в удостоверение за участие по мярка  „Преструктуриране и конверсия на лозя“ № 517 от 22,05,2017г.  Посочено е че на основание чл. 13а , ал. 1, т. 1 от Наредба № 2  от 04,04,2014г. на ДФЗ се налага корекция на финансовата помощ с 290068,49лева, а във втория абзац корекция с 14531,22лева.

Съдът установи,  че цитираната правна норма на чл. 13а от Наредба № 2  гласи че“ ал. 1 - Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:   точка  1. несъответствие с целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;.

От изложените „мотиви“ в заповедта  за съда не става ясно кои точно цели  на националната програма са нарушени, респ. какво несъответствие е налице с цитираната по-горе Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

Освен това съдът констатира, че е налице и противоречие в изложеното  в диспозитива на заповедта , тъй като е посочено че „… е констатирана площ от 8,1331ха, а именно 8,3796ха по малко от разрешената в…“, т.е. няма как втората цифра да е по –малка от първата.

Същия порок е пренесен и във втория диспозитив на заповедта , касаещ  „…площ в размер 0,0263ха, а именно 0,4738ха, по малка от разрешената в…“.

Съдът счита , че ако админ.орган е установил, че жалбоподателят е  извършил някоя от практиките по дейностите по чл. 5, ал. 1 преди подписване на договора по ал. 2, то размерът на помощта да се намали със стойността, предвидена за същото мероприятие в утвърдения по чл. 11, ал. 2 ППК на ползвателя на финансова помощ, на основание чл. 14, ал.4 от Наредба № 2 . В тая посока е следвало да се изложат подробни мотиви , а не телеграфно да се посочва нормата на чл. 13а, ал. 1 , т. 1 от  Наредба № 2 .

Практиката на ВАС е непротиворечива и съгласно ТР №4/22.04.2004 г. на ВАС по т.д. №2/2002 г. липсата на мотиви е основание за отмяна на издадения административен акт.

Предвид спецификата на спора и на основание чл. 173 , ал. 2 от АПК съдът следва да върне преписката на Изпълнителния Директора на  ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне в 20 /двадесет/ дневен срок от влизане в сила на съдебното решение, при съблюдаване на изложените по-горе мотиви в настоящото съдебно решение.

С оглед изхода на делото на жалбоподателят се дължат направени съдебни разноски, които съдът съобразно приложените по делото доказателства - ДТ-50лева,  адв.хонорар 1200лв. , депозит за вещо лице в размер на  500лева / л. 6, 34,  98 и л.108/  се установиха в размер на 1750 / хиляда седемстотин и петдесет/ лева.

Мотивиран от гореизложеното , съдът

Р   Е   Ш   И :

 Отменя  по жалба на"***" ООД, ЕИК ***със седалище и адрес на управление  в ****, с ЕИК: ***, УРН: 669563 представлявано от управителя М.Д.Ш.на Заповед № 03-РД / 3140 от 04.09.2017г. относно представяне на безвъзмездна финансова помощ по Заявление за подпомагане с ИН №: 2902040072 на фирма "***" ООД, издадена от Изпълнителния директор на ДФ     „Земеделие “ в частта на Раздел Втори, а именно :       1.  За дейността „Презасаждане без промяна на местонаходжението на лозята“ е отказана финансова помощ в размер на 290 068,49 лева, като са редуцирани разходи на обща площ от 8,3796 ха в размер на 386 757,99 лева     и  2. За дейността „Презасаждане с промяна на местонаходжението на лозята“ е отказана финансова помощ в размер на 14 531,22 лева, като са редуцирани разходи на обща площ от 0,4738 ха в размер на 19 374,96 лева.

Връща преписката на Директора на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне в 20 /двадесет/ дневен  срок от влизане в сила на съдебното решение, при съблюдаване на мотивите изложени в настоящото решение.

Осъжда ДФ „Земеделие“ да заплати на "***" ООД, ЕИК ***със седалище и адрес на управление  в ****, с ЕИК: ***, УРН: 669563 представлявано от управителя М.Д.Ш.съдебни разноски в размер на 1750 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: