РЕШЕНИЕ

     608                                 гр. Пловдив,                     15.03.2018год.

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXV състав в публично заседание на петнадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : М. ЗЛАТАНОВА                                                                                                  

при секретаря Д.Т., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2877 по описа за 2017год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с чл. 172, ал.5 от Закона за движението по пътищата.

Образувано е по жалба на М.Т.П. и *****-клон Плевен, ЕИК *****, представлявано от М.Т.П. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1030-001538 от 21.08.2017г. издадена от *****- Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.

Жалбоподателите твърдят,че заповедта е издадена в нарушение на процесуалните правила и на материалния закон и молят да се отмени.

Ответникът - Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив, не се явява, не се представлява.

Съдът, като разгледа направените възражения и приложената административна преписка, намери за установено следното от фактическа страна:

Заповедта е връчена на 18.09.2017г.,а жалбата е подадена чрез административния орган на 29.09.2017г., следователно е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес и за двамата жалбоподатели. ПАМ  е наложена по отношение на собствен на дружеството жалбоподател автомобили е с адресат жалбоподателката П.,като физическо лице.Следователно засяга патримониума и на двата субекта. Ето защо жалбатае е ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Приобщени по делото са Акт за установяване на административно нарушение № Д 155026 от 21.08.2017г. и НП № 17-1030-005919/04.09.2017г., в които е отразена следната фактическа обстановка: На 21.08.2017г., в 10:20 часа, в гр.Пловдив, на кръстовището на ул.“Опълченска“ и бул.“6-ти септември“ Т.Д.З. е управлявал лек автомобил Хюндай Соната с рег. № *****, собственост на *****-клон Плевен, като е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС. Посочено е,че СУМПС е отнето.

Въз основа на установеното с АУАН е издадена оспорваната  заповед, с която административният орган е приложил спрямо жалбоподателката М.Т.П. принудителна административна мярка на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.

В заповедта не е посочено нарушението,за което се прилага мярката, като от описанието на фактите може да се приеме,че става въпрос за нарушение на чл.102,т.1 от ЗДвП. Но в рамките на производството по прилагане на ПАМ място за предположения няма.

От друга страна, ПАМ необяснимо е наложена на жалбоподателката М.Т.П., която нито е водач, нито е собственик. Собственик на МПС-то според представените доказателства и според приетото и от самия административен орган е юридическото лице, на което П. е управител.

Разпоредбата на чл.171 от ЗДвП предвижда, че за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат предвидените в закона принудителни административни мерки, една от които е прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година(в приложимата редакция, ДВ, бр.54/05.07.2017г.).

В конкретния случай ПАМ е наложена на лице, което нито е собственик, нито управлява МПС Още при проверката е установено, че автомобилът, управляван от водача Т.З. не е негова собственост, а на "ТИМОТЕЙ МОТЪРС“ ЕООД, клон Плевен, представлявано от М.Т.П.. Тоест, сам органът е установил, че не М.Т.П. е собственик, а представляваното от нея дружество. Без правно значение е обстоятелството, че тя е управител на търговското дружество. Последното е самостоятелен правен субект, различен от съдружниците и от управителя, по отношение на който субект няма пречка да се приложи ПАМ.  Тук нормата на  чл.188, ал.2 от ЗДвП не намира приложение, тъй като същата се отнася до налагането на административни наказания, а не на ПАМ.

Ето защо и само на това основание, процесната мярка е наложена по отношение на неправилния субект и поради това е и незаконосъобразна и следва да се отмени.

Видим от изложеното, Съдът

 

Р   Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ по оспорване на М.Т.П. и *****-клон Плевен, ЕИК *****, представлявано от М.Т.П., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1030-001538 от 21.08.2017г. издадена от *****- Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /П/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ