Р Е Ш Е Н И Е

№ 790

Град Пловдив, 12, 04, 2018 година

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, V състав,  в открито заседание на   14, 03, 2018 година в състав:

Административен съдия: СТОИЛ БОТЕВ

при участието на секретаря М. Г., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2910 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производство по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл.215 ЗУТ.

Жалбоподателката – Г.А.А. с ЕГН **********, с адрес *** обжалва Заповед № РД-09-951/14.09.2017 г. на Кмета на Община Марица за премахване на незаконен строеж  представляващ “Жилищна сграда с идентификатор 501.528.1”, находяща се в УПИ І – общ.от кв.54 по плана /ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник, Община Марица, област Пловдив.

В жалбата се твърди, че заповедта е неправилна,  незаконосъобразна,  не е фактически и правно обоснована, няма данни за връчване на констативен акт, както и на заповедта. Освен тази заповед са съставени и Заповеди №№ РД-09-952/14.09.2017 г.; РД-09-953/14.09.2017 г.; РД – 09-954/14.09.2017 г.  и за жалбоподателите е трудно да установят коя от визираните в процесната заповед постройка е определена като незаконосъобразна и подлежаща на събаряне. Липсва идентификация на процесната постройка. Претендират се и съдебни разноски.

Ответникът  - чрез юк. П.,  счита жалбата за неоснователна и моли тя да бъде отхвърлена, като претендира и юрисконсултско възнаграждение.

Съдът намира, че жалбата е подадена от активно легитимирана страна, адресат на оспорената заповед, чиито права и законни интереси са неблагоприятно засегнати с оглед на вмененото задължение за премахване на строежи, от който жалбоподателката се ползва, и в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването,  поради което жалбата е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна поради следните съображения:

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че жалбоподателката е извършила строителство на  “Жилищна сграда с идентификатор 501.528.1”, находяща се в УПИ І – общ.от кв.54 по плана /ПИ № 73122.501.528 по КК / на с. Трилистник, Община Марица, област Пловдив. На 28,08,2017г. от общински служители на община Марица е извършена проверка на процесния строеж и е съставен  / л.12/ констативен акт № 61 от същата дата, в който са отразени установените при проверката факти – извършеното строителство на жилищна сграда без строителни книжа и разрешение за строеж, с което е нарушен чл.148, ал.1 ЗУТ. Въз основа на този констативен акт кметът на общината е издал оспорената заповед – предмет на настоящото съдебно производство.

В хода на съдебното производство жалбоподателят е  поискал  Община Марица да представи цялата преписка, както и преписката по повод издадената Заповед № РД-09-227/ 24.06.1994 г. за отстъпено право на строеж.

Прави се искане за допускане на СТЕ, по която експерта след запознаване с делото и посещение на имота на място да даде становище по следните въпроси:

- Какви постройки са изградени в имот с идент.73122.501.528 по КК на с.Трилистник, община Марица, област Пловдив ?

-  Съответстват ли изградените такива в описаните в констативните актове, налице ли е пълно, ясно и точно съвпадение, ако не в какво се състоят различията ?

- За този имот съществувало ли е отстъпено право на строеж ?

Прави се искане да се изиска справка от ДМТ “Община Марица”, в която да се даде информация кога и от кое лице е подадената първична декларация за имот с идент.73122.501.528 по КК на с.Трилистник, Община Марица ? Кое данъчно задължено лице заплаща данък сгради  и такса смет ? Какви сгради са декларирани за имота ? Какви документи за собственост са представени при регистрацията ?

Прави се искане да се задължи Кмета на Община Марица да представи справка за започнатите производства за премахване на незаконни строежи, от която да се установи, срещу колко лица живеещи в сгради частна общинска собственост в ромската махала на с.Трилистник са предприети действия за събаряне на незаконни строежи.

Моли да се допуснат трима свидетели при режим на довеждане, с които ще се установи наличието на натиск спрямо жалбоподателя от страна на администрацията на кметството, като твърдят, че в цялата махала всички постройки са незаконни, но действия се предприемат единствено срещу жалбоподателите.

В хода на съдебното производство от страна на ответника са представени / л. 25-54/ писмени доказателства т.е. :  Акт № 59 за общинска частна собственост касаещ, процесния имот, както и писмо-отговор от Дирекция “Местни приходи” към Община “Марица”, ведно с подадената „първична декларация” от лицето Н.А.А. на 08.12.1998 г.

Съдът е дал възможност на жалбоподателя и процесуалния му представител да се запознае с представените по делото доказателства и изрази становище по същите, както и направи евентуално нови искания по доказателствата, като изрично му се укаже, че при неизпълнение на горното и неангажирането на други доказателства, делото ще бъде обявено за решаване в следващото съдебно заседание.

Жалбоподателката , чрез адв. Г. е заявила , че няма средства и  моли допуснатата СТЕ да бъде заличена и съдът  да допусне 1 свидетел при режим на довеждане за установяване на фактите изложени в жалбата, както и датата на извършване на строежа на процесната сграда.

Съдът е обсъдил отразеното в първия съдебен протокол и е отразил че  не е допуснал исканата СТЕ, като изрично е посочил, че това ще бъде сторено след комплектоване на делото с исканите от жалбоподателя доказателства, поради което  не следва да се заличава СТЕ, тъй като няма допусната такава.

Съдът е допуснал до разпит на 1 свидетел, който обаче не е доведен до последното съдебно заседание .

Съдът изрично е  указал в присъствието на адв. Г.,  жалбоподателката до датата на следващото съдебно заседание писмено с молба или чрез процесуалния представител да заяви притежава ли строителни книжа за процесните имоти и ако има такива да ги представи, или в противен случай делото ще бъде  обявено за решаване след разпита на допуснатия свидетел.

При тези факти съдът намира, че оспорената заповед е законосъобразна и не са налице основания за нейната отмяна.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган – кметът на община Марица, в предвидената от закона писмена форма, при спазване на административно производствените правила и на материалноправните разпоредби, в съответствие с целта на закона да не се допуска съществуването на незаконно строителство.

Съгласно чл.225а, ал.1 ЗУТ кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2, или на части от тях. В настоящия случай заповедта е издадена от кмета на общината, т.е., от определения по закон компетентен орган. Спазени са административнопроизводствените правила. Настоящото административно производство по издаване на оспорената заповед е започнало въз основа на констативен акт № 6 от 28,08,2017 г., който акт е бил връчен на жалбоподателката, по реда на пар. 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ.

При проверката е присъствал синът на жалбоподателката , който е отказал да подпише протокола. Предвид горното съдът приема , че  жалбоподателката е била уведомена за започване на  производството,  доколкото именно констативният акт поставя началото на настоящото производство по издаване на оспорената заповед. Предвидената в чл.225, ал.2 ЗУТ процедура е изпълнена и не е налице такова съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което да представлява основание за незаконосъобразност на оспорената заповед.

От представените от страна на ответника / л. 25-54/ писмени доказателства съдът установи , че с тях не се доказва нито незаконосъобразност на оспорената заповед , нито притежаването на строителни книжа за процесния незаконен строеж.

От  Акт № 59 за общинска частна собственост се установява че процесния имот, е актуван като такъв на 12,09,2005г.

Видно от представената заповед от 01,04,1995г. / л. 27/ се установява че е отнето правото на строеж на Илия Димитров Рашков, отстъпено със заповед № рд-09-227 от 24,06,1994г.

С  писмо-отговор  / л. 39/ от Дирекция “Местни приходи” към Община “Марица”, се установява, че е подадена „първична декларация” от лицето Н.А.А. на 08.12.1998 г., като в приложението / л. 47/ е отразена площ на парцела от 54 кв. метра и постройка от 25 кв. метра. Посочено е също така че това жилище е построено през 1994година / л. 49/.

В удостоверението за декларирани данни от страна на жалбоподателката  / л. 52/ се установява че тя е собственик на една втора идеална част от горната жилищна сграда  , находяща се в УПИ парцел 2-217, квартал 54 по плана на с. Трилистник.

Доказателствата представени от ответника са приети / л. 58/ в присъствието на адв. Г., с нейно съгласие , не са оспорени , поради което съдът счита че същите следва да се кредитират напълно , съобразно другите събрани по делото доказателства и становищата на страните.

Следва да се отбележи, че в хода на административното производство по издаване на оспорената заповед общинската администрация е събрала всички относими към спорния въпрос доказателства и всички правнорелевантни факти са установени по безспорен начин.

Съдът счита , че при издаване на оспорената заповед е спазен чл.6 АПК. Доколкото целта на закона е да не се допуска и да се отстранява незаконното строителство, което изначално представлява заплаха за живота и здравето на своите собственици и ползватели, както и за неограничен брой други лица, то намесата на държавата в случая е напълно пропорционална на целта. Не е възможно по друг начин ефективно да се защити живота и здравето на жалбоподателката и нейното семейство без да се премахне съществуващото незаконно строителство. Макар че ще се засегнат правата на жалбоподателката, това е единственият способ, чрез който може да се постигне целта на закона. От друга страна, не трябва да се забравя фактът, че процесните незаконни строежи са извършени в чужд имот, без учредено право на строеж, поради което с действията си жалбоподателката е нарушила правото на собственост на трети лица. Т.е., оспорената заповед не причинява вреди, несъразмерни с преследваната от закона цел.

Дори да се приеме за безспорно установено , че  процесният строеж е построен преди повече от 24 години, в каквато насока е декларирано на л. 49,   това по никакъв начин не променя факта, че те нямат качеството на търпими строежи.  Съгласно § 16 ПР ЗУТ, за да е търпим един строеж, той трябва да е бил допустим по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им, или съгласно този закон. Очевидно процесния строеж не е бил допустим с оглед липсата на отстъпено право на строеж за жалбоподателката, както  в минало време, така и  към настоящия момент, както вече се каза.

В настоящото съдебно производство жалбоподателката имаше възможност да оспори тези факти и да представи доказателства за тяхното оборване, но това не беше сторено.

 Напротив, от нейна страна не се поиска  СТЕ , нито се доведе до разпит , допуснатия й свидетел.

Налице е  и „признание“, че процесните строежи са построени без разрешение за строеж и без строителни книжа, след като жалбоподателката не представи такива книжа , след като й е  указано в присъствието на адв. Г.,  до датата на следващото съдебно заседание писмено с молба или чрез процесуалния представител да заяви притежава ли строителни книжа за процесните имоти и ако има такива да ги представи, или в противен случай делото ще бъде  обявено за решаване след разпита на допуснатия свидетел.

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена. Направеното искане от процесуалния представител на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е основателно и е направено своевременно, поради което следва да бъде уважено и да бъде осъдена жалбоподателката да заплати на община Марица сумата 100 лева основание чл.143, ал.4 АПК и чл.78, ал.8 ГПК, във връзка с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. Затова и на основание чл.172, ал.2 и чл.143, ал.1 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, V състав,

Р Е Ш И:

 ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Г.А.А. с ЕГН **********, с адрес *** против Заповед № РД-09-951/14.09.2017 г. на Кмета на Община Марица за премахване на незаконен строеж  представляващ “Жилищна сграда с идентификатор 501.528.1”, находяща се в УПИ І – общ.от кв.54 по плана /ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник, Община Марица, област Пловдив.

ОСЪЖДА Г.А.А. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на община Марица сумата 100 (сто) лева, юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

                                                 Административен съдия: /П/