РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 697

 

 

гр.Пловдив, 26.03.2018г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на осми март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                             Административен съдия: Любомира Несторова

 

При секретаря  Марияна Г.Като разгледа докладваното АД № 2911 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 228 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /.

     Образувано е по жалба на Г.А.А., с ЕГН **********, с адрес:с***, против Заповед № РД-09-952 от 14.09.2017г. на Кмета община Марица, с която на основание чл.225а, ал.1  и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е наредено премахването на незаконен строеж: пристройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ I-общ. от кв. 54 по плана /ПИ № 73122.501.528 по Кадастралната карта /КК/ на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, разположен в северозападната част на ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник на границата с уличната регулация (ул."23-та" и ул."5-та"), с извършители Н.А.А. и Г.А.А..

                В жалбата се инвокират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваната заповед. Претендира се отмяната на  Заповед № РД-09-952 от 14.09.2017г. на Кмета община Марица и разноските по делото.

                Ответникът – Кметът на община Марица, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна, а издаденият административен акт за аконосъобразен. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

                Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок /заповедта е връчена на жалбоподателите на 25.09.2017г.-л.9 по делото/ и подадена чрез административния орган на 09.10.2017г./ и от имаща правен интерес от оспорването страна.

        Като съобрази доказателствата, становищата и доводите на страните и приложимия закон, при служебната съдебна проверка на основание чл. 168 АПК за валидност на оспорения административен акт и за неговата законосъобразност на всички основания по чл. 146 АПК Съдът намира следното от фактическа и правна страна:

       Извършена е проверка от специалисти при община Марица, която е обективирана в Констативен акт /КА/ №5 от 28.08.2017г. Установен е незаконен строеж: пристройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ I-общ. от кв. 54 по плана /ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, разположен в северозападната част на ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник на границата с уличната регулация (ул."23-та" и ул."5-та"), с извършители Н.А.А. и Г.А.А.. Пристройката към жилищната сграда е изпълнена с тухлени стени и бетонови колони върху бетонова основа. Покривът е изпълнен с дървена конструкция, покрита с керемиди и ламарина.

       Имотът е общинска собственост, съгласно Акт за общинска частна собственост /АОЧС/ №59 от 12.09.2005г. /л. 31 по делото/, като в писмо с вх. №21614/11.12.2017г /л. 54/ административният орган пояснява, че АОЧС № 59 от 12.09.2005г. и АОЧС № 24 от 13.10.2005г касаят един и същи имот. Посочен е в процесната заповед АОЧС № 24 от 13.10.2005г., тъй като по този начин е описан в скицата от АТКК.

                По време на проверката не са представени строителни книжа: одобрен инвестиционен проект, разрешение за строеж, акт за узаконяване и протокол за определяне на строителна линия и ниво и др.

       Изработена е окомерна скица относно разположението на строежа с посочени отстояния до границите на имота.  

       Строежът е пета категория съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи на Министерството на регионалното развитие благоустройството /МРРБ/и чл. 137 от ЗУТ.

       Възложители на строежа са Н.А.А. и Г.А.А..

       Констативният акт е подписан от специалистите, извършили проверката, съставен е в присъствието на М.Н.А., който е син на възложителите на строежа. Същият е отказал да подпише КА, като отказът е констатиран с двама свидетели. Съобщен по реда на §4, ал. 1 от ДР на ЗУТ със съобщение № 1/31.08.2017г., както и по реда на §4, ал.1 от ДР на ЗУТ чрез залепване на съобщението на строежа на 31.08.2017г. В указания срок не са депозирани възражения.

      Последвало е издаването на оспорената Заповед № РД-09-952 от 14.09.2017г. на Кмета община Марица, с която на основание чл.225а, ал.1  и ал.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: пристройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ I-общ. от кв. 54 по плана /ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, разположен в северозападната част на ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник на границата с уличната регулация (ул."23-та" и ул."5-та").

       В хода на съдебното производство Съдът е назначил съдебно-техническа експертиза, заличена поради невнесен депозит за вещо лице и изричното изявление на процесуалния представител на жалбоподателката в съдебно заседание, проведено на 15.02.2018г.

     В хода на съдебното производство са събрани гласни доказателства.

    Свидетелката Е.М.Г., снаха на жалбоподателката сочи факти свързани с жилищната сграда, а не с процесната пристройка. Твърди, че не знае кога е построена къщата, но е имало само една сграда, когато са «взели» къщата, пристройка не е имало.  

        Съдът намира, с оглед свидетелските показания, че процесната пристройка е построена в по-късен момент, сравнение с основната жилищна сграда. Приетите по делото писмени доказателства, представни с писмо с вх. № 20600 от 28.11.17г.: Заповед № РД-09-227/24.06.1994г и Заповед № РД-09-124/01.04.1999г. на кмета на община Марица са ирелеванти за правния спор, тъй като касаят правото на строеж за жилищната сграда, а не за процесната пристройка.

                  С оглед на установеното от фактическа страна Съдът намира следното от правна страна:

                  Съгласно чл. 225 а, ал.1 от ЗУТ (Нов - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)  кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225 ал.2, или на части от тях. В конкретния случай  процесният строеж е от пета категория, съгласно чл. 137, ал.1 т.5 от ЗУТ, следователно заповедта е издадена от компетентен административен орган-кметът на община Марица.

         При издаването на обжалваната заповед не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, дадена е пълна възможност на оспорващата страна /страни/ да участва пълноценно в административното производство. Уведомявани са своевременно за всички действия по движението на преписката, констативният акт е надлежно съобщен по реда на §4, ал.1 от ДР на ЗУТ.  Проведената процедура от администрацията на община Марица е изцяло в съгласие с предписанията на закона - извършени са всички  действия за събиране необходимия за произнасяне по същество доказателствен материал - извършени са проверки на място, съставен е констативен акт в режима на чл. 225а, ал. ал. 2 от ЗУТ.

          Констативният акт е предвидено от специалния закон на чл. 225а, ал. 2 ЗУТ доказателство /огледен протокол/ за съществуването и вида на строежа. В случая актът е редовно съставен, подписан е от извършилите проверката, съобщен е на извършителите на строежа по горекоментирания ред. Констативният акт е императивна процесуална предпоставка за законосъобразен фактически състав на крайния акт на процедурата по ЗУТ - заповед за премахване на строеж, която в случая е изпълнена.

          Констатациите по КА следва да се оборят от жалбоподателя в хода на съдебното производство.

                  В случая констатациите на административния орган не се обориха в хода на съдебното производство.

         Нормата на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ забранява съществуването на строежи, които не са разрешени съобразно изискванията на закона. Наличието на предвидените по закон строителни книжа е абсолютна предпоставка за законността на един строеж.

        Установено е, че пристройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ I-общ. от кв. 54 по плана /ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, който имот е общинска частна собственост, съгласно приетите по делото АЧОС, разположена в северозападната част на ПИ № 73122.501.528 по КК на с. Трилистник на границата с уличната регулация (ул."23-та" и ул."5-та"), е извършена без одобрени проекти, без разрешение за строеж. Не се представят доказателства за узаконяване на процесния строеж или за търпимост.

       Следва да се посочи изрично, че процесният строеж е индивидуализиран в достатъчна степен от административния орган. Данните се съдържат в материалите към административната преписка, както и в констативния акт към самата заповед, в който се съдържат и фактическите констатации.

        Съдът намира, че в случая се касае за незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Съгласно цитираната норма строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж. Такива строежи по силата на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ се премахват със заповед на кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, както е в случая.

                Съгласно §127 ал.9 от ЗУТ времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. За вписване на неверни данни в декларациите лицата носят наказателна отговорност.

       Не се ангажираха доказателства в съдебното производство относно годината на извършване на строителството.

       Годината на изпълнение рефлектира върху изследването на режима за търпимост на строежа.

       Съгласно §16 ал.2 от ДР на ЗУТ  (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.), според която норма незаконни строежи, започнати в периода 8 април 1987 г. - 30 юни 1998 г., но неузаконени до влизането в сила на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, и ако са декларирани от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998г. В случая не се ангажираха доказателства за деклариране на строежа през 1998г.

      Не отговаря и на изискванията на § 127 ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, според която норма строежи, изградени до 31 март 2001г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Отново не са ангажирани доказателства във връзка с времето на извършване на строежа.

       Във връзка с изложените мотиви Съдът стига до извода, че  процесният обект, имащ характер на строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР на ЗУТ, е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ, осъществен е без строителни книжа /разрешение за строеж/. За процесния обект не са налице предпоставките, водещи до приложимостта на § 127 ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.

       Съдът намира, че атакуваната заповед е законосъобразна и постановена съответно с целта на закона. Проведеното оспорване и депозираната жалба, която го материализира, следователно са неоснователни. 

        С оглед изхода на делото, искането на ответника за присъждане на разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.4 от АПК, в тежест на жалбоподателя следва да бъде възложено заплащането на възнаграждение за осъществената от юрист правна защита на административния орган, определено в размер на 100лв. /сто лева/, съгласно чл. 78, ал. 8 ГПК /нова ред. ДВ бр. 8/24.01.2017 г./ във връзка с чл. 37, ал. 1 Закон за правната помощ /ЗПП/ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

      Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд - Пловдив, ХV административен състав

Р Е Ш И:

             ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.А., с ЕГН **********, с адрес:с***, против Заповед № РД-09-952 от 14.09.2017г. на Кмета Община Марица.

               ОСЪЖДА Г.А.А., с ЕГН **********, с адрес:с***, да заплати в полза на Община Марица сумата в размер на 100лв. /сто лева/.

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                    Административен съдия: /П/