О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2277

гр. Пловдив, 15 ноември 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в закрито заседание на 15,11,2017 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ                                        

 като разгледа административно дело №2084 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.172, ал.5  от ЗДП.

Жалбоподателят  - Н.П.П. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Д. обжалва ПАМ, наложена на 17.05.2017 г. от Община Пловдив /сектор – Общинска Полиция Пловдив, с която е  репатриран личния й автомобил, марка “БМВ” с рег. № ***, паркиран  на ул.***.

В жалбата се твърди, че не е извършено никакво нарушение и отивайки си към автомобила жалбоподателката забелязала спрял автомобил за репатриране на личния й автомобил.  Полицаят помолил П. да заплати 30 лева, тя ги заплатила и автомобила й не бил репатриран , а оставен на место.

Твърди се , че наложената ПАМ е  незаконосъобразна, като се претендира  и заплащане на съдебни разноски.

Ответникът - старши полицай Д. Б., при Сектор “Общинска полиция” при ОД на МВР – Пловдив счита жалбата за неоснователна, тъй като става въпрос за паркиран автомобил на ул.”***” на 17.05.2017 г. при наличието на знак В-27, според който е забранен престоя и паркиране на МПС с допълнителна табела означаваща, че работи паяк и не е правилно паркирането. Заявява , че е санкционирал водача  с фискален бон и  автомобила е освободен на место срещу 30 лв., на основание чл.32 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, изменена и допълнена с Решение № 224, Протокол № 12/18.06.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 157, Протокол № 6/14.04.2016 г. на Общински съвет Пловдив. Твърди , че съгласно цитираната разпоредба на чл.32 в случаите, когато е започнало репатрирането на неправилно паркирано МПС и собственика му се яви на място, с желание да се освободи , се заплаща половината от дължимата такса за репатриране , а именно 30 лева.

Съдът е насрочил делото в о.з. и е събирал доказателства , като на 18,10,2017г. с определение е обявил делото за решаване.

Съдът установи , че жалбата е недопустима , като просрочена такава.

Видно от представените по делото доказателства и конкретно от съдържанието на жалбата и отразеното във фискален бон на л. 7 се установява , че опита за репатриране на автомобила  е бил осъществен на 17.05.2017 г., а жалбата срещу процесната ПАМ е подадена директно  в ПАС на 21,07,2017г. от процес.представител на П. , адв. Тодор Д..

Оспорената ПАМ подлежи на обжалване по общия ред в 14 дневен срок от налагането й, като в случая жалбата  е просрочена с около 50 /петдесет/ дни.

Съдът счита че следва да отмени определението си с което делото е обявено за решаване от 18,10,2017г. , остави без разглеждане жалбата на Н.П.П. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Д. против  ПАМ, наложена на 17.05.2017 г. от Община Пловдив - сектор – Общинска Полиция Пловдив и прекрати съдебното производство.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.159, т.5 от  АПК Административен съд - Пловдив, V състав,

 О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението си с което делото е обявено за решаване на 18,10,2017г.

ОСТАВЯ  без разглеждане жалбата на Н.П.П. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Д. против  ПАМ, наложена на 17.05.2017 г. от Община Пловдив - сектор – Общинска Полиция Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА  съдебното производство по ад. № 2084/2017г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването с препис за страните.

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: