О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2287

гр. Пловдив, 16.11.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, V-ти състав, в закрито заседание на 16,11,2017г. в състав :

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТОИЛ БОТЕВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2246 по описа за 2017год. и взе предвид следното :

Делото е образувано по жалба на  Г.К.Г. с  ЕГН ********** ***  срещу Съобщение с изх. № 34022 от 14.07.2017г.  по изп. Дело № 20165330400123 на ДСИ при РС Пловдив.

Делото е обездвижено  на 14,08,2017г. и на жалбоподателя е  изпратено съобщение в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да  внесе дължимата ДТ, като изрично е посочено, че при неизпълнение на горното,  съдебното производство ще бъде прекратено.

Съобщение с горното съдържание е връчено лично / л.6/  на жалбоподателя на 16,08,2017г. ,  в деловодството на ПАС, като дадения срок  е изтекъл на 23,08,2017г.

Жалбоподателя не е изпълнил задължителното указание на съда и не е внесъл дължимата ДТ, а е предприел действия по касационно обжалване на горното разпореждане. ВАС в свои определения по ч.а.д. № 10064/2017г. и по ч.а.д. № 12390/2017г.  е намерил частната жалба за процесуално недопустима, защото не е от категорията на определенията и разпорежданията, визирани от законодателя в чл. 229, ал. 1, т. 1 и 2 от АПК и то не прегражда по- нататъшното развитие на съдебното производството. Посочено е, че несъгласието на частния жалбоподател с процесуалните действия на съда – относно съдържанието на съдебния акт по движение на делото, не основават извод за неговата обжалваемост.

В производствата по АПК, жалбоподателят следва да изготви своята жалба съобразно изискванията на чл. 150 от АПК и да внесе дължимата ДТ. При неизпълнение на горното съдията докладчик няма право да насрочи делото в о.з.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание  чл.158,  ал.3 от АПК съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г. с  ЕГН ********** ***  срещу Съобщение с изх. № 34022 от 14.07.2017г.  по изп. Дело № 20165330400123 на ДСИ при РС Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2246/2017г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: