РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2166

 

гр. Пловдив, 02 ноември 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на втори ноември две хиляди и седемнадесетата година  в състав:

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 

като разгледа докладваното от административен съдия ГЕОРГИ ПАСКОВ  адм. дело №  2274 по описа за 2017г. на Административен съд - Пловдив и като обсъди:

Производството по делото е образувано по повод жалба от М.С.Р., ЕГН **********,***, чрез процесуалния й представител адв. М., против Акт за установяване на задължения по декларация  № 547/11.07.2017г. издаден от Главен инспектор при Дирекция Местни данъци и такси“ към Община Пловдив.

По допустимостта на жалбата Съдът намира за установено следното:

Съобразно разпоредбата на чл. 151, т.3  от АПК към жалбата или протеста се прилага. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи.

Съгласно чл. 158, ал.1 от АПК когато жалбата или протестът не отговарят на изискванията на чл. 150, ал.1 и чл. 151 те се оставят без движение, като на оспорващия се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок.

С Разпореждане от 16.08.2017г. съдът е изпратил на жалбоподателката съобщение да представи по делото документ за внесена ДТ в размер на 10 лв.

По делото е постъпила молба от вх. № 15715 от 20.09.2017г. с която жалбоподателката моли на основание чл. 83 от ГПК да бъде освободена от внасяне на ДТ.

С Разпореждане от 20.09.2017г. съдът на основание чл. 83, ал.2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК е указал на жалбоподателката да представи доказателства за липса на доходи –ДИМС, удостоверяваща доходите на лицето и неговото семейство, имуществено състояние семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост, възраст и други обстоятелства.

Съобщението е било редовно връчено на 20.10.2017г., като срока по чл. 158, ал.1 от АПК нередовностите на жалбата не са били отстранени.

Съгласно чл. 158, ал.3 от АПКако нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал.1, жалбата или протестът се оставя без разглеждане с разпореждане на съдията-докладчик. Когато нередовностите се открият в течение на производството, съдът прекратява делото.

Предвид горното жалбата следва да се остави без разглеждане и производството по делото следва да бъде прекратено.

Ето защо Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Р., ЕГН **********,***, чрез процесуалния й представител адв. М., против Акт за установяване на задължения по декларация № 547/11.07.2017г., издаден от Главен инспектор при Дирекция Местни данъци и такси“ към Община Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2274 по описа за 2017г. на Административен съд – Пловдив.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 

                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/