Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 1729

гр.Пловдив, 05 . 09 . 2017г.

Административен съд – Пловдив, VI състав, в закрито заседание на пети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                        Административен  съдия : Здравка Диева

 

като разгледа ч.административно дело № 2505 по описа за 2017г., взе предвид следното:

Производство по реда на чл.60 ал.5 АПК вр. с чл.188 ЗДДС.

„***“ ООД, **** обжалва разпореждане за допускане на предварителното изпълнение със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 285154-F324383/29.08.2017г., издадена от Директор на *****.

- Жалбоподателят счита разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта за незаконосъобразно с искане за отмяната му и спиране предварителното изпълнение на административния акт : Текстът на заповедта не разкрива в яснота съображенията за допускане на предварително изпълнение, според изискванията на чл.60 ал.1 АПК. Посочените основания за допускане на предварително изпълнение в заповедта не обосновават необходимост от допускане на предварително изпълнение поради липса на обвързване на изброените основания с конкретиката на случая. Твърди се, че нарушението не отговаря като тежест и настъпил вредоносен резултат на наложената принудителна мярка. Тоест, липсват фактически основания с конкретни съображения и наличие на някоя от предпоставките в чл.60 ал.1 АПК, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение, предвид характера на самото нарушение. Оспорени са посочените в разпореждането основания с твърдение, че налагането на ПАМ посредством запечатване на обекта не отговаря на нито една от целите на ПАМ вр. с чл.22 ЗАНН.

Възразено е против изводите относно съществуваща възможност да бъде извършено ново нарушение – с приложена към жалбата Хронология на дебитна сметка № 501 за периода 01.08.-15.08.2017г. с кореспондираща сметка № 702, се твърди, че „издаваните касови бележки от кочан са отразени като приходи и предстои да бъдат декларирани в законовия срок“, поради което хипотетичното предположение при налагане на ПАМ е несъстоятелно и „нарушенията се извършват от служители“. Поддържа се, че неописването на кочан с касови бележки в книгата за дневните финансови отчети не може да доведе до укриване на приходи и щети за фиска, тъй като издаваните от кочана касови бележки са отразени в посочените сч.сметки и предстои да бъдат декларирани.

Посочено е, че издаване на ПАМ преди да бъде издадено наказателно постановление лишава субекта от привилегията по см. на чл.187 ал.4 ЗДДС, като в случая НП не е било връчено. Искането за спиране на предварителното изпълнение е заявено до издаване на наказателно постановление.

Според хронология по дебита на см. 501 за периода от 01.08.2017г. до 15.08.2017г. с кореспондираща см. 702 сумарните обороти за см.501 са 64 818.44 / 0.00, а за см. 702 са 0.00 / 54015.37.

-  Директорът на ***** или упълномощен представител не изрази становище по жалбата. Административно дело № 2505/2017г. на АС-Пловдив е образувано на 04.09.2017г. в 16.25ч. С разпореждане от същата дата е изискано от ответникът незабавно да представи административната преписка – конкретизирано е до 11ч. на 05.09.2017г., предвид връчване на заповедта на 04.09.2017г. и определено запечатване на 05.09.2017г. – 15.30ч.

Към момента не е постъпила изисканата административна преписка, поради което следва произнасяне в бързото производство въз основа на представените с жалбата : Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № 285154-F324383/29.08.2017г., издадена от Директор на ***** и хронология по дебита на см. 501 за периода от 01.08.2017г. до 15.08.2017г.

1. Жалбата против допуснатото със заповедта предварително изпълнение е подадена от адресат на неблагоприятен административен акт в тридневен срок от връчване – в разписка за връчване е удостоверена дата 04.09.2017г., жалбата е подадена на същата дата. Оспорването е допустимо.

Предварителното изпълнение е допуснато на основание чл.188 ЗДДС във вр. с чл.60 АПК със заповедта – съдържащо се в административния акт и наименовано разпореждане. Съгласно чл. 60 ал.1, ал.4 АПК : В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. ; Разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.”.

2. Със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 285154-F324383/29.08.2017г., е наложено запечатване на търговски обект : щанд за търговия с парфюми, намиращ се в ***, на входа на магазин „***“ и стопанисван от търговското дружество-жалбоподател и забрана за достъп до него за срок от три дни. Посочено е, че запечатването ще се извърши на 05.09.2017г. от 15.30ч.

Административният акт не е предварително изпълняем по силата на закона, поради което в тежест на органа е да изложи конкретни съображения за разпоредено допускане на предварителното изпълнение /обратно на тежестта за оборване на презумпцията при предварително изпълнение по силата на закона/.

Разпореденото предварително изпълнение на наложената ПАМ е мотивирано с предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел : - да се защити особено важен държавен интерес – спазване на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства, „в което се изразява в интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните доходи и размера на публичните задължения“. ; – при съществуването на опасност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено; - при хипотеза, в която закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

Посочено е, че допуснатото предварително изпълнение е съобразено с наличие на предпоставките в чл.60 ал.1 АПК – необходимо е да се защитят важни интереси /описаните по-горе/ и ако не бъде допуснато предварително изпълнение съществува опасност от извършване на ново нарушение, а опасността за фискалния ред при констатирана подобна практика водеща до отклонение от данъчно облагане, би била непосредствена. Посочено е, че „Законосъобразното описание и водене на документите свързани с фискалните устройства и особено кочана с ръчните касови бележки, които се издават вместо фискални касови бележки при продажба на стоки, в хипотезата на дефектирало ФУ, е нормативно задължение на субектите, стопанисващи или управляващи търговски обекти, което следва да изпълняват при съответните предпоставки.“ Изтъкнато е, че при неизпълнение на това задължение се препятства контролната дейност и не може да бъде установена фактически реализирания оборот от проверявания обект, тъй като липсват обективни критерии.

- В конкретния случай административния орган се е позовал на установено неспазване на реда за водене на кочан с ръчни касови бележки, при съобразяване с местоположението на търговския обект – вход на голям хипермаркет, вкл. на характера на дейността – търговия с парфюми и липсата на ЕКАФП в обекта, в момента на проверката. Тези факти с основание са приети като свидетелстващи за липса на отчитане на каквито и да било продажби през касовия апарат, което определя поведението на проверяваното лица като накърняващо съществено обществения интерес и фискалната политика на държавата, тъй като не позволява да бъдат проверени извършените продажби с последица – неправилно определяне на реализираните доходи. Посочено е, че събраните данни налагат извод, че една от целите на търговеца е именно отклонение от данъчното облагане, което води винаги до негативни последици за фиска. Необходимостта от предварителното изпълнение в случая е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, довели до извършеното деяние. Търговецът е извършил административно нарушение, с което се засяга основният ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността за неотчитане на приходи, както и другите допуснати нарушения на действащото законодателство и да бъде коригирано поведението към спазване отчетността и начисляването на дължимите данъци върху реализираните обороти.

- Следващ аргумент за допускане на предварителното изпълнение е възможност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, като се променя правната форма или търговецът стопанисващ обекта. За обосноваване на посоченото основание е посочено, че при проверка в информационните масиви на НАП е установено, че на *** ООД през последните две години са съставени 13 бр. АУАН за различни по вид нарушения – на реда и начина на отчитане и водене на фискалните устройства вр. с данни от проверки на обекти в цялата страна /нарушение на чл.25 ал.1 т.1 – неиздаване на касови бележки; чл.36 ал.1 – неиздаване на касови бележки от кочан; касова разлика – чл.33 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. Тоест, поведението на търговеца изисква превъзпитание към спазване на фискалната политика и преодоляване възможност от затрудняване изпълнението на ПАМ.

- Преценено е, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда – съществено отклонение от данъчното облагане по отношение конкретния субект. Прието, че са налице факти, предразполагащи разрастване на причинените вреди на фиска, както поради възможността от значителна по обем дейност – търговия с парфюми, така и конкретната липса в момента на проверката на ЕКАФП в обекта. Тоест, липсва отчитане на каквито и да било продажби през касовия апарат, не е възможно да се установи издаваните бележки за продажби в кой обект са.

3. ПАМ е наложена за нарушение на чл.39 ал.5 от Наредба Н-18 / 13.12.2006г. на МФ вр. с чл.118 ал.4 т.1 ЗДДС, установено при контролна покупка от проверяващия екип преди легитимация : в заведената книга за дневни финансови отчети на първа страница не е описан кочан с ръчни касови бележки, при положение, че при проверката е установено използване на 1 бр. кочан с ръчни касови бележки, който не е отразен в книгата. Използването на кочан с ръчни касови бележки е било наложително поради ремонт на ФУ № ДУ377288.

В разпоредбата на чл. 60 ал. 1 АПК са уредени няколко хипотези, при наличието на които е допустимо предварително изпълнение на акта : когато това се налага за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

Предвид тежестта за обосноваване необходимост от допускане на предварително изпълнение на заповедта, което е по изключение, с арг. от чл.188 ЗДДС, следва на първо място да се отбележи дължимо съобразяване с разликата при мотивиране налагането на ПАМ и мотивиране за допускане на предварително изпълнение на акта. Част от съображенията за обосноваване необходимост от предварителното изпълнение са относими към целите на приложената мярка /”Разпореденото предварително изпълнение на наложената ПАМ е мотивирано с предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид.”/. Излагането на мотиви за възприетите елементи на фактическия състав на нормата на чл.60 ал.1 АПК е условие за законосъобразност, а предпоставките за налагане на ПАМ и за допускане на предварителното изпълнение са различни.

По отношение посочените основания за допускане на предварителното изпълнение в конкретния случай :

            - Поставената от административния орган цел – „Именно с цел да се промени установената организация в дейността на търговеца и причините, водещи до неблагоприятни последици за фиска се налага предварително изпълнение на наложената ПАМ” съответства на целта на ПАМ, но пряко не обосновава предпоставка за допускане на предварителното й изпълнение.

            - Защита интересът на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби е едно от основанията за допускането на предварително изпълнение на ПАМ, визирани в сочената разпоредба - необходимостта да бъде защитен особено важен държавен интерес. Налагането на ПАМ има преустановителен и превантивен характер и цели именно предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане, а отлагането й във времето би попречило за постигането на посочените цели. В този см., охраняването на държавния бюджет обосновава наличието на хипотеза на защита на особено важен държавен интерес, изразяваща се в гарантиране и осигуряване на постъпленията в него чрез спазване на фискалната дисциплина. Обстоятелството, че търговецът не е спазвал реда за съхраняване на документи, издавани във вр. с ФУ и в частност – при ремонт на ФУ, съответно – липса в обекта на ЕКАПФ, действително е налагало стриктно съобразяване с нормата на чл. 39 ал.5 от Наредба Н-18 / 13.12.2006г. на МФ: „Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект. При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети.“. Тоест, може да бъде прието, че е възпрепятства възможността за проследяване на реализираните обороти и конкретното поведение влияе върху размера на публичните задължения, което от своя страна води до ощетяване на фиска. За законосъобразността на разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на ПАМ /като част от заповедта/ по чл. 60 ал. 1 АПК е достатъчно наличието на едно от предвидените в разпоредбата основания /в този см. определения на ВАС по адм.д. №2477/17г., адм.д. №2663/17г., адм.д. №2811/17г., адм.д. №2829/17г., адм.д. №2808/17г., адм.д. №2975/17г., адм.д. №3262/17г., адм.д. №3893/17г., както и Определение № 4654/2017г./. Законодателят не изисква кумулативност на посочените в текста предпоставки, поради което при установеност на една от тях, следва извод за неоснователност на искането за спиране на предварителното изпълнение, респект. обжалване на разпореждането за допускането му.

- В допълнение се отбелязва и следното : За предпоставката възможност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, е посочено, че се има предвид „изградено поведение на търговеца към действие в нарушение на закона“. В тази насока и с оглед съдържанието на разпореждането за предварително изпълнение следва да се отбележи, че данните за други АУАН пряко не могат да обосноват предварително изпълнение, а и липсва информация за резултатът от адм.нак.производства, но от друга страна индикират за последователност в поведението, а не за инцидентен и изолиран случай, в който не е спазен редът за съхраняване на съответните документи.  

Допуснатото предварително изпълнение с разпореждането в заповедта подлежи на обжалване в 3 дн.срок съгласно чл.60 ал.4 АПК, поради което при оспорването му жалбоподателят следва да представи доказателства за твърденията си. Както бе посочено, тежестта за доказване на една или всички предпоставки за допускане на предварителното изпълнение в случая е за административния орган. От значение е, че при липса на ЕКАФП в момента на проверката, независимо, че се касае за контролна покупка на проверяващи органи – преди легитимацията, което сочи действителна продажба /за което не се спори/, търговецът е проявил неизпълнение на задължения, изпълнението на които гарантира както интересът на фиска, така и на коректна търговска дейност. Неправомерното поведение не може да бъде квалифицирано на такова с нисък интензитет, освен което в случая не е опровергана и информацията за последователно неизпълнение на задължения в предходен период от 2 години. Административният орган не е освободен от задължението да докаже трайно установено поведение на субекта, обосноваващо възможност от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта и посочените данни индикират именно количествен признак, въз основа на който поведението на търговеца може да бъде квалифицирано на ако не трайно, то доказано ориентирано към повтарящо нарушаване на законовите изисквания при отчитане на продажбите. В случая е установена липса на ЕКАФП в момента на проверката, който факт не е оспорен и с основание е обвързан с местоположение на обекта и характера на дейността при неизпълнение на задължението по цитираната разпоредба.

            Принципно липсата на посочен АУАН и НП в частта от заповедта за допускане на предварителното изпълнение не представлява пропуск, тъй като разпоредбата на чл.187 ал.4 ЗДДС касае действието на ПАМ. В тази насока, съгл. чл.186 ал.1 ЗДДС – „Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което ….”. Тоест, искането за спиране на предварителното изпълнение до издаване на НП не е обосновано, вкл. преценено и според принципа за съразмерност – чл.6 АПК : Превенцията срещу нежелан резултат за фиска, както и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварителното изпълнение на ПАМ. Имущественият интерес на жалбоподателя не може да се противопостави по значимост на интереса на фиска и не са посочени интереси и права, които са засегнати повече от необходимото.

            Отбелязва се, че доводите в жалбата основателно са аргументирани с тежестта на доказване по см. на чл.60 АПК, но се съобразява съдържанието на разпореждането за предварително изпълнение и наличието на конкретни факти за обосноваването му и съответно липса на конкретика в хронологичната ведомост, представена с жалбата, която да преодолява констатацията на нарушение.

По изложените съображения жалбата се приема за неоснователна, поради което съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Оставя без уважение жалбата на „***“ ООД, **** против разпореждане за допускане на предварителното изпълнение със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 285154-F324383/29.08.2017г., издадена от Директор на *****.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Република България в седемдневен срок от съобщаване за постановяването му.

 

 

                                                                 Административен съдия :