ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

  1737

 

гр. Пловдив,  07.09.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в закрито заседание на седми септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                   

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2511 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по искова молба на Производствено – потребителска земеделска кооперация „П-“, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. А., кв. „Д.в.“, пл. „А.Н.Х.“ № 3, представлявано от И.А.А., чрез адвокат А.В.П., против Заповед № 5897 от 23.07.2017г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. П., с която е наредено да се прекъсне водоснабдяването и каналното отклонение на абонат № 0202006645, поради наличие на неизплатени задължения.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна и неправилна, тъй като не е спазена процедурата по издаването й, разписна в чл. 40 от Общите условия за  предоставяне на В и К услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. П..

При проверката за допустимостта на жалбата, съдът констатира, че в случай се оспорва нареждане на В и К оператора по прекъсване на  В и К услуги. Оспореното нареждане, с оглед данните по делото, не представлява  отказ за извършване на услуга от страна на административен орган и няма характер на индивидуален административен акт, поради което не подлежи на съдебен контрол по реда на АПК. Съгласно разпоредбата на §1 от доп. разпоредби на АПК ”административен орган” е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на адм. правоотношения, овластен въз основа на закон.

Според чл. 2 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи /Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г./, услугите водоснабдяване и/или канализация (В и К) се предоставят на потребителите от търговски дружества с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води, наричани за краткост "оператори", в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и Закона за водите (ЗВ). След като В и К операторът не е административен орган по смисъла на § 1, т.1 АПК респ. овластен с административно властнически правомощия орган, то и издаваните от органите му актове нямат административен характер. В случая се касае до търговско дружество, което не принадлежи към системата на изпълнителната власт, поради което органите му не притежават качеството на административен орган по смисъла на цитираната разпоредба. Ето защо оспорената заповед не отговаря на определението за индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Касае се за договорни отношения свързани с доставка и ползване на водопреносната мрежа по Общите условия на договорите за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператора /така Определение № 7455 от 14.06.2017 г. по адм. д. № 5619/2017 на Върховния административен съд/.

Според чл. 58, ал. 3 от ОУ за предоставяне на В и К услуги от „ВиК“ ЕООД – гр. П. /http://www.vik.bg/data/images/doc/Obshti%20usloviya%202014.pdf/, когато потребителят не е удовлетворен от предприетите мерки от страна на В и К оператора, той има право да подаде жалба до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /по настояще КЕВР/, в съответствие с компетентността й по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/ и Закона за енергетиката /ЗЕ/, чрез В и К оператора, който изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства и становище по жалбата в 7-дневен срок.

В правомощията на КЕВР, съгласно чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, е да разглежда жалби на потребители срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

При това положение, търсената съдебна защита по реда на АПК не може да бъде реализирана, тъй като е приложим специалният ред по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във вр. чл. 58, ал. 3 от ОУ.

Според чл. 130, ал. 4 от АПК, ако съдът намери, че делото не му е подведомствено, го изпраща на надлежния орган. При това положение, на основание чл. 159, т.1 и чл. 130, ал. 4 от АПК във вр. чл.  чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във вр. чл. 58, ал. 3 от ОУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. П., производството по делото следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подведомственост на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Разноски не се претендират, поради което и не следва да се присъждат.

Ето защо, Съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Производствено – потребителска земеделска кооперация „П-“, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. А., кв. „Д.в.“, пл. „А.Н.Х.“ № 3, представлявано от И.А.А., чрез адвокат А.В.П., против Заповед № 5897 от 23.07.2017г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. П..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2511 по описа на Административен съд П. за 2017 година.

ИЗПРАЩА жалбата по подведомственост на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, от страните и от органа, на който делото е изпратено.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: