РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

      

О П РЛ Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 151

гр. Пловдив,  22.01.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, II отделение, XIIІ състав, в закрито заседание двадесет и първи януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

         като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 2793 по описа за 2017 год. и взе предвид следното :

          Производството по делото е образувано по жалба на Б.Б.С., ЕГН **********,***, против Решение № 1040-15-61/04.09.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив.

         Недоволен от така издаденото решение на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, жалбоподателят обосновава твърдения за неговата незаконосъобразност, поради което настоява за отмяната му. В жалбата е посочено, че административният орган неправилно е приложил чл. 115а от КСО, като е следвало да се погасят по давност всички негови задължения до 31.12.2010г.

Ответникът по жалбата Директор ТП на НОИ – гр. Пловдив намира същата за неоснователна по изложени в представеното по делото писмено становище.

Пловдивският Административен Съд - ХІІІ състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, намира за установено следното:

С разпореждане № 000025/01/93-01/94 издадено от Ръководителя на РУСО –Пловдив, на основание чл. 2 от Закона за пенсиите /отм./, на жалбоподателя му е била отпусната пенсия за изслужено време и старост считано от 01.08.1994г.

Жалбоподателят на  основание чл. 50а от Закона за пенсиите /отм./ е подал молба декларация вх № 198025  от 05.11.1999г./л.18/  да му бъде отпусната добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавала починалата му съпруга А.В.С., която добавка му е била отпусната, считано от 01.09.1999 г.

При извършена проверка в НБД "Население" служба "ГРАО" е било установено, че жалбоподателят е  сключил последващ граждански брак. Осигурителният орган е изискал справка от Район Централен, като с писмо с изх. № 3300-75(1)717.09.2014 г., е представено Удостоверение за семейно положение/л.45/, видно от което  е, че жалбоподателя е сключил втори граждански брак на 15.12.2000г., съгласно акт за брак 1213.

За това обстоятелство лицето не е съобщило на органите по пенсионно осигуряване в едномесечен срок от настъпване или узнаване за обстоятелството, поради което с Разпореждане **********/ПР-1575/08.10.2014 г. издадено от Ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ Пловдив на основание чл.96, ал.1, т.З от КСО получаваната добавка по чл. 84 от КСО е била прекратена.

С Разпореждане **********/Протокол Ра - 948/17.11.2014 г., на основание чл. 98 ал. 2, чл. 114 ал. 1 от КСО  е разпоредено  на жалбоподателя да възстанови неоснователно получената сума за добавка по чл. 84 от КСО в размер на 5790.95 лв., от конто главница за периода 01.01.2004г. -30.09.2014г. в размер на 3261.41 лв. и 2448.54 лв. лихва по чл.113 от КСО, начислена към 17.11.2014г., като при непогасяване на задължението в срока за доброволно изпълнение от получаваната  лична пенсия за осигурителен стаж и възраст следва да се удържа сума в размер на 28.44 лв. месечно до пълното погасяване на задължението.

Горепосочените разпореждания са били връчени лично на жалбоподателя  на 20.11.2014 г., като същите не са били обжалвани в срока по чл. 117 от КСО.

         Жалбоподателят е подал жалба вх. № 1019-15-1390/02.08.2017г. /л.65/ до Директора на ТП на НОИ – Пловдив в която е направено искане да бъдат заличени всички дължими суми до 31.12.2011г.

         С Решение № 1040-15-61 от 04.09.2017г.  административният орган е признал за погасено по давност и е отписал вземането на ТП на НОИ - Пловдив по Разпореждане **********/Ра-948/17.11.2014 г. на Ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ -Пловдив за лихва към 31.07.2017 г. в размер на 944.48 лв , начислена върху погасената главница в размер на 496,53 лв.

         Видно от горното е, че диспозитивът на  обжалваното решение е изцяло в полза на жалбоподателя, поради което същият няма правен интерес от оспорването.

         Съобразно чл. 159 т.4 от АПК жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорващият няма правен интерес от оспорването;

         В случая обаче административният орган не се е произнесъл изрично по цялото искане а именно да бъдат заличени всички дължими суми до 31.12.2011г.

 .  В решението са изложени обстойни мотиви, поради какво органът приема жалбата за неоснователн, но в диспозитива му не се съдържа изрично произнасяне тази връзка.

         Видно от горното е, че жалбата следва да се остави без разглеждане, производството по делото следва да бъде прекратено, като административната преписка следва да бъде върната за изрично произнасяне по направеното  искане на жалбодателя с жалба вх. № 1019-15-1390/02.08.2017г.

         Мотивиран от изложеното, Пловдивският административен  съд

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество на делото.

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Б.С., ЕГН **********,***, против Решение № 1040-15-61/04.09.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2793/2017г. по описа на Административен съд – Пловдив.

            ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив  за изрично произнасяне по направеното  искане на Б.Б.С., ЕГН **********,***№ 1019-15-1390/02.08.2017г. да бъдат заличени всички дължими суми до 31.12.2011г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

  

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: