РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

                                              

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 2249

 

гр. Пловдив, 13  ноември  2017 г.

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XI с., в закрито заседание на тринадесети  ноември  през две хиляди и седемнадесета  година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

като разгледа   адм. дело № 2797  по описа за 2017 г., взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от В.Б.П.,***, ЕГН **********, срещу заповед № 765/18.09.2017 г. на Кмета на Община К..

С разпореждане на съда от 06.10.2017 г. производството по делото е оставено без движение до отстраняване на констатираните нередовности по жалбата, а именно внасянето на ДТ в размер на 10 лева. Изрично е уведомен жалбоподателката, че при неотстраняване на нередовностите по жалбата, производството по делото ще бъде прекратено.

В законоустановения и указан от съда срок, а и към момента на постановяване на това определение, от страна на жалбоподателката не са предприети действия по отстраняване на нередовностите по жалбата.

Жалбоподателката е уведомена за разпореждането на съда по реда на чл.158, ал.2 от АПК.

Ведно от съобщението за оставяне на делото без движение, жалбоподателката не е открита на посочения от нея по жалбата ѝ адрес. По данни на връчителя от съседите, жалбоподателката живее и работи извън страната. На адреса не е открито и други лице, на което да бъде връчено съобщението.

По делото е направена справка от НБД“Население“ за постоянния и настоящия адрес на жалбоподателката и от нея действително е видно, че от 05.08.2014 г. настоящият адрес на П. е в Чешка Република.

Предвид това, съдът е предприел връчване по реда на чл.158, ал.2 от АПК, поради липсата на друга предвидена от закона възможност за връчване на съобщения на жалбоподателя, когато последният не е посочил адрес, на който да бъде осъществено връчването на призовки/съобщения по делото  - лицето не пребивава на постоянния си адрес, а посочването като настоящ адрес само на „Чешка Република“ на практика се приравнява на липсата на посочен адрес.

При това положение, съобщението е връчено посредством поставяне на обявления на определеното за това място в съда на 17.10.2017г.

Обявлението е свалено на 31.10.2017г.

Обявлението е било поставено на определеното за целта място в съда в продължение на 7 дни.

От  свалянето му на 31.10.2017г. са изтекли повече от 7 дни.

Предвид посоченото, съдът приема, че в законоустановения и указан от съда срок не са отстранени констатираните  нередовности по жалбата.

            До датата на настоящото определение не са предприети никакви действия по  отстраняване на нередовностите. Неотстраняването на нередовностите налага оставане на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

 

Ето защо и на основание чл.158,  ал.3 от АПК, Съдът

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от В.Б.П.,***, ЕГН **********, срещу заповед № 765/18.09.2017 г. на Кмета на Община К..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2797/2017 год. по описа на Административен съд Пловдив.

            Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                 Председател: