ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2026

Гр.Пловдив, 16 октомври 2017 година

 

   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, V-ти състав, в закрито заседание на 16,10,2017 година, като разгледа ч.адм. дело № 2852 по описа на съда за 2017 година, в състав

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТОИЛ БОТЕВ

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 60 от АПК и по чл. 195, ал.6 от Закона за устройство на територията.

Жалбоподателят  -  А.А.К. с ЕГН **********,*** обжалва   допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 47-РОА-508 от 27.09.2017г. на Кмета на Район "Южен" при Община Пловдив, с която на основание чл. 195, ал.6 от Закона за устройство на територията е наредено премахването на обект, представляващ едноетажна сграда , находяща се в УПИ III-328, кв. 11 по плана на кв. Въстанически-север , в гр. ***, собственост на К. , тъй като поради възникнал пожар и естествено износване на  сградата , същата не може да се заздрави , станала е опасна за здравето и живота на гражданите, негодна е за използване, застрашена е от самосрутване и е вредна в санитарно отношение.

 В жалбата е направено искане по чл. 60, ал.4 от АПК за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, тъй като къщата е родна такава на жалбоподателят и  тя не застрашава живота на никой гражданин.Претендира и съдебни разноски.

Съдът приема, че жалбата, ведно с искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, въпреки изразеното становище / л.44/ за недопустимост е подадена в срок, видно от отметката и подписа на К. на гърба на оспорената заповед –л.10,гръб, т.е. съдът приема че същата е сведена до знанието на жалбоподателя на 09,10,2017г, подадена е срещу акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което е процесуално допустима.

Разгледано по същество настоящото искане за спиране изпълнението на оспорената заповед е неоснователно.

Законодателят в текста на чл. 217, ал. 1, т. 9 от ЗУТ изрично е предвидил, че подадените пред съда жалби не спират изпълнението на заповедта, а те могат да бъдат спрени единствено от съда , при наличието на предвидените в закона хипотези.

При наличието на някои от материалноправните предпоставки на чл. 60, ал. 1 АПК е дадена възможност на съда да спира изпълнението на посочените заповеди. В този случай молителят следва да обоснове необходимостта от спиране на допуснатото изпълнение, като докаже наличието на засягане на свой интерес, който да е равен по значимост на посочените в нормата на чл. 60, ал. 1 АПК. В случая жалбоподателят не обосновава такъв интерес.

Съдът установи , че пожара е възникнал в началото на годината и до сега К. не е предприел каквито и да е действия по заздравяването на конструкцията и покрива. Същият е социално слаб  / л. 56 / и не разполага с финансови средства за ремонт. К. ***, и имота в който е построена къщата е собственост на друго лице.

Съдът установи , че имота няма ограда / л.57/ и е възможно граждани или деца преминавайки около имота или играещи в двора да пострадат от падащи предмети от покрива на сградата.

Не може да се приеме, че твърденията че жалбоподателят е емоционално свързан с сградата , тъй като му е „бащина къща“ могат да се противопоставят на възможността покрива на сградата да нарани или убие случаен гражданин , поради причината че от месец февруари до сега К. не е предприел каквито и да са мерки за санирането на къщата.

Спирането на административния акт следва да се постанови, когато и от предварителното изпълнение на същия може да последва значителна или трудно поправима вреда за жалбоподателката. В случая не се доказват такива вреди. Евентуално финансово затруднение за възстановяване на предишното положение при евентуална отмяна на заповедта, не представлява вреда за жалбоподателя, която по интензитет да надвишава предвидения в закона интерес за предварителното изпълнение. Финансовите загуби не могат да конкурират загубите, предвидени от закона. В тежест на оспорващия е да установи, че изпълнението на заповедта ще доведе до настъпването на такива последици, които са поне еднакви по тежест с тези, визирани в чл. 60, ал. 1 от АПК. Такива обстоятелства в случая не са посочени.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че не са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на заповедта, поради което и на основание чл. 217, ал. 2 от 3УТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на  А.А.К. с ЕГН **********,*** за спиране на  допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 47-РОА-508 от 27.09.2017г. на Кмета на Район "Южен" при Община Пловдив, с която на основание чл. 195, ал.6 от Закона за устройство на територията е наредено премахването на обект, представляващ едноетажна сграда , находяща се в УПИ III-328, кв. 11 по плана на кв. Въстанически-север , в гр. *****

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.      

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: