П Р О Т О К О Л

№ 793

Гр. Пловдив, 19 .04. 2018 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІ състав, в открито съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

 

Секретар: Д. Й.

Прокурор: 

сложи за разглеждане административно дело № 2872 по описа за 2017 година, докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите – А.Ю.Д., А.С.Д. И А.С.Д., редовно уведомени, не се явяват, не се представляват. Постъпила е молба от адв. Д., с вх. № 7926 от 19.04.2018 г., с която се оттегля жалбата.

Ответникът – НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, редовно уведомен, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – М.Ю.Д., редовно уведомена, не се явява, не се представлява.

Заинтересованата страна – А.Ю.Ж., редовно уведомена, явява се лично.

ДОКЛАДВА се молба от адв. Д., процесуален представител на жалбоподателите, с вх. № 7926 от 19.04.2018 г., с която се прави оттегляне на подадената от тях жалба срещу Заповед № 18-6170/22.08.2017 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, за изменение на кадастралната карта.

 

По хода на делото.

Заинтересованата страна Ж. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

З.С. Ж. – Постигнали сме споразумение. Разбрали сме се с жалбоподателите,  всеки да си извади скици и документи за техните имоти и сме го подписали пред нотариус. Съгласни сме с оттеглянето на жалбата.

Съдът, след като се запозна с така подадената молба за оттегляне на жалбата и като констатира, предвид представените пълномощни на л. 65 и л. 66 по делото, и предвид обстоятелството, че в пълномощното на адв. Д. е изрично упоменато, че същата може да извършва действия по разпореждане с предмета на спора, включително да се отказва от исканията, счита, че същата притежава правата да оттегля така подадената жалба, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.Д. с адрес: ***, А.С.Д. с адрес: *** и А.С. ***, чрез адв. Дишилева, против Заповед №  18-6170/22.08.2017 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2872/2017 г. по описа на Административен съд Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, за заинтересованата страна А.Ж. в 7-дневен срок от днес, а за останалите страни в 7-дневен срок от датата на съобщаване на определението, пред Върховен административен съд на Република България.

 

Заседанието се закри в 13.18 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        СЕКРЕТАР: