О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  2335

 

гр. Пловдив, 22 ноември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, I състав, в закрито заседание на 22.11.2017г. в състав:                                                          

                 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2962 по описа за 2017 год. и взе предвид следното :

         Делото е образувано по жалба вх. № 18147/25.10.2017г. на Я.И.И., ЕГН ********** ***,чрез адвокат Т.П. против мълчалив отказ на ДФ „Земеделие“.

Изложено е в жалбата,че по искане на жалбоподателя, направено с молба вх.№ 02 6500/5463/14.08.2017г. във връзка със заявления за подпомагане за 2009г.,2011г. и 2012г., повече от два месеца не е получил отговор на молбата си и затова моли да се отмени мълчаливия отказ.

Съдът като разгледа представените към жалбата доказателства и становището на ответната страна с приложените към него части към административната преписка, намери,че оспорването е направено след изтичане на преклузивните за това срокове.

 Предмет на оспорването е мълчалив отказ по молба от 14.08.2017г. С постъпването на тази молба в администрацията на ДФ“Земеделие“ е започнал да тече срок за произнасяне по нея по чл.57 от АПК. Доколкото искането касае издаване на акт по смисъла на чл.21,ал.3 от АПК, то срокът е 14 –дневен.  Ако е било необходимо съгласуване с друг орган, този срок не би могъл да се продължи с повече от 14 дни, съгласно чл.57,ал.7 от АПК. Тоест, крайния възможен срок за произнасяне по молбата на жалбоподателя отправена до административния орган е най-много до 11.09.2017г. От този момент е започнал да тече и срокът за обжалване на мълчалив отказ по смисъла на чл.149, ал.2 от АПК, който срок е изтекъл на 11.10.2017г. Жалбата е депозирана направо до съда едва на 25.10.2017г. Следователно същата е просрочена.

Ето защо съдът намира, че жалбата, с която е сезиран съда е недопустима, поради липсата на право на обжалване, поради което следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

За жалбоподателя, в случай че не са му съобщени и не са му известни посочените от ответника уведомителни писма, с които се твърди да има произнасяне на органа по заявленията за подпомагане, които датират отпреди отравянето на молбата, по която се оспорва мълчалив отказ, остава възможността да ги оспорва тях,но не и мълчаливия отказ, предмет на настоящото производство.

Ето защо и на основание чл.159,т.5 от АПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2962/2017 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХХV състав.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 18147/25.10.2017г. на Я.И.И., ЕГН ********** ***,чрез адвокат Т.П. против мълчалив отказ на ДФ „Земеделие“.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ