О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 744

гр. Пловдив, 13.04.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, II състав, в закрито съдебно заседание на тринадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ 

 

като разгледа докладваното от съдия Дичев адм.дело № 2964 по описа на съда за 2017  год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ** «Е.» ООД – П.срещу уведомително писмо изх. № 163173 от 08.09.2017 г. на Директора на РЗОК – П..

В СЗ жалбодателят не се представлява, в писменси бележки се поддържа жалбата и се претендират разноски.

Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата като недопустима и неоснователна и претендира юрисконсултско възнаграждение.

Съдът намира така подадената жалба недопустима, предвид следното:

Уведомяването на изпълнителя на медицинска помощ от страна на възложителя, за нанасяне на корекции в съставените финансово- отчетни документи, не представлява властническо волеизявление, с което едностранно, пряко и непосредствено да се засягат правата и законните интереси на жалбоподателя, нито пък се пораждат задължения за него. Писмото на Директора на РЗОК- П. не съдържа и изричен отказ за заплащане на средствата /доколкото в същото няма такова разпореждане/. В този смисъл то не съдържа отказ на административен орган да извърши определено свое задължение, а е  междинен акт,  с който жалбоподателят се уведомява за действията, които според РЗОК - Пловдив е необходимо да предприеме, на основание чл.358, ал.1 от НРД 2017 г.  Лечебното заведение разполага със свобода на действие как да постъпи в конкретния случай - дали да оформи така представените финансово-отчетни документи, съобразно предварително договорените изисквания в сключения между страните договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и да получи договореното възнаграждение за изпълнените лечебни дейности по конкретните клинични пътеки и така издадената фактура или ако счита, че няма основание за отстраняване на грешките и извършване на корекции във въпросните финансово-отчетни документи да не прави корекция и да претендира заплащане в размера, който първоначално е заявило.

С оспорваното в настоящето производство писмо ответникът не отказва заплащане на изпълнителя на медицинска помощ за извършената от него дейност, а само сочи какво би следвало да бъде извършено от жалбоподателя преди издаването на окончателния акт, с който се разпорежда заплащането, респективно се отказва заплащане на съответните дейности, поради което жалбата е процесуално недопустима /в този смисъл – Определение  № 1689/  08.02.2018 г. по адм. дело № 1299/2018 г на ВАС/.

При този изход на делото следва да бъде осъден жалбодателят да заплати на РЗОК – П. разноски в размер на 100 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.

         Ето защо и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.03.2018 г., с което е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ** «Е.» ООД – П.  срещу уведомително писмо изх. № 163173 от 08.09.2017 г. на Директора на РЗОК – П..

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №  2964/ 2017 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА  ** «Е.» ООД – Пловдив  да заплати  на РЗОК – П. разноски в размер на 100 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: