РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 1331

 

гр. Пловдив, 04.07.2018г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, петнадесети състав, в закрито заседание на четвърти юли, две хиляди и осемнадесета година  в състав

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Несторова

 

като разгледа АД № 2045 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пловдив, намира за установено следното :

        Производството по делото е образувано по жалба на Т.В.М. с постоянен адрес: ***, с която на основание чл. 252, ал.2 от АПК се иска Съдът да задължи Столична дирекция на вътрешните работи незабавно да предостави данни за основанието на извършените действия и на основания чл. 253 от АПК Съдът да разпореди  на Столична дирекция на вътрешните работи да бъде върнат контролният талон към СУМПС № 282686457.

        В жалбата се твърди, че на 12.11.2015г. органите на отдел „Пътна полиция“ към СДВР, на бул. „Христо Ботев“, гр. София, пред Министерството на земеделието и храните, незаконосъобразно са иззели контролния талон, който и към настоящия момент се намира в държане на СДВР.

       Административен съд-Пловдив намира, че не е компетентен да разгледа подадената от Т.В.М. жалба против неоснователни действия на Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/, тъй като  по данни от жалбата постоянният адрес на жалбоподателя е в гр.София, местоизвършването на действията е в гр. София, а съгласно чл.251, ал.1 от АПК искането се предявява писмено пред административния съд по местоизвършване на действията. В случая това е Административен съд София-град.

       С оглед на гореизложеното жалбата следва да бъде изпратена по подсъдност на Административен съд София-град, който е надлежният съд съобразно чл. 251, ал.1 от АПК.

 

       Воден от горното Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2045/2018 г. по описа на Административен съд-Пловдив.

       ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд София-град делото, образувано по подадена жалба от Т.В.М., с постоянен адрес: ***, с която на основание чл. 252, ал.2 от АПК се иска Съдът да задължи Столична дирекция на вътрешните работи незабавно да предостави данни за основанието на извършените действия и на основания чл. 253 от АПК Съдът да разпореди  на Столична дирекция на вътрешните работи да бъде върнат контролният талон към СУМПС № 282686457.

     Определението не подлежи на оспорване.

 

     Делото да се изпрати незабавно на Административен съд София-град. Препис от определението да се изпрати незабавно на Т.В.М. и на Директора на СДВР-София.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/