Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1059

 

Град Пловдив, 25.05.2016 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Х състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря П.Ц., като разгледа докладваното от съдия ЯНКО АНГЕЛОВ, административно  дело № 3064 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл. 156 и сл. от ДОПК.

Делото е образувано по жалба на “ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС” ЕООД, с ЕИК *, със седалище и адрес на управление - *, представлявано от управителя на дружеството Й.Х.Т., чрез пълномощника адв. С., против Ревизионен акт № Р-16-1400293-091-001/23.07.2015 г., издаден от Т. В. П. на длъжност началник сектор „Ревизии” – възложил ревизията и Е. К. С. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 828 от 22.10.2015 година на Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 14 408,00 лева, ведно с прилежащите лихви от 2 808,29лева.

В жалбата се твърди, че издаденият акт е незаконосъобразен и неправилен. Задълженията са осъществени при съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата, ангажира доказателства и по същество иска отмяна на обжалвания ревизионен акт и присъждане на разноски.

Ответният административен орган - Директор на дирекция “ОДОП” гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител юрисконсулт В., излага становище за неоснователност на жалбата, като моли съда да я отхвърли и да потвърди обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Моли съда да присъди в полза на Дирекция ”ОДОП” – Пловдив юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд – Пловдив, десети състав след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната част.

Така постановеният от Директора на Дирекция "ОДОП”, резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения в чл. 156, ал. 1 от ДОПК за това процесуален срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Ревизията на “ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС” ЕООД е възложена със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1400293/20.01.2014г., издадена от Т. В. П. - Началник сектор “Ревизии” в дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив, с обхват установяване на задължения по /ЗДДС/ Закон за данък върху добавената стойност за периода 01.12.2012 година до 31.12.2012 година и за периода от 01.12.2013г.– 31.12.2013г.. Срокът за извършване на ревизията е определен до три месеца, считано от датата на връчване на настоящата ЗВР, като същата е редовно връчена на Х.Т.Ц. /упълномощено лице/ на 23.01.2014г.

С последващи ЗВР № 1401786 от 22.04.2014 г. срокът на ревизията е удължен до 23.05.2014 година, която отново е редовно връчена на упълномощеното лице Х.Т.Ц. на 07.05.2014 година и ЗВР № 1402229/22.05.2014 година срокът на ревизията отново е удължен до 23.06.2014 година, която е връчена по електронен път на 30.05.2014 година /лист 682, том 3 от делото/.

Направено е искане за спиране на ревизията от Е.С. и със Заповед № 1400205/09.06.2014г. ревизията е спряна от 09.06.2014 година, която е връчена по електронен път на 19.06.2014 година. Със Заповед № Р-16-1400293-143-001/01.06.2015г. е възобновено производството по извършване на ревизия, считано от 01.06.2015 година и е същата е връчена по електронен път на 01.06.2015 година.

С последваща Заповед за изменение на ЗВР № Р-16-1400293-020-004 от 04.06.2015 година срокът на ревизията е удължен до 15.06.2015 година, като и тази заповед е връчена по електронен път на 05.06.2015 година /лист 667, том 3 от делото/. С решение № Р-16-1400293-098-001 от 04.06.2015 година за изземване разглеждането и решаването на конкретен въпрос по преписка е иззето разглеждането и решаването на Р-16-1400293 от Г.С.Г. в качеството на ревизор и са възложени правомощията по извършване на Ц.С.Д., съгласно Доклад № РД-21-1950 от 01.06.2015 година и резолюция на Началник отдел “Ревизии”. Това решение е връчено по електронен път на 11.06.2015 година.

В законоустановения срок е съставен Ревизионен доклад /РД/ № Р-16-1400293-092-001 от 24.06.2015 година /л. 48 и сл./

Ревизионен акт № Р-16-1400293-091-001/23.07.2015 година /лист 43 и сл./ е издаден от Т. В. П. на длъжност началник сектор „Ревизии” – възложил ревизията и Е. К. С. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр. Пловдив.

Цитираните актове са издадени от надлежно упълномощени органи по приходите, видно от приложените по делото упълномощителни заповеди.

Предмет на спора е оспорения от „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД непризнат данъчен кредит в размер на 14 408,00 лв. и  прилежащите лихви от 2 818,29 лв., формиран  по фактури, издадени от „АНТАГРО“ ЕООД, „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД и „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД, с предмет - режещи инструменти и окомплектовка за металорежещи машини.

Приходната администрация е отказала данъчен кредит на основание  чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, което от своя страна е било и основание за корекция на данъчната основа на получените доставки и на приспаднатия данъчен кредит от „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД.

 Основно наведените от жалбоподателят твърдения се свеждат до това, че фактурите са издадени и данъкът по тях бил начислен по смисъла на ЗДДС, т.е. че са изпълнени изискванията на чл. 68, ал. 1 и чл. 71, т. 1 от ЗДДС, като в тази връзка претендира, че за него доставките са извършени, след като стоките са доставени и след това реализирани на негови клиенти в ЕС, за което разполагал със съответните документи, в т.ч. и с ЧМР.

Жалбоподателят обосновава твърдения, че с оглед неговата търговска дейност не би могъл да осъществи  ВОД на стоки за дружества в Република Гърция, ако не е получил реално стоките по процесните фактури от „АНТАГРО“ ЕООД, „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД и „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД.

В конкретика възприетата от органът по приходите фактическа обстановка, послужила за формиране на оспорения резултат по процесния РА  е както следва:

През м.12/2012г. от страна на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД е декларирана доставка с нулева ставка, на основание чл.53, ал.1 във връзка с чл.7, ал.1 от ЗДДС /ВОД на стоки/ за Гърция, с получател “КОНСТРУКТАЛ ГРАН КЪМПАНИ” с VIN № EL 094524919 /валиден/, по ф-ра № 11/27.12.2012г. на стойност 38 725,43 лв.

През м.03.2013г. тази доставка е коригирана, като ф-ра № 11 от 27.12.2012г.,с получател “КОМПАКАС С.А. МЕТАЛУРГИКАЛ ТЕХНИКАЛ ТРЕЙДИНГ”, е отразена с отрицателна стойност и е деклариран трети получател по тази същата фактура, на същата стойност – “К.П. О.Е.” с VIN № EL 999092142 /валиден/.

Фактура №11/27.12.2012г., с получател К.П. О.Е. е с предмет на доставката: - нож за абкант к-т L5000 – 2 бр. по 5 000 евро, на обща стойност 19 558,30 лв. - нож за гилотина к-т горен-долен L5000 – 2 бр. по 4 900 евро, на  обща стойност 19 167,13 лв.

Според представените от дружеството – жалбоподател документи стоките, за които се претендира, че са станали предмет на ВОД за Гърция, с получател К.П., са закупени от „АНТАГРО“ ЕООД, с фактури № 0000000003/03.12.2012г. и  № 0000000004/ 05.12.2012г. като по същите, през м.12/2012г., е приспаднат данъчен кредит в размер на 6 900 лв.

В хода на извършената  насрещна проверка на „АНТАГРО“ ЕООД документи не са представени, докато от „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД по отношение на процесните доставки са представени следните документи: - Договор за доставка от 02.11.2012г., сключен между „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, представлявано от Й.Т. – купувач и „АНТАГРО“ ЕООД, представлявано от Н.Н. – управител; - ф-ра № 0000000003/03.12.2012г., издадена от „АНТАГРО“ ЕООД, в която като съставител и МОЛ е записан Н.Н.; - приемо-предавателен протокол от 03.12.2012г., съгласно който подписаният Н.Н. – управител на „АНТАГРО“ ЕООД – София доставя и предава на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД с управител Й.Т. нож за гилотина к-т/горен-долен/ L 5000 – 2 к-т на стойност 17 000 лв. - товарителница № 008622/03.12.2012г. за превоз на същите стоки, с изпращач „АНТАГРО“ ЕООД, гр.София, получател „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, натоварване в гр.Ловеч, ул. „Сливница“ 18 на 03.12.2012г., маршрут Ловеч – Асеновград, автомобил Форд Транзит Конект 230, рег.№ РВ1612СН; - ф-ра № 0000000004/05.12.2012г., издадена от „АНТАГРО“ ЕООД, в която като съставител и МОЛ е записан Н.Н.; - приемо-предавателен протокол от 05.12.2012г., съгласно който подписаният Н.Н. – управител на „АНТАГРО“ ЕООД – София доставя и предава на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД с управител Й.Т. нож за абкант к-т L 5000 – 2 к-т на стойност 17 500 лв. - Товарителница № 008623/05.12.2012г. за превоз на същите стоки, с изпращач „АНТАГРО“ ЕООД, гр.София, получател „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, натоварване в гр.Ловеч, ул. „Сливница“ 18 на 05.12.2012г., маршрут Ловеч – Асеновград, автомобил Форд Транзит Конект 230, рег.№ РВ1612СН; - ф-ра № 866/28.12.2012г., издадена от „ПРЕСТИЖ – 3“ ООД, с получател „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, предмет – наем автомобил РВ 1612 СН за 03.12., 05.12, 27.12 и 28.12.2012г. /представена и във връзка с декларирания ВОД/; - договор за наем от 01.01.2012г., съгласно който ПРЕСТИЖ-3 ООД, отдава под наем на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД за временно и възмездно ползване свой собствен недвижим имот – сграда Плодохранилище, находяща се в стопански двор на землището в гр.Асеновград със застроена площ 100 кв.м.; - обяснения от Й.Х.Т. – управител на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, който обяснява, че стоката получена от „АНТАГРО“ ЕООД е натоварена от гр.Ловеч, ул. „Сливница“ № 18, за което е представил приемо-предавателни протоколи, товарителници, фактура за наем на МПС. Т.  декларира, че стоката е получена лично от Н.Н., а до осъществяването на износа за Гърция, тя е била съхранявана в наетия под наем склад в гр.Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 127.

В хода на ревизията  са присъединени доказателства от досието на „ЕНОРМЪС“ ЕООД, чийто управител също е Й.Х.Т..

На „ЕНОРМЪС“ ЕООД е била извършена ревизия, приключила с РА № 161303633/16.10.2013г. В хода на същата е установено, че с договор за наем от 03.12.2012г. „ОВЪРПАК“ ЕООД, представлявано от М.Г. предоставя на „ЕНОРМЪС“ ЕООД, представлявано от Й.Т. за временно ползване лек автомобил Пежо Партнер, рег.№ СА6630НА за 8 определени дни от м.12.2012г., включително и за 03.12.2012г. и 05.12.2012г. Към договора са представени товарителници №008606/05.12.2012г. и № 008607/07.12.2012г., както и обяснения от М.Г. – управител на „ОВЪРПАК“ ЕООД, че физическото натоварване и разтоварване на стоката е осъществено от управителя Й.Х.Т.. Шофьор на автомобила също е бил Й.Х.Т..

От тези документи би следвало проявление на невъзможното, Й.Х.Т. по едно и също време да се е намирал на две различни места, защото  съгласно товарителници № 008606/05.12.2012г. на 05.12.2012г. Й.Х.Т. е извършвал натоварване и транспорт с автомобил Пежо Партнер рег.№ СА6630НА и разтоварване на – ел.кабели с автомобил Пежо Партнер рег.№ СА6630НА от гр.Бургас до гр.Асеновград, за времето от 8,45 часа до 13,30 часа, а  в същото време на 05.12.2012г. съгласно товарителница № 008623/05.12.2012г. и писмени обяснения Й.Х.Т. е извършвал приемане на стоки – нож за абкант от изпращач „АНТАГРО“ ЕООД, натоварване в гр.Ловеч, ул. „Сливница“ №18, транспортиране с автомобил Форд Транзит Конект 230, с рег. № РВ1612СН, маршрут Ловеч – Асеновград за времето от 11.15 часа до 16.00 часа.

Представени са товарителница № 008622/03.12.2012г. и обяснения, съгласно които Й.Х.Т. на 03.12.2012г. е извършвал приемане на стоки – нож за абкант от изпращач „АНТАГРО“ ЕООД, натоварване в.Ловеч, ул. „Сливница“ №18, транспортиране с автомобил Форд Транзит Конект 230, с рег. № РВ1612СН, маршрут Ловеч – Асеновград за времето от 11,30 часа до 15.45 часа.

Й.Х.Т., сочен като лицето приело и превозило стоките, не и имал  физическата възможност да бъде по едно и също време на две различни места, с два различни автомобила.

 В хода на ревизията е установено, че с договор за счетоводно обслужване от 28.01.2012г., „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД възлага на „ОВЪРПАК“ ЕООД, представлявано от М.Г. да извършва счетоводно обслужване на фирмата. М.В.Г., с ЕГН ********** е едноличен собственик и управител на „ОВЪРПАК“ ЕООД от 19.01.2012г., когато изкупува от Х.Т.Ц., ЕГН ********** всички дялове на дружеството, а  Х.Т.Ц. /упълномощено лице на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД/ е била назначена на длъжност - главен счетоводител в „ОВЪРПАК“ ЕООД до м.07/2013г.

Долупосочените факти, по които няма спор, обосновават в пълнота извода на приходната администрация за действия в посока данъчна измама, касателно доставчика „АНТАГРО“ ЕООД и участието му в стокова верига с дружеството жалбоподател.

С Решение № 481/23.02.2007г. на Плевенски окръжен съд е вписано в търговския регистър дружеството „БУЛРОСС“ ООД. С Договори от 01.12.2011г. А.И.Г. изкупува всички дялове на „БУЛРОСС“ ООД, което става ЕООД и променя фирмата на дружеството от „БУЛРОСС“ ООД на „АНТАГРО“ ЕООД. На 06.12.2012г. А.И.Г. взема решение да продаде всичките си дялове от капитала на „АНТАГРО“ ЕООД на Н.Т.Н., ЕГН **********. На същата дата 06.12.2012г. е подписан договор за покупко-продажба на дружествени дялове между двамата, който е нотариално заверен и публикуван в АВ на 27.12.2012г. На тази дата е публикувано и Решение от 06.12.2012г. на едноличния собственик на капитала Н.Т.Н., с което той приема нов учредителен акт на търговското дружество и взема решение същото да се управлява и представлява от него. Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 20.01.2012г. по избор на лицето и е дерегистрирано на 07.05.2013г. по инициатива на данъчен орган. Последният обявен ГФО в АВ е за 2011г., от който е видно, че „АНТАГРО“ ЕООД не притежава ДМА, а декларираният предмет на дейност е търговия на едро с препарати за растителна защита. Дружеството няма регистриран ЕКАФП, няма деклариран търговски обект. В „АНТАГРО“ ЕООД има един назначен на трудов договор служител – счетоводител – Ц.И.Н.. За Н.Т.Н. от „АНТАГРО“ ЕООД не са декларирани данни с декларации обр.1 и 6. За него за периода 2012г. – 2013г. са подавани декларации обр.1, за пълни работни месеци, единствено от МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ, където лицето за този период е било назначено на трудов договор, на длъжност докер.

По данни от Търговския регистър Н.Т.Н. е управител и представляващ на още 7 дружества, подробно описани в РД, по-голямата част от които са с големи задължения към бюджета.

От гореизложеното е видно, че представените от „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД документи и обяснения, касаещи доставките от „АНТАГРО“ ЕООД, са с невярно съдържание, тъй като към датата на тяхното съставяне лицето Н.Т.Н., ЕГН ********** не е бил собственик на капитала на „АНТАГРО“ ЕООД, не е бил представляващ и управител на това дружество, не е имал трудови или извънтрудови правоотношения с „АНТАГРО“ ЕООД.

Събраните документи в хода на ревизията не доказват реалното извършване на доставки на стоки от „АНТАГРО“ ЕООД, които обстоятелства предопределят невъзможността за възникване на данъчно събитие, от което следва изводът, че за ревизираното лице не възниква правото на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл.68, ал.2 от ЗДДС. Същото няма право да приспада данъка за стоките, които доставчикът-регистрирано към онзи момент по ЗДДС лице, му е фактурирал, тъй като представените доказателства не удостоверяват, че документираните количества стоки са предоставени /предадени/, каквито са изискванията на чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС.

През м.12/2013г.  от „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД е декларирана доставка с нулева ставка, на основание чл.53, ал.1 във връзка с чл.7, ал.1 от ЗДДС /ВОД на стоки/, за Гърция с получател П.Д.Т. с VIN № EL 102745555 /валиден/.

Според представените от ревизираното дружеството документи стоките, за които се претендира, че са станали предмет на ВОД за Гърция, с получател П.Д.Т., са закупени от  българските доставчици:  „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД по ф-ра № 1000000001/02.12.2013г. на стойност 25 050 лв. и ДДС 5 010,00 лв., с предмет - ножодържач горен/долен – 6 бр. и  резервни части за мет.машини к-т – 6 бр. и от „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД, по фактура  № 10000000003/02.12.2013г. на стойност 12 490,00 лв. и ДДС 2 498,00 лв., с предмет на доставката  механични възли за мет.машини к-т – 10 бр.

От жалбоподателят не са представени други документи свързани с процесните доставки, освен такива удостоверяващи плащане по банков път.

Органът по приходите е установил, че по всяка фактура са налице няколко плащания, на еднакви стойности, които се внасят през ден и се теглят веднага, с цел да се симулира плащане по фактурите.

В хода на извършената насрещна проверка от „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД са представени ф-ра № 1000000001/02.12.2013г., придружена от приемо-предавателен протокол от 02.12.2013г., двустранно подписан за предал от Г.С. / за “НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД/, а за приел от Й.Т. / за “ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД/, като в протокола е записано, че стоката, ножодържач горен/долен – 6 к-т и резервни части за мет.машини  – 6 бр., е натоварена на МПС Пежо Партнер, с рег.№ СА6630НА с водач Й.Т. *** транспортът е за сметка на клиента - „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД.

Представени са и документи за предходната доставка - ф-ри № 0000000100/02.12.2013г. и № 0000000102/02.12.2013г., издадени от „ЕНОРМЪС“ ЕООД, като към същите са приложени приемо-предавателни протоколи от 02.12.2013г., двустранно подписани за предал  от Й.Т., от страна на „ЕНОРМЪС“ ЕООД и приел от Г.С., от страна на „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД. В Протоколите е записано, че стоката е натоварена на МПС Пежо Партнер, с рег.№ СА6630НА, с водач Й.Т. ***.

За фирмите, участници в така установената стокова поредица: ВОД ← „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД ← „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД ← „ЕНОРМЪС“ ЕООД ← „ОВЪРПАК“ ЕООД, са направени проверки на данните съдържащи се в масивите на НАП и АВ, от които се установява, че управител и представляващ на „ЕНОРМЪС" ЕООД е Й.Х.Т.. Същият е представляващ и на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД. Самият Й.Т. е упълномощил майка си – Х.Т.Ц. да извършва всякакви действия от името на „ЕНОРМЪС" ЕООД, а от друга страна Х.Ц. е представляващ на „ОВЪРПАК" ЕООД.

В хода на ревизята и при преглед на дневниците за покупки и за продажби на „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД за периода от регистрацията на дружеството  е било установявено следното:

„НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД закупува стоки от „ЕНОРМЪС“ ЕООД и „ОВЪРПАК“ ЕООД, продава на „ЕНОРМЪС“ ЕООД, „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД и ВОД за Гърция.

„ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД купува стоките от „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД, „ЕНОРМЪС“ ЕООД и „ОВЪРПАК“ ЕООД и декларира продажби, като ВОД за Гърция.

„ОВЪРПАК“ ЕООД купува от „ТИ ВИ ТИ ПАК" ЕООД и ЕТ „Ригел" и продава на „ЕНОРМЪС“ ЕООД и „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД.

„ЕНОРМЪС“ ЕООД купува от „ОВЪРПАК“ ЕООД, „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД и „КОРЕКТ ЧОЙЗ" ЕООД и продава на „ЧОЛАКОВИ МХ" ЕООД, „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД и „КОРЕКТ ЧОЙЗ" ЕООД.

„ЕНОРМЪС“ ЕООД, доставчик на стоките на „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД, е вписано в търговския регистър на 06.08.2009г., със седалище и адрес на управление в гр. Бургас и едноличен собственик Й.Х.Т. – син на Х.Т.Ц..

На 23.05.2014г. дружествените дялове са продадени на Ц.П.Ц., ЕГН ********** и е сменен адресът на управление на *, където е и адресът на „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД. Ц.П.Ц. е с настоящ адрес ***.

Обоснован е извода на приходната администрация базиран на събраните в хода на ревизията доказателства, че „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД не е извършвало декларираната дейност, а са съставяни документи, които да имитират ВОД.

В хода на ревизията не се установява, че соченият за пряк доставчик „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД наистина е притежавало към момента на фактурирането, процесните стоки. Освен това, по отношение на предмета на доставката - ножодържач горен/долен и резервни части за машини, не се установяват каквито и да било документи, от които надлежно да бъдат идентифицирани и индивидуализирани процесните стоки като марка, модел, сериен номер или др. идентифициращи данни. Не се установява наличие на техническа документация, спецификации, гаранционни документи или каквито и да било други документи, от които да се установи по какъв начин „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД и ревизираното дружество са придобили определените вещи.

При липсва предмет на облагане, по фактура № 1000000001/02. 12.2013г., издадена от „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД, обосновано на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС,  е отказан данъчен кредит в размер на 5 010лв.

Аналогични са изводите и досежно  данъчен кредит в размер на 2 498,00 лв., по фактура №10000000003/02.12.2013г., издадена от „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД, с предмет - механични възли за мет.машини к-т – 10 бр.

„КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД е декларирало, че счетоводната му отчетност се извършва от „ОВЪРПАК“ ЕООД, и че ползва склад и офис под наем – гр.Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 127, собственост на ПРЕСТИЖ - 3 ООД.

От „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД е декларирано, че транспортът при покупката и продажбата на стоките е осъществен с едно и също МПС - Пежо Партнер, с рег.№ СА6630НА, с един и същ водач Й.Т..

Транспортът по разглежданите доставки, пряка и предходна, не се доказва. От една страна, „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД не разполага със собствени транспортни средства и не е представило договор за наем на автомобил Пежо Партнер, с рег.№ СА6630НА. От „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД не са представени фактури за закупено гориво, пътни листове и товарителници, нито са осчетоводени разходи за такова, както и не са налице други доказателства, че на посочените дати са осъществявани превози. От друга, „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД не разполага със собствени транспортни средства, не е представило договор за наем на автомобил Пежо Партнер с рег.№ СА6630НА, вписан в приемо-предавателния протокол, придружаващ фактурата.

За фирмите, участници в така установената стокова поредица: ВОД ← „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД ← „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД ← „ЕНОРМЪС“ ЕООД ← „ОВЪРПАК“ ЕООД, са направени проверки на данните съдържащи се в масивите на НАП и АВ, както резултатите от тях са идентични с тези установени за доставчик „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД. Същите са довели до обоснования извод, че „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД не е извършвало декларираната дейност, а са съставяни документи, които да имитират ВОД. Всички лица, свързани по какъвто и да е начин с ревизираното дружество и свързаните с него дружества „доставчици", са в близки родствени отношения и от отдалечени места. Последните са с постоянни и настоящи адреси в гр. Видин и др. населени места, отдалечени както от гр. Асеновград, където се твърди наличие на склад на жалбоподателя, така и от гр. Пловдив, където е регистрирано дружеството.

Фактът, че в хода на ревизията „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД е представило документи, че стоките доставени му от въпросните доставчици в последствие са използвани за други последващи доставки в ЕС не оборват констатациите по отношение констатираната липса на доставка на стоки. Представените от жалбоподателя документи, не удостоверяват реални последващи доставки на изследваните стоки. По силата на така изложеното, правилно е определено, че гореописаните фактури, издадени от разглежданите преки доставчици, не документират извършени стопански операции, и че липсват доставки по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС.

Представените писмени доказателства са анализирани от органа по приходите и е прието, че те не установяват реалност на доставката, поради което правото на данъчен кредит е отказано на основание чл.70,ал.5 от ЗДДС във вр. с чл.68,ал.1,т.1 и ал.2 и чл.69,ал.1,т.1 от същия закон.

  Извършените в хода на ревизията процесуални действия са били насочени към установяване на правнорелевантните за спора факти, а именно, дали доставчиците са разполагали със съответния вид и количество стока и дали са я  предали на получателя, като по този начин е прехвърлил собствеността върху нея, В случая правото на данъчен кредит не е отказано поради това, че липсва последваща реализация на стоката, че липсва извършено плащане, доколкото последното не е елемент от фактическия състав от правото на данъчен кредит, че не е установен произход на стоката, а е отказано поради това, че не е установено разполагал ли е доставчикът с въпросната стока и могъл ли е да прехвърли собствеността върху същата на ревизираното лице.

Посочените доказателства не опровергават и констатациите, че доставчиците „АНТАГРО“ ЕООД, „НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД“ ЕООД и „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД, не са разполагали с обекта на доставките - режещи инструменти и окомплектовка за металорежещи машини, а след като не се установява доставчиците  да са  притежавали процесните стоки, то  няма как да се прехвърли собствеността върху същите на ревизираното дружество, поради което фактурите са  издадени без основание и данъкът по нея е начислен неправомерно – хипотеза по чл.70,ал.5 от ЗДДС.

Ревизираното лице приспада и възстановява ефективно ДДС, т.е. данък който не е постъпил в бюджета, за процесните стоки, които продава с нулева ставка, с оглед реализацията им на клиенти от Р Гърция, следователно според приходната администрация налице са доставки, извършени с цел данъчна измама.

 В хода на съдебното производство на жалбодателя е указана доказателствената тежест. По искане на жалбодателя е назначена съдебно-счетоводна експертиза. В заключението се сочи, че  процесните фактури са отразени в счетоводството на жалбодателя, посочени са документите за приемане и предаване на стоки, за превоз, разплащания и тяхното осъществяване, обсъдена е последващата реализация на стоките чрез ВОД,  направен е извод за редовно водене на счетоводството на жалбодателя. Направеният извод,  че при положение  че жалбодателят не е получил стоката от посочения във фактурите доставчик, не е в състояние да  извърши ВОД за Гърция на същата стока и в същото количество е правен и не следва да бъде обсъждан, още повече че описаната хипотеза, в която се твърди данъчна измама не дава възможност да се направи такъв извод. Представени са справки за движението на стоки, които не се различават от посоченото от вещото лице във връзка с извършените счетоводни записвания. Други доказателства не са събирани поради липса на искания от страните. 

  При така изложеното съдът намира жалбата неоснователна.       Настоящият съдебен състав споделя изложените аргументи и направеният въз основа на тях извод, че в конкретният случай правото на данъчен кредит е отказано правомерно, тъй като се касае за данъчна измама. Борбата срещу данъчните  измами, избягването на данъци и евентуалните злоупотреби е цел, призната и насърчавана от Директива 2006/112, и намира своето тълкуване в решения на СЕС, включително и в Решение от 21 февруари 2006 г. по дело С-255/02 (Halifax и др.), като ограничаването на правото на приспадане на данъка на това основание е допустимо ако въз основа на обективни данни се установи, че това право е упражнено с измамна цел или с цел злоупотреба – в този смисъл и други – Решение от 3 март 2005 г. по дело С-32/03, I/S Fini, решение от 6 юли 2006 г. по съединени дела С-439/04 и С-440/04, Axel Kittel и Recolta Recycling SPRL и Решение от 29 март 2012 г. по дело C-414/10, Vleclair.

В този смисъл стопанските субекти трябва да вземат всички необходими мерки, за да се уверят, че осъществяваната от тях сделка не ги води до участие в данъчни измами. Както българският ЗДДС, така и Директива 2006/112 издигат факта на реалността или липсата на реално осъществена доставка като основен, във връзка с признаване на правото на упражняване на данъчен кредит. В редица свои решения СЕС приема, че критерии като техническа и персонална обезпеченост на доставчика, това от кого е закупил стоката, предмет на процесната доставка, това дали той правилно е начислил или внесъл данъка, не могат сами  по себе си да доведат до отказ от право на данъчен кредит.

Горните съображения обаче нямат значение, ако „данъчнозадълженото лице е участвало или е знаело, че е замесено в данъчна измама“. В случая са налице достатъчно доказателства, които недвусмислено сочат за наличието на избягване на установяването и/или плащането на данъчни задължения.

В едната изследвана от приходните органи стокова верига „КОРЕКТ ЧОЙЗ“ ЕООД /дружество с големи задължения по ЗДДС, за което е установено, че счетоводството се води от съпругата на представляващия ревизираното дружество.

Важно е да се отбележи, че  представляващият ревизираното дружество „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД е бил едноличен собственик и управител на „ЕНОРМЪС“ ЕООД до 03.06.2014 г., като и след тази дата чрез ел. подпис на Й.Т. – управител на ревизираното дружество се подават справки декларации от името на „ЕНОРМЪС“ ЕООД. Основателно е поставен въпросът, след като лицето Й.Т. има търговските контакти на „ЕНОРМЪС“ ЕООД за доставката на тези стоки, каква е причината след прехвърлянето на дружествените дялове да доставя отново същите стоки, чрез „ЕНОРМЪС“ ЕООД.

Видно всичко изложено изброените фирми са свързани помежду си в управлението, контрола или капитала на трите дружества, като между някои от лицата е установена  роднинска  или друга връзка. Така събраните факти и обстоятелства водят до извод, че става въпрос за привидност на доставките между трите дружества и невъзможност за незнание от тяхна страна.

В същото време всички останали участници в изследваната верига начисляват ДДС и приспадат ДК при продажбите и покупките на изследваните стоки. Ревизираното лице от своя страна приспада и възстановява ефективно ДДС, т.е. данък който не е постъпил в бюджета, за процесните стоки, които продава с нулева ставка, с оглед реализацията им на клиенти от Р Гърция, следователно правилно е прието, че са налице доставки, извършени с цел данъчна измама.

Обосновано е прието, че „ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС” ЕООД участва в привидна доставка и  всъщност прикрива реално страната по доставката, за което безспорно управляващият и представляващ дружеството е знаел. С изричното или мълчаливо приемане на предмета на доставката от лице, за което знае или не е възможно да не знае, че не е действителният доставчик, получателят сам се поставя в положението на недобросъвестно данъчно задължено лице, което съзнателно участва в недействителна доставка и поради това не може да бъде защитено от принципа на правна сигурност в неговото проявление на защита на оправданите правни очаквания.

По така изложените съображения Пловдивският административен съд, Десети състав, намира, че обжалваният административен акт е законосъобразен и обоснован, а жалбата – неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

На основание  чл.161, ал.1 от ДОПК, на приходната администрация -ответник по административното дело, за  осъществената юрисконсултска защита, следва да се заплати сумата от 1046,49лв. /хиляда и четиридесет и шест лева и четиридесет и девет ст./, определена съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ето защо, Съдът

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС” ЕООД, с ЕИК *, със седалище и адрес на управление - *, представлявано от управителя на дружеството Й.Х.Т., чрез пълномощника адв. С., против Ревизионен акт № Р-16-1400293-091-001/23.07.2015 г., издаден от Т. В. П. на длъжност началник сектор „Ревизии” – възложил ревизията и Е. К. С. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 828 от 22.10.2015 година на Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 14 408,00 лева, ведно с прилежащите лихви от 2 808,29лева.

ОСЪЖДА “ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС” ЕООД, с ЕИК *, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 1046,49лв. /хиляда и четиридесет и шест лева и четиридесет и девет ст./, за осъществената юрисконсултска защита

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 

                                                 

                                                

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: