РЕШЕНИЕ

№ 900

гр. Пловдив, 05 май  2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ, Десети състав, в закрито заседание на пети май през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдия ЯНКО АНГЕЛОВ административно дело № 3126 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:   

 

Производството е по реда на чл. 175, ал.1 АПК и е образувано по молба на адв. Л.В.  - процесуален представител на ищцата Б.Б., за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение № 533 от 11.03.2016 година постановено по административно дело № 3126 от 2015 г. на Административен съд Пловдив.

Съдът намира искането за основателно. 

Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната вола на съда и нейното изразяване в съдебния акт.

В процесния случай съдът намира, че е налице допусната очевидна фактическа грешка, която да може да се поправи по реда на чл. 175 АПК. Видно от текста на чл. 175, ал. 1 АПК съдът по свой почин или по искане на страна може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности.

Адв. В. е посочила, че в диспозитива на решението на стр. 3, ред 1, следва да се допълни думата “началник” пред израза“ на РО”НСК”- Пловдив при РДНСК – ЮЦР”, след като в мотивите на съда, а и от изложеното с исковата молба се установява, че именно по отношение на органа на изпълнението следва да се постанови установителното решение, а на стр.3, ред 6, следва да се отрази промяна, като  вместо *****

Допуснати са неточности, несъответни на приложените по делото доказателства и на решаващите мотиви, поради което е налице очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена по реда на чл. 175, ал.1 АПК

По изложените съображения Административен съд Пловдив, Х-ти състав

                                                         РЕШИ:

  

   ДОПУСКА ПОПРАВКА на ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 533 от 11.03.2016 година, постановено по административно дело № 3126 от 2015 г. на Административен съд Пловдив, като в диспозитива на решението на стр. 3, ред 1 се допълва думата “началник” пред израза “ на РО”НСК” Пловдив при РДНСК – ЮЦР”, а на стр.3, ред 6, вместо *****.

    На основание чл. 175, ал.2 АПК поправката да се отбележи в поправеното решение.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                  

 

 

 

 

 

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :